Corona – en överblick

Corona - kuppen som riskerar att förstöra vår framtid

Fria Sidor ska i ett antal artiklar söka svar på frågor gällande corona. Det stod redan i april 2020 klart att allt inte stod rätt till vad gäller sjukdomen. Den, kanske, tydligaste indikationen var att agendasättarna bara dagar efter att WHO förklarat den en pandemi började att trumma ut olika budskap om en nystart (The Great Reset) och ”det nya normala”. Man var öppen med att detta var en möjlighet att omforma världen efter eget tycke. Detta var otäckt likt det som skedde den 11 september 2001 då samtliga etablerade medier i USA redan någon timme efter ”attacken” kablade ut sitt budskap om Al-Qaida som ansvariga, trots att man omöjligt kan ha vetat något säkert så tidigt. Ett tydligt tecken på en psykologisk operation är att man till varje pris vill trumma in ett budskap när vi är som mest rädda och därmed mottagliga för propagandan. Fria Sidor kommer att återkomma till detta i senare inlägg. Tyvärr är det ganska svårt för sanningssökare att ha en helt säker uppfattning i den mest intensiva fasen av en händelse. Det finns visserligen många indikationer men det är just inte mer än så. Idag har det emellertid gått åtta månader sedan corona först blev en fråga och vi har nu en betydligt klarare bild av vad som hänt, syftet, sjukdomens allvarlighet och rimligheten i den respons som många av världens länder vidtagit. Alla analyser måste börja någonstans och tanken är att i detta inlägg börja med en internationell överblick. Vad säger erkända och kunniga läkare och forskare om corona? Finns corona? Hur allvarlig är sjukdomen? Hur rimlig har responsen varit? Fungerar insatta åtgärder? I kommande inlägg ska Fria Sidor göra djupdykningar inom enskilda områden och regioner. Detta inlägg har bara text och ambitionen att ge en bred, heltäckande bild av sjukdomen. I kommande inlägg kommer grafer och tabeller att i högre grad illustrera sakförhållandena. Denna överblick ger oss en ram, ett avstamp, för vidare analys och frågeställande. Det är högst troligt att om du är en tänkande människa, du sannolikt redan känner till delar eller allt som tas upp i detta inlägg. Kanske har du kommit betydligt längre i din egen forskning? För Fria Sidor är det dock nödvändigt att ha någon sorts bas, utgångspunkt, för kommande analys eftersom forskningen just påbörjats.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning för dig som inte vill läsa hela texten.

Massmedia har från början desinformerat och manipulerat för att skrämma upp allmänheten. Dödligheten är inte värre än en svårare influensa som drabbar oss med jämna mellanrum. Risken att dö i förtid har i stort samma profil som vid en svårare influensa – de redan gamla, sköra och tidigare multisjuka har lättare att dö i förtid. De länder som stängt ned har inte en bättre utveckling än de som inte gjort det. Tvång på ansiktsmasker av den sort som rekommenderas har ingen bevisad effekt på den allmänna smittspridningen. En skillnad mot en vanlig influensa är att en relativt stor grupp får allvarliga och långvariga åkommor som kan vara i veckor eller ibland månader.

Många fler kan ha dött av åtgärderna än själva sjukdomen. Miljoner sjukvårdstillfällen har ställts in. Isolering, stress och oro för framtiden och den ekonomiska situationen har oanade hälsoeffekter. Många äldre avstod eller kunde inte få den vård de behövde p.g.a. politikernas åtgärder. Testerna ger många falska resultat, åt båda hållen. Tidiga insatser är viktiga för att bromsa sjukdomsförloppet.

Mycket tyder på att en större del av befolkningen redan har hel eller delvis immunitet genom kontakt med tidigare coronavirus. Immunitet verkar uppstå i befolkningen när 20 procent har antikroppar. Svininfluensan som, även av ledande politiker och forskare, idag betecknas som en skandal bör leda till eftertanke vad gäller att snabbt framställa vaccin. Corona har kraftigt ökat kontrollsamhället där våra friheter inskränks och övervakningen ökar. Det är en stor risk att dessa åtgärder fortsätter även efter att sjukdomen avklingar.

Källornas betydelse

I allt sanningssökande är källorna av högsta betydelse. Här gäller det att gå varsamt fram. Inte sällan förefaller en källa seriös för att sedan med tiden visa sig driva en linje som inte är förenlig med sanningen. Den som forskat på egen hand har ganska lätt att med tiden avgöra om en källa strävar efter ärlighet och genuint är intresserad av svaren, oavsett vart de leder eller om här finns en bias och i vissa fall ren desinformation.

Etablerad media

En källa som alltid är helt opålitlig är etablerad media. De stora mediehusen är idag enbart desinformation och propaganda. Detta gäller inte bara corona utan inom alla områden. Beviset är att det aldrig finns en enda avvikande uppfattning från agendan. Fria Sidor har läst svensk och internationell etablerad media under corona och en sak står helt klar – exakt samma budskap trummas ut i samtliga. Fria Sidors tidigare observation att svensk och utländsk media kontrolleras av ett fåtal aktörer som alla styrs av en gemensam agenda har, i högsta grad, bekräftats under corona. Det kan inte bli mer tydligt än så här. Alla som tyr sig till och okritiskt läser dessa medier är därför desinformerade. Det är exakt det som agendasättarna vill uppnå – en desinformerad allmänhet.

Alternativ media

Räddningen under corona har varit alternativa medier samt tänkande människor. På de större sociala plattformarna har de riktigt farliga rösterna som professorer och läkare i hög grad censurerats. Detta samtidigt som de som finns kvar vet om att de måste vara ytterst försiktiga med vad de för fram för att undvika att bli nedstängda.

En källa som Fria Sidor funnit extra intressant och pålitlig under corona är, den i Schweiz baserade sidan, Swiss Policy Research (SPR). Det är en oberoende sida med självständiga forskare som, anonymt, granskar den geopolitiska propagandan inom många olika områden. Alla källhänvisningar är till tillförlitliga och synnerligen kunniga experter inom de olika medicinska fakulteterna. Under corona har man varit ytterst aktiva och här finns en guldgruva för alla som önskar förstå mer av vad som sker. Detta inlägg bygger i sin helhet på vad man där lyft fram (se länk nedan).

Internationell överblick först – djupdykningar sedan

I denna genomgång handlar det om en bred internationell översikt. Självklart finns här massor av frågor som ännu inte berörs och implicita antaganden om att viruset finns, att vi kan isolera det och att det är orsaken till sjukdomen. Fria Sidor är absolut inte säker på dessa frågor men det får bli en fråga som kommer att granskas senare. Fria Sidor kan heller inte utesluta att sjukdomen, helt eller delvis, har andra orsaker där t.ex. vacciner, vitaminbrist, 5G eller bakterier påverkar förloppet i olika grad. Alla dessa frågor kräver granskning men behöver, vart och ett, helt egna inlägg för att ge dem rättvisa.

Det som gör forskning om corona extra svår är att vi blivit förda bakom ljuset så länge att vi i princip måste ifrågasätta allt. Detta blir en upptäcktsresa också för Fria Sidor och var det till slut landar i olika frågor är fortfarande ett oskrivet blad – om det ens går att säga någonting säkert. Ibland får vi bara acceptera att vi helt enkelt inte har alla svar.

Corona – en internationell överblick

Dödlighet

Låt oss börja med att konstatera att sjukdomen som vi kallar corona har en dödlighet som hos allmänheten inte överstiger en svårare influensa. Dödligheten överstiger ännu inte de svårare influensorna Asiaten (1957) eller Hong-Kong influensan (1968).

Enligt WHO är den globala dödligheten 0,13% (5 okt 2020). Det känns sådär att ange WHO, en organisation som finansieras bl.a. av Bill Gates, som källa men poängen är att inte ens de hävdar att den globala dödligheten är högre. Enligt WHO har uppskattningsvis en miljon avlidit och 760 miljoner smittats.

Dödligheten varierar mycket mellan olika grupper, länder, regioner och städer. Lägst har Tokyo i Japan samt Afrika med 0,01%, högst har vissa regioner och platser i USA och Europa, som t.ex. Bergamo och New York, där dödligheten varierar mellan 0,3 och 1% beroende på mätmetod och olika avgränsningar.

Dödligheten mäts här som andelen som avlidit i relation till antalet i befolkningen som uppskattas ha haft sjukdomen, det som på engelska benämns IFR och på svenska infektionsdödlighet.

Det är absolut nödvändigt att skilja på CFR, Case Fatility Rate, falldödlighet, som är dödligheten för alla som lagts in på sjukhus för vård och IFR, Infection Fatility Rate, infektionsdödlighet, som anger dödligheten i relation till alla som uppskattas haft sjukdomen samt Mortality Rate, MR, mortalitet som är dödligheten för hela befolkningen per 1000 invånare.

Infektionsdödligheten är 0.13% enligt WHO men mortaliteten är betydligt lägre och falldödligheten högre. Tidigt i corona gick ledande institut ut men uppgifter om falldödligheten och denna siffra, som är betydligt högre än infektionsdödligheten, trummades ut i samtliga etablerade medier. Falldödligheten är normalt 10 – 20 gånger högre än infektionsdödligheten och 100 – 200 gånger högre än mortaliteten. Detta är, i sig, en stor skandal som hade en helt avgörande påverkan i det initiala skedet. Fria Sidor återkommer till detta i ett senare inlägg.

Vi måste också vara ytterst försiktiga när vi hänvisar till olika mätvärden eftersom det finns många felkällor. För det första är det inte säkert att alla som uppges ha dött av corona i verkligheten har gjort det. Det kan ha varit en bidragande orsak hos äldre som i många fall redan har en försvårande sjukdomsbild. För det andra kan förekomsten av corona och den andel av befolkningen som har hel eller delvis immunitet vara betydligt högre än vad testerna anger. Mycket tyder på att så är fallet.

I länder som Sverige (ingen nedstängning) och Storbritannien (nedstängning) är dödligheten jämförbar med en allvarligare influensa, i USA är den något högre och i Tyskland och Schweiz lägre. Det centrala budskapet att ta med sig är att Corona inte är farligare än en vanlig svårare influensa som drabbar mänskligheten med jämna mellanrum och att om dödligheten behöver justeras det snarare är nedåt, inte uppåt. Skulle vi räkna på alla som dör med corona och inte p.g.a. enbart corona skulle siffrorna justeras ned avsevärt.

Risken att dö i förtid

För allmänheten varierar dödligheten med ålder och tidigare sjukdomsbild. För unga och de i arbetsför ålder är risken inte högre än att dö i en bilolycka. Uppskattningsvis 80% av alla som får sjukdomen utvecklar antingen inga eller milda symptom. Detta gäller också de i åldersspannet 70 – 79 år, där 60% har milda eller inga symptom. 95% av alla som konstaterats ha sjukdomen har inga eller milda symptom och behöver inte sjukhusvård.

Medianåldern för de som dör i förtid av eller med sjukdomen är över 80 år, i Sverige är den 84 år. Av dessa hade endast 4% ingen tidigare försvårande sjukdomsbild. Detta gör att riskprofilen för dödlighet i stort är jämförbar med en vanlig influensa. Observera att endast 4% uppskattas ha avlidit, enbart p.g.a. corona, de allra flesta har flera försvårande faktorer i sin sjukdomsbild, förutom ålderdom. Notera också att mediandödligheten är lika med den genomsnittliga förväntade livslängden, runt 80 år.

Orsaken till för tidig död

I många länder, speciellt i USA och Europa, har den övervägande dödligheten skett på äldreboenden. Det är dock inte säkert att själva orsaken varit corona. I många regioner kan det istället ha varit andra orsaker som en fallerande och redan överfull sjukvårdsapparat. Mycket tyder också på att den tidiga responsen med inopererade ventilatorer försämrat läget. I Italien, för att ta ett exempel, flydde utländska gästarbetare tillbaka till sina hemländer innan nedstängningen, detta samtidigt som nedstängningen krävde att vårdpersonal var hemma för att ta hand om sina barn med en kollaps i sjukvården som följd. De äldre kan i varierande grad ha dött av stress, isolering, uttorkning och en rad andra orsaker.

Upp till 30 procent av dödsfallen kan istället ha orsakats av nedstängningen, panik och rädsla. Vård för t.ex. hjärtattacker sjönk med nära hälften då många äldre avstod eller inte hade möjlighet att ta sig till vård.

Massmedias tidiga rapportering om att corona drabbar unga visade sig också vara helt fel. Man glömde helt enkelt att berätta för oss att, i de exempel som gavs, dessa många gånger redan hade andra allvarliga sjukdomar. Det har aldrig funnits några medicinska skäl till att stänga för- och grundskolor. Risken för unga att drabbas eller smittas är extremt låg. Inte heller finns skäl till små klasser, ansiktsmasker eller social distansering för skolorna.

De åtgärder som vidtagits där miljarder riskerar arbetslöshet och isolering kan leda till fler dödsfall och lidande än själva sjukdomen enligt experter. Våld i hemmet har ökat dramatiskt i vissa områden och oron för att klara ekonomin har oanade konsekvenser för människors hälsa. Vi behöver inte tänka länge för att förstå att åtgärderna vida har försämrat mänsklighetens hälsa mer än själva sjukdomen.

Vissa drabbas hårdare

Medan symptomen för corona många gånger liknar dem som finns vid influensa utvecklar ca: 10% symptom som håller i sig längre. Dessa kan hålla i sig i veckor och ibland månader. Här förefaller det som att alla kan drabbas oavsett ålder och tidigare sjukdomsbild. Du kan därför inte avfärda sjukdomen som ofarlig för dig, även om du inte tillhör någon av riskgrupperna. Sunt förnuft och normal försiktighet för att, i onödan, inte utsätta dig för risken att drabbas är (utan överdrifter) ett rimligt förhållningssätt.

Överdrifterna

Vi får dagligen höra att corona ökar. I själva verket är det antalet testade som ökat. Det finns inget som visar att dödligheten har ökat i relation till antalet testade, tvärtom. Istället var smittorisken som högst redan innan nedstängningarna i olika länder trädde i kraft.

Länder som inte har stängt ned som Sverige, Vitryssland och Japan har inte en värre utveckling än länder som gjort det.

Rädslan att inte ha tillräckligt med ventilatorer visade sig också fel. Istället har det visat sig, vilket många påtalade, att dessa invasiva ingrepp, där man opererar in ett rör i halsen, istället haft rakt motsatt effekt. Modig sjukvårdspersonal i USA har rapporterat om att många vårdgivare använt sig av dessa ventilatorer och opererat patienter enbart p.g.a. av ekonomiska intressen. Sjukhusen i USA får nämligen betydligt mer betalt av staten om man opererar in en ventilator istället för att t.ex. enbart ge syrgas.

Många kliniker i USA och Europa har varit lågt belagda under nedstängningarna och personal har permitterats. Miljoner operationer har ställts in, inte minst vad gäller cancervård och transplantationer.

Välrenommerade läkare, forskare och akademiker inom virologi, immunologi och epidemiologi har tidigt påtalat att de vidtagna åtgärderna varit kontraproduktiva och istället förespråkat det självklara, att uppnå immunitet hos den breda befolkning samtidigt som man intensifierar skyddet av äldre och andra riskgrupper.

Massmedia har gång på gång avslöjats med att överdriva och använda manipulativa bilder för att skrämmas. Följden har blivit att allmänheten vilseletts och fåtts att tro att läget varit värre än det i verkligheten var.

Oerhört många har varnat för att corona skulle komma att användas som förevändning att göra övervakningen av människor permanent. I många länder sker detta redan idag med obligatorisk kontaktspårning genom din mobiltelefon, övervakning med drönare m.m.

Smittspridningen

Det verkar som att sjukdomen sprids genom direktkontakt och t.ex. hosta men också små partiklar som dröjer sig kvar inomhus. Inget tyder på att inandning utomhus eller att ta på föremål har annat än en obetydlig inverkan på smittspridningen.

Det förefaller som att en generell immunitet uppstår när ca: 20 procent av befolkningen har utvecklat antikroppar. Det syns på utvecklingen i New York, London, Stockholm och Bergamo. Värdet är betydligt lägre än tidigare uppskattning som låg på 60 till 80 procent. En orsak kan vara testerna där immunitet, helt eller delvis, kan finnas trots att testerna inte visar det.

Studier antyder att många redan har hel eller delvis immunitet p.g.a. att man redan haft andra coronavirus. Uppskattningar visar att upp till 60% av allmänheten redan kan vara immuna (T-cellsimmunitet).

En andra våg kan uppstå men många studier som förutspår en sådan bygger på att man bortser från immunitet i den allmänna populationen och att dödligheten kraftigt varierar med olika riskgrupper.

Vacciner

Flera ledande experter varnar för att snabbutveckla coronavacciner. Skräckexemplet är det som skedde 2009 med svininfluensan där regeringar runtom i världen fick slänga redan köpta vacciner som visade sig ha synnerligen allvarliga bieffekter med permanenta neurologiska skador som följd. Notera att det normalt tar ca: tio år att få ett vaccin klart och godkänt innan det ges till den breda allmänheten. Dessa s.k. snabbspår innebär därför stora risker. Skulle, plötsligt, nu ett vaccin lanseras som sägs vara säkert och verkningsfullt måste vi ställa oss frågan när ett sådant började utvecklas?

Vård

Mycket tyder på det avgörande att sätta in åtgärder tidigt för att hindra sjukdomen att förvärras. Detta gäller främst riskgrupperna. Här har också sjukvården förbättrat sig sedan sjukdomens initiala fas. Samtidigt förvägras patienter t.ex. hydroxiklorokin, en verksam substans i malariamedicin, trots att detta i många länder inte ens är receptbelagt. Rent allmänt hör vi inget alls om hur vi kan förebygga och lindra genom att stärka vårt eget immunförsvar. Allt tycks styras in på ett påstått räddande vaccin. Får vi bara ett vaccin och alla i hela världen tar det, då kan vi få ett normalt liv igen, enligt agendasättarna.

Testerna

De tester man använder har visat sig ytterst osäkra och kan ge både falskt positiva och negativa resultat. Testerna har visat sig reagera både på annat virusmaterial och på andra coronavirus med liknande gensekvens. Många som testar sig flera gånger kan därför få helt olika resultat.

Maskerna

Det finns fortfarande inget belägg för att masker, av den sort som förespråkas, har någon som helst effekt för att hindra smittspridningen. De länder som haft obligatoriskt masktvång visar inte någon lägre grad av smittspridning än de som inte haft det. Det kan t.o.m. vara så att maskerna försämrar hälsan eftersom den inverkar negativt på vår normala andning och syresättning samt, om de inte ständigt byts ut, samlar på sig bakterier och annat oönskat material.

Ursprunget

Ursprunget är oklart men den hittills bästa förklaringen är ett virus som orsakade lunginflammation i en kinesisk gruva år 2012. Prover från viruset fördes sedan till institutet för virologi i Wuhan, Kina. Ett institut med nära koppling till USA och alla de aktörer som varit tongivande under den initiala fasen av corona. Något att fundera på.

Tack för att du läser Fria Sidor!