Folkmordet september 2017 – ett nytt Storstockholm vart 7:e år

Svenska folket ersätts nu i snabb takt genom migration från tredje världen. Ett folkutbyte som påverkar Sverige betydligt mer än EU-medlemskapet men som aldrig varit föremål för omröstning. Svenska folket får inte vara en del i de öppna forum och debatter som finns om det mångkulturella samhälle som nu skapas. Svensk kultur och etnicitet har således inte någon representation i sitt eget land. Alla andra kulturer och etniciteter är bra men inte den svenska. Svenskar är också huvudmålet för den politiska korrektheten, den begränsade yttrandefriheten och den allt mer omfattande legala överbyggnaden med syfte att slå ner på nationella yttringar – något som visades med eftertryck under Nordiska Motståndsrörelsens demonstration 30 september 2017 i Göteborg.

Gillrade en fälla

Det råder inte minsta tvekan om att systemet, makten, hade som syfte att få samtliga demonstranter i en fälla, hetsa dem, gripa dem och i ett massivt tillslag tysta nationalistiska strömningar. NMR lyckades i sista stund tack vare kloka ledare och goda underrättelser undvika ett svenskt Charlottesville. Det står allt mer klart att syftet från början var att tillfångata och fängsla samtliga demonstranter i de burar man gjort i ordning för ändamålet och på så sätt förnedra de demonstranter som haft modet att, trots alla varningar från media och polisen, visa sitt missnöje mot förbrytarna. För förbrytare är det – vad ska man annars kalla de som står bakom det pågående folkmordet?

Folkmordet en medveten plan

Folkmordet, för det är en medveten plan att utrota oss, pågår för fullt. Runt 150000 kommer till Sverige varje år, år efter år, och om 30 år är folkmordsplanen ett fullbordat faktum. Om inte förr så är svenska folket då i minoritet i sitt eget land. Vi måste agera och försvara oss nu! Det är vår plikt mot framtida generationer. Vi har inte valet att nu vara medlöpare. Konsekvenserna är alltför förödande.

Folkmordet fortsätter som vanligt

Det är tragiskt att månad för månad behöva konstatera att absolut inget händer för att minska migrationen till Sverige. Retoriken ändras, utspelen ändras, men verkligheten ändras inte. Trots Löfvens försök att ge sken av att nu har man minsann kontroll, kommer antalet beviljade uppehållstillstånd 2017, enligt FS’s prognos, endast marginellt understiga år 2016. Fram till september 2017 hade 98824 uppehållstillstånd beviljats, att jämföras med 99571 motsvarande period förra året då helåret landade på 150535. Fria Sidors prognos för 2017 är nu 138492, vilket motsvarar ett nytt Norrköping varje år, eller ett nytt Storstockholm vart sjunde år med migranter, huvudsakligen från Afrika och Asien. Svenska folket börjar få nog nu och systemet kommer att behöva använda allt repressivare och hårdare åtgärder för att kväva missnöjet. Vi är farligt nära en totalitär stat.

Hur blev det så här?

De steg som togs i Sverige har beskrivits i en bok som heter ”Hur Sverige blev en mångkultur” av M. Eckehart, Logik Förlag. Fria Sidor har beskrivit detta utförligt i flera andra inlägg men det kan inte upprepas ofta nog att det i Sverige, liksom i övriga världen, var främst judiska påtryckargrupper som då, liksom idag, drev på för att ändra befolkningssammansättningen. Helt dominerande i Sverige var (och är) Bonnierägda, judiska, Dagens Nyheter och där den polske juden David Schwarz. Han skrev 21 oktober 1964 följande:

”Före andra världskriget var Sverige ganska restriktivt när det gällde att ta emot flyktingar. Behovet av arbetskraft var inte så stort som idag….i samband med kriget och efter fick Sverige en stor grupp, uppskattningsvis 400000 personer, som inte var födda i Sverige”

Enligt Schwarz skulle invandrare inte behöva assimilera sig. Han föreslog en parlamentarisk utredning med syfte att formulera en mångkulturell minoritetspolitik. En vecka senare skrev judinnan Inga Gottfarb:

”Många av de resultat jag kommit fram till i mitt konsultuppdrag och utredning visar att….vi inte ska assimilera migranter utan…ge plats för olika kulturella grupper i vårt land. Det ger vårt liv nytt innehåll.”

Trots att judar utgjorde mindre än 1% av befolkningen stod de bakom 39% av alla artiklar i ämnet under 1964-1968. Hela 32% av alla artiklar saknar författare. Vem som skrev dem vet vi inte. 16% av artiklarna skrevs av svenskar men de tre svenskar som talade sig mest varma för ett nytt mångkulturellt Sverige hade författat sina artiklar tillsammans med judar.

Att judarna fick sådant genomslag beror i hög grad på att de uppfattades som offer i andra världskriget, som goda och humanitära och att man helt förvrängde de lärdomar vi kunde dra från den samtida historien.  I verkligheten drev inte tyskarna på för krig. Det var judiska krafter bakom både första- och andra världskriget, de som kontrollerar finans och media, samma krafter som ljuger oss rakt i ansiktet om ”förintelsen”. Ett stort antal judiska intresseorganisationer, runtom i världen, driver på för det folkmord som pågår i snart sagt varje västland. Denna information var dock inget som nådde ut till svenska folket på den tiden, eftersom judarna nyligen triumferat mot tyskarna i andra världskriget. Segraren skriver som bekant historien. Nästan 5 miljoner har på falska grunder sökt ersättning som s.k. ”förintelseöverlevare”, fler än som bodde i, av Tyskland kontrollerat område under hela kriget. Hur kan då 6 miljoner ha ”förintats”?

Mångkulturell propaganda

Man kontrasterade ”steril homogenitet” mot ”berikande mångfald”. Massinvandring sades i framtiden vara helt oundviklig. Inget vi svenskar kunde påverka. Mångkulturen och upphörandet av den egna etniska och kulturella identiteten sades vara en förutsättning för fred i vår värld. Schwarz lade hela ansvaret på den svenska majoritetsbefolkningen. Det var de som skulle upphöra med sitt grundlösa tal om att invandrare tar våra jobb, bostäder, o.s.v.

Den politiska diskussionen åtföljdes av politisk handlingskraft och inte mindre än 30 nya lagar per år lades på riksdagens bord perioden 1965-1968. Högerpartiet, under ledning av juden Gunnar Heckscher, var det parti som drev på, kanske, allra hårdast i frågan. Man bytte snart namn till Moderata Samlingspartiet. Socialdemokraterna var till en början, p.g.a. sin koppling till LO och arbetarna, mindre villiga men fick med tiden, under Olof Palme, rätta in sig i ledet.

Ett folkmord i varje västland

Nordfront har skrivit en synnerligen väl underbyggd artikel med den retoriska frågan i titeln, ”Pågår ett vitt folkmord?”, (del 1 av 3) som redogör för vilka kriterier som krävs för ett folkmord. Det som idag sker i västvärlden skulle om det avsåg vilket annat land som helst, t.ex. i Afrika, utan minsta tvekan falla under FN’s definition på folkmord.

I artikeln kan vi läsa att det som sker i Sverige inte beror på galna, dumma, svenska politiker eftersom vi ser exakt samma utveckling i alla västländer. Sverige har gått från att i princip vara 100% etniskt homogent till att idag ligga runt 22% med invandrarbakgrund, Tyskland har 22%, Danmark 21%, Norge 17%, Frankrike 24%, USA 37% (icke-vit), o.s.v.

Utan minsta tvekan går det att spåra många källor och uttalanden som visar på att man tidigt hade för avsikt att ersätta våra länders genpool. Greve Richard Nicholas Eijiro von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), Europas ideologiske grundare, var mycket tydligt med att han ansåg att den framtida rasen i Europa skulle vara eurasisk-negroid. Kalergi nämner att han fick omedelbart intresse och finansiering från fyra samtida finansjudar, Louis de Rothschild, bröderna Paul och Max Warburg samt Bernard Baruch, som uppenbarligen gillade idén. Red Ice redogör i en nylig synnerligen välskriven artikel för greve Kalergi’s bakgrund, livsverk och centrala roll i Europeiska Unionens tillkomst.

Tyskarna blev tidigt offer för det skoningslösa judiska förtrycket men försökte resa sig efter första världskriget. Tyvärr var judarnas makt över framför allt USA och Storbritannien och senare Ryssland för stor. Theodore N. Kaufmann föreslog 1941 att tyskarna skulle förintas genom sterilisering. Louis Nizer likaså, 1944. Ernest Hooton föreslog 1943 förintelse genom att para icke-tyska män med tyska kvinnor. Henry Morgenthau föreslog 1944 att förvandla Tyskland till ett jordbruksland som helt skulle avindustrialiseras med miljoner svältande tyskar som följd. Samtliga dessa förintelseförespråkare var judar. Den verkliga Förintelsen stod judarna för, inte tyskarna.

Slutsats

Alla på jorden gör vad som är bra för dem. Judarna har ansett det ligga i deras intresse att försvaga västländerna etniskt och kulturellt. De hoppades kunna utrota alla tyskar under och efter andra världskriget och ersätta vita i västvärlden med en ny befolkning från u-länder efter andra världskrigets slut. Inget västland skulle förskonas. Vi har samma rätt att tänka på vad som är bra för oss men minst 50 år av ständig propaganda och hjärntvätt håller fortfarande kvar stora delar av den svenska befolkningen i ett tänkande som gör att de sammanblandar vad som är att värna sitt eget och sina barns framtid med rasism. Det är en felaktig uppfattning som helt bygger på den falska, lömska och ondskefulla propagandan vi dagligen utsätts för, framför allt och i synnerhet i judiskt kontrollerad massmedia.