Planen att utrota den vita befolkningen

Varje år sedan 1950 delas det prestigefulla ”Karlspriset” (Charlemange Prize) ut till den som bidragit till de ideal på vilket Europa grundandes. Den första som fick priset var greve Richard Nikolaus Eijiro av Coudenhove-Kalergi. På senare år har priset gått till Angela Merkel, Herman van Rompuy, Martin Schultz och nu senast påven Franciskus – alla positiva till ökad migration till Europa och därmed vita européers förintelse på sikt. För att spåra fröet till det pågående folkmordet får vi gå till år 1922.

Låt oss börja med att titta på hur Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord:

…envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

 

Vi måste gå tillbaka till 1922 för att förstå dagens situation. Greve Richard Nikolaus Eijiro av Coudenhove-Kalergi skrev i boken ”Praktisk Idealism” följande:

”Framtidens människa kommer att vara av blandras. Dagens raser kommer att försvinna. Framtidens euroasiatisk-negroida ras kommer likna Egyptierna till utseende…..judarna är till följd av sina utmärkta egenskaper lämpade att bli ledarna för den urbana mänskligheten…”

Det som skrevs gillades tydligen mycket av judiske Baronen Louis de Rothschild som genom en av sina vänner, judiske Max Warburg i Hamburg, genast erbjöd  60 000 guldmark för att finansiera utvecklingen av dessa idéer inom organisationen den Pan-Europeiska Unionen. Organisationen fick med tiden många sponsorer bl.a. den judiske finansoligarken, Bernard Baruch i USA.

Bernard Baruch med sin hantlangare Winston Churchill

Redan 1948, direkt efter att andra världskrigets slut, kom den första vågen av migranter från Karibien på det brittiska fartyget HMT Empire Windrush. Fartyget var inte det enda som förde med sig migranter men det som fick mest uppmärksamhet. Det anses ha varit startskottet för den efterföljande omfattande migrationen till Storbritannien från främst forna kolonier. Migrationen till Storbritannien ökade sedan explosionsartat under 50- och 60-talet med motiveringen att de behövdes som arbetskraft, något som inte stämde. Istället står det klart att de allierades seger innebar att man omgående, obehindrat, kunde driva igenom sin plan att byta ut vita mot icke-vita.

Ett fartyg kommer lastat med svarta från Karibien för att påbörja folkmordet

HMT Empire Windrush var ett krigsbyte från Tyskland efter andra världskriget. Hette tidigare MV Monte Rosa

I USA skedde en liknande utveckling då man 1965 antog en lag som sedan öppnade portarna till migranter från Afrika och Asien. Tidigare lagstiftning var baserad på ras så att migrationen till USA skulle ske i samma relation som befolkningens sammansättning, vilket då garanterade vita människors fortsatta dominans. Under många år innan den nya lagen antogs hade huvudsakligen judiska lobbygrupper tryckt på för att vända på lagen så att istället vit migration försvårades, medan icke-vit underlättades. Från att ha varit ett land med huvudsakligen vita européer i början av 50-talet är idag mer än hälften av alla nyfödda icke-vita i USA. I många större städer är vita européer i klar minoritet.

Print

Samma år, 1965, antog också Storbritannien en ny lag, ”hets mot folkgrupp”, vars syfte var att hindra infödda etniska britter att uttrycka kritik mot folkmordet. Underlaget till denna lag hade tagits fram av styrelsen för organisationen ”Ombud för Brittiska Judar”. Detta ligger väl i linje med det David Petegorsky, direktör för Amerikanska Judiska Kongressen, uttalade:

”Judar kan endast överleva inom ramen för ett progressivt, expanderande demokratiskt samhälle som genom sina institutioner ger uttryck för kulturell pluralism”.

I Sverige arbetade ett antal intressegrupper och personer under 50 och 60-talet för motsvarande utveckling. Mest aktiv var kanske den polske juden David Schwarz som var mycket aktiv i debatten och anses ha startat debatten i Sverige med en artikel i Dagens Nyheter. Judar stod för majoriteten av inläggen även i Sverige. Debatten gav upphov till Invandrarutredningen 1968 och sedan till en ny lag 1975 som skulle få förödande konsekvenser för Sverige. https://www.nordfront.se/hur-och-varfor-blev-sverige-mangkulturellt.smr

I Sverige kom vi redan 1948 genom lagen som kallas ”Lex Åberg” att lägga grunden till dagens lagstiftning om Hets mot folkgrupp. Lagen skärpes ytterligare 1988 och kom då att omfatta inte bara hot utan också missaktning.

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”

Lagen finns i de flesta länder och fungerar som en självcensur där man aldrig riktigt vet om berättigad kritik eller en vanlig åsikt kan falla inom lagens ramar. Lagen är således mycket effektiv att hindra kritik mot t.ex. fundamentalistisk islam eller judiska lobbyn vars förslag på sikt leder till utrotningen av vita i varje tidigare europeiskt land.

Vi har sett samma utveckling i alla västländer. Tidigare homogena vita länder är idag en spillra av sitt forna jag och det förefaller som att folkutbytet bara ökar i takt. 2008 startades Europeiska Rådet för Tolerans och Försoning (ETCR) där den judiske f.d. polske presidenten, Aleksander Kwasniewski, säger:

”Migration kommer vara ett av våra viktigaste fokus. Värdlandet måste lära sig att omfamna mångkulturalism”

Uttalandet från Barbara Lerner Spectre, Paidea, Europeiska Institutet för Judiska Studier i Sverige, är så hårresande att det alltid förtjänar att upprepas:

”…Europa är nu på väg in i det mångkulturella tillståndet….judar kommer att föraktas för sin ledande roll…. men utan denna omställning kommer inte Europa att överleva”.

Europa måste bli mångkulturellt för att överleva, enligt Barbara.

Barbara Lerner Spectre

Ervin Kohn, Norges Center mot Rasicm, sade 2014:

”Norge är ett etniskt homogent land..och Norge har en kort historia av etniska minoriteter….så det finns ett stort arbete att göra.”

Man påbörjade folkmordet direkt efter andra världskriget med USA, Kanada och Storbritannien och har sedan fortsatt med övriga europeiska länder.

Ett flertal studier har visat att media helt domineras av judar, antingen som ägare eller verksamma eller både och. Idag kommer en stor del av det som framförs i media från ett fåtal företag med en världsomfattande räckvidd. Det betyder att det som kan betecknas som det gemensamma etniska judiska intresset idag helt dominerar i all världens media. Läs mer om detta här. http://andersleander.bloggplatsen.se/2016/04/25/11303786-sex-judiska-foretag-kontrollerar-96-av-all-varldens-media/

Vi måste ställa oss frågan varför vi i länder där majoriteten fortfarande är vit ständigt matas med:

Rasblandade par, icke-vita nyhetsankare, goda intelligenta icke-vita och onda dumma vita på filmduken, icke-vita stjärnor i musikbranschen, total mörkläggning vad gäller våldet mot vita i våra egna samhällen, ständigt framlyftande av ”vitt privilegium”, ständigt framlyftande av icke-vitas roll som ”offer” eller ”behövande”, ständiga antirasistiska kampanjer inom sporten, ständiga anklagelser om ”hat” och anklagelser för rasism vid varje invändning mot folkmordet, e.t.c.

Så här ska det vara enligt den judiska lobbyn, men inte i Israel.

Är det inte konstigt att icke-vita har sådan dominans i länder dominerade av vita? Det beror utan tvekan på att judisk kontrollerad media driver en anti-vit agenda.

Idag har man tagit detta ett steg längre eftersom varken USA eller Europa har kontroll över sina gränser. Det räcker med att ta sig in i landet och säga ”asyl” så har man goda chanser att få stanna kvar. Något som ivrigt understöds av juden George Soros.

Kanske allra värst är den mörkläggning som sker av konsekvenserna av detta folkmord. Våldtäkter, hot, våld mot barn och äldre ökar explosionsartat men detta kommer aldrig till allmänhetens kännedom. På så sätt hindrar man befolkningen att förstå faran och omfattningen innan det är för sent. I Sverige har den judiske kriminologen Jerzy Sarnecki ofta anlitats för att bortförklara alla negativa konsekvenser av migrationen.

Den mest inflytelserika delen av media är Hollywood. Här råder total judisk dominans. Den judiska reportern, Joel Stein, skrev 2008 i Los Angels Times att judar styr Hollywood och att det är bra. De filmer som judiska filmbolagen distribuerar över världen har alla en gemensam agenda att propagera för mångkultur, rasblandning och öppna gränser.

Idel ädel adel

Sverige är förhållandena exakt samma som i övriga västvärlden. Svensk media domineras totalt av judiska intressen. Främst genom familjen Bonnier, familjen Hjörne som äger Stampen och Segulah som äger Mitt-i Tidningarna.

”Det judiska arvet känns grundläggande för släkten”

Fil:C-J Bonnier.jpg
Carl-Johan Bonnier

Så frågan – pågår det ett folkmord av den vita befolkningen?

Den frågan måste besvaras med ett ja. Skälet är att det bevisligen är en avsiktlig plan från huvudsakligen judiska aktörer och sponsorer att

”..helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp.”

-Man ”tillfogar medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada” genom att migrationen bevisligen har ökat våldet och oron i samhället. Vi är mindre trygga och känner mindre tillit. Våldet ligger hela tiden närmare ytan. Vi matas med dåliga självbilder och skuld vilket sänker självtilliten och stoltheten.

-Man ”påtvingar uppsåtligen gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis” eftersom vi får allt svårare att upprätthålla en god välfärd, skola och vård för etniska svenskar. Skatterna tvingas upp och etniska svenskar har mindre tid och ekonomiska resurser att skaffa barn.

-Man ”genomför åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen” då man ständig propagerar för normupplösning, nedvärderar kärnfamiljen och tvingar båda föräldrarna att arbeta, även i småbarnsåren, för att ha råd att betala alla skatter, delvis till följd av den ohämmade migrationen.

-Man underblåser och skapar artificiella konflikter genom att i media hetsa svarta mot vita, kvinnor mot män, muslimer mot kristna, hetero mot homo, minoriteter mot majoriteter och arbetare mot företagare.

Man har i hög grad lyckats med sin föresats som man började skissa på 1922 eftersom man under lång tid varit dominerande inom storfinansen och därmed kunnat köpa upp och kontrollera media. På så sätt kontrollerar man opinionen och tillskansar sig stort politiskt inflytande.

Sedan barnsben har vi matats av judiskt kontrollerad media att vita inte finns och definitivt inte har några egna etniska intressen. Varje annat folk får ha etniska intressen och i synnerhet judarna men vita får inte ha det – det anses rasistiskt. Målet är som Greve Richard Nikolaus Eijiro av Coudenhove-Kalergi skrev att få en ras som är euroasiatisk-negroid, en idé ivrigt påhejad och sponsrad av judisk lobby och storfinans i hela västvärlden, dock med ett undantag – Israel.

Varför inte för en gångs skull säga som det är – det pågår ett folkmord på vita och det är huvudsakligen judiska lobbyn och judiskt dominerad storfinans som drivit på och står bakom den. Muslimska religiösa ledare har säkert haft ett intresse av att sprida sin egen lära i både Europa och USA. De har dock inte haft förmågan att på egen hand öppna portarna på vid gavel. Det är det utan tvekan andra som gjort.