Så blir du grundlurad av makteliten

Hemliga möten som formar världen

New World Order påstås vara en konspirationsteori men tänk om det inte är det? Tänk om det verkligen finns en liten oligarki som sedan några hundra år sökt världsherravälde? Hur kan vi ta reda på det? En metod är, som Fria Sidor gör i detta inlägg, att detaljstudera olika organisationer som oligarkerna stött och se vad de arbetade för. Denna studie visar att de inte bara stödde kommunismen utan också den mjukare varianten, socialismen, alla studentrevolter, användning av droger, HBTQ, normupplösning, degenererad konst, musik och kultur. Men varför? Bilden som växer fram är att så länge det finns starka civila institutioner i samhället så går man inte med på att inrätta sig i en global ordning där man låter sig styras av ett fåtal i New York. Man började med kommunismen – att genom terror och revolution slå sönder och bryta ner den rådande samhällsordningen. När det inte visade sig accepteras av befolkningarna gick man över på den mjuka varianten, socialismen. Målet var även här att flytta makten till ett litet antal politiker, makthavare, i varje land som sedan enkelt kunde styras samt att kollektivisera en stor del av samhället. När enskilda inte längre själva får bestämma över vad de tjänar, flyttas bestämmandet från dem, till politikerna. Med t.ex. EU flyttas så makten bort från individen ytterligare ett steg. Men även om man fick med sig arbetarna denna gång så var de för traditionsbundna. Det krävdes något mer för att lyckas med NWO. Man gick på de unga, de oerfarna och de utan referensramar. Genom att slå in en kil mellan de äldre generationerna och de unga kunde man snabbt bryta loss dem från hundratals år av samlad kunskap och erfarenhet och enkelt forma deras tankar. Så föddes studentrevolterna, normlösheten, drogmissbruket, feminismen och den degenererade kulturen – allt under fina slagord som rättvisa, jämställdhet, broderskap och frigörelse och allt planerat, iscensatt och genomfört med pengar från finansoligarkerna, CIA och olika stiftelser i New York och City of London. Konspirationsteori eller inte? Döm själva efter att ha läst granskningen.

Council of Foregin Relations (CFR)

Grundad: 1921

Grundare: President Wilsons ständige rådgivare Edward Mandel House, Herbert Lehman, Averell Harriman, John Foster Dulles, Paul Warburg, Otto Khan och Jacob Schiff.

Bakgrund: Från början en elitklubb bestående av finansoligarker, stiftelser och advokater i New York som började träffas i hemlighet med syfte att påverka politiken i USA till egen förmån. Gruppen kom att gå samman med en annan grupp ”The Inquiry”, en grupp som, med början 1917, i hemlighet träffats med syfte att förbereda sig inför fredskonferensen efter första världskrigets slut. De två grupperna slogs samman 1921 och hade från början 108 medlemmar. Man bestämde sig att utöka gruppen till en ytterst begränsad skara noga utvalda medlemmar inom fler samhällsområden. 1922 var man 300 noga utvalda medlemmar.

Syfte: Att vara en länk mellan akademin, finans, näringsliv och politiken för att diskret påverka dess inriktning i en globalistisk, gränsnedbrytande riktning. Organisationen stödde tidigt centralisering och överstatlighet bl.a. genom att aktivt verkar för att Nationernas Förbund bildades efter första världskriget och Förenta Nationerna efter det andra världskriget.

Citat: ”De korrekta åsikterna skapades mest av ett ytterst litet antal som hade funderat på frågorna på förhand. New York’s ledande skikt samtyckte sedan.” Lionel Curtis, Chatham House (London)

Kommentar: En ytterst liten grupp i toppen av pyramiden anser sig veta vad som är bäst för mänsklighet (egentligen bra för dem) vilket gör folkopinionen mer till en fars. Den styrs av vad denna grupp har bestämt är det ”politiskt korrekta”. Vi kan kalla det ”global elitism”.

Fabian Society

Grundad: 1883

Grundare: Beatrice och Sidney Webb med finansiering från Rothschild, Sir Julius Werner och Sir Ernest Cassel. Tongivande medlemmar: H.G. Wells och George Bernard Shaw.

Bakgrund: De kollektivistiska eliterna, de som vill se en centralisering av makt, har länge haft uppfattningen att arbetarna inte är tillräckligt reaktionära för att utgöra basen för en ”revolution”. De är för traditionsbundna. Istället måste kollektivismen, centralisering, nås genom metoder och syften är mer dolda för folket. Fabian Society grundade London School of Economics and Political Science (LSE) genom vilken ledande bankirer och storföretag kan nära sina mål.

Syfte: Att genom mjuka metoder fostra och träna framtida ”eliter” i ett kollektivistiskt tänkande.

Citat: ”Vårt mål är att göra LSE till en plats där vi kan vaska fram och fostra byråkrater för en framtida socialistisk stat.” Sir Ernest Cassel

Kommentar: De ultraförmögna oligarkerna sökte tidigt världsdominans. För att nå dit måste man bryta ner alla traditioner, nationer, gränser och befintliga lojaliteter. Deras socialism är i grunden enbart en centralisering, en förflyttning av makt, inom nationen och internationellt, från lokala beslutsfattare, till de som sitter i toppen av pyramiden. Därför har alltid finanseliten, de superrika, stött kollektivism, d.v.s. centralisering av makt, i alla dess former.

Frankfurtskolan

Frankfurtskolan med centrum i Columbia University, USA

Grundad: 1923

Grundare: Medlemmar av det tyska kommunistpartiet vid Universitetet i Frankfurt med finansiellt stöd från Herman Weil, en affärsman inom spannmål. Tvingades sedan stänga ner 1933 under Hitler och medlemmarna förlade verksamheten till USA, dit man emigrerat. Tongivande medlemmar: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich och Herbert Marcuse.

Bakgrund: Liksom många andra kollektivister såg man att arbetaren inte gärna deltog frivilligt i den ”socialistiska revolutionen”. Man såg istället att påverkan måste ske genom en radikal kulturell förändring av samhällets institutioner.

Syfte: Att genom ”kritisk teori” av samhällets samtliga rådande normer bryta ner det lokala, det jordbundna och de rådande traditionerna och lojaliteterna. Här gäller att dekonstruera den västerländska civilisationens alla områden; religion, familj, moral, tradition och nationalism och genom språket, kulturen och normkritiken bryta ner den existerande ordningen för att bereda väg för det gräns- och normlösa samhället och därigenom, på sikt, en kollektivisering, centralisering, av beslutsfattande.

Citat: ”Även en begränsad nedbrytning av föräldrarnas auktoritet tenderar att öka kommande generationers beredskap att acceptera social förändring” Jay Martin, historiker.

Kommentar: Samhället måste brytas ner inom alla områden konst, musik, språk, moral, normer, regler, för att skapa en helt rotlös och formbar ung människa. Inriktningen är främst på unga människor som anses mest formbara och påverkansbara genom idoler, musik och ett nytt språk. De är inte redan låsta i tidigare normer och tankar och saknar referensramar. En viktig del var att skapa en ung generation som skulle göra ”revolt” mot tidigare generationer, vars tankar och erfarenheter då skulle uppfattas som förlegade.

Kinsey Institute

Grundad: 1947

Grundare: Alfred Kinsey med finansiellt stöd från Rockefeller Foundation, Ford Foundation Eli Lilly & Co, National Research Council och olika National Institutes of Health. Tongivande medlemmar: Alfred Kinsey och John Bancroft.

Bakgrund: Frankfurtskolans William Reich hade fokuserat på sexualiteten. Han var medlem i German Association for Proletarian Sex-Politics (GAPSP). Han sponsrades av Rockefeller och andra plutokrater men började anses för extrem bland de renläriga kommunisterna. Han lade dock grunden för den sexualpolitik som sedan skulle komma att dominera inom vänstern; gratis distribution av preventivmedel, uppmuntran till aborter och kontroll av barnafödandet, avskaffandet av stigmat mot sex utanför äktenskapet, rätten till skilsmässa, sexualundervisning och vård istället för straff för sexualbrott.

Syfte: Genom forskning och propaganda göra sexualiteten helt fri och ohämmad. Här ingick bl.a. att normalisera homosexualitet, liberalisera aborter men också att ”i princip” ta bort alla stigman t.o.m. vad gäller sex mellan vuxna och barn. Klasskampen hade nu ersatts med en generationskamp.

Citat: Denna sexuella revolution var, enligt chefen för Kinsey Institue, John Bancroft

”helt avgörande på 60-talet för att bryta banden mellan föräldrar och barn, förstöra föräldrarnas auktoritet och respekten för föräldrarna….Den personliga frigörelsen av de unga från tidigare begränsningar satta av föräldrarna mobiliserades till en social revolution där oundvikligen de mest uppenbara verktygen för denna frigörelse var sex och droger.”

Kommentar: Oligarkerna hade här hittat en väg runt arbetaren. Man kunde frigöra en helt ny generation som också blev öppna för helt nya tankar och idéer där föräldrarnas auktoritet och erfarenhet, hundratalsår av samlad erfarenhet och kunskap, kom att helt förkastas. Detta öppnade upp för idéer helt frikopplade från både verklighet, natur och tradition. Oligarkerna hade insett att man först behövde enormt stora förändringar i de sociala strukturerna innan allmänheten skulle vara redo att låta sig influeras inom andra områden. Den sexuella revolutionen, droger, ny musik, ny konst, o.s.v. kom sedan att i hög grad sponsras av amerikanska oligarker, storföretag, myndigheter och CIA.

Society for Human Ecology

Grundad: 1953

Grundare: CIA med divisioner på Harvard, Stanford och Berkeley.

Bakgrund: CIA och förmögna oligarker sponsrade denna forskning för att utröna om man med droger kunde skapa en ny gruppmedvetenhet som skulle kunna bryta ned den traditionella kulturen.

Syfte: Att experimentera med droger som förändrade tänkandet och beteendet, huvudsakligen LSD.

Citat: ”Några hyperförmögna i Washington har sponsrat all denna forskning om droger.” Frank Barrow, chef för CIA Psychedelic Drug Research Center vid Harvard.

Kommentar: Genom att locka de unga att känna sig som ”rebeller” och ge dem en känsla av att ”bryta mot konformiteten”, traditionen, hade man här ett nytt verktyg att omforma stora gruppers tänkande. Denna ”ungdomskultur”, som var ett verk av de förmögna oligarkerna, spreds under slagord som ”frigörelse” och ”ungdomsrevolt” och kom att bli en central del hos vänstern.

Drug Policy Alliance (DPA)

Grundad: 1994

Grundare: Ethan Nadelmann vid Princeton University med finansiellt stöd från George Soros Open Society. Tongivande medlemmar: Ethan Nadelmann, Arnold S Trebach, Kevin B. Zeese. Prominenta styrelsemedlemmar har varit George Soros, George P. Shultz, Paul Volcker och Václav Havel.

Bakgrund: Alfred Lindesmith, University of Indiana, var den första professor som ändrade på det konventionella tänkandet om droger. Institutet döptes efter honom. Detta var ett av de första projekt i USA som George Soros Open Society engagerade sig i. Lindesmith Center slogs sedan samman med Drug Policy Alliance.

Syfte: Att liberalisera användandet av bl.a. marijuana.

Citat: ”Ungdomsrevolter kan enkelt manipuleras och styras så att de gynnar målen för de som kontrollerar världen” Kerry Bolton ”Revolution from Above”

Kommentar: Genom sin kontroll av media kan man ganska enkelt positionera allt som bryter mot traditionella normer och den rådande kulturen genom att föra fram det ”nya” som något rebelliskt som något ”nytt” och frigörande från det ”som varit”. I själva verkat är det en tillbakagång från det västländerna byggt upp under hundratals år, som visat sig fungera tillräckligt bra och växt fram organiskt helt utan någon revolution som skövlar ner och fördömer allt som varit tidigare.

The Radio Project

Madonna i Sydney

Grundad: 1937

Grundare: Paul Lazarsfeld med finansiellt stöd från Rockefeller Foundation. Tongivande medlemmar: Paul Lazarsfeld, Theodor Adorno

Bakgrund: Lazarsfeld var en österrikisk socialist som kom att bli ledande inom de sociala vetenskaperna. En av instituten han låg bakom var The Radio Project på Princeton University. Han mer eller mindre skapade det vi kallar ”masskommunikation”. Under 80-talet var alla cheferna för de största amerikanska massmedierna CBS, ABC och NBC tidigare studenter hos Lazarsfeld. Hans institut kom sedan att byta namn till Bureau for Applied Social Reserach som kom att bli ledande i USA.

Syfte: Att genom enformig repetitiv standardiserad musik konditionera människors grundtillstånd.

Citat: ”Atmosfären i samhället kommer från musiken eftersom musiken är något själsligt i sig själv…man hypnotiserar människan tillbaka till dess mest naturliga tillstånd där de går in i en annan värld.” Jimi Hendrix

”Vår musik avser att ändra värderingar till fritt tänkande…fria droger…fria kroppar…fri musik” Paul Kantner, Jefferson Airplane.

Kommentar: Musiken är en del av vårt själsliga liv. Precis som en drog försätter den oss i ett annat själsligt tillstånd. Droger trubbar vanligtvis av den högre tankeförmågan och repetitiv rak och okomplicerad musik trubbar av och dövar ner tankeförmågan. Uppenbarligen är musikkulturen helt central för den styrande eliten då man också genom dess idoler kan ”smyga” in olika budskap tillsammans med idolerna.

Congress for Cultural Freedom (CCF)

Grundad: 1951

Grundare: CIA, Sidney Hook, John Dewey, Cord Meyer, CIA, (under olika tidsepoker) Tongivande medlemmar: David Rousett, Melvin J. Lasky, Franz Borkenau, Ruth Fischer.

Bakgrund: Trotskij hade lämnat Sovjet som nu var under den nationalistisk sinnade Stalin. Trotskij satte upp en international kallad ”Den Internationella Federationen för Oberoende Revolutionär Konst” (FIARI). Trotskisten professor Sidney Hook hade redan 1938 startat Congress for Cultural Freedom. Hans mentor var John Dewey, följare av ”The Fabian Socialists”. FIARI kom sedan att ligga till mall när CIA grundade CCF.

Syfte: Att bygga en anti-fascistisk och anti-stalinistisk rörelse som genom konsten, framför allt abstrakt expressionism, attackerade både Stalinism (nationalism) och Hitlerism (nationalism) i hela världen. Det överliggande syftet var att bygga en ”ny” anti-kommunistisk kollektivistisk vänsterrörelse som ändå var emot Stalin och Sovjetunionen.

Citat: ”Ge mig 100 miljoner dollar och tusen personer och jag garanterar en våg av demokratisk oro, ja t.o.m. bland soldaterna, i Stalin eget rike, så att alla hans problem under mycket lång tid främst kommer att vara interna” Sidney Hook, 1949.

Kommentar: Abstrakt expressionism, modern konst, visar sig också ha sitt ursprung i Bolsjevismen och CIA. Syftet är också här att göra ”revolt” mot det som traditionellt ansågs vara god konst. Nu skulle allt vara konst, t.o.m. toalettstolar, och man hade självklart tillgång till de mest ansedda museerna och konstkritikerna på alla de större inflytelserika tidningarna.

Students for a Democratic Society (SDS)

Grundad: 1951

Grundare: CIA, James Simon Kunen sponsrade av CIA och Ford Foundation: Tongivande medlemmar: James Simon Kunen, Gerald Kirk, Cord Meyer

Bakgrund: Hade sin grund i av Rockefeller sponsrade ”League for Industrial Society” som i sin tur var en del av CIA-sponsrade ”International Union of Socialist Youth”. Cord Meyer, CIA, var den som höll i aktiviteterna vad gäller studentorganisationerna. Gerald Kirk blev medlem samtidigt som han var medlem i ”Black Panthers” och kommunistpartiet.

Syfte: Att göra revolt mot de gamla samhällsstrukturerna och bryta loss den unga generationen från alla traditioner, sina rötter och öppna upp för nya banor att tänka.

Citat: ”Unga personer saknar helt uppfattning om konspirationen att sätta press i samhället både uppifrån och nerifrån. De har inte en aning om att de går etablissemangets ärenden som de själv hatar. De radikala tror att de kämpar mot de superrika och inser inte att det är just de som står bakom revolten och också finansierat den” Gerald Kirk, 1969

Kommentar: Studentrevolterna runt om i världen med centrum i Paris 1968 kanske inte tillkom av en slump? Den riktades mot Charles de Gaulle som var nationalist, hade sagt upp NATO-medlemskapet och önskade ett närmande mellan ett självständigt Europa och dåvarande Sovjetunionen. Revolten kom att underminera Charles de Gaulle och alla studentrevolter runtom i världen kom att göra vänsterns inflytande permanent. Kollektivismen som flyttar makt från oberoende nationalstater till en liten inflytelserik hyperförmögen klick som ofta verkar i det fördolda.

Feminismen

Grundad: 50- och 60-talet

Grundare: CIA Tongivande medlemmar: Gloria Steinem, Ms. Magazine, sponsrade av många storföretag, Ford Foundation och Rockefeller Foundation.

Bakgrund: Allt sedan Marxismen hade kärnfamiljen varit under attack. Den utgör fundamentet för det västerländska samhället. I det Marxistiska samhället sågs barnen som statens egendom. Kvinnan och mannen bara som mekaniska producenter av barnen. Både mannen och kvinnan skulle förvärvsarbeta och staten skulle stå för uppfostran. När Marxismen inte tycktes fungera då arbetarna var för traditionsbundna kom Feminismen att spela en allt viktigare roll. Kvinnans frigörelse, kvinnans oberoende blev nu nya ”slogans”. Hemmet, barnen och spisen skulle ses som ett fängelse. Genom att splittra upp kärnfamiljen där paren har olika roller slår man också in en kil mellan mannen och kvinnan. Den senaste utvecklingen i Feminismen är att se männen som ett hämmande patriarkat som alla kvinnor måste bekämpa.

Syfte: Syftet är att slå sönder kärnfamiljen, kapa banden mellan man och kvinna, barn och föräldrar och indoktrinera barnen i statligt bestämd utbildning samt att göra fler till lönearbetare, då man därmed behöver mer pengar i samhället och ökar skattebasen = centralisering och kollektivisering.

Citat: ”Den individuella ekonomin som bygger på privat egendom är basen för den borgerliga familjen. Den kommunistiska ekonomin gör sig av med familjen…ansvaret för barnen och deras fysiska och spirituella utbildning är ett ansvar för staten. Revolutionen gjorde heroiska ansträngningar att förstöra kärnfamiljen. ” Alexandra Kollontaj, USSR Minister of Social Welfare och medlem av The Bolshevik Party Central Committee.

Kommentar: Det förefaller som att de superrika finansoligarkerna har helt andra orsaker att lansera olika ideologier för oss än vad som de vill göra gällande. De verkar syfta till att krossa den rådande ordningen inom samhällets alla områden som sedan syftar till att bereda vägen för centralisering av makt och kollektivisering, där ett ytterst litet antal i toppen av pyramiden sedan kan styra allt. Kanske kan vi se framför oss traditioner, normer, civila institutioner, lokala lojalitetsband och nationsgränser som murar som den globala eliten måste riva ner för att kunna genomföra sin plan.

Konspirationsteori eller en verklig konspiration riktad mot oss?

New World Order – konspirationsteori eller konspiration?

Not: Artikeln bygger på boken ”Revolution from Above” av Kerry Bolton. Se länk nedan.