Vaccinerade vs. ovaccinerade

Vaccinerade betydlig mer sjuka än ovaccinerade

Fria Sidor kommer i detta inlägg titta på en studie från USA som jämför helt ovaccinerade med vaccinerade. Det som gör denna studie intressant är att det är så få som fortfarande är helt ovaccinerade i USA. Fria Sidor har tidigare skrivit om en annan studie som visar ett liknande utfall. Resultatet från studien är tydigt – vaccinerade har betydligt oftare sjukdomar än ovaccinerade. Vi måste ta denna information till oss eftersom det är vår egen och våra barns hälsa det handlar om. Det är ingen perifer fråga som vi kan välja att ignorera. Den tanke som spontant uppstår är varför denna typ av studie aldrig gjorts av våra egna, skattefinansierade, myndigheter? De ska värna folkhälsan och har betalt för det men det står klart att, tyvärr, fungerar inte världen så. Istället är det privata eldsjälar som med egen tid och egna pengar får göra dem. Tacken är i bästa fall ignorans men inte sällan istället attack mot att allt kanske inte är perfekt i den studie man gjort – detta samtidigt som samma myndigheter godkänner ett vaccin utan tillräckligt underlag för en normal influensa man lanserar under nytt varumärke – Covid-19. Här har vi ytterligare en myndighet som bland många andra måste läggas ned och byggas upp på nytt.  

Studien

Studien, utförd 2019 och 2020, omfattar 48 amerikanska delstater och fem andra länder där totalt 1544 personer ingår. Det är mycket svårt att idag hitta helt ovaccinerade, ännu svårare blir det efter corona. Man beräknar att det finns ca: 832 521 ovaccinerade i USA, eller 0,26% av befolkningen. Av dessa har man undersökt 1 482 i USA och 62 i fem andra länder. De flesta (707 487) av de helt ovaccinerade är under 18 år, av vilka man undersökt 1 272. Endast 105 034 över 18 år beräknas vara helt ovaccinerade, av vilka man frågat 210.

Det som talar mot studien är det lilla antal över 18 år som undersökts. Här får vi tolka resultaten med försiktighet. Det är däremot en tillräckligt stor andel under 18 år för att det ska vara statistiskt signifikant. Studien kan också ge en skev bild då den skett genom enkät och inte bekräftats av läkare. Det är sannolikt de mest motiverade som väljer att delta. Vi kan på goda grunder anta att de föräldrar som väljer att inte låta vaccinera sina barn är hälsomedvetna och här kan också finnas en bias att inte till fullo rapportera om alla sjukdomar. Studien är med andra ord långt ifrån fri från felkällor.

Det som talar för studien är det relativt stora antalet undersökta under 18 år och att de resultat man fått fram är statistiskt lika mellan olika delstater. I underlaget ingår 48 delstater, varav de två mest befolkade som dessutom är på var sin sida av USA. Författarna beräknar att för den ovaccinerade populationen i USA det genomsnittliga värdet med 99% sannolikhet inte avviker, uppåt eller nedåt, med mer än 3,5%.

Fria Sidor kommer att i redovisningen fokusera på gruppen under 18 år. Det är tillräckligt intressant ändå. Förhoppningsvis, vilket också är tanken, kommer studien med tiden att få fler deltagare över 18 år. Då kan det finnas anledningen att återkomma. Du kan hitta samtliga resultat i de bifogade länkarna.

Studien är, sammantaget, tillräckligt omfattande för dem under 18 år för att vi ska kunna få en indikation, speciellt om vi lägger ihop de resultat som visas med andra som pekar i samma riktning.

Resultat

Låt oss titta på resultatet. Det bästa är att titta på graferna i deras rapport nedan. Här kommer en snabb överblick och aptitretare i tabellform.

Under 18 år med Vaccinerade, sjuka i procent Ovaccinerade, sjuka i procent
     
Kroniska symptom (ett) 27 6
Kroniska symptom (flera) 7 1
Eksem 10,7 1,5
Astma 7,5 0,7
Födoämnesallergi 6,5 1,1
ADHD 9,4 0,5
Inlärningssvårigheter 8 0,7
Talsvårigheter 5 0,5
Strabism (skelning) 2 0,2
     

Studien omfattar många fler sjukdomar och också resultat för de vuxna som deltog i studien. Metodiken och grafer finns utförligt dokumenterat och redovisat på thecontrolgroup.org

Kommentar till studien

De resultat vi ser är tydliga även om vi väger in felkällorna. När vi ser att sjukdomar hos vaccinerade är mellan fem och tio gånger så vanliga än hos ovaccinerade behöver vi stanna upp och tänka till. Det är ändå vår egen och våra barns hälsa vi talar om, inte någon perifer eller obskyr liten fråga.

Det är visserligen så att studien har sina uppenbara brister, t.ex. att den är utförd i enkätform och inte genom undersökning av läkare. Den är ändå mycket bättre än ingenting. Den fråga som uppstår är varför våra egna myndigheter som har betalat för att skydda vår hälsa inte genomför en liknande studie? Varför är det enbart eldsjälar som på eget initiativ tvingas att genomföra dem med egna pengar och med hjälp av donationer? Det går att förstå att läkemedelsindustrin inte vill blottlägga vaccinskadorna i öppen dager men det är nästan ofattbart att våra egna myndigheter helt avstår från att undersöka vaccinernas påverkan på befolkningen.

Författarna påpekar i sin rapport att det inte finns en enda studie där myndigheterna undersökt de långsiktiga effekterna av vacciner. Vad gäller kortsiktiga skador fångar man enbart upp dem som sker i omedelbar anslutning till vaccinationen. Det frivilliga systemet VAERS bygger på att de vaccinerade själva tar initiativ och rapporterar om de biverkningar man får. Uppskattningsvis 99 procent av alla kortsiktiga biverkningar kommer därför aldrig in i systemet. Ännu värre är det med de långsiktiga effekterna. Hur ska en enskild ens kunna misstänka, än mindre bevisa, att det är en omfattande vaccinering som orsakat den sjukdom man har?

Det är därför denna typ av studie är så värdefull. Den får en ännu större tyngd då den bekräftar det två läkare, i en annan studie, kartlade vad gäller långsiktiga effekter. Resultaten är liknande i de båda studierna.

Slutsats

Vaccinskandaler har det funnits många genom åren. De vi känner till är bara toppen på isberget där skadorna visar sig relativt snabbt och ger upphov till ett tydlig symptom. Den stora mängden vaccinskador är dolda för oss eftersom våra egna myndigheter går läkemedelsindustrins ärenden, inte folkhälsans. På senare år har några eldsjälar på eget initiativ, med stora negativa konsekvenser, valt att undersöka vacciners långsiktiga effekter.

I USA ingår drygt 70 olika vaccinationer i det rekommenderade programmet, i Sverige ca: 20. Det som finns i dessa vacciner (du vill inte ens veta vad) injiceras rakt in i din kropp utan att den kan skydda dig. I en studie där två läkare under tio år dokumenterade sina patienter på sin husläkarmottagning fann man att ovaccinerade barn hade betydligt färre sjukdomar än de som låtit sig vaccineras. Den studie som är föremål för detta inlägg bekräftar denna slutsats. I båda studierna var sjukdomar mellan fem och tio gånger så vanliga hos vaccinerade som hos de ovaccinerade ungdomarna och barnen. Det finns ingen anledning att tro att det skulle förhålla sig annorlunda i den vuxna befolkningen.