Corona – Barringtondeklarationen

Barringtondeklarationens grundare

Det upprop som fått flest medicinska experter och yrkesverksamma att skriva under är Barringtondeklarationen (The Great Barrington Declaration). I skrivande stund har 611 tusen privatpersoner, elva tusen forskare och 32 tusen inom den medicinska yrkeskåren skrivit under. Deklarationen initierades den 4 oktober 2020 av tre grundare med höga akademiska meriter, Dr. Sunetra Gupta, professor i epidemiologi vid Oxford University, Storbritannien, Dr. Martin Kulldorff, medicinprofessor vid Harvard University, USA och Dr. Jay Bhattacharya, professor vid Stanford University. Det finns också ett antal officiella medgrundare och vi kan, utan överdrift, säga att deras akademiska och yrkesmässiga meriter gör det omöjligt att avfärda denna deklaration som ovetenskaplig eller lekmannamässig. Detta är styrkan i deklarationen. Svagheten är att för att kunna omfatta så många som möjligt den lägger sig helt inom den officiella linjen och därmed öppnar upp för massvaccinationer. Det finns en uppenbar risk att dessa är en del av planen och då kan denna deklaration snabbt, istället för att gå emot den rådande agendan, bli ett upprop för den genom massvaccinering.

Vad säger deklarationen?

Deklarationen är i grunden mycket självklar. Den säger att den beprövade vetenskapen, sedan länge, har etablerat protokoll för hur man ska hantera liknande sjukdomar som corona. Den säger att den enda framkomliga vägen är att skydda riskgrupperna, de äldre och svaga, men att samtidigt låta övriga samhället, i stort, fortsätta som vanligt.

Den vänder sig starkt mot nedstängningar och de åtgärder som politiker och myndigheter, runt om i världen, vidtagit. Dessa åtgärder försämrar både den fysiska och mentala hälsan hos den breda allmänheten. Detta sker exempelvis p.g.a. att färre barn vaccineras, försämrad situation för dem med hjärt- och kärlsjukdomar, sämre cancervård och förebyggande åtgärder samt försämrad mental hälsa vilket leder till ökad dödlighet många år framöver. De åtgärder som vidtagits, i väntan på att ett vaccin ska komma, leder till irreparabla skador för hela mänskligheten.

Deklarationen slår fast att vi nu vet att risken att dö i förtid med corona är tusentals gånger större hos äldre och de som redan har en sjukdomsbild. Hos de äldre är risken högre än vid en vanlig influensa medan det är tvärtom för de yngre.

Den säger att med tiden kommer immunitet att byggas upp i befolkningen och att det enda vetenskapligt grundade och beprövade tillvägagångsättet att hantera corona är att skydda riskgrupperna medan man låter sjukdomen ha sin gilla gång hos den breda allmänheten. I takt med att allmän immunitet uppnås minskar också risken för äldre och svaga. Deklarationen kallar denna åtgärd för fokuserat skydd.

Åtgärder som nämns är bl.a. att personal på äldreboenden ska testas regelbundet, att anhöriga företrädesvis träffar sina äldre utomhus och att äldre som bor hemma får livsmedel och förnödenheter levererade till sin bostad.

De som inte tillhör riskgrupperna måste få fortsätta med sina liv och använda beprövade metoder som att tvätta händerna och uppmuntras att stanna hemma om de är sjuka. De inom riskgrupperna som kan bör tillåtas att, helt eller delvis, arbeta hemifrån och när de inte går tillåtas att under några månader helt stanna hemma från sina arbeten. Detta kan t.ex. gälla skolor där äldre lärare eller de som har en sjukdomsbild, antingen får undervisa via nätet och/eller vara lediga under en period. Lärare som inte tillhör riskgrupperna och alla unga måste tillåtas fortsätta sin normala undervisning.

Helt emot nedstängningar

Deklarationen säger att det inte finns ett enda historiskt exempel på att nedstängningar fungerar på sikt. De åtgärder som regeringar och myndigheter vidtar där man stänger människor inne, hindrar resande, stänger skolor, hindrar folksamlingar, inställda operationer o.s.v. – inte hindrar spridningen av corona på sikt.

Mentala hälsan hotas

Människan är en social varelse och de, i många länder, vidtagna åtgärderna samt den information om sjukdomen som allmänheten ges kommer att leda till allvarliga problem för den mentala hälsan. Speciellt barn har ett behov av social kontakt och åtgärder som social distansering och masker hindrar barns utveckling märkbart.

Drabbar främst arbetarklassen

Deklarationen menar att åtgärderna, oproportionerligt, drabbar de som måste arbeta för sin försörjning och inte har möjlighet att arbeta hemifrån, vilket är möjligt för många inom tjänstesektorn. Eftersom en generell nedstängning och social distansering fördröjer en immunitet att uppstå hos allmänheten kommer detta att öka riskerna för alla som inte kan arbeta hemifrån. Nedstängningar gör det också svårare att kunna försörja sig, vilket ökar bördan på de redan minst bemedlade i samhället.

Oanade konsekvenser

De åtgärder som vidtas leder till att hundratals miljoner blir av med sina arbeten och riskerar svält och att hundratusentals kommer att dö i förtid då man inte får adekvat vård samt vaccinationer för andra sjukdomar.

Riskerna

Deklarationen pekar på att det är tusentals gånger högre risk att dö i förtid för de äldre och de med en försvårande sjukdomsbild. Man skriver bl.a. att inom åldersgruppen 1 till 15 år har det, i stort, inte varit några dödsfall alls. Nedstängningar av skolor och förskolor är därför helt onödiga. Det är fokuserat skydd av riskgrupperna som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Unga tillhör definitivt inte riskgruppen.

Spridande av rädsla

Man skriver att den information som getts har spridit rädsla hos den breda allmänheten, där riskerna är låga, medan inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att skydda äldre och de inom riskgrupperna.

Uteblivna åtgärder

Deklarationen pekar på att myndigheter, tidigt i förloppet, inte hindrade äldre och de med försvårande sjukdomsbild från att arbeta och därmed tillät dem att komma i kontakt med sjukdomen. Man vidtog inte heller, initialt, några åtgärder att skydda äldreboenden från att smittas av personal och anhöriga. Något som borde varit en självklarhet och helt enligt beprövad erfarenhet. Samma gäller alla äldre som bor tillsammans med anhöriga i generationsboenden. Nedstängningarna, som tvingade barn och arbetande att stanna hämma, ökade exponeringen för äldre och de i riskgrupperna som bor i generationsboenden.

Flockimmunitet

Flockimmunitet uppnås då tillräckligt många i en population har kommit i kontakt med sjukdomen. Sjukdomen fortsätter att finnas kvar men spridningen minskar påtagligt. Deklarationen menar att flockimmunitet är ett vetenskapligt faktum. Man skriver att det sker, antingen på naturlig väg och/eller genom vaccinering.

Deklarationen förespråkar inte en strategi där inga åtgärder alls vidtas utan istället att man gör allt för att skydda riskgrupperna samtidigt som man låter flockimmunitet uppnås hos populationen i stort.

Följ vanlig sjukvårdsstandard

Deklarationen upprepar att det enda som krävs är att myndigheter följer den vetenskap och den beprövade sjukvårdsstandard som redan finns och är utarbetad i många länder. Vad som nu hänt är att politiker och myndigheter, runtom i världen, kastat ut dessa och istället ersatt dem med en ny, helt oprövad metod, nedstängning. Denna taktik är aldrig tidigare prövad och bygger inte heller på vetenskap.

Fungerar nedstängningar?

Deklarationen menar att så fort man lättar på nedstängningarna kommer sjukdomen att spridas. Det går således inte att stoppa corona om man inte önskar alternativet att för all framtid behålla dessa åtgärder. Det är ytterst tveksamt om detta fungerar ändå eftersom det är omöjligt att hindra alla i samhället från social kontakt.

Vacciner – Barringtondeklarationens baksida

Det som Fria Sidor ser som en risk är att deklarationen kan komma att, även om det inte är så idag, användas för massvaccinationer. Mirakulöst har, direkt efter att etablerade medier utropat Joe Biden som segrare i det amerikanska presidentvalet, ett påstått säkert och verksamt vaccin nu tagits fram. Det som normalt tar ca: 10 år har nu gjorts på ett halvår.

Stämmer detta, behövs inga nedstängningar inom kort. Den massvaccinering som förespråkas av bl.a. Bill Gates kan då bli verklighet. Eftersom Barringtondeklarationen, principiellt, stöder vaccin som beprövad metod ligger det i farans riktning att man också i en framtid kommer att ställa sig bakom en sådan. Då vänds denna deklaration med alla tusentals professorer och hundratusentals som skrivit under till att stå på samma sida som agendasättarna, etablerade medier, World Economic Forum, Bill Gates m.fl.

Det är för tidigt att säga något men det går inte att undgå sammanträffandet att denna deklaration som kom ut så sent som 5 oktober 2020, där man hävdar att vacciner är en viktig del för flockimmunitet, eventuellt, även om det inte varit avsikten med deklarationen, kan komma att ge understöd till det som uppenbart varit en viktig del av corona redan från början – massvaccinationer.

En tänkande människa ställer sig frågorna – hur kommer det sig att man är så mån om att massvaccinering ska genomföras, hur kan man få fram ett fungerande vaccin så snabbt och varför har vi fortfarande influensor trots att man redan har påstått verksamma vacciner mot dem? En mer grundläggande fråga är varför vi ska lita på samma agendasättare vad gäller vacciner, som ljuger oss rakt i ansiktet om alla andra frågor?

Framtiden får utvisa om Barringtondeklarationen kommer att användas för att understödja den rådande agendan vad gäller massvaccinering – tills vidare är det enbart ett omfattande och välbehövligt upprop mot dessa nedstängningar.

Tack för att du läser Fria Sidor!