Hur farliga är vacciner?

Jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerade barn

Många tar för givet att våra egna myndigheter aldrig skulle komma på tanken att rekommendera något som är farligt för oss. Vi tar för givet att de utrett vacciner på alla möjliga sätt. Tyvärr är så inte fallet. Det är viktigt att vi ser helhetsbilden. Vi tar inte bara ett vaccin utan flera under vår livstid och de flesta i unga år. I Sverige rekommenderas mellan 10 och 20, i USA upp till 75 olika vacciner. Frågan om vacciner för corona är nu mest aktuell men låt oss lyfta blicken och se på helhetsbilden. Tas videon ned finns den också på BitChute.

Vaccinskador är en realitet

Vi vet att vaccinskador inte är en galen konspirationsteori eftersom både Sverige och USA har inrättat statliga fonder för att ersätta dem. De som idag kategoriskt vill förminska riskerna gällande vaccinskador nämner aldrig varför dessa skadefonder i så fall inrättats? Frågan är inte om vaccinskador finns utan hur omfattande de är. 

I USA blev skadeståndsanspråken allt vanligare varför man inrättade en lag 1986, National Childhood Vaccine Injury Act, för att reglera anspråken. Lagen erkänner de facto att vaccinskador finns och stipulerar att;

upplysa föräldrar innan vaccinering om risker och fördelar

notera när och vilka vacciner som getts i patientjournalen

registrera hälsoproblem till följd av vacciner i patientjournalen

rapportera allvarliga biverkningar till VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting system

I Sverige inrättades Läkemedelsförsäkringen 1978. Någon speciell lag om vacciner finns inte (vad Fria Sidor kunnat se) utan de ryms inom lagarna för läkemedel. Journalföring om vacciner sker enligt Patientlagen och rapportering om allvarliga biverkningar sker inom ramen för det allmänna systemet. Någon särskild uppföljning av vacciner finns inte annat än vid särskilda tillfällen som t.ex. vid corona.

Ersättningar utbetalade

I USA och Sverige har man betalat ut för vaccinskador men det är inte enkelt att få ersättning. Du måste kunna visa att skadan har gett biverkningar utöver de som anges på bipacksedeln samt att det är mer sannolikt att skadan orsakas av vaccinet än av något annat. I USA nekas därför runt 2/3 ersättning för sina anspråk. Många svenskar fick erfara hur svårt det är att få ersättning efter förra vaccinskandalen, 2009. Desto längre tiden går, desto svårare att bevisa ett orsakssamband. Ersättningen måste också kopplas till ett enskilt vaccin eller läkemedel, inte till hela vaccinprogrammet eller den samlade medicineringen. 

Måttligt intresse för aktiv uppföljning

Vid särskilda tillfällen gör myndigheterna insatser för att följa upp vaccinationskampanjer. Detta sker nu med corona. Intresset avser då främst omedelbara och kortsiktiga effekter. Något större intresse att ta en samlad bild över den påverkan alla vacciner sammantaget kan ha på allmänheten finns inte.

Istället är det den enskilda individens ansvar att rapportera in misstänkta skador. Frågan är bara hur en okunnig och omedveten allmänhet ska kunna förstå att en sjukdom kan bero på vaccinationerna? Vi får ständigt höra hur säkra de är. Är det rimligt att vi som enskilda individer ska förstå att om vi får en sjukdom, det skulle kunna bero på vaccinerna? Därför går många vaccinskador orapporterade.

I USA har man bedömt att endast en procent av alla vaccinskador rapporteras in. 2018 inrapporterades drygt 60 tusen skador till VAERS. Den verkliga siffran är således mycket högre. Varför skulle det vara annorlunda i Sverige?

Intressant fråga

En högaktuell fråga idag är om det finns ett samband mellan de som drabbats allvarligt av corona och tidigare vaccinationer? Varför tittar inte myndigheterna på detta? Vet de över huvud taget något om varför människor dött med corona? Kan det finnas försvårande faktorer eller andra orsaker som samverkat? Nyfikenheten lyser med sin frånvaro. 

Vad har vi våra myndigheter till? Varför finns de alls? Ointresset för befolkningens hälsa är något som är genomgående för deras agerande.

Fåtal studier på långsiktiga effekter

Det finns ytterst få studier som avser långsiktiga effekter av ett rekommenderat vaccinprogram. I USA gjordes en studie 2012 som baserades på uppgifter från VAERS. I den fann man ett samband mellan antalet tagna vacciner och allvarliga skador som inrapporterats. Desto fler vacciner någon tagit, desto allvarligare och vanligare inrapporterade skador, inklusive dödsfall.

2018 lyckades Robert F Kennedy Jr genom lagföring tvinga myndigheterna att berätta om de långsiktiga studier som gjorts vad gäller vaccinsäkerhet. Resultatet är chockerande. Myndigheterna tvingades erkänna att man inte rapporterat till kongressen en enda gång på 30 år någon studie som berör frågan. Detta betyder att de amerikanska myndigheterna inte har en aning om den samlade påverkan av de 29 doser vaccin som ges till ett barn det första levnadsåret i USA. I Sverige verkar intresset var minst lika lågt att forska om eventuella vaccinskador.

2019 visade Childrens Health Defense att många studier som gjorts av enskilda forskare indikerade ett samband mellan kroniska sjukdomar, hjärnskador, autoimmuna sjukdomar och vacciner. Man tvingade, igen, myndigheterna att lägga korten på bordet. De fick erkänna att det inte finns några studier som bevisar att vacciner inte orsakar autism.

Äntligen – en studie om långsiktiga vaccinskador!

I slutet av 2020 kom så äntligen en ärlig studie och dessutom en bra sådan. Två läkare, Dr. Paul Thomas och Dr James Lyons-Weiler, hade med kommunens godkännande fört journal över sina patienter. De har arbetat på samma klinik under lång tid som familjeläkare. Därför har de god kännedom om alla förhållanden och omständigheter.

De förde noggranna journaler, från barnens födelse, över vilka vacciner de fick och noterade sedan vilka sjukdomar de senare sökte vård för. Det fantastiska med denna studie är att man hos dessa patienter hade många som vägrade att ge sina barn något vaccin alls. Därför är detta en unik studie. Den jämför helt ovaccinerade barn med dem som följt det rekommenderade vaccinationsprogrammet och under en period över mer än tio år. Resultatet är chockerande.

Efter att studien publicerats deklarerade myndigheten i Oregon att Dr. Paul Thomas är ett hot mot sina patienter och drog, i väntan på ytterligare utredning, in hans läkarlicens. Det går att förstå eftersom denna studie tydligt visar effekten av det samlade vaccinationsprogrammet.

Den blå linjen visar utvecklingen för ovaccinerade barn, orange linje för vaccinerade barn. Ungefär fyra tusen barn ingick  i studien som pågick mer än tio år på en lokal husläkarmottagning där läkaren hade mycket god kännedom om patienten, alla omständigheter och familjeförhållanden.

Studien berättar för oss att de barn som följt det rekommenderade vaccinationsprogrammet i betydligt högre grad sökte vård för en rad olika sjukdomar. Fundera en stund på vad bilden nedan berättar för oss om hur det samlade vaccinprogrammet påverkar våra liv och varför våra egna myndigheter drar in läkarlicensen för de som brinner för sina patienters hälsa och välmående?

I videon kan du lyssna på en intervju med en av de som gjort studien om du vill fördjupa dig ytterligare.

 

 

Jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerade barn