Helgbio: Stay Behind – NATO’s hemliga armé

Dagens Helgbio handlar om Stay Behind. Vad var det? En bra utgångspunkt för att se på vår historia är att börja med den enorma maktkoncentration som bankirerna i City of London lyckades skapa under 1800-talet. Det brittiska imperiet hade brett ut sig över hela jordklotet och man var dåtidens ohotade makt. Dessa hyperförmögna oligarker hade för länge sedan alla pengar de behövde. För dem handlar det inte främst om pengar utan om makt för att nå sitt långsiktiga mål, världsdominans. Vi gör klokt i att se de senaste 150 årens utveckling som en kamp mellan de som söker världsdominans och allt det som har hotat att stå i vägen för den. Den här makten har lierat sig med olika sidor, utan hänsyn till om de var goda eller onda, beroende på om det f.n. tjänade deras eget syfte. Två stora hot var ett framväxande Tyskland och en enad kontinent, från Västeuropa till Kina. Detta skulle ha gjort City of Londons dominans på världshaven, och därmed handeln, överflödig. Vid sent 1800-tal var alla kungligheter runtom i Europa släkt. 1873 skrev tre kejsare under en pakt. Det var kejsarna i Ryssland, Tyskland och Ungern-Österrike. Detta var ett enormt stort hot mot City of London. Det är troligen ingen slump att bara några decennier efter denna pakt var Rysslands Tsar störtad och Tyskland underkuvat efter första världskriget. Både Ryssland och Tyskland var nu under City of Londons och New Yorks kontroll. Fria Sidor är alltid ödmjuk inför historiens skeenden och är försiktig att dra definitiva slutsatser om vad som kan ha utspelat sig bakom kulisserna. Även om det går att finna omständigheter som tyder på att Hitler och Stalin hade, i varierande grad, stöd från olika finanscentra i västvärlden, tyder ändå det mesta på att ingen av dessa personer var kontrollerade.

Hitler och Stalin

Hitlers väg till makten var kantad av ständiga misslyckanden och motgångar. Stalin genomförde enorma utrensningar och kände sig ständigt hotad. Det troliga är istället att det fanns olika intressesfärer som på olika sätt såg att ett stöd till respektive diktator kunde gynna, på kort eller lång sikt, dem själva.

När tyska folket försökte resa sig från sin underkastelse kom Hitler att vara helt avgörande. Allt tyder på att han såg Bolsjevismen som det stora hotet. Något hot mot USA, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, o.s.v. går inte att finna. Detta måste betraktas som ren krigspropaganda. När man lyssnar på de tyska ledarna och vad de riktade sin kritik mot var det ofta mot en ”liten internationell judisk finansklick”, detta trots att ”den internationella judenheten” redan 1933 förklarat krig mot Tyskland.

Stalin är svårare att förstå sig på. Han var Bolsjevik och kommunist. Han fick omfattande stöd ekonomiskt och militärt för att antingen anfalla eller försvara sig mot Tyskland. Samtidigt skilde sig Stalinismen från Trotskismen. Den senare hade sponsrats av de judiska internationella finansoligarkerna och var internationell, medan Stalinismen, även om den inte var mindre grym, var mer nationalistisk. Fria Sidor tror f.n., men det kan komma att ändra sig, att stödet till Stalin var mer ett nödvändigt ont för att krossa Hitler, än något man önskade. Detta stöd gav emellertid upphov inte bara till Hitlers och Tysklands fall utan en pro-sovjetisk våg som sköljde över världen.

Den viktiga motståndsrörelsen

I sin strävan att krossa Hitler och Tyskland använde sig USA och Storbritannien av hemliga nätverk i varje europeiskt land. Man stödde de lokala motståndsrörelserna finansiellt, militärt och ideologiskt. Syftet var att sabotera för tyskarna genom att spionera och rikta attacker mot olika installationer. Inte sällan rekryterade man de mest fanatiska motståndsmännen inom de pro-kommunistiska lägren. Denna motståndsrörelse var från tid till annan mycket framgångsrik och tyskarna kunde aldrig vara säkra på vilka de kunde lita på. Denna motståndsrörelse omfattade militära stridsdugliga enheter gömda i skogarna men också högt uppsatta militärer och byråkrater i den tyska hierarkin.

När Tyskland krossats sågs Stalin och Sovjetunionen som hjältar som stått upp för den stora ondskan. Stalin och Sovjet hade nu inte bara intagit halva Europa och gjort länderna kommunistiska det fanns dessutom mängder av tidigare motståndsmän och till Sovjetstaten lojala personer i varje västeuropeiskt land. Lägg till detta den enormt positiva bild Sovjetunionen och Stalin fått i västmedia, som kämpade, sida vid sida, mot det ondskefulla tyskarna. Man hade satt en kraft i rörelse som nu var svår att stoppa. Stalin och Sovjet fortsatte sitt arbete och man infiltrerade själv Västeuropa, hade egna agenter och till dem lojala människor inom alla delar av samhället i alla västländer, även Sverige.

Men Stalin var, vilket är Fria Sidors tes, inte öppen för bankirerna på Wall Street, såsom Trotskij alltid var. Han trodde på självständiga kommunistiska nationer och arbetade oförtrutet på att nu sprida detta till så många länder som möjligt. Stalin hade varit nödvändig för att krossa Hitler men nu var man orolig, på goda grunder, att allt fler länder runt om i världen skulle bli sant kommunistiska/socialistiska och därmed också stänga dörren för finansoligarkerna i City of London och New York.

Stay Behind

I grunden hade nu världens befolkning ett val mellan två urusla system. Ett möjligt mellanting, nationalsocialismen, fanns nu inte längre. Det ena var kommunism/socialism, det andra internationell finanskapitalism. Länder runt om i världen blev nu tvungna att bli socialistiska om man önskade Sovjetunionens stöd eller öppna upp sina länder för finanskapitalet från London och New York. Västländerna bildade NATO för att motverka Sovjetmaktens stora stöd. Som ett led i detta arbete beslöt man sig för att nu bilda en motståndsrörelse i varje västland, den kom att kallas Stay Behind.

Syftet var att, på samma sätt som skedde under tyska ockupation, det skulle finnas på plats ett nätverk av hemliga agenter som skulle kunna samarbeta med NATO för de fall Sovjet skulle invadera landet. Rekryteringen skedde nu främst inom högerkretsar. De var de mest fanatiska och lojala och inte sällan rekryterade man tidigare nazister och fascister.

Med tiden kom dessa sovande celler att få ett utökat uppdrag. Man skulle inte bara vara aktiv vid en eventuell Sovjetisk invasion utan man fick mandat att agera för att stävja den starka framväxten av kommunistiska och socialistiska partier som nu växte starkt i västvärlden.

Anti-kapitalismen växte sig stark, fackföreningarna strejkade, vilda protester på gatorna och demonstrationer var inte ovanliga. Sovjet hade sina egna celler och agenter. Det är svårt att veta exakt i vilken grad Sovjet låg bakom t.ex. De Röda Brigaderna och Bader-Meinhof-Ligan som slog till mot företagsledare och politiker. Vad som var genuint och vad som skedde på uppdrag av sovjetiska infiltratörer får bli ett ämne för ett annat inlägg.

I sin strävan att till varje pris krossa Tyskland och Hitler hade man nu satt i rullning en kommunistisk våg som på sikt t.o.m. kunde vara ett stort hot mot det internationella kapitalet. För att stoppa denna utveckling utförde Stay Behind en rad terrordåd som man sedan skylde på kommunistiska terrorister. Tusentals oskyldiga dog i Västeuropa då bomber detonerade. På detta sätt hoppades man minska allmänhetens stöd för de kommunistiska och socialistiska politiska krafterna. Ironiskt nog kom motståndet mot detta att i hög grad ske genom mobiliserandet av samma krafter man gjort allt för att krossa under andra världskriget.

Fanns i varje land

Dessa hemliga nätverk fanns i varje land och uppdagades till fullo på 90-talet. De leddes av NATO, CIA, SIS och MI6. Det fanns tusentals celler i de 16 NATO-länderna men även i Sverige, Schweiz, Finland och Österrike. I Italien gick det hemliga nätverket under kodnamnet Gladio, i Danmark Absalon, i Norge ROC, i Finland Nihtilä-Haahti och i Sverige kallades det Arla Gryning.

När dessa celler kom att uppdagas fördömdes de av bl.a. Europeiska Parlamentet som krävde en fullständig utredning och att all sådan verksamhet skulle upphöra. Någon sådan utredning har inte skett. I de länder man försökt sig på en sådan, bl.a. Italien, har de motverkats i varje del, bevis har försvunnit och journalister och utredare som kommit för nära har dött under oklara omständigheter.

Finns Stay Behind kvar idag?

Var och en får själv fundera men eftersom alla utredningar stoppats och det inte finns något som pekar på att cellerna skulle lagts ner måste vi vara öppna för att de fortfarande finns kvar om än i annan form och med ett annat syfte. USA och NATO har inte dragit ner på sina planer att expandera, tvärtom, så varför skulle man inte arbeta med hemliga nätverk också idag? Fria Sidor lämnar det upp till läsaren att själv begrunda om det möjligen kan finnas en länk, även idag, till detta nätverk och alla terrordåd som sker runt om i Europa och USA. Vi vet att 9/11 var en falsk flagga men kan de finna fler? Fundera efter att ha sett Helgbion.