Hur utvecklas vi till man eller kvinna?

Fria Sidor tror mycket på naturens eviga lagar. När vi ser oss om i naturen tycks allt utvecklas planenligt till vad det är avsett att bli. En mask, en elefant, en fisk, ett träd, en räv, en apa eller en fjäril – allt blir vad det är avsett att bli. Vanligt sunt förnuft säger oss att vi kan lära oss mycket om människan genom att studera naturen. Idag får vi dock en helt annan bild förmedlad till oss av makthavare, media och av den akademiska världen. Är det så att vi människor är de enda levande varelserna som undgår naturens lagar? Kan vi helt oberoende av dessa ”välja själva” vad vi ska bli, man eller kvinna, trans eller homo? Eller finns det också för oss en förutbestämd ordning och plan? Styr generna, kromosomerna och utvecklingsprocessen också oss som allt annat i naturen? Vi ska i detta inlägg ta en närmare titt på denna fråga.

Enligt en samlad forskarkår så är man i grunden överens om väldigt mycket. Vår hjärna börjar utvecklas redan några veckor efter graviditeten. Utvecklingen styrs av gener som antingen stängs av eller aktiveras och av hormoner. Utvecklingen är biologisk och har utvecklats under miljoner år och följer en förutbestämd ordning. Processen är så fantastisk och komplicerad att det är ett under att allt ofta fungerar som det ska. Denna utveckling följer ett schema som är gemensam hos alla ryggradsdjur. Efter födseln sker en naturlig utveckling där pojkar och flickor föredrar att leka med samma kön och föredrar ofta helt olika typer av aktiviteter. Pojkar och flickor förstärker på så sätt också naturligt sin könsidentitet. Nästan alla som forskar om detta tar detta som självklart. Man är inte överens i alla detaljer, men grunden ovan råder det inte delade meningar om.

Akademiska världen har lämnat stratosfären

Det är tydligen inte något man gör idag på svenska universitet eller i de ”intellektuella” kretsarna. Fria Sidor sökte på nätet inför detta inlägg för att samla material och blev djupt oroad men också nästan full i skratt över att man idag bedriver forskning och har inrättat professurer där man dekonstruerar, och teoretiserar över dekonstruktioner. Allt bygger på teorier som i sin tur bygger på en teori, o.s.v. och alla hänvisar sedan till varandra för bevis över att det man kommit fram till går att härleda till verkligheten. När man så snurrat dessa teorier i torktumlaren ett tag kan de mest fantastiska slutsatser sedan dras eller vad sägs om t.ex. det som förs fram i Lärarförbundets tidning:

”Jag har valt att använda begreppet kön framför genus för att markera att även könet är en social konstruktion.”

Biologin avgör

Professor Jacques Balthazart, vid Universitetet i Liege, har ägnat hela sitt liv att studera könsutvecklingen hos djur och människor. Han står med fötterna i den biologiska myllan och söker förklaringar i naturen. Hans utgångspunkt är att både i djurvärlden och hos människorna finns en överväldigande majoritet av populationen som dras till det motsatta könet. Hans hypotes är att det har med reproduktionen att göra.

Djurstudier

Djuren uppvisar ett tydligt mönster att föredra det motsatta könet. Endast i ett fåtal populationer förekommer en mindre andel som föredrar det egna könet. Endast när djuren är i fångenskap, eller tvingas att bara vara med de av samma kön, som t.ex. när flockhanen förbjuder honorna umgänge med andra hanar, ser man ett visst ändrat beteende.

Vid dessa djurstudier kom man fram till att hormoner hade stort inflytande på könsutvecklingen redan de första dagarna i djurfostrets utveckling. Något man fann sedan inte kunde ändras när djuren växte upp. Man kunde visa att det gick att påverka könsutvecklingen med hormoner och att ändra den genom avlägsnandet av vissa områden i hjärnan. Man har funnit att delar av hjärnan hos dessa djur skiljer sig åt markant mellan könen, något man antar beror på bl.a. mängden testosteron under fostertiden och direkt efter födseln.

De olika hormonerna och hur de påverkar är en enormt komplicerad process som man bara skrapat på ytan till exakt hur det fungerar. Grunden är att hormoner påverkar fostret men verkar ofta indirekt genom proteiner, enzymer och andra substanser. Denna process styr sedan den kroppsliga utvecklingen men av betydelse är framför allt hjärnans påverkan på denna process.

När man har avlägsnat något som heter POA i hjärnan så föredrar hankönade råttor andra hankönade råttor, t.o.m. framför fertila honor. Man har också funnit att genom att tidigt hindra ett hankönat djur från att utsättas för mer testosteron uppvisade det ett beteende mer likt en hona. Man fann att POA var 3 ggr så stor i hankönade råttor men de som inte hade fått testosteron hade samma storlek som honorna. Man fann också att denna del av hjärnan hade färre neuroner.

Honor som tidigt utsätts för testosteron uppvisar ett mer hanligt beteende men hormonerna har ingen påverkan på ett ungt eller vuxet djur. Utvecklingen av hjärnan sker tidigt för att sedan vara irreversibel.

Slutsatsen av dessa omfattande djurstudier är att hormonerna påverkar tidigt i djurfostrets utveckling, vilket sedan utvecklar hjärnan olika hos hanar och honor.

Kan man jämföra människan och djuren?

Ja – processen med hormoner, enzymer, proteiner som i sin tur avgör kön och hjärnans utveckling är väl dokumenterad. Man vet att den finns men inte exakt hur allt fungerar. Vad man inte vet, dock, är om samma process sedan också bestämmer partnerpreferensen. Det är betydligt svårare fråga att besvara. Det man är helt säker på är att hormoner, precis som för djur, inte kan påverka partnerpreferensen hos vuxna.

De olika faserna

Fostret genomgår olika faser, där många olika system aktiveras och deaktiveras. Det är mycket som talar för att ett foster kan ibland först utsättas för ett hormon men att den naturliga utvecklingen sedan bryts av olika skäl. En pojke kan under fostertiden sakna väsentliga delar av alla hormonerna som krävs och kommer då att få ett annat biologiskt kön än som sedan blir partnerpreferensen.

Studier av homosexualitet

Genom att studera homosexualitet får man en ökad förståelse för vilka processer och delar av hjärnan som skapar könsidentiteten.

Fysiska observationer

Kvoten mellan pekfingret och ringfingret, den s.k. 2D:4D-kvoten, är betydligt mindre hos män i genomsnitt. Självklart går det inte att använda på individbasis, naturliga variationer förkommer runt genomsnittet, men det är statistiskt bevisat att så är fallet. En rad studier har visat att denna kvot är mycket mindre hos lesbiska, precis som hos heterosexuella män. Någon ökad kvot har dock inte kunnat ses hos homosexuella män.

De studier som gjorts på hjärnan har man funnit något som heter INAH3 (en del av POA) som är en del av hjärnan och betydligt större hos män. Studier har visat att INAH3 är betydligt mindre hos homosexuella män. INAH3 kan sedan inte ändras när den väl formats. Det finns ytterligare cellkärnor och en som kallas SCN. Här visar forskning att heterosexuella kvinnor har en dubbelt så stor kärna som homosexuella.

En annan viktig cellgrupp i Hypotalamus är BST, den verkar ha stor påverkan på om vi upplever och känner oss som en man eller kvinna. Hos män som känner sig som kvinnor är denna hälften så stor som hos män som känner sig som män. Detta är oavsett om man är hetero- eller homosexuell.

Dessa 3 cellkärnor INAH3, SCN och BST bestäms till största delen under första delen av graviditeten och nervcellerna är fullt utvecklade vid ca: 3-4 års ålder.

Kliniska observationer

Man har funnit att flickor som utsätts för stora mängder testosteron tidigt i fosterstadiet uppvisar förändringar på könet, beteendeförändringar och mellan 30-40% uppvisar intresse för samma kön.

Mellan 1939-1960 var det många gravida kvinnor som fick ett läkemedel, DES, för att undvika för tidig födsel. Man fann att flickorna som föddes till dessa mödrar uppvisade ett mindre intresse för sexuella fantasier och sexuell aktivitet, men man visade ingen skillnad i sociala sammanhang. Medlet är förbjudet och några vidare studier på det kan inte göras.

Det finns studier som pekar på att många fler homosexuella män föddes under andra världskriget. Detta skulle kunna tyda på att hög stress kan påverka men studierna får anses osäkra.

Syskonstudier

Flera studier visar att homosexuella har en ökad sannolikhet för att också ha ett syskon som är det. Sannolikheten ökar 4-5 ggr. Tvillingstudier har visat att enäggstvillingar har 4 ggr så hög sannolikhet att uppvisa samma partnerpreferens som tvåäggstvillingar, något som tyder på att det finns genetiska orsaker också, inte bara hormonella. Man vet dock inte vilken gen det är som orsakar detta.

Studier visar att den sexuella orienteringen främst kommer från mödernet. Det betyder att det är mycket vanligare att modern har släkt som är homosexuell än fadern, om deras barn är det. Det skulle kunna tyda på att X-kromosomen är bärare av detta anlag och flera metastudier har dragit den slutsatsen, men senare analys har pekat på andra möjliga kromosomer.

Man har också funnit, vid en studie av 25000 homosexuella män, att sannolikheten ökar för män att bli homosexuella med antalet äldre bröder. Sannolikheten ökar med 33% för varje äldre broder. En möjlig förklaring skulle kunna vara att modern utvecklar antikroppar till ett protein som behövs för att få testosteronet att aktiveras.

Det mänskliga fostrets utveckling

Vid ca: 7-8 veckor tar hjärnan ett mycket viktigt steg i utvecklingen. Nu bildas könet beroende på om fostret duschas i testosteron eller östrogen. Detta vägval styrs av en speciell gen, SRY-genen.

De nybildade testiklarna producerar nu lika mycket testosteron som hos pojkar i puberteten, allt redan vecka 7-8, vilket framför allt sätter sin prägel på hjärnan. Forskarna vet inte lika mycket om hur kvinnans hjärna utvecklas men man tror att den påverkas av en mer jämn och utdragen inverkan från östrogenet. Maskuliniseringen är inte helt okomplicerad eftersom testosteronet ska omvandlas i en process till östrogen genom ett enzym.

För pojkar sker sedan ytterligare en ”dusch” av testosteron vid 2-3 månader.

Flickfostret har en mer jämn process med konstant låg dos av östrogen och en avsaknad av testosteron.

Utvecklingen efter födseln

Veckorna efter födseln får så pojkarna ytterligare en dos testosteron. Pojkar har sedan en barnpubertet vid ca. 2 år ålder som varar runt 1 år. Nästa stora dos kommer i puberteten.

Flickor har ett mer utdraget förlopp med låg basal insöndring av östrogen men har ökad mängd östrogen mellan 1-4 år som varar i ca. 3 år, då nivåerna östrogen är lika stora som hos en vuxen kvinna. Sedan kommer en ny ökning vid puberteten.

Den viktiga normalfördelningskurvan

Det går inte att tillräckligt ofta påpeka att när man talar om grupper finns det alltid en statistisk fördelning, inte sällan sprider observationerna ut sig enligt normalfördelningskurvan. Fria Sidor vädjar till läsaren att aldrig glömma denna bild nedan och att alltid se den framför sig när man talar om grupper.

I genomsnitt är mannen och kvinnan olika vilket huvudsakligen beror på hjärnan. Det är dock fullständigt normalt att män och kvinnor överlappar varandra i hur deras hjärna utvecklats och dessutom varierar det genom livet beroende på hormonfrisättningen som påverkas av åldern. Vi har således män och kvinnor som befinner sig längst ut på skalan och har få egenskaper som är typiska för motsatta könets hjärna men också de som har många egenskaper från det motsatta könet.

normalfordelningmankvinna

Socialiseringsprocessen

Som dessa studier visar styrs en stor del av vilka vi blir av kromosomer, hormoner, enzymer, proteiner, en komplicerad men opåverkbar process. Naturen har inte bara givit oss två kön utan också statistiskt, i genomsnitt, olika kroppar och hjärnor. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Därför uppvisar också pojkar och flickor olika typiskt beteende.

Socialiseringen sker från tidig ålder där de som har samma intressen söker sig till varandra. Helt naturligt leker pojkar främst med pojkar, då de har, i genomsnitt, samma intressen. Pojkarna vill när de får sina hormondushar göra helt andra saker än flickorna. Flickorna vill leka med varandra av samma skäl. Detta förstärker de av naturen redan givna preferenserna. I interaktionen med andra pojkar formas, tillsammans med biologin, den egna könsidentiteten. Detta sker helt naturligt och är inget som någon, tidigare, tänkt på eller tyckt var något onaturligt. Denna socialisering fortsätter sedan hela livet där män ofta finner att de har samma intressen som andra män och det är så klart lika för kvinnorna.

Socialiseringen sker därför att pojkar och flickor har olika intressen, i genomsnitt, och då förstärker det naturens biologiska process.

Homosexualitet huvudsakligen biologiskt grundat

Det dessa studier visar är att homosexualitet i hög grad är biologiskt betingat. Studier visar att det är ungefär lika vanligt med homosexualitet i alla kulturer. Andelen homosexuella ökar inte i ett tillåtande samhälle men den syns mer. Man behöver inte gömma sig eller förställa sig. Studierna visar att det är sannolikt störningar i mängden testosteron som avgör detta. Män som får för lite testosteron kan antingen bli mer feminina eller helt enkelt föredra män. Kvinnor som utsätts för stora doser testosteron kan bli maskulina eller föredra kvinnor. Här finns också de som är i gränslandet.

Genusdebatten

Genusdebatten blir i många delar helt absurd eftersom den helt bortser från biologin. Den riskerar att göra oerhörd skada eftersom den går emot naturen. Arbeta med naturen inte emot den. Låt det bli som det blir men stöd, istället för att hindra, den biologiska utvecklingen. Vi har inte, i Sverige, än så länge ett samhälle där män hängs i träd för sin sexualitet eller där flickor inte får spela fotboll. Men nu har det gått för långt. Man nöjer sig inte med att toleransen finns för olikheterna, men vill helt eliminera dem. Man vill göra våld på naturen.

Det är viktigt för de flesta pojkar och flickor när de växer upp att finna sin könsidentitet. Det måste vara fruktansvärt att känna att man är född i fel kropp och vill byta kön. Det är inget som någon gör lättvindigt. Det visar också hur viktigt det är för oss alla. Det är inget fel om en pojke tidigt känner att han vill leka med flickorna eller om en flicka vill brottas med pojkarna. Det blir som det blir och ingen ska behöva skämmas för det naturen skapat. Det enda som är fel är det som sker idag att en majoritet av barnen förnekas att utvecklas enligt naturens gång utan statlig inblandning där man helt bortser från biologin.

Dagens utveckling är ett farligt experiment som riskerar att skada en hel generation som blir förvirrade när alla budskap det får går emot det de känner innerst inne, som naturen skapat. När det gått så långt som att ”könet är en social konstruktion” och man frågar barnen vilket kön de vill vara just idag, då har vi passerat toleransen, då är vi inne på vansinnet.

Inlägget bygger till stora delar på Jacques Balthazart’s miniessä ”Hormoner och Sexuell läggning”