SCB: Alliansen går mot storvinst

SCB PSU maj 2018 justerad

Fria Sidor har justerat SCB:s siffror för maj 2018 och resultatet visar som väntat att Alliansen går mot en storvinst. Detta stämmer väl överens med den prognos som tidigare togs fram baserat på bästa opinionsinstitut för respektive parti. Alliansen vinner med säker marginal även om KD skulle missa riksdagsspärren. Alliansen kanske inte ska ta ut någon seger i förskott men allt tyder på att de kommer styra Sverige de kommande fyra åren.

Decemberöverenskommelsen gäller

Efter valet 2014 kunde Alliansen tillsammans med SD fälla varje regeringsförslag. För att helt utestänga SD valde blocken att sluta ett avtal, Decemberöverenskommelsen, den 24 december 2014. Det var ett fiffigt sätt att stänga ute SD och bygger på att det block som är störst ska regera och det andra blocket lägga ner sina röster. Förslaget drevs hårdast av Alliansen som redan långt innan valet föreslagit denna lösning för Stefan Löfven som motsatte sig den. Efter valet trädde den dock i kraft.

Så har Sverige styrts de senaste fyra åren. Ett villkor att Alliansen skulle gå med på detta vara att de Rödgröna lovande att göra likadant om Alliansen blev större i valet 2018. Överenskommelsen bestämdes därför gälla fram till valdagen 2022.

Den 9 oktober 2015 beslöt Kristdemokraterna på sitt riksting att man skulle lämna överenskommelsen men i praktiken har den gällt eftersom Alliansen släppt fram De rödgrönas politik, trots att 60% (inklusive SD) av svenska folket inte röstat för den. Alliansen har inte tagit fram någon gemensam budget som de röstat för i riksdagen sedan överenskommelsen slöts.

Detta har gett Vänsterpartiet ett inflytande i Sverige som inte står i förening med folkviljan.

Nu har fyra år gått och allt tyder på att Alliansen vinner 2018. Alliansens tjänst kommer nu att återgäldas. Ett skadeskjutet (S) har ingen som helst anledning att välja att ge SD inflytande istället för Alliansen och inte Miljöpartiet eller Vänsterpartiet heller.

Det blir således ytterligare fyra år med ökenvandring för SD och 22% av svenska folket kommer inte få sin röst hörd i riksdagen. När valet är över kommer svenska folket somna om och SD kommer passa på att byta partiledare. Även SD kommer behöva ett stort internt arbete för att fundera på hur man ska kunna bli så stora att man stänger ute varje tänkbar koalition och samarbete mellan Sjuklöverns partier. Hittills har det skett genom att man i retorik och politik närmat sig Sjuklövern men de varma känslorna har inte besvarats.

Skulle man fortsätta på den inslagna linjen måste frågan ställas om man alls är ett oppositionsparti längre? Väljer SD att mer gå tillbaka till sina rötter och ge upp tanken att någonsin få samarbeta med Sjuklövern måste man, å andra sidan, helt vända om och därmed byta ut stora delar av de nya politiker man nu lanserat inför valet 2018. Hur det än går för SD i valet står partiet inför en rad svåra val efter den nionde september.

SD har tagit ungefär lika många väljare från Moderaterna och Kristdemokraterna som från Socialdemokraterna. Nu är man snart ett stort parti, kanske det största. Hur ska man nu göra alla väljarna glada? Partiet lär rymma de som är för NATO och emot, de som är för EU och emot, de som vill se sänkta skatter och de som inte vill det, de som gillar de senaste årens urvattning av retorik och politik och de som inte gör det, de som gillar ”öppen svenskhet” och de som inte gör det samt de som vill ha kvotflyktingar och de som förespråkar återvandring.

De kommer tvingas ställa den mest grundläggande frågan: Varför existerar ett parti som inte på åtta år haft något inflytande och inte heller de kommande fyra men som ändå valt att vara så passiva när det gäller att väcka opinion? Fria Sidor tror att en inte oansenlig del av svenska folket ställer sig denna fråga redan idag.

SCB:s partisympatiundersökning

Partierna

Moderaterna

Tabellen visar att Moderaterna ökade fram till 2010 men sedan tappade stort i valet 2014 (huvudsakligen till SD). Vi ser på raden SCB PSU att man nu återhämtat sig och ligger nära valresultatet 2014. Vi kan inte bortse från att SCB varit otroligt träffsäkra just vad gäller Moderaterna i de tre senaste valen. Felet, eller ska vi kanske säga precisionen, är mycket god. Avvikelsen är enbart -3% (ej %-enheter) varje val. Då partiet nu stabiliserat sig, efter partiledarbytet, samt att träffsäkerheten varit så hög är det rimligt att justera upp SCB maj 2018 med 3% (22,6/0,97) vilket gör att Moderaterna landar på 23,3% i valprognosen som bygger på justerade SCB-siffror.

Liberalerna

Liberalerna är i en nedåtgående trend. SCB visade dem 18% för lågt i valet 2010 men träffade rätt 2014 med endast -2%. Eftersom trenden bekräftas i SCB och man träffade så rätt 2014 justeras SCB maj upp med 2% (4,4/0,98) vilket gör att Liberalerna får 4,5% i justerade SCB-siffror.

Centerpartiet

Partiet har länge legat mellan 6 och 7 procent. Någon trend går inte att skönja men trots detta underskattade SCB dem med 30% i valet 2010 och 20% i valet 2014. Som framgår av SCB PSU har Centerpartiet backat sedan sin topp för ett år sedan men man ligger fortfarande långt över valresultatet 2014 i SCB:s mätning. Man skulle kunna tänka sig att partiet också nu underskattas 20-30% men eftersom trenden är nedåt sedan ett år tillbaka och att SCB minskade sitt fel från 30 till 20% från 2010 till 2014, räknar Fria Sidor med att SCB nu endast underskattar dem med 10%. Partiet landar då på (8,7/0,9) 9,7% i justerade SCB-siffror.

Kristdemokraterna

Ja vad ska man säga? Nedåt är ordet för varje val sedan 2006. Trenden enligt SCB PSU är också ned. SCB underskattade KD med 20% 2010 och med 15% 2014. Med tanke på den tydliga trenden och att SCB minskade felet mellan 2010 och 2014 justeras SCB:s siffra upp med 10% och Kristdemokraterna får (2,9/0,9) 3,2% i justerade SCB-siffor.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna trendar nedåt men man stannar upp och rycker till lite då och då. Mellan valet 2010 och 2014 höll man ställningen, då istället Moderaterna tappade till SD. Så sent som i november 2017 ökade man faktiskt i SCB:s mätning. I majmätningen sker dock ett dramatiskt fall, ned från 32,6 till 28,3%. SCB överskattade dem 10% i valet 2010 och 14% i valet 2014. Det är därför inte osannolikt att felet fortsätter öka i procent och SCB:s siffra justeras ned 18% till (28,3/1,18) 24%. Fallet är dramatiskt men är exakt samma storlek som för Moderaterna i valet 2014.

Miljöpartiet

MP är ett unikum. Egentligen är man i en uppåtgående trend om vi ser till varje val sedan 2006. Samtidigt visade SCB dem 47% för högt 2014 och 16% för högt 2014. Nu har man legat ganska stabilt över 4 procent sedan ett år tillbaka som framgår av SCB PSU. Frågan är om man överskattar dem nu? Med tanke på att mätfelet minskat så mycket från 2010 till 2014, då MP låg stabilt i opinionen och att man legat stabilt i mätningarna sedan 2017 väljer Fria Sidor att inte justera SCB:s siffor.

Vänsterpartiet

Bortsett från valet 2002 ligger Vänsterpartiet fast cementerat runt 5,7% i varje val. SCB överskattade dem inte alls 2010 men 40% i valet 2014. Här väljer Fria Sidor cementen. När krutröken har lagt sig och stödrösterna på MP lagts, står partiet kvar på 5,7%. Ett alternativ är att dra ned partiet 20% d.v.s. snittet av mätfelen 2010 och 2014 vilket skulle ge dem 6,2%. Det är en smaksak hur man gör men faktiska valresultat som ligger så stabilt väger ändå tungt.

Sverigedemokraterna

Det är inte SCB:s starka sida att fånga dem i sina mätningar. Går det att alls dra några slutsatser? Sedan novembermätningen (PSU) 2015 har SCB visat dem mellan 14,8% till 19,9%. Under samma period har Sentio visat från 21,4 till 27,4%. Det verkar dock inte finnas något större samband mellan mätningarna. Fria Sidor ger upp och justerar SCB:s mätning så att den blir samma som Sentios. Det blir nästan en halvering av mätfelet sedan 2014 men det känns inte alls orimligt med tanke på att stigmatiseringen av invandringskritiska partier nu avtar relativt snabbt.

Övriga

SCB:s mätning visar Övriga/Andra på 2,9% och att F! är det största partiet inom gruppen. Hur stora F! är framgår inte. Eftersom Fria Sidor valt att gå på Sentios siffra blir Övriga matematiskt 2,2% i tabellen.

Blocken

Enligt de justerade siffrorna får Alliansen 40,7%, De rödgröna 34%, SD 23,1 (Sentio) och Övriga 2,2%.

SCB vs. bästa institut

Det kan vara intressant att jämföra med Fria Sidors andra prognos. Den bygger på att titta på de opinionsinstitut som bäst prickat in valresultatet historiskt. Sedan har en trend tagits fram för perioden januari till maj 2018. Det som är slående är hur lika dessa metoder blir vad gäller blockfördelningen mellan Alliansen och De rödgröna. Med justeringarna i SCB, baserat på deras historiska mätfel, hänger båda prognoserna ihop, detta utan att det var planerat. Det stärker bilden att Alliansen går mot en storvinst i valet 2018.

Fria Sidor tror betydligt mer på att använda de bästa instituten än att justera SCB:s siffror. SCB frågar visserligen betydligt fler men de andra instituten tillsammans gör mätningar varje månad och har fram till valet frågat minst 45 000 personer medan SCB i sin enda mätning når 4 500. Genom att dessutom välja ut de bästa ökas precisionen ytterligare.

I prognosen som bygger på de bästa instituten tappar Alliansen och De rödgröna ännu mer, även om skillnaden mellan blocken består. Istället händer lite mer i kategorin Övriga/Andra. Med tanke på att SD under inga omständigheter kommer att få något inflytande är det kanske mest intressanta i detta val vad som händer där. Är svenska folket moget för att röra om i grytan och kasta in ett nytt parti i riksdagen eller är man nöjd som det är?

Slutsats

Alliansen vinner, det står helt klart och således att vi får fyra år av samma politik som vi haft hittills. Om inte De rödgröna har en brinnande lust att ge SD inflytande så återgäldar man Alliansens tjänst 2014 till 2018 och lägger ned sina röster de kommande fyra åren, precis såsom stipuleras i Decemberöverenskommelsen.

Moderaternas taktik är nu att spela tuffa i invandringsfrågan så att man tappar så lite som möjligt till SD. Samtidigt som Centerpartiet spelar för den invandringsälskande publiken. Liberalerna riktar sig mot de principfasta ideologerna och Ebba Bush Thor försöker ge anrättningen ett bildskönt uttryck. Det spelar nog mindre roll vad Stefan Löfven gör i detta val. Han har förstört Sverige, om möjligt, ännu mer än Reinfeldt gjorde 2010 till 2014 och många sossar kommer därför att välja SD i detta val.

Not: Fria Sidor har inte vid justeringen av SCB:s siffror tittat på någon annan prognos utan justerat den baserat på historiska kända mätfel. Förhoppningsvis framgår det tydligt vad som är %-enheter och procentuell förändring i tabellen och av sammanhanget. När Fria Sidor säger att ett parti underskattats men 5% betyder det ibland %-enheter och ibland procentuell förändring vilket förhoppningsvis tydligt framgår av sammanhanget.