Smittkoppor – den nya skräcken?

Bill Gates varnar för smittkoppor

Bill Gates har flera gånger antytt att corona bara är en försmak på vad som komma skall och att, som han säger, smitta numer två kommer vara värre än corona. Han är inte ensam om att antyda detta. För några veckor sedan upptäcktes 15 flaskor med smittkoppor (variola), en utrotad sjukdom, hos läkemedelsföretaget Merck. Detta väckte mångas förundran och tanken spred sig som en löpeld att smittkoppor kan vara den andra smittan man antytt ska komma.

Ny biologisk attack?

Några oberoende forskare tog genast reda på fakta om smittkoppor och fann att det pågått en ganska omfattande aktivitet de senaste 20 åren, trots att sjukdomen är utrotad.

Här följer en kortfattad tidslinje från den mer utförliga forskningen som du hittar här.

John Hopkins, Anser och CSIS övade en biologisk attack med smittkoppor 22-23 juni 2001, FDA beviljade 2007 licens för ett vaccin mot smittkoppor till Sanofi, 2014 hittade man 6 flaskor med smittkoppor hos NIH, 2014 sponsrade Bill Gates en antiviral drog mot smittkoppor kallad Tembexa, 2017 köper Emergent BioSolutions Sanofis verksamhet rörande smittkoppor, 2018 godkänner FDA det första läkemedlet mot smittkoppor till SIGA Technologies (medlet kallas TPOXX), 2018 skriver SIGA ett flerårigt kontrakt med BARDA till ett värde av 629 miljoner USD, 2019 får Emergent BioSolutions ett kontrakt med HHS för sitt vaccin värt 2 miljarder USD, 2019 exploderar ett av de två laboratorier i världen som sägs ha smittkoppor lagrat, 2019 beviljar FDA licens för ett vaccin mot smittkoppor till Bavarian Nordics’s Jynneos, 2020 levererar SIGA det orala läkemedlet TPOXX till HHS, 2021 får Merck 300 miljoner USD från Bidenadministrationen och Bill Gates Stiftelse för att uppgradera sina faciliteter, det är de faciliteter där flaskorna med smittkoppor nyligen hittades, i juni 2021 godkänner FDA Tembexa, 31 oktober 2021 skriver Biden under en exekutiv order som ger honom bestämmande över det nationella försvarslagret, 9 november 2021 varnar Bill Gates för en biologisk terrorattack med smittkoppor, 17 november 2021 upptäcks det andra fallet i USA med apkoppor.

Inte första gången

Enligt Suzanne Humphries försökte man redan 2002, efter attacken 11 september 2001, att skrämma befolkningen med smittkoppor. George W. Bush var nära att skriva under en exekutiv order för vaccination av militären men allt stoppades i sista stund.

Vaccin mot smittkoppor farligt

Skälet att det stoppades var att det på den tiden fortfarande fanns forskare som kunde avstyra galenskapen. Vaccin mot smittkoppor ansågs vara det farligaste av alla och en massvaccination riskerade att leda till ett förnyat vaccinmotstånd till följd av de omfattande skador vaccinet kunde ge. USA var redan ute på hal is, efter den totalt förödande vaccinationskampanjen mot anthrax, vilket ledde till hundratusentals vaccinskador. De hade inte råd med en vaccinskandal till.

Smittkoppor – den officiella versionen

Enligt den officiella versionen är smittkoppor en av de äldsta kända smittorna. Bara under 1900-talet beräknas 300 miljoner i världen ha dött och många andra fått allvarliga skador. De vanligaste, dödliga, komplikationen är lunginflammation. Initiala symptom är feber, huvudvärk och hudutslag. Spridningen anses ske genom kontakt, föremål och luft. Viruset är resistent och kan smitta i flera månader. Det finns två varianter, variola major, som har en dödlighet på 30 procent och variola minor, med en dödlighet under en procent.

Smittkoppor blev en betydande sjukdom i Europa först på 1600-talet och var på 1700-talet den dominerande infektionssjukdomen i Europa. Sjukdomen utrotades i Europa tack vare vaccinationer, enligt den officiella versionen. Det började med att en bonde, Benjamin Jetsy, upptäckte att mjölkerskor inte fick smittkoppor. De ansågs ha blivit immuna genom kokoppor, en mildare form av smittkoppor. Metoden, variolisation, fick ut på att ta sekret från sjuka djur eller människor och ympa in det i små rispor i huden. Det var Edward Jenner som 1796 kom att göra metoden känd. Senare förfinades metoden och vaccination skedde genom att pressa in små droppar av odlat kokoppor i yttersta hudlagret.

I Sverige upphörde allmän vaccination mot smittkoppor 1976. Smittkoppor klassas vid sidan av SARS, Covid-19 och Ebola som en samhällsfarlig sjukdom.

Smittkoppor – verkligheten

Till att börja med har man använt variolisation i många kulturer under tusentals år, utan större framgång eftersom smittkoppor dröjde sig kvar. Det förekom också i Europa, långt innan Edward Jenner.

Gräsbetad råmjölk

Thomas S. Cowan och Sally Fallon Morell berättar i sin bok The Contagion Myth att det inte var kokoppor som gav mjölkerskorna immunitet, utan deras rikliga tillgång till gräsbetad råmjölk från kor. Mjölkerskorna befann sig i exakt samma miljö som alla andra med dålig sanitet, trångboddhet och loppor. De åt också samma mat som alla andra, med ett undantag – de hade ständigt tillgång till råmjölk.

Vaccin orsakade utbrott

Edward Jenner påstod, efter att ha inokulerat en åttaårig pojke, att han hittat metoden och att pojken hade livslång immunitet. Redan då kunde detta motbevisas av ledande läkare. Engelska register motsäger också påståendet eftersom dödfall orsakade av vaccin översteg de orsakade av sjukdomen ända fram till 1900-talets början. Vaccinet fungerade uppenbarligen inte.

Exemplen är många på platser där man inokulerade mot smittkoppor och där de som inokulerats sedan blev sjuka. I Württemberg i Tyskland dog tusen efter vaccineringen, i Marseille i Frankrike dog två tusen efter att ha utvecklat smittkoppor av vaccinationen och där man gjorde vaccinering obligatorisk följde utbrott, där tiotusentals dog.

Vaccinet gav sjukdom

Edward Jenner fick etablissemangets gillande. Det var något självklart att denna farliga yttre fiende nu kunde besegras men hundratals framträdande läkare hade en helt annan uppfattning.

Eleanor McBean redogör utförligt för smittkoppor och vad som skedde mellan 1700- och 1900-talet, i sin bok The Poisoned Needle. Hon hänvisar till en stor mängd böcker, rapporter och läkare som berättar hur det verkligen låg till med dessa vacciner mot smittkoppor och vad som gjorde att sjukdomen försvann.

Det genomgående temat är att enligt officiell statistik var förekomsten av smittkoppor och andra liknande sjukdomar högre där man hade vaccinering än där man inte hade det. I England sjönk förekomsten av smittkoppor hos barn från 3 780 per miljon till 1,4 per miljon under samma period som vaccinationsgraden sjönk från 97%, år 1872, till 40%, år 1932.

Smittkoppor Vaccinerade barn i procent Dödsfall barn per miljon
1880 97 3780
1900 67 436
1910 67 395
1920 42 12
1930 43 25
1940 40 1,4

Källa: The Poisoned Needle

I Indien som på 1930-talet stod under brittiskt styre var vaccination mot smittkoppor obligatorisk. Det ansågs då vara centrum för smittkoppor i världen. En märklig omständighet är att i Bombay, Calcutta och Madras steg förekomsten av smittkoppor i takt med ökad vaccinationsgrad medan den sjönk i till exempel London, där man börjat upphöra med allmän vaccination.

I Mexiko fanns inte ens smittkoppor innan man införde hårda tvångslagar för vaccination, efter vilket sjukdomen exploderade i omfattning.

Det går att studera land efter land, region efter region och resultatet blir detsamma. Där man vaccinerade mot smittkoppor ökade sjukdomen och tvärtom.

Här följer några av hundratals kommentarer från läkare på den tiden:

”Av de 155 intagna på sjukhus för smittkoppor i Piccadilly var 145 vaccinerade. I Marylevore är 92 procent av de intagna vaccinerade. I Highgate var 870 av 950 intagna för smittkoppor vaccinerade och i Hempstead 2357 av 2965 vaccinerade” Sir Thomas Chambers

”Vaccination mot smittkoppor hindrar inte spridning eller ens lindrar sjukdomen. Det introducerar den istället och bidrar därför till spridningen av den” Dr. Walter M. James

”Vaccination mot smittkoppor är ett totalt misslyckande. Under ett år dog 3994 och fler än 29000 fick sjukdom – alla var vaccinerade” Dr. Kalb

”Personligen har jag ingen tro på vaccinerna mot smittkoppor. Jag fick själv sjukdomen strax efter min egen vaccination” Dr. I. Hall Bakewell

Befolkningen fick nog

Efter Edward Jenners teori blev förtrycket allt hårdare i de många länder som befann sig under brittisk kontroll. Värst av alla drabbades, enligt Suzanne Humphries, befolkningen i England och Wales. Under flera decennier var vaccination mot smittkoppor obligatorisk och fängelserna fylldes till bristningsgränsen i vissa städer med människor som inte hade råd att betala för att barnen skulle injiceras.

Humphries berättar att vaccinationen gav så många döda och allvarliga biverkningar att befolkningen till slut fick nog. Det är här som vi kan hitta ursprunget till det breda folkliga motståndet mot vacciner, inte minst tvångsvaccination. Det blev en folkrörelse som finns kvar än idag och det brittiska parlamentet fylldes med vaccinmotståndare. Till slut höll det inte längre och man var tvungen att upphöra med tvångsvaccinationerna.

Enligt Suzanne Humphries var det bättre levnadsförhållanden som gjorde att smittkoppor försvann, tillsammans med punktvis karantän av de sjuka. Enligt Humphries är smittkoppor inte särskilt smittsamt och främst en kontaktsmitta, varvid karantän av de sjuka hade bra effekt. Ingen hade ännu kommit på den vansinniga idén att isolera friska – det var de sjuka man tillfälligt isolerade.

Sjukdomar försvann utan vaccin

En intressant jämförelse, som ger vägledning, är att titta på andra sjukdomar för vilka inget vaccin fanns. I England finns bra statistik. Förekomsten av mässlingen, scharlakansfeber, difteri och kikhosta minskade med 94, 97, 89 respektive 90 procent från 1870 till 1940-talet – utan någon vaccination.

Tabellen nedan visar antal dödsfall per miljon i åldrarna 0 till 15 år för sjukdomar som saknade vaccin. Vi ser att de minskade kraftigt långt innan någon allmän vaccination mot dem påbörjats.

Mässlingen Scharlakansfeber Difteri Kikhosta
1861-1880 1062 1973 932 1344
1881-1900 1149 585 838 1104
1901-1920 877 197 504 684
1921-1940 297 50 293 294
1941-1948 62 69 105 121

Källa. The Poisoned Needle

Levnadsförhållanden avgör

Många läkare som studerat detta utan skygglappar påpekar att de allvarliga sjukdomar som fanns, inte minst i Europa, hade betydligt högre förekomst i städerna och berodde på de eländiga levnadsförhållanden som rådde där.

I städerna var hygienen dålig, man kastade avföring och matrester på gatorna, tillgången till bra mat och rent vatten varierade kraftigt mellan år och säsong och trångboddhet mer regel än undantag – bara för att ge en fingervisning om vad som i verkligheten låg bakom många sjukdomar.

Från sent 1800-tal genomfördes, i många städer, omfattande projekt som förbättrade levnadsförhållandena. Separata avloppssystem byggdes, hygienen förbättrades och tillgång till rent vatten och en varierad kost ökade.

Myten möter verkligheten

Vi kan således konstatera att de flesta sjukdomar som drabbade Europa i samband med urbaniseringen var på kraftig nedgång och i stort borta innan man påbörjade några vaccinationer. Enligt vandringsmyterna som gäller än idag hos det vidskepliga medicinska etablissemanget kan, i stort, allt förklaras med vaccinerna, oavsett om man vaccinerade med dem då eller inte. Svenska Folkhälsomyndigheten instämmer helt

I verkligheten ser vi att alla sjukdomar, både de man vaccinerade mot och de där vaccin inte fanns, minskade kraftigt i takt med de bättre levnadsförhållandena. Några dröjde sig envist kvar på grund av vaccineringen.

Inget har ändrats

Faktum är, vilket vi ser med corona, att inget har ändrats på flera hundra år. Vidskepligheten består och verkligheten ignoreras.

Idag injiceras barn i USA med ett sjuttiotal vacciner, i Sverige ett tjugotal.  Detta samtidigt som förekomsten av tidigare helt okända sjukdomar exploderar, allt ifrån autism till allergier, från ADHD till cancer. Ökningen är explosionsartad och vi talar om enorma ökningar, ibland tusentals gånger. Ingenstans hör vi från etablerade forskare eller våra egna myndigheter att vaccinerna skulle kunna vara orsaken. Det är som att vi helt glömt bort och tillrättalagt allt som har med vaccinernas historia att göra. Verkligheten är minneshålad.

2019 bestämde man sig för att ta ytterligare ett steg. Alla på planeten skulle injiceras med något som ingen ännu vet vad det är – annat än läkemedelsbolagen själva. Vi ser en explosion av dödsfall och sjukdom, något man skyller på varianter, inte vaccinerna.

Bevisen är lika tydliga idag som då. Vaccination mot smittkoppor fungerade inte, de gav i stället upphov till död och sjukdom. Vaccinerna mot corona fungerar bevisligen inte heller och ger också de upphov till död och sjukdom. Enligt forskare anlitade av miljardären Steven Kirsch är vaccinerna mot corona 400 ggr så farliga som det vaccin mot smittkoppor som anses varit de farligaste av dem alla. Vi har nu en ny etta på tronen – coronavaccinerna slår alla andra med hästlängder.

Bör vi vara rädda?

Svaret är ja och nej. Vi vet idag att i ett samhälle som det svenska där vi har tillgång till avlopp, rent vatten och varierad kost, vi inte behöver frukta, varken smittkoppor eller corona. Det vi, däremot, behöver vara rädda för är de psykopater som, med påstått livsfarliga sjukdomar som förevändning, vill förslava och lura oss att ta vacciner och läkemedel som i hög grad skapar sjukdom, inte förhindrar dem.

Rädsla är vår tids största sjukdom. Massmedia är det verkliga viruset. Kunskap om verkligheten är botemedlet.

Tack för att du läser Fria Sidor!