World Doctors Alliance

Det kanske mest intressanta uppropet mot coronavansinnet är en grupp som kallar sig World Doctors Alliance som också startat en systerorganisation – World Freedom Alliance, den senare arbetar för mänskliga friheter i stort. Enligt uppgift finns i nätverket tusentals läkare men också jurister, ekonomer, naturläkare, psykologer, politiker, m.fl. Fria Sidor ska i detta inlägg kort redogöra för dessa organisationer och vad de för fram. En antal videos kommer att länkas. Blir de censurerade ligger de ofta kvar på andra plattformar som t.ex. BitChute.

World Doctors Alliance

I samband med corona började kritik mot sjukdomen, hur den porträtterades i media samt de åtgärder som regeringar införde, växa fram. I många länder, bl.a. Irland, Storbritannien, USA, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Belgien bildades sammanslutningar av läkare som i olika upprop försökte komma igenom den massiva propagandan från etablerade- och sociala mediekanaler. I vart och ett av dessa länder skickades brev till myndigheterna. Dessa var ofta signerade av hundratals, ibland tusentals, läkare och medicinskt kunniga. Många av signatärerna har både lång praktisk erfarenhet och höga akademiska meriter.

WDA (World Doctors Alliance) är ett försök att samla representanter från dessa grupper i de olika länderna för att arbeta för det gemensamma intresset att återföra vetenskap och beprövad erfarenhet som vägledning vad gäller corona.

De framträdande namnen i WDA är Professor Dolores Cahil, Dr Mohammad Adil, Dr R Zac Cox, Dr Andrew Kaufman, Dr Heiko Schöning, Dr Heinrich Fiechtner, Dr Scott Jensen, Elke De Klerk och Dr Mikael Nordfors.

Öppet brev till den brittiska hälsomyndigheten

I oktober 2020 skickade WDA ett brev till den brittiska hälsovårdsmyndigheten, NHS. Man menar att det som först var tänkt som något tillfälligt för att ”plana ut kurvan” nu har blivit någonting helt annat som inte har grund i varken beprövad erfarenhet eller vetenskap.

Brevet, som i skrivande stund, har fler än 50 tusen underskrifter fokuserar på ett antal områden.

Man riktar stark kritik mot nedstängningar. Grunden för dessa var matematiska prognoser av professor Niel Furguson som tidigt visade sig vara grovt missvisande. Modellerna granskades aldrig kritiskt av myndigheter, runtom i världen, trots att Furguson vid flera tidigare tillfällen haft helt fel i sina prognoser vad gäller bl.a. sars, mers, svininfluensan och galna kosjukan.

Brevet poängterar att corona inte är allvarligare än en influensa. Risken att dö i förtid är oerhört låg för den som inte är gammal eller har en försvårande sjukdomsbild. Dessa nedstängningar har därför ingen proportionalitet ställt i relation till den allmänna mortaliteten eller för tidig död till följd av andra sjukdomar. Nedstängningarna har svåra bieffekter, både för den fysiska och mentala hälsan, vilket gör att de är värre för samhället än sjukdomen i sig.

WDA är djupt kritisk till hur antalet döda p.g.a. corona redovisas. Man menar att myndigheterna gått ifrån tidigare praxis när man anger corona som dödsorsak trots att det, i de flesta fall, enbart varit en bidragande faktor. Läkare behöver inte ha undersökt patienten för att skriva in corona som dödsorsak. Ännu värre – i många fall är det inte ens en läkare som angett dödsorsaken, utan annan vårdpersonal.

I brevet tar man upp de allvarliga ekonomiska konsekvenserna för många människor och den omfattande censur som sker. Censuren har skett genom att myndigheterna förbjudit sjukvårdspersonal att rapportera om vad som hänt på olika vårdinrättningar, t.ex. att de i många fall stått tomma. Läkare med en avvikande uppfattning tillåts inte heller komma fram i debatten och censureras i alla etablerade- och sociala medier.

En viktig och central kritik är mot PCR-testerna. Det är klarlagt och utom allt tvivel att dessa inte kan användas som de gör idag. För det första har inget coronavirus isolerats. Även om så vore fallet kan testet inte mäta hur mycket av det som finns och ger därför otroligt många felaktiga provsvar (upp till 90%). Små fragment av virus finns hos alla och även hos dem som redan haft sjukdomen och tillfrisknat. Krisen kommer aldrig att upphöra om man väntar på att PCR-testerna ska sluta att ge positiva (ofta falska) provsvar.

Avslutningsvis tar man upp redan beprövade metoder som t.ex. hydroxiklorokin, vitamin D, C och zink. Man avråder från att ge allmänheten ett snabbt utvecklat vaccin där läkemedelsbolagen som har starka ekonomiska intressen för en massvaccinering dessutom genom lag är friskrivna från ansvar för biverkningarna.

Word Freedom Alliance

WFA är en systerförening som arbetar bredare. Skälet är att många idag förstår att corona är en del i en större plan för att inskränka mänskliga friheter. Vi ser idag tydligt hur man, helt utan proportionalitet eller vetenskaplig grund, genomför åtgärder som, i princip, är en attack mot det mänskliga varandet. Det handlar om ansiktsmasker, husarrest, butiksnedstängningar, inskränkt yttrande- och mötesfrihet, krav på vaccinering, krav på övervakning och kontroll e.t.c. Samtliga dessa friheter tas nu ifrån oss med corona som förevändning.

Dessutom lanserar agendasättarna nu på bred front, helt öppet, sitt förslag på en ny världsordning under fagra slogans om en rättvisare och grönare värld. I själva verket handlar det om något helt annat – att skapa ett slavsamhälle där vi inte har några friheter kvar utan endast kan erhålla dem om vi strikt följer de av myndigheterna och politikerna påbjudna åtgärderna. World Freedom Alliance arbetar mot detta totalitära kontrollsamhälle och för att vi ska få behålla de friheter som rätteligen tillhör varje enskild individ. Det är bl.a. yttrande- och åsiktsfrihet, rätten att bestämma över sin egen kropp (rätten att säga nej till vaccinering utan inskränkta friheter) och mötesfrihet.

Intressanta intervjuer

I ett antal intressanta intervjuer ledda av Ulf Bittner i podden Sverige Granskas (Soundcloud) framkommer mycket intressant information. Maneka Helleberg, medlem i WFA och grundare av Folkets Ting, berättar att tusentals läkare är anslutna till WDA. Här intervjuas också Dr Reiner Fullmich som är medlem i German Corona Investigative Committee. Organisationen har samlat vittnesmål sedan juli 2020 från ledande forskare runtom i världen för att erhålla bevis inför de stämningar man kommer att skicka in i ett antal olika länder. Andra företrädare för WDA, bl.a. Michael Nordfors, intervjuas också.

Det första steget tycks vara att rikta in sig på dessa PCR-tester. Dr Fullmich menar att det finns ovedersägliga bevis för att dessa inte fungerar. Regeringar och myndigheter i olika länder använder dessa i stor omfattning vilket skapar en pandemi (genom falska positiva provsvar) som inte finns.

Det existerar, enligt Dr Fullmich, ingen egentlig pandemi om vi tittar på antalet avlidna i förtid. Det som finns är en fallpandemi som helt skapats av dessa PCR-tester som man redan från början visste inte är pålitliga. Tanken är att om man kan tvinga myndigheterna den rättsliga vägen att upphöra med dessa opålitliga PCR-tester, så försvinner den påstådda pandemin och därmed också grunden för de drakoniska nedstängningarna. Ett 30-tal jurister arbetar för närvarande på dessa stämningar som kommer att lämnas in i ett antal länder.