Vad vi vet och inte vet om corona

I fritt fall mot avgrunden i ett töcken av okunskap? - nej inte längre - nu vet vi.

Situationen är sådan att den enda fråga som betyder något idag är corona. Mänskligheten står och faller med om de psykopater som styr vår värld lyckas med sin kupp, eller inte. Det som många befarade och vår intuition berättade för oss när corona drogs i gång 2020, har nu bekräftats av bevis. Konspirationen är därmed inte längre någon teori utan bevisad. I detta inlägg ska Fria Sidor granska vad vi vet och inte vet om corona. Utgångspunkten är de bevis som den tyske stjärnadvokaten, Dr. Reiner Füllmich, samlat på sig. Han har vunnit flera stora rättegångar mot storföretag för konsumenternas räkning. Detta är en utmärkt utgångspunkt för den fortsatta granskningen av corona.

Sammanfattning

Denna sammanfattning finns för dig som inte vill läsa längre texter.

Det är idag bevisat att:

A) Det inte finns och aldrig funnits någon pandemi B) falska tester (PCR) skapade pandemin C) asymtomatisk smittspridning är ytterst ovanlig D) de flesta dog av annat än corona E) vidtagna åtgärder handlar inte om vår hälsa F) de så kallade vaccinerna är olagliga eftersom de som injiceras inte fullt ut upplyses om vaccinets innehåll, nödgodkännande och risker G) vaccinerna är onödiga eftersom det inte finns och aldrig funnits någon pandemi H) vaccinerna är bevisligen farliga på kort sikt då vi redan har ett stort antal dödsfall och rapporterade biverkningar inrapporterade I) inrapporterade biverkningar och dödsfall underskattar verkliga med en faktor av 10 till 100 J) vaccinerna fungerar bevisligen inte varken mot allvarliga symtom eller smitta K) dagens rättssystem är korrumperat L) vidtagna åtgärder gynnar globalisterna inte befolkningen M) det är globalisterna, inte vetenskapen, som driver agendan för permanenta åtgärder N) coronapandemin var sedan länge planerad och är starkt kopplad till The Great reset samt att det är bevisat att O) många undersökta prover från de så kallade vaccinerna innehåller annat material än vad som vi skulle förvänta oss.

Det är inte bevisat:

P) Vad dessa så kallade vacciner innehåller, oberoende forskare hittar allt från grafenoxid, metall till märkliga ”levande” kemiska formationer. Exakt vad det är eller varför de finns där vet vi inte ännu. Q) Vi vet inte heller säkert vilka långsiktiga biverkningar dessa så kallade vacciner (genterapi) har. Ledande forskare fruktar allt från neurologiska skador, cancer till autoimmuna sjukdomar och infertilitet.

Dr. Reiner Füllmich och Berlin Coronakommittén

Den som idag, kanske, har bäst insikt efter att under 18 månader ha samlat bevis om corona, är Dr. Reiner Füllmich. Han är en bra utgångspunkt för vad vi vet om corona eftersom han står i begrepp att driva rättprocesser och således enbart kan åberopa bevis. Dr. Reiner Füllmich kommer regelbundet med uppdateringar om de bevis han samlat och i den senaste videon från 16 september 2021 ges en uppdatering om läget så här långt.

Han påpekar att eftersom de flesta rättsliga instanser idag är korrumperade är de kommande processerna i minst lika hög grad ett verktyg att nå ut till den breda allmänheten. Enligt Dr. Reiner Füllmich kan vi enbart stoppa detta om tillräckligt många vägrar gå med på det. Fria Sidor vill med detta inlägg dra sitt strå till stacken.

Vad vi vet om corona

Det finns inte och har aldrig funnits någon pandemi

Dödligheten från det man påstår är Sars-Cov-2 var aldrig högre än för en helt normal influensa som återkommer varje år. Den enda anledningen till att man idag kan kalla det pandemi är att WHO ändrat definitionen för vad en pandemi är, från att tidigare kräva kraftig överdödlighet, till att idag endast behöva vara en smittsam sjukdom med global spridning.

Falska tester skapade pandemin

Eftersom det inte fanns eller finns någon överdödlighet på grund av corona skapades pandemin i stället genom masstestning med PCR-test. Det är ett test som dess uppfinnare och nobelpristagaren, Kary Mullis, uttryckligen sagt inte kan användas för att fastställa sjukdom. Genom att ställa in testet på 40 – 45 cykler, istället för maximalt 24, erhålls ett stort antal positiva svar, varav de flesta hos människor som inte uppvisat några symptom.

Asymtomatisk smittspridning ytterst ovanlig

Rädslan piskades upp genom att hävda att alla som testade positivt också var spridare av corona, trots att vetenskapen entydig visar att asymtomatisk spridning är ytterst ovanlig. Myten om de asymtomatiska spridarna var central för att få acceptans för ett antal olika, mer eller mindre, drakoniska åtgärder där acceptans för (ständig) massinjicering av miljarder människor är det viktigaste.

De flesta dog av annat än corona

Studier bekräftar att de som dött, gjort det av andra orsaker än corona. Antingen med influensasymptom eller bara med ett positivt PCR-test. Medelåldern på dödsfallen överstiger ofta den förväntade livslängden i respektive land, ofta över 80 år.

Vidtagna åtgärder handlar inte om vår hälsa

Det påstådda virus som cirkulerar är inte värre än att de flesta friska människor kan hantera det. Vi vet också att det omöjligt kan handla om vår hälsa då man vill injicera barn som har obefintlig risk samt de som redan haft corona och därmed har långtidsimmunitet. Det finns dessutom bevisade effektiva motmedel som bland annat D-vitamin, C-vitamin, Zink, Ivermektin och Hydroxiklorokin. De förra ofta förlöjligade, de senare ofta förbjudna. Alla ständigt ignorerade och undangömda för den breda allmänheten.

Eftersom man ignorerar fungerande botemedel samt vill injicera barn och redan immuna är det bevisat att de åtgärder som nu vidtas inte handlar om befolkningens hälsa.

Dr. Reiner Füllmich
Dr. Reiner Füllmich har samlat bevis i 18 månader för brott mot mänskligheten

Vaccinerna olagliga

De så kallade vaccinerna är i verkligheten en genterapi och alla ingrepp på människan kräver ett godkännande under full information. Detta medgivande är ogiltigt om patienten inte fullt och helt informerats om den terapi som ges. Detta lades fast 1946 i Nürnbergkoden, vilken de flesta länder förbundit sig att följa. Denna information måste förmedlas till patienten innan ingreppet som då uttryckligen går med på att låta sig injiceras med och till fullo förstår att

  1. det är ett nödgodkänt vaccin b) det inte genomgått sedvanliga tester c) det kan ge allvarliga biverkningar och dödsfall d) dess innehåll inte är fullständigt känt

Eftersom de som låter sig injiceras inte fullt ut informeras om ovanstående är de så kallade vaccinerna olagliga.

Nödgodkända vacciner aldrig nödvändiga

De så kallade vaccinerna är inte nödvändiga mot bakgrund av den falskeligen framställda pandemin samt att det redan finns bevisade effektiva behandlingar och läkemedel.

Vaccinerna fungerar inte

De så kallade vaccinerna har aldrig visat sig skydda mot vare sig smitta eller allvarlig sjukdom. I de synnerligen korta studier som genomfördes fanns enbart friska. Äldre, sjuka, barn, de som haft corona samt gravida exkluderades från studierna. Den senaste utvecklingen i flera länder stärker bilden av att de inte fungerar, där idag vaccinerade utgör huvuddelen av patienterna med corona. Någon immunitet ger vaccinerna definitivt inte.

Vaccinerna farliga

Vi ser idag bara de kortsiktiga effekterna av vaccinerna. Redan är inrapporterat fler biverkningar än av alla andra vacciner tillsammans sedan rapporteringen startades för flera decennier sedan. Då vet vi samtidigt, bland annat genom en studie utförd av Harvard Universitetet, att enbart några procent av alla vaccinrelaterade skador, i praktiken, rapporteras in. Det betyder att betydligt fler har dött och fått biverkningar än det som rapporterats in. Det vi redan vet om dessa vacciners kortsiktiga skador är tillräckligt för att för länge sedan avbryta vaccinationerna.

Dagens rättssystem korrumperat

Dagens rättssystem är korrumperat. Dr. Reiner Füllmich ger exempel från Tyskland där i ett fall en domare dömde till förmån för en medborgare, vars barn lidit skada av bland annat masktvång, där domaren såväl som expertvittnen omedelbart blev utsatta för husrannsakan, beslag och förhör. Påtryckningar på rättsväsendet sker således inte bara i det fördolda utan idag helt öppet.

Vidtagna åtgärder gynnar globalisterna – inte befolkningen

Vidtagna åtgärder av regeringar och myndigheter, i både Europa och USA, gynnar inte befolkningen utan det Dr. Reiner Müllmich kallar Mr. Global, d.v.s. en överstatlig central kraft som driver detta av egenintresse.

Det är globalisterna som driver agendan, inte vetenskap

De som styr vår värld är de som driver agendan och kräver permanenta nedstängningar p.g.a. corona (och klimatet) samt att vi flera gånger per år ska injiceras med de så kallade vaccinerna – i själva verket en oprövad genterapi. Detta har aldrig drivits av vetenskap utan av globalisterna. Övriga, centrala, åtgärder är återkommande nedstängningar, social isolering, ständiga hälsokontroller, masktvång, övervakning och vaccinpass. Inga av dessa åtgärder har vetenskapligt kunnat bevisas skydda befolkningen mot sjukdom.

Coronapandemin planerad – en plandemi

Vittnesmål berättar att den så kallade pandemin varit planerad i mer än tio år. Man gjorde först ett försök 2009 med svininfluensan men var tvungen att stoppa i sista sekund då parlamentsledamoten Wolfgang Wodarg avslöjat den som en mild influensa. Då, som idag, såldes massvis med vacciner över hela världen med hemliga avtal (som ännu inte offentliggjorts) med svåra biverkningar som följd (bland annat narkolepsi). Ersättningar för dessa skador är svåra att få erkända och låga.

Patent på både spikprotein, vacciner och tester har tagits i stor omfattning långt innan 2019. Flera officiella dokument visar på planering och Event 201 ägde rum bara någon månad innan de första fallen av att Covid-19 rapporterades. World Economic Forum, Bill & Melinda Gates Stiftelse samt John Hopkins Universitet, alla med framträdande roller för att driva pandemin, deltog. Syftet har varit att skrämma upp allmänheten och göra dem desorienterade så att de villigt accepterar det experimentella, icke-testade och nödgodkända så kallade vaccinerna.

Vad vi inte vet (men befarar)

Vaccinernas innehåll

Ingen, förutom tillverkarna, vet vad dessa vacciner innehåller. Skälet är att våra egna myndigheter aldrig ansett det nödvändigt att kontrollera dess innehåll. I stället har ett flertal självständiga forskare, på eget initiativ, försökt få tag på prover.

Det dessa forskare visat är skrämmande och borde, ensamt, leda till ett omedelbart stopp av vaccinationerna. Vi vet inte exakt hur man kommit över dessa prover men det är så många idag att vi säkert kan säga att vaccinerna innehåller sådant som inte borde vara där. Det finns idag tusentals forskare (de flesta arbetar i det fördolda) i hundratals grupper som bekräftar att vaccinerna innehåller okända material.

Det dessa oberoende forskare funnit i dessa vacciner är bland annat grafenoxid, metall, rörliga och till synes ”levande” partiklar, okänt material som ändrar form och uttryck när de värms upp, partiklar som formerar strängar och kedjor, små strukturerade föremål samt metallpartiklar som trängt in i vävnader.

Alla varningsklockor ringer och dessa analyser, de är flera och oberoende från varandra, bekräftar Dr. Reiner Füllmich slutsats att globalisternas ursinniga propaganda att få alla människor att ta det så kallade vaccinet, t.o.m. småbarn och redan immuna, pekar på att syftet är något helt annat än vad de vill få oss att tro.

Vi vet således säkert att vaccinerna innehåller okänt material. Det vi inte vet säkert är vad det är för okänt material, om alla vacciner innehåller dem och vad materialet är till för.

Långsiktiga effekter

Varken politiker, myndigheter eller enskilda vet något säkert om de så kallade vaccinernas långsiktiga effekter.

Det många ledande, oberoende, forskare lyfter fram är konsekvenserna av spikproteinerna. Mycket tyder på att, åtminstone hos vissa, dessa kan ge upphov till cancer och allvarliga neurologiska och autoimmuna sjukdomar på sikt. Än värre är de tidiga indikationer vi har att vaccinet påverkar de reproduktiva delarna. Detta kan betyda att en del som låtit sig injiceras blir infertila eller att deras barn blir det.

I värsta fall får vi inte reda på svaret förrän när nästa generation, de ännu ofödda, ska reproducera sig. Kanske kommer de inte att kunna göra det? Skulle så vara fallet, vilket vi idag inte vet, betyder det slutet för den linje som tagit vaccinet och i praktiken en kraftig befolkningsminskning inom de grupper som låtit sig injiceras.

Eftersom de så kallade vaccinerna inte genomgått sedvanlig prövning för långsiktiga effekter kan vi stå inför en potentiell sjukdomsbild med helt oöverblickbara konsekvenser där alla samhällets resurser kommer att tas i anspråk för behandling av de skador som på sikt uppstår hos de som låtit sig injiceras. De så kallade läkemedelsbolagen kan då inte bara tjäna enorma summor på vaccinet utan också på alla insatser för att behandla skador från dem. Någon koppling till vaccinerna kommer aldrig att erkännas och de ansvariga är för långe sedan ur bilden.

The Great Reset

Dr. Reiner Füllmich tar också upp den större agendan som flera världsledare talar öppet om. I denna agenda ingår inte bara fullständig kontroll av människan med allt vad det innebär av övervakning utan också en mer diabolisk, i form av en vid upprepade tillfällen uttryckt önskan att minska världspopulationen. Vi kan inte veta säkert vad de är ute efter men misstanken är befogad att det är en mer, för mänskligheten förödande agenda, är befogad då man är så bestämd att vaccinera också våra barn.

Reflektioner

Dr. Reiner Füllmich bevisar att a) det aldrig varit någon pandemi b) falska tester skapade underlag för de drakoniska åtgärder som vidtagits c) vaccinerna fungerar inte och är olagliga d) de åtgärder som vidtagits står inte i rimlig proportion till sjukdomen och det handlar om något helt annat än befolkningens hälsa och välmående

Han kan inte gå inte på det som ännu är okänt, vaccinernas innehåll och dess långsiktiga konsekvenser. Det har andra gjort. Även om detta ännu är i dess linda växer bilden fram av något betydligt mer ondskefullt än de flesta av oss kan ta in.

Fria Sidor befarar det värsta eftersom man från makthavarnas sida är så måna om att också barnen injiceras. Det är omöjligt att detta sker för deras skull eller för att de inte ska ”smitta”. Ingen människa med sina sinnens full bruk låter sitt barn injiceras med ett vaccin som efter så kort tid redan har så många skrämmande och välkända biverkningar, utöver alla okända långsiktiga biverkningar när det dessutom är bevisat att barn i stort sett inte sprider corona. Asymtomatiska sprider inte corona – det är en lögn. Således måste det finnas andra skäl.

Vi går en ytterst svår tid till mötes, sannolikt den tuffaste som drabbat mänskligheten på mycket länge. Vi som förstår måste leva med vår kunskap bland medmänniskor som varken vill se eller höra det vi har att säga. De globala makthavarna, politiker, myndigheter lurar befolkningen att tro att det är de ovaccinerade som ger upphov till smitta och sjukdom. Hetsen mot ovaccinerade och de som tänker kommer att intensifieras så till den grad att det i många länder redan innebär att vi mister vår möjlighet att försörja oss.

Möjligheten att ta antigen-test som ett alternativ till vacciner kommer på sikt att försvinna. Vill du få en glimt in i framtiden se på vad som händer i USA och Australien. Vi kommer dit även i Sverige men med någon tids fördröjning eftersom alla riksdagspartier, särskilt de borgerliga, driver globalisternas agenda hårt.

Samtidigt som denna hetskampanj sker är det ofrånkomligt att fler och fler börjar inse att de lurats. Alla känner idag någon som drabbats av vaccinskador och när man ger sig på våra barn är det många som börjar fundera på om allt verkligen står rätt till. Det är knappast troligt att du oavsett bakgrund och politisk åskådning gillar det dystopiska kontrollsamhälle som växer fram. De som låtit sig injiceras undrar också varför de nu snart ska ta så kallade ”boosters” för att deras vaccinpass ska fortsätta gälla?

Vi ser också att repressionerna inte ta väl emot överallt. I många delstater i USA gör man sitt för att undvika de diktat som kommer från Washington D.C. och den, genom valfusk, ditsatta Joe Biden. Även i Europa är bilden splittrad där många länder har en väsentligt lägre vaccinationsgrad än t.ex. Sverige.

Det bästa vi kan göra är att stå fast i vår kunskap och övertygelse och att inte förebrå de som låtit sig luras utan i stället varsamt välkomna dem in i gemenskapen. En gemenskap mellan medmänniskor mot ett litet antal psykopater, där vi står sida vid sida, inte splittrade, det som dessa ondskefulla makthavare så hett efterstävar och så länge intensivt arbetat för. Glöm inte att det aldrig kommer att vara för sent att bekämpa psykopater och ondska.