Chockerande forskningsfusk

Pfizer - en tradition av fusk

Skandalerna kring världskonspirationen, Covid-19, tycks aldrig ta slut. Det är bara i de gamla döende medierna allt är frid och fröjd med vaccinerna. I den verkliga världen, dig tillhanda i alternativa medier, avlöser vaccinskandalerna varandra. En av de mer anmärkningsvärda är det forskningsfusk Pfizer ägnat sig åt när de tog fram sitt vaccin mot Covid-19. Pfizer har en lång tradition av fusk och tycks hålla fast vid den. Visselblåsare avslöjar att försökstudierna varit så bristfälliga att försöken borde avbrutits. Vittnen berättar att Pfizer ignorerat allvarliga biverkningar och vaccinets påstådda effektivitet om 95 % blir lägre och lägre för varje dag som går – i en ny analys är den till och med 73 % negativ.

Absolut och relativ risk

Fria Sidor har tidigare redogjort för skillnaden mellan absolut och relativ risk vad gäller påståendet om 95 % effektivitet. Den är värd att upprepa.

I de studier som Pfizer genomförde hade ca: 200 av 20 000 Covid-liknande symptom av de ovaccinerade och ca: 10 i vaccingruppen. 200 jämfört med 10 blir 95 % effektivitet i relativa termer men eftersom endast 200 av 20 000 hade symptom var det en procent i jämförelse med 0,05 % vilket betyder att vaccinet i studien var 0,95 % effektiv, inte 95 %, mätt i absoluta termer.

Den relativa risken är inte ointressant men den absoluta risken bör vägleda vid allmänna folkhälsoinsatser. Enligt officiell statistik har sedan början av 2020, 5 miljoner av världens 8 miljarder, eller 0,03 % per år avlidit med corona. I Sverige är siffran 14 tusen av 10 miljoner, eller 0,07 % per år. Medelåldern i Sverige för dödsfall med corona är 84 år.

Det är ur ett brett folkhälsoperspektiv ovidkommande om ett vaccin är 95 % effektivt om risken att dö är 0,03 – 0,07 % per år och åldern vid dödsfall med corona överstiger den förväntade genomsnittliga livslängden. Vaccinet skulle kunna vara intressant i en riktad insats för de allra äldsta men en bred allmän vaccinationskampanj är inte motiverad.

Studerade enbart symptom

Den påstådda effektiviteten, 95 %, avser enbart lindriga symtom eftersom vaccinerna aldrig undersöktes för om de hindrar dödsfall, allvarlig sjukdom, smittspridning eller ger immunitet. Enligt nättidningen, The Expose, är i Storbritannien 86 % av dödsfallen och 67 % av de som vårdas på sjukhus för Covid-19 fullt vaccinerade.

73 procent negativ effektivitet

Nättidningen, The Expose, har använt samma beräkningsmetod, relativ effektivitet, som användes för att få fram siffran 95 % men baserat på data från verkligheten. Beräkningarna är trovärdiga och visar att det är så många fullvaccinerade som diagnostiseras med Covid-19 i Storbritannien att vaccinets effektivitet är 73 % negativ. Studien avser endast de med diagnosen Covid-19. Biverkningar från vaccinet ingår inte i beräkningarna. För vi in biverkningar, sjunker vaccinets effektivitet ännu mer. Detta är, tyvärr, bara början.

Forskningsfusk hos Pfizer

I november 2021 chockerades världen av ännu en vaccinskandal. Vi kunde läsa i British Medical Journal (BMJ) om en visselblåsare och forskningschef på en av Pfizers anläggningar.

Enligt visselblåsaren, Brook Jackson, hade man på denna anläggning under vaccinförsöken inte följt de strikta protokoll som föreskrivs. Trots att hon påkallade FDA:s uppmärksamhet gjorde de aldrig någon granskning, varken av denna anläggning eller majoriteten av de andra som ingick i vaccinförsöken. Hon blev omedelbart uppsagd.

Det som redovisas är att man

”….falsifierade data, underlät att blinda vilka som fått vaccinet och använde outbildad personal för att ge vaccinerna samt var mycket ovillig att följa upp allvarliga biverkningar…försökspersonerna coachades också i vad de skulle rapportera och inte..”.

Denna visselblåsare backas upp av andra anställda på anläggningen som var överväldigade av alla felaktigheter de såg. Man har skickat bevismaterial i form av e-post, dokument och ljudinspelningar till BMJ. Det är uppenbart att om forskningsfusk pågår på en anläggning, det finns skäl att misstänka att det också kan förekomma på andra, eftersom ytterst få vågar vara visselblåsare.

Detta borde varit tillräckligt för att ogiltigförklara studien eller åtminstone stoppa den för utredning men var inget som FDA brydde sig om.

Rullstolsbunden blev magont

Vi får ytterligare en inblick i dessa vaccinförsök när vi lyssnar på ett vittnesmål från mamman till en, numera rullstolsbunden, Maddie de Garay. Det är en chockerande berättelse om vad som hände en frisk flicka som frivilligt deltog i Pfizers vaccinstudie för barn. Mamman berättar i detalj hur Pfizers studie gick till:

”Efter att min dotter fått sina sprutor skulle jag rapportera om biverkningar i en app. Denna tillät endast rapportering av milda biverkningar som till exempel huvudvärk. Något fritt fält om allvarliga biverkningar fanns inte. I stället instruerades jag ta kontakt med Pfizers personal som skulle utvärdera biverkningarna. Jag tog kontakt och berättade om muskelsmärtor, blod i urinen, trötthet, skakningar, minnesproblem, synförlust, motoriska svårigheter och oförmåga att stå upp men i stället för att bli tagen på allvar, föreslog man att Maddie hade panikattack och rekommenderade henne att uppsöka mentalsjukhus.”

Uteslöt allvarliga biverkningar

Pfizer tog inte Maddie på allvar och i den slutliga rapporten hade hennes 35 olika biverkningar förvandlats till en – magont. Maddies 65 dagar på sjukhus och att hon till och med låg på sjukhus när Pfizer skickade in ansökan om nödgodkännande för barn, saknade betydelse för Pfizer.

Detta är bara ett exempel av många andra som tydligt visar Pfizers inställning till sin forskning. Hur många andra allvarliga biverkningar i vaccinförsöken har Pfizer ignorerat och förminskat? Bara Pfizer vet – det är det som är problemet.

Forskningsteam – inte oberoende läkardiagnos

Enligt Karen Kingston visar FDA:s egna dokument att av tusen testade i ovanstående försöksstudie, varav ca: hälften fick vaccinet, hade 400 misstänkt Covid-19 i vaccingruppen och 300 i den ovaccinerade gruppen. I dokumenten framgår att biverkningar från vaccinet liknar symptom av Covid-19, varför det inte säkert går att fastställa vilka som haft Covid-19 och vilka som haft biverkningar av vaccinet. Av någon anledning användes inte PCR-test för att fastställa Covid-19 i någon av grupperna.

Det visar sig att Pfizer själva tillsätter ett forskningsteam som avgör vilka fall som är Covid-19 och vilka biverkningar som är relevanta att rapportera, inte oberoende läkare som ställt en självständig diagnos. Enligt Karen Kingston döljer FDA biverkningar.

Pfizer – en tradition av fusk

Samtliga läkemedelsbolag drabbas regelbundet av stämningar och böter. Frågan är om det finns någon annan bransch där allmänheten skulle acceptera ett dylikt beteende? De flesta skador som läkemedelsföretagens produkter åsamkar ersätts aldrig men här är några av Pfizers större, kända, böter och förlikningar.

Trovan

2001 anklagades Pfizer för forskningsfusk i Nigeria gällande läkemedlet Trovan, ett medel mot meningit. Pfizer anklagades för att ha spätt ut det beprövade läkemedel som gavs till placebogruppen samtidigt som man underlät att informera om att försöket var experimentellt. I försöken dog elva barn och många andra fick livslånga skador. Pfizer hävdade att dessa skador inte berodde på Trovan, utan på meningit. De stämdes av den nigerianska regeringen och betalade 75 miljoner USD i en förlikning belagd med sekretess. Trovan drogs in från den europeiska marknaden, år 1998 och i USA, år 1999, efter konstaterade allvarliga biverkningar.

Celebrex

2012 anklagades Pfizer för att ha handplockat data från försökstudier i syfte att falskeligen visa på högre effektivitet för drogen Celebrex, en drog mot artrit, än den i verkligheten hade. Interna dokument från Pfizer visade att man uppsåtligen agerat bedrägligt. Drogen var inte mer verkningsfull än Ibuprofen men marknadsfördes som överlägsen. Pfizer bötfälldes med 2,3 miljarder USD i en gemensam bot anseende Bextra, Geodon, Zyvox och Lyrica.

Bextra

2005 drog FDA tillbaka Bextra, en drog för smärtlindring, efter oro för att den gav upphov till hjärtattack. Pfizer anklagades också för att ha gett ersättning till de läkare som förskrev drogen. Pfizer bötfälldes med 2,3 miljarder USD i en gemensam bot anseende Celebrex, Geodon, Zyvox och Lyrica.

Geodon

Pfizer använde tre läkare som sedan misstänktes för ohederligt förfarande när de skickade in ansökan för att få drogen Geodon, mot psykos, godkänd av FDA. Pfizer anklagades för att bland annat ha ”underlåtit att informera inspektörerna vad gäller biverkningar”. Pfizer bötfälldes med 2,3 miljarder USD i en gemensam bot anseende Celebrex, Bextra, Zyvox och Lyrica.

Zyvox och Lyrica

Pfizer anklagades för att ha marknadsfört två droger, Zyvox en antibiotika och Lyrica mot epilepsi för indikationer som inte godkänts av FDA. Pfizer bötfälldes med 2,3 miljarder USD i en gemensam bot anseende Celebrex, Bextra och Geodon.

Neurontin

2004 betalade Pfizer 430 miljoner USD i en förlikning med FDA efter att ha marknadsfört drogen för icke godkända indikationer.

Chantix

2013 betalade Pfizer knappt 300 miljoner USD i en förlikning till tusentals som tagit drogen Chantix, mot nikotinberoende, och som upplevt depression, självmordstankar och vars släktingar tagit självmord.

Prempro

2012 betalade Pfizer knappt en miljard USD i en förlikning till de som tagit hormondrogen Prempro och som hävdade att de fått bröstcancer av den. Fler än 6 000 som tagit drogen fick ersättning och Pfizer anklagades för att ha undanhållit information om risken att drogen kunde orsaka cancer.

Lösningarna?

Det är uppenbart att dessa läkemedelsbolag, där Pfizer är en av många andra, ser böter och förlikningar som en kostnad bland andra för att bedriva sin verksamhet. De tycks i hög grad ignorera att deras droger skadar människor. Förtroendet för denna bransch och de myndigheter som reglerar den, är hos en stor andel av befolkningen körd i botten. Corona har blottlagt den omfattande korruptionen för fler. Någonting måste göras för att stoppa deras hänsynslösa framfart men vad?

Oberoende studier

Staten bör ha ett oberoende och självständigt försöksförfarande. Det håller inte att, som idag, det är bolagen själva som genomför studierna. Vi vet tillräckligt om dessa företag och att vi inte kan lita på dem (se ovan). Den som önskar sälja en patenterad drog får helt enkelt betala för ett av staten genomfört oberoende försök, innan slutgodkännande. Detta måste vara transparent och i varje del kunna granskas av utomstående.

Ansvarsfriskrivningen måste bort

Vad gäller vaccinerna är sannolikt det enda som kan få vaccinbolagen att upphöra marknadsföra skadliga vacciner, att de fråntas sin ansvarsfriskrivning. Så länge de inte behöver betala för skadorna har de ingen anledning att vara försiktiga och återhållsamma.

Den dagen de blir tvungna att ta produktansvar som alla andra företag kommer de vara betydligt mer försiktiga innan de marknadsför ett vaccin, inte minst de falskeligen påstått effektiva ”vaccinerna” mot Covid-19.

Tack för att du läser Fria Sidor!