Corona – en jämförelse mellan länder

Fria Sidor ska fortsätta granska Corona och kommer i detta inlägg att lägga fokus på en bra video. Eftersom censur på sociala medier är vanligt så kommer en sammanfattning bifogas så att vad som framkommer i denna video finns kvar, oavsett vad som sker. Bilderna och graferna överensstämmer inte alltid exakt med dem som finns i videon men illustrerar samma sak. Alla bilder finns inte heller tillgängliga. Det är en mycket bra video som går igenom alla forskningsrapporter med tillhörande grafer och är gjord av Ivor Cummins. Han driver en hemsida som heter The Fat Emperor med tillhörande podcast och har en lång karriär inom medicinteknik men har sedan 2012 ägnat sig åt att förstå orsaken till kroniska sjukdomar och övervikt. Videogenomgången är mycket bra och rekommenderas starkt. All fakta och statistik är från välrenommerade källor och forskare inom området. Just denna video är från 8 september 2020. Fria Sidor kommer att återkomma till den allra senaste utvecklingen med tiden.

Den första bilden (0:26) visar antalet dödsfall med Corona (Sars-Cov2) per miljoner invånare (rullande 7-dagars genomsnitt). Vi ser tydligt att antalet fall var som högst i mars/april 2020. Kurvorna för alla europeiska länder som visas ser likadana ut men någon månads fördröjning. Här finns länder som haft olika strategier för att hantera sjukdomen. Detta tycks dock sakna betydelse. Kurvorna i de olika länderna följer varandra.

Home | Covid-19 Data Science

Kurvorna följer samma mönster som vid en vanlig influensa. Det finns en andel av befolkningen vars immunsystem inte klarar av en ny sjukdom, av olika anledningar, varför man först får en första ”peak” av drabbade. Efter den första, relativt kraftiga höjningen av fall, sjunker den snabbt då det finns allt fler som redan är eller har blivit immuna. Sjukdomen återkommer sedan, i varierande grad, till nästa influensasäsong men då, normalt, med betydligt lägre dödlighet.

Grafen (2:12) visar en jämförelse med spanska sjukan som uppvisar exakt samma mönster som corona.

Time variations in the transmissibility of pandemic ...

Grafen (2:25) visar överdödlighet under influensasäsonger sedan 2017. Överdödlighet är det mest relevanta måttet. Människor dör varje år av många olika orsaker och det duger inte att t.ex. byta ut influensa som orsak och sätta en ny rubrik, corona – endast överdödlighet, mätt över en eller flera säsonger ger en rättvisande bild.

Grafen är hämtad från EuroMono som visar statistik på dödlighet för en europeisk population på 360 miljoner invånare. 2018 var överdödligheten 140 tusen under influensasäsongen, vilket är 0,038 procent (0,38 promille).

Europa hade en mycket mild influensasäsong 2019, då många normalt skulle ha drabbats. Detta innebär att man skjuter upp fallen till kommande säsong. Grafen visar tydligt att den betydligt lägre överdödligheten 2019 sedan ”tas igen” under våren 2020. Överdödligheten är 2020 istället 180 tusen, 0,05 procent (0,5 promille). Det finns en skillnad jämfört med 2018 men vi talar nu om 0,12 promille.

What's New "Northern Italy" Tweet Per Second

Grafen (4:57) visar att de matematiska modeller man gick ut med, tidigt under våren 2020, var fullständigt felaktiga. Imperial Collage gjorde modeller för bl.a. Sverige som skulle visa dödligheten, med och utan nedstängning, som överskattade antalet 10 – 12 gånger. Det var dessa prognoser som försatte en hel värld i panik.

Grafen (6:03, saknas) som är gjord av Johan Hellström visar utvecklingen i Sverige. Grafen (6:52) visar att i 872 av totalt 5813 dödfall var corona den enda orsaken, d.v.s. 15% av fallen.

Grafen (7:22) visar antalet dödsfall per miljon invånare och månad, perioden 1851 till 2020. Den visar tydligt den spanska sjukan, ca: 1918, då 3000 avled per miljon invånare och månad. Vi kan tydligt se att corona inte sticker ut som särskilt allvarlig de senaste 100 åren i Sverige.

Källa: Johan Hellström

Graferna (8:45, saknas) visar läget i Nederländerna. Där hade man en mycket mild influensasäsong 2019. Detta ”togs igen” under våren 2020. De som normalt skulle ha avlidit 2019 drabbades istället våren 2020. Samma utveckling syns i grafen för Storbritannien, också här var influensasäsongen 2029 mild. Spanien uppvisar också samma mönster. I Sverige hade vi en extra mild influensasäsong 2019.

Graferna (9:40, saknas) jämför utvecklingen i de nordiska länderna. Vi ser att Finland och Norge inte hade en lika mild influensasäsong 2019 som Sverige. Dessa länder fick inte heller samma kraftiga ökning av antalet fall våren 2020. Grafen för Danmark saknas men istället ser vi Ungern. Där är mönstret det omvända. De hade en relativt svår influensasäsong 2019 men ingen ökning alls våren 2020, snarast motsatsen.

Grafen (10:36) visar att de länder som haft milda influensasäsonger 2018 och 2019 drabbats hårdare 2020. Exempelvis hade Belgien en av de mildare influensasäsongerna 2018 och 2019 med ca: 10 dödsfall per 100 tusen invånare. Belgien har istället 85 dödsfall per 200 tusen invånare 2020. Lettland som, å andra sidan, hade relativt svåra säsonger 2018 och 2019, har nu istället betydligt lägre dödlighet.

UK hit HARDER by coronavirus after two mild flu seasons ...

Bilden (11:11, saknas) är från en forskningsrapport som listar 16 möjliga orsaker till ökningen av dödsfall i Sverige våren 2020. Deras analys pekar på att den låga dödligheten 2019 av influensa är den viktigaste förklaringsfaktorn.

Frågan ställs (11:37) hur de öppna pubarna i Storbritannien påverkat dödligheten? Storbritannien hade 47600 pubar öppna under sommaren. Uppskattningsvis 300 miljoner besök skedde under sex veckor. Grafen (12:06) visar samma ”peak” som i många andra länder med en kraftigt avtagande kurva. Ingen som helst effekt syns sedan pubarna öppnade igen den 29 juni 2020. Kurvan fortsätter, som förväntad, nedåt.

United Kingdom | CoronaStatus
Källa: Coronastatus.ch

Grafen (13:38) jämför olika s.k. pandemier och deras utvecklingskurvor (övre grafen). Den under grafen visar kurvan för olika influensor vecka för vecka under hela året. Graferna visar tydligt samma mönster. Skillnaden i dödlighet skiljer sig inte alls, trots alla nedstängningar, krav på masker, social distansering, o.s.v.

#FakeAmericans tagged Tweets and Download Twitter MP4 ...
Källa: Baizuo Greengrove

Bilden (15:20) visar bevis för och emot nedstängning. Några exempel ges. Exempelvis finns ingen ökad dödlighet i sektorer i samhället som hållits öppna som livsmedelsaffärer eller inom sjukvård, polis, brandkår etc. Här finns miljoner anställda i Europa och USA.

What is the evidence for and cost of lockdown? – Slugger O ...Bilden (16:22, saknas) hänvisar till ett antal publicerade artiklar som alla argumenterar att nedstängningar varit en felaktig respons och istället haft den rakt motsatta effekten. Det påbjudna botemedlet (nedstängning) är betydligt farligare för allmänhetens hälsa än sjukdomen i sig.

Bilden (16:42, saknas) hänvisar till 14 studier, under 40 år, som alla pekar på att handhygien eller ansiktsmasker inte har någon substantiell påvisbar effekt på smittspridningen vad gäller influensor. Detta var också WHO:s hållning ända tills corona, då man frångick vetenskapen – av någon anledning.

Grafen (17:31, saknas) visar utvecklingen för Tyskland, Ingen effekt syns av införandet av masktvång. Grafen (17:37) visar Österrike. Inte heller här syns någon som helst effekt av masktvånget. Grafen (17:43) visar Polen. Samma här, ingen effekt av masktvång. Detta är enbart några exempel. Samma utveckling gäller för alla länder i Europa.

Bilden (19:05) visar att alla coronavirus är säsongsbundna, precis som influensorna. Den mest aktiva perioden är januari till april.

Upper Respiratory Tract Infection: Practice Essentials ...
Källa: emedicine.medscape.com

Grafen (19:15, saknas) jämför dödligheten i Italien med Brasilien och Peru. Italien hade en kraftig ökning i början av 2020. Brasilien, som inte stängde ned under våren, har en mer utdragen kurva liknande den i Peru (hård militär nedstängning i mars). Vi vet idag, genom tester av avloppsvatten, att corona cirkulerade i Brasilien, såväl som i Europa, redan så tidigt som i november 2019. Skillnaden mellan länderna visar att många faktorer som värme, solstrålning, säsongsvariationer. o.s.v. har betydelse för smittspridningen.

Bilden (20:42) hänvisar till en bok ”The Transmission of Epidemic Influenza” av R. Edgar Hope-Simpson. En forskare som studerat olika influensor i 50 år.

A Brief 2-minute look at Viral Seasonal Dynamics - Very ...

Bilden (21:18) som är tagen från boken visar att sjukdomsförloppet varierar kraftigt beroende på vilken geografisk zon olika länder befinner sig i. Nordiskt belägna zoner, oavsett kontinent, drabbas mest perioden jan – april och nov – dec. Länder närmare ekvatorn har ett betydligt mer utdraget förlopp med fler fall under juli – september.

LOCKDOWN LUNACY 3.0—It's over. • Children's Health Defense

Grafen (21:59) jämför utvecklingen i USA och Europa. Medan Europa är igenom det värsta så uppvisar USA en ökning igen i augusti. Detta beror på att USA befinner sig i olika geografiska zoner. Jämför vi de nordliga staterna i USA, uppvisar de samma mönster som i Europa. Den ökning vi ser i USA avser de sydliga staterna.

Someone school me on this "Covid-19" | Volley TalkGrafen (22:55, saknas) jämför olika geografiska delar i USA. Vi ser att de norra delarna av USA uppvisar en ”peak” under våren som sedan avtog kraftigt. I de sydliga staterna har man ett mer utdraget förlopp men också en lägre dödlighet.

Grafen (24:15) visar utvecklingen i Spanien. Vi ser en kraftig ökning under våren som sedan avtog snabbt. Spanien visar visserligen en kraftig ökning i antalet positiva testade fall men inte alls motsvarande ökning i antalet dödsfall. Självklart ökar antalet som visar något spår av corona eller något annat virus om man testar fler. Detta är det som brukar benämnas ”Casedemic” snarare än en pandemi. Nederländerna har samma mönster.

Bed-Wetter Logic Unmasked – Fat HeadDet är denna utveckling vi sett i Europa den senaste tiden. Man inför drakoniska åtgärder p.g.a. att man testar (PCR-test) många fler.

Bilden (25:20, saknas) hänvisar till en forskningsrapport som berör frågan om du smittar bara för att du testat positivt i ett PCR-test? Slutsatsen är att bara för att du testar positivt, det inte betyder att du antingen har sjukdomen eller är smittsam. Detta beror på PCR-testet som förstorar upp ytterst små fragment och inte alls tar hänsyn till mängden av material, vilket har avgörande betydelse.

Grafen (25:56, saknas) visar utvecklingen på Irland. En ökning av fall och dödsfall i början av 2020 och nu enbart en ökning av positiva testade fall. Den genomsnittliga åldern för avlidna på Irland är över 80 år. Storbritannien uppvisar samma mönster. Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Schweiz samma sak.

Vi kan förvänta oss en ökning under sen höst och tidig vår men det är det normala, inte något extraordinärt.

Grafen (27:32, saknas) visar Spanien som sticker ut lite med nästan lika många positiva fall och viss ökning av dödligheten. Detta är inget ovanligt. Det är fortfarande låga dödfall under hösten. Vi talar om en handfull avlidna per miljon invånare vilket knappast är en pandemi (se ovan).

Grafen (28:42) visar att vi sett detta tidigare, 2008 – 2009 med Svininfluensan, då man också hade en första våg, kraftigt överdrivna prognoser för dödlighet och, viktigt, också började mass-testa med många nya positiva fall som följd – dock utan någon motsvarande ökning i dödlighet. Då, 2008, fortsatte man med propagandan och hysterin väl in i 2009 innan man till slut gav sig då ingen längre dog av sjukdomen. Det var testerna som ökade, inte dödsfallen.

Latest Swine Flu Epidemic Curve for the United States ...
Källa:Stanford

En oroande fråga är om dessa nedstängningar nu kommer att försvåra läget. Under Svininfluensan skedde inga nedstängningar och en naturlig immunitet kunde utvecklas under sommarmånaderna. Dessa nedstängningar har nu förhindrat denna naturliga utveckling och det kan inte uteslutas att detta kan komma att försämra läget.

Grafen (30:02) visar antalet dödfall och antalet testade positivt sedan 2004. Vi ser ett tydligt säsongsmönster och att man mass-testade 2009 med en enorm ökning i antalet fall, utan motsvarande ökning i dödlighet. Den var istället den lägsta på många år under sommaren 2009 i Storbritannien.

Excess winter mortality in England and Wales - Office for ...
Källa: gov.uk

Bilden (30:32, saknas) hänvisar till en artikel från Der Spiegel som berör Svininfluensan 2009 som beskriver paniken.

Grafen (30:53, saknas) visar det normala säsongsmönstret för influensan i de norra geografiska zonerna.

Grafen (31:23) visar Spanien och ”den andra vågen”. Dödligheten ökar visserligen men överdödligheten i t.ex. jämförelse med säsongen 2017 är, ännu, inte värre.

The Party’s Over | MalagaBay

Vad som nu istället kan hända, framför allt i länder som stänger ned, är ohälsa och dödlighet p.g.a. nedstängningen. Vi har dels den förhindrade immuniteten genom normalt umgänge med andra människor men också ökade dödsfall till följd av t.ex. cancer, självmord, inställda operationer, otrygghet, etc.

Politiker runtom i världen har förvärrat situationen påtagligt.