Valprognos efter bästa institut – maj 2018

Valprognos Fria Sidor - maj 2018

Fria Sidor har byggt modeller och lagt in de olika opinionsundersökningarna, vridit och vänt och analyserat med syfte att förstå. Det är tyvärr för många sidor beräkningar för att kunna lägga ut för allmän beskådan men Fria Sidor känner sig trygg att prognosen som presenteras är väl underbygd. Du finner i detta inlägg tabeller med beräkningar som sammanfattar de stora dragen och i texten nedan får du ett grepp om hur de är framtagna.

Modellen

Modellen bygger på att först ta reda på vilka institut som varit bäst 2014. Dessa används sedan i beräkningarna. Du kan själv avgöra om du håller med genom att jämföra tabellen nedan som visar genomsnittlig avvikelse mot valresultatet 2014 och variansen runt genomsnittet för varje institut. Fria Sidor har valt ut de institut som visat bäst 2014 i kombination med lägst variation.

Sammanställning alla mätningar 2014

Vilka institut har valts?

Nya Moderaterna: Ipsos, SIFO, Novus, YouGov. Liberalerna: Demoskop, Novus, YouGov, Sentio. Centerpartiet: Novus, YouGov. Kristdemokraterna: Novus, Sentio. Socialdemokraterna: YouGov. Miljöpartiet: YouGov, Sentio. Vänsterpartiet: Demoskop, SIFO, Novus. Sverigedemokraterna: Sentio. Fi: Demoskop, SIFO, YouGov, Inizio, Sentio. Andra: Demoskop, SIFO, YouGov, Inizio.

Beräkningarna

En valprognos har först beräknats för varje månad januari till maj 2018. Denna bygger på de valda institutens opinionsundersökningar för varje månad. För varje parti har ett genomsnitt av dessa instituts värden beräknats. För att identifiera eventuella trender har ett rullande tremånaderssnitt beräknats. Skillnaden mellan snitten visar sedan om mätningarna tenderar åt något håll. Detta redovisas som trend per månad. Siffran är en indikation på hur mycket ett parti ökar eller minskar om trenden håller i sig fram till valet. I denna modell finns bara två skillnader men kommer bli fler i kommande prognoser.

Den genomsnittliga valprognosen för januari till maj har sitt genomsnitt i början av mars vilket ger sex månader för trenden att slå igenom fram till valet. Trenden läggs till gånger sex månader för att få fram ett indikativt valresultat.

Valprognos Fria Sidor – maj 2018

Justeringar

I valet 2014 visade instituten hejdlöst fel i många fall, detta trots att Fria Sidor valt ut de som var bäst. Raden tendens till över- och underskattning visar det genomsnittliga felet mot faktiskt valresultat 2014 för de valda instituten. Andra har inget mätfel eftersom i denna modell Andra beräknas som en residual för att komma till 100.

Det är rimligt att anta att Centerpartiet som kraftigt underskattades 2014 inte längre gör det i lika hög grad då man idag ligger runt 9%. På motsvarande sätt kan vi inte idag tro att instituten överskattar Miljöpartiet som man gjorde 2014. De ligger idag runt 4% i mätningarna. Fria Sidor justerar den indikativa valprognosen med dessa stora mätfel men tror inte att de idag består vad gäller C och MP varför dessa läggs tillbaka med 1 procent i raden institutens förbättringar sedan 2014.

Vi har nu ett justerat valresultat före stödröster. Som framgår av valprognosen ligger Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet under riksdagsspärren men inte så mycket. Fria Sidor utgår därför ifrån att respektive blocks väljare kommer att stödrösta på dem. Exakt hur är svårt att svara på men Nya Moderaterna får släppa till L och KD medan Vänsterpartiet släpper till MP. Fria Sidor har visat att MP och V troligen har väljare som rör sig mellan varandra och motsvarande gäller för M och KD. Osäkert om C fungerar på samma sätt. Denna justering påverkar prognosen för ett enskilt parti men inte för respektive block.

Prognostiserat faktiskt valresultat

Så har vi då äntligen kommit fram till en prognos över faktiskt valresultat. Dags nu att slå ihop och titta på blocken Alliansen, De rödgröna, SD, Fi och Andra.

Här redovisas en ökning/minskning mellan valprognosen och valresultatet 2014. Här visas också skillnaden mellan valprognosen för maj baserat på de institut Fria Sidor har valt och Fria Sidors prognostiserade faktiska utfall.

Analys

Alliansen fick släppa många väljare till SD i valet 2014, vilket gav Löfven regeringsmakten enligt Decemberöverenskommelsen. Man fortsätter tappa till SD men inte alls lika mycket som den sittande regeringen. Nya Moderaterna tappar varje månad till SD och ännu mer då de små partierna Liberalerna och Kristdemokraterna måste erhålla stödröster för att inte åka ur riksdagen. Detta gör att Alliansen behåller rösterna men Nya Moderaterna kommer därför uppvisa dåliga siffror.

Liberalerna överskattades i prognoserna 2014 och ingenting tyder på att så inte skulle vara fallet nu också. Överskattningen läggs tillbaka. De ligger därför i själva verket sannolikt redan under 4%.

Kristdemokraterna, å andra sidan, underskattades och inte heller här finns anledning att tro att det skulle ha ändrat sig varför siffrorna justeras upp. Det räcker emellertid inte utan, trots det, ligger KD ca: en halv procent under riksdagsspärren.

Centerpartiet underskattades i prognoserna i valet 2014. Det kan vara så nu också men Fria Sidor tror inte det eftersom man idag ligger runt 9% i många instituts mätningar. Fria Sidor väljer därför att lägga tillbaka 1% av justeringen. Centerpartiet visas fortfarande för lågt i mätningarna, är antagandet, men inte lika mycket som 2014.

Valprognos Fria Sidor – maj 2018

Socialdemokraterna tappar stort till SD och alla mätningar visar denna tendens. Trenden lär fortsätta. Enligt YouGov är genomsnittet jan-maj 23,78%. Trenden ger 23,01 i indikativt valresultat. Socialdemokraterna överskattades också i valet 2014 vilket ansas ske också nu. Efter justering landar man på 22,33%. Man klarar sig från ytterligare nedgång då det blir Vänsterpartiet som får rädda MP genom stödröster.

Miljöpartiet ligger runt 4% i mätningarna hos de valda opinionsinstituten. Trenden är något uppåtgående. Dock är det så att MP i valet överskattades hejdlöst. Fria Sidor tror att detta gäller i viss grad även i dessa mätningar men inte 1,55% som det genomsnittliga felet var då, varför 1% läggs tillbaka. Med 4% i mätningarna ligger de inte 1,55% fel. MP hamnar ändå under riksdagsspärren men får 1% av Vänsterpartiet och klarar sig därför kvar.

Vänsterpartiet överskattades också kraftigt inför valet 2014. Fria Sidor ser inget skäl varför så inte skulle vara fallet också idag. Trots att de minst felaktiga instituten valts var felet 1,69% mot faktiskt valresultat 2014. Detta läggs tillbaka och V tappar ytterligare 1% till MP genom stödrösterna. Man hamnar därmed mycket nära valresultatet 2014.

Sverigedemokraterna fångas utan tvekan bäst av Sentio som ger dem 22,45% i Fria Sidors prognos. Sentio underskattade ändå SD i valet 2014 och partiet ökar sakta fram till valet. Efter justering för denna underskattning får SD 22,84% i prognostiserat valresultat 2018.

Fi är en svårt nöt att knäcka. Alla fem institut som fortfarande särredovisar dem ingår i genomsnittet. Trenden är svagt uppåt och man underskattades också i valet 2014. Fi tappar jämfört med valet 2014 och kommer med all sannolikhet inte in men har hängivna väljare och når 2,43%

Blocken

Det är intressant att se att med dessa justeringar, rätt eller fel, ökar skillnaderna mellan blocken ännu mer och Alliansen går mot en stor seger. Allt talar därför för att Löfven, enligt Decemberöverenskommelsen, lämnar över stafettpinnen till dem. Enligt överenskommelsen skulle den gälla fram till 2022 och inget tyder idag på att den inte skulle gälla, trots envisa rykten att den inte längre existerar.

Alliansen tappar 1,34% jämfört med valet 2014 men De rödgröna tappar hissnande 10,75%. Det mesta går till SD men även Andra partier ökar i denna modell. Det är ett rätt så märkligt resultat eftersom Andra, i modellen, bara är en residual. Den är beräknad som skillnaden mellan vad alla andra partier får och 100. Ökningen är 2,8% mot förra valet och Andra får totalt 3,77%.

Valprognos Fria Sidor – maj 2018

Fria Sidor tror att det stämmer ganska bra med verkligheten. Det är många nya partier som nu knackar på och som är aktiva och vill komma in i riksdagen. Det skulle vara förvånande om dessa inte också gjorde avtryck i väljaropinionen. Det är dock inte något Fria Sidor har prognostiserat fram men stämmer nog rätt så bra med verkligheten.

Fria Sidors tankar om att Fi hindrade De rödgröna stämmer inte enligt denna modell. De påverkar inte alls eftersom Alliansen kommer vinna stort om denna prognos stämmer. Så ni som gillar Gudrun Schyman kan med gott samvete rösta på henne.

Sverigedemokraterna blir största parti men saknar allianspartier att regera med som de andra blocken har och kommer därför även nästa mandatperiod få gå en ökenvandring och nöta sina stolar i Sveriges Riksdag utan att få var med.

Som det ser ut just nu får Sverige en Alliansregering efter valet 2018 och därmed Annie Lööfs och Jan Björklunds migrationspolitik.

De rödgröna går fyra tuffa år till mötes. Löfven lär avgå direkt på valnatten och ska (S) stoppa väljarflykten måste man göra en rejäl översyn av sin politik men det är tveksamt om det hjälper. Miljöpartiet kommer få svårt att hitta en plats i det nya landskapet. Vänsterpartiet har sina trogna fanns med Lenin, Stalin och Mao i byrålådan så Jonas Sjöstedt sitter tryggt och säkert där på kanten med sina 5,5%. Frågan är vilken roll V ska spela när (S) tvingas reformera sig?

Nu är det kanske lite för tidigt för allt för vida spekulationer. Mycket kan hända än och Fria Sidor kommer göra fler valprognoser innan valet och då får vi se om bilden har ändrats eller förstärkts.

Tack för att du läser Fria Sidor!

Not: Modellen är indikativ och dynamisk och prognoserna baserat på bästa institut januari till maj summerar inte alltid till exakt 100. Det påverkar inte slutsatserna. Tabellen över valprognosen är inlagd flera gånger för att det ska vara enklare för dig att läsa. (inget fel således)