Val 2018: Populisterna

Populisterna

Det är helt uppenbart att dagens s.k. demokrati fullständigt misslyckats spegla folkviljan. Det är ett ruttet system som bevisligen inte låter folkets vilja slå igenom i något land som idag har s.k. demokrati. Inget folk på jorden vill bli utbytta och dessutom själva betala för det. Ändå sker det i de flesta västländer. Genom kontroll av medierna styr man med hjälp av lögner folkets uppfattning om hur världen är beskaffad. Genom politisering av varje del av samhället, universitet, skolor, myndigheter, kulturen, o.s.v. tvingar man sedan fram en likriktning som sedan inte får kritiseras. Sverige håller på att kvävas av den politiska korrekthetens strypkoppel. De sju gamla partierna bär ansvaret för den förfärliga situation vi nu befinner oss i och SD har efter åtta år inte påverkat politiken det minsta i rätt riktning. Tvärtom, man fångar upp ett folkligt missnöje som sedan inte leder till någonting, en bortkastad röst i åtta år. Fria Sidor har ingen enkel lösning men Sverige är i desperat behov av nya politiska krafter som ersätter de gamla. Det finns idag en rad alternativa partier som verkligen har tänkt till hur ett system bättre ska kunna säkerställa ett styre som verkligen är bra för folket, inte för särintressen och olika påtryckargrupper. Fria Sidor kommer därför i en serie att redovisa hur deras förslag ser ut och uppmanar alla som är det minsta intresserade av ett bättre Sverige att ha ett öppet sinne och tänka fritt och brett i dessa frågor. Det mest akuta är så klart att vi får till stånd ett totalstopp för asyl- och anhöriginvandring men vi måste samtidigt kunna se bredare och debattera varför vårt nuvarande system så kapitalt misslyckats att tillvarata svenska folkets intressen? Fria Sidor är partipolitiskt obunden och redovisar därför endast de olika partiprogrammen utan egna kommentarer. Först ut i denna granskning är partiet Populisterna.

Inledning

Det är slående hur enormt mycket tankearbete som ligger bakom många av dessa partier som lever i medieskuggan. Det märks att man vridit och vänt på varje fråga och ofta kommer man då fram till helt andra lösningar än de som existerar idag. Det är också därför dessa partier aldrig får någon uppmärksamhet. De är helt enkelt kritiska till dagens system och det viktigaste för dagens makthavare är att systemet i sig inte ifrågasätts. Visst motarbetar de med näbbar och klor alla partier som vill förhindra massinvandringen såsom SD men de kan, trots allt, leva med en uppstickare. Vad de absolut inte kan tillåta är kritik av systemet i sig självt. Det handlar om ett tvång att acceptera dagens s.k. demokrati som helig, den rätta värdegrunden, mångkulturens välsignelse och allas lika värde oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Därför har man i praktiken avskaffat folkstyret. Dagens demokrati är på intet sätt lika med folkstyre, något man gör allt för att dölja.

Författning

Populisterna vill säkerställa att det verkligen finns en åtskillnad mellan den Lagstiftande, Verkställande, Dömande och den Penningutgivande makten. Man värnar om det kommunala självstyret och viktigast av allt folkstyret. Man har en rad intressanta förslag för att säkerställa detta.

Sverige ska vara ett valkungadöme. Det är folket som ska utse kungen som representant för folket. Kungen ska ha omfattande befogenheter och delta vid utformandet av Försvars-, Utrikes- och Säkerhetspolitik samt sitta med vid regeringssammanträden. Sverige hade fram till Gustav Vasa folkungar som kunde avsättas av folket. Efter Gustav Vasa blev Sverige ett arvkungadöme.

Man vill införa beslutande folkomröstningar enligt schweizisk modell. Systemet har visat sig öka folkstyret markant och fungerar bevisligen i ett land som, tidigare, inte var helt olikt Sverige.

Man vill införa direktval i enmansvalkretsar till alla offentliga ämbeten och lägga varje val så nära folket som är möjligt. Detta innebär t.ex. att det inte längre ska vara partiledningen som utser vilka som ska stå på valsedlarna, det ska istället sker genom direktval av folket.

Populisterna vill förbjuda att myndigheter bedriver opinionsbildning.

Endast svenska medborgare som varit mantalsskrivna i Sverige i minst fem år ska ha rösträtt.

Statsministern, statschefen och statsråd ska inte sitta i politiska partier. De ska tjäna folket, inte partierna och får inte påverka riksdagsledamöterna. Sveriges statschef ska vara svensk medborgare, vara ostraffad och ha fyllt 40 år. Ledamot av Sveriges Riksdag ska vara svensk medborgare och ha bott i Sverige minst 15 år. Ledamot i Sveriges Riksdag ska också vara bosatt i den valkrets han/hon valts.

Man vill återinföra tjänstemannaansvaret. Den som i ämbetet gör sig skyldig till lagbrott ska kunna dömas till långt fängelsestraff. Offentliga tjänstemän ska inte inneha politiska uppdrag. Syftet är att avpolitisera myndigheterna.

Statens och kommunens ekonomiska förvaltning ska öppet redovisas på Internet – E-Förvaltning.

Hemliga omröstningar i Sveriges Riskdag ska förbjudas – väljare ska alltid veta hur de folkvalda röstar.

Samtliga statsråd ska ha fackkompetens. Idag saknas detta ofta helt.

Förvaltning

Antalet myndigheter ska reduceras kraftigt. LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, ska avskaffas.

Domstolar

Man vill införa en oberoende författningsdomstol som säkerställer att varje lag efterlevs. Idag är det de politiskt tillsatta domstolarna som bestämmer hur lagarna ska tolkas. Det betyder att domstolarna inte bara är dömande utan också har fått en utvidgad makt att också tolka lagarna. Det leder till rättsosäkerhet eftersom domare och nämndemän är politiskt tillsatta.

Domare och rådmän ska väljas av folket, inte utses av politiker.

Alla ska ha rätt att få sin sak prövad i domstol oavsett ekonomisk förmåga.

All form av straffimmunitet för offentliga ämbeten ska avskaffas.

Populisterna vill införa en rad specialdomstolar såsom skattedomstolar, mediedomstolar, kvinnodomstolar, o.s.v. som är specialiserade inom ett visst område för ökad rättssäkerhet.

Skatter

Man vill decentralisera skatterna så att varje kommun själva bestämmer över dem. Argumentet är att en kommun som inte kan styra över sina egna skatteintäkter och utgifter, saknar självbestämmande. Sverige hade tidigare kommunalt självbestämmande men detta har urholkats under 1900-talets senare hälft och idag existerar det inte längre annat än på pappret.

Man vill avskaffa dubbelbeskattning. Skälet är att ett bolag betalar vinstskatt och då ska denna vinst inte beskattas ytterligare en gång när den delas ut. Omsättningsskatterna ska också avskaffas. Dessa skatter behövs inte eftersom staten själva, enligt förslaget, har monopol på att skapa pengar.

Skattetillägget vid skattetvister ska avskaffas. Kapitalvinster på bostäder avskaffas. Energi- och koldioxidskatterna ska avskaffas. Fastighetsavgiften avskaffas.

Ekonomisk politik

Fri marknadsekonomi ska råda. Endast statens ska kunna trycka nya pengar. Statsskulden avskaffas eftersom Riksbanken kan trycka egna pengar. Avskaffandet av kontanter ska stoppas. Man vill totalt ersätta dagens skuldbaserade system. Idén är att staten ska ge ut s.k. arbetspengar i en sådan mängd att det motsvarar det arbete som utförs. Riksbankens pengar, skapandet av nya pengar, ska på sikt ersätta en stor del av skatterna som då kan sjunka dramatiskt. Kommunerna ska ha en egen kommunintern bank. Populisterna anser att alla dagens pengar är olagliga och man vill därför att dagens banker ska betal ränta på Riksbankens pengar så att de med tiden betalar tillbaka det man stulit.

Sjukvård

Landstingen ska avskaffas. Privata företag, stiftelser och andra ska kunna bedriva sjukvård men med vinsttak. Utländska ägare och börsnotering av vårdföretag ska förbjudas. Läkarutbildningen ska också innehålla alternativ medicin. Läkare ska, med bibehållen legitimation, kunna förkovra sig i alternativ medicin. Psykofarmaka ska förbjudas. Samvetsfrihet införs där ingen vårdpersonal tvingas genomföra vård man anser strider mot det egna samvetet. Rätt till husläkare införs. Vaccinationer ska förbjudas. Införandet av sjukpeng som de med läkarintyg kan använda fritt för att möjliggöra eget vårdval.

Socialpolitik

En medborgarlön införs på 20000:- som ersätter samtliga socialförsäkringssystem. Pengarna för detta skapas av riksbanken eller de kommuninterna bankerna. Motkrav för att få medborgarlön ska ställas på dem mellan 18 och 28 år t.ex. krav på utbildning. Kommunerna garanterar existensminimum. Samtliga skulder skrivs av vid personlig konkurs. Svenskt medborgarskap ska krävas för att få del av svenska försäkringssystemet alternativt att man betalat skatt i fem år. En äldrepeng införs som kan användas för fritt val av utförare.

Migration

Samtliga avtal som ger asylrätt ska sägas upp, då de missbrukas. De som invandrar ska ovillkorligen kunna försörja sig själva och ha arbete och bostad ordnad innan ankomst. För anhöriginvandrare ska gälla samma krav. Bevisbördan på att styrka ålder, identitet, asylskäl och ursprungsland ska ligga på den som söker – utan bevis ska personen utvisas. Utländska medborgare som begår ett grovt brott eller flera ringa brott ska utvisas, efter avtjänat straff, på livstid. De som blivit medborgare men fått det på bedräglig grund eller begår grova brott ska utvisas.

Medborgarskap ska ges efter 10 år i Sverige. Krav på kunskap i svenska, svenska samhället och god vandel ska finnas för att kunna erhålla medborgarskap. Uppehållstillstånd ska inte förnyas automatiskt utan prövas vid förnyelse. Permanenta uppehållstillstånd ska avskaffas endast turistvisum, tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap ska existera.

Gränskontroller ska återinföras.

Utbildning och forskning

Man vill förbjuda politisk styrning av utbildningsväsendet och avskaffa genusvetenskap, införa strikta kunskapskrav kopplat till en femgradig betygsskala och återinföra uppförandebetyg. Man vill förstatliga skolan, utom friskolor och förbjuda skolverkets detaljstyrning av skolor. Ett förbud ska införas mot att lämna barn till förskolan före 3 års ålder. Mödrar erhåller statlig lön för att uppfostra barnen de första tre åren. Barn mellan 3 och 5 år ska maximalt vara i förskolan 3 timmar per dag och 15 timmar per vecka. Skolan ska uppmuntra både logiskt tänkande och intuition.

Familjepolitik

Alla åtgärder att splittra kärnfamiljen ska förbjudas. Kvoterad föräldraledighet ska stoppas. All politisk styrning av familjelivet ska upphöra.

Bostadspolitik

Hyresregleringen ska avskaffas och bostadsmarknaden avregleras. Marknadshyror ska införas, pensionärer undantaget. Fler hyresrätter ska byggas och ägare ska kunna göra mer på sin bostad. Bättre villkor att hyra ut ska införas. Statlig- och kommunal mark ska säljas ut.

Landsbygdspolitik

Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel. Jordbruket ska avregleras och man ska underlätta för företag på glesbygden. Friare lönesättning på landsbygden underlättar för företagande där då både kostnader och intäkter generellt är lägre. Dagens politik avfolkar glesbygden. Gårdsförsäljning ska uppmuntras. De orörda älvarna ska bevaras. Nationalparkerna ska bevaras. Småföretagare och bönder skattebefrias upp till socialbidragsnormen.

Energipolitik

Det övergripande målet med energipolitiken är, att införa fri energi så fort som möjligt. Med fri energi avses neutrinoenergi. Under övergångstiden ska dagens alternativa energikällor utbyggas och kärnkraftsproduktionen av elektricitet, ställas om från Uran till Thorium. Därmed minskas kärnavfallsproblemet. Elektrisk energi ska överföras trådlöst med så kallad Tesla-teknologi, för att minska överföringsförluster med kabelteknologi.  Elbilar ska utrustas med Tesla-antenner så att de kan få elen under körningen och samtidigt ladda upp batteriet. Räckvidden för denna teknologi spänner över hela planeten. Tekniken kan appliceras även för järnväg, flygplan och övrig kollektivtrafik samt på sjöfarten. Man vill ersätta uttjänta kärnkraftsreaktorer och bygga ut dem till större kapacitet vid behov. Forskning, utveckling och drift av fjärde generationens kärnkraftsteknologi ska uppmuntras.

Försvaret

Sverige ska inte vara med i NATO och värdlandsavtalet sägas upp. Sverige ska ha ett allsidigt totalförsvar för alla typer av hot och ha en inhemsk försvarsindustri. Civilförsvaret ska återupprättas och reservofficerarna återbeväpnas. Sverige ska inte delta med militär i t.ex. Afghanistan.

Rättspolitik

Nolltolerans mot brottslighet ska införas. Den kommunala ordningsmakten ska återinföras. Brottsoffrens rättigheter ska stärkas. Man vill avskaffa den politiska tillsättningen av nämndemän. Generell förtidsfrigivning ska avskaffas. Straffsatser ska även gälla ungdomar mellan 10 och18 år. Upprepad småbrottslighet ska leda till fängelsestraff. Man vill ha strängare straff för anstiftan till våldsamt upplopp. Mordutredningar ska ledas av en riksmordkommission med högsta kompetens och resurser. Polisen ska inte utreda misstänkta brott begångna av poliser. Det ska istället göras av en från polisen fristående enhet. Vårdpersonal ska inte behöva rapportera narkotika, detta för att uppmuntra narkomanerna att söka vård. Person som dömts för våldsbrott ska inte få äga hund.

Skatteverket har bevisbördan i skattemål, inte som idag omvänd bevisbörda.

Domstolar ska utdöma straff för alla brott som åtalet gäller. Någon straffrabatt ska inte förekomma. Livstidsstraff införs för spioneri, sabotage, terrorism och hög- landsförräderi. Upprepade brott leder till strängare straff och tre fängelsedomar leder till livstids fängelse. Utländsk medborgare som begår grovt brott ska inte kunna åberopa mänskliga rättigheter för att slippa utvisning.

Kommentar

Detta är bara ett litet axplock av de förslag som partiet Populisterna har. Sverige är i akut behov av nya politiska krafter som ersätter de gamla och även om det inte är troligt att Populisterna når riksdagen finns här mängder av intressanta och skarpa förslag som är värda att fundera på och överväga. Bara genom detta partiprogram och att ett parti bildats har man bidragit mycket till att föra upp många intressanta förslag på dagordningen. Fria Sidor är partipolitiskt obunden och avstår från närmare kommentarer.

Läs mer på:

https://populisterna.weebly.com/uploads/3/0/9/3/30931819/program_2017.pdf