Trump har visat sitt rätta ansikte

Det finns kanske något genuint svagt i den svenska folksjälen. Det är en svaghet som inte bygger så mycket på oförstånd som på godtrogenhet. Svenska folket är i grunden genuint godhjärtade men det är också en egenskap som  kan utnyttjas. Fria Sidor är här inget undantag. Under lång tid levde Fria Sidor i tron att USA var den goda kraften i världen, att alla krig man ägnade sig åt var genuint för att USA verkligen ville förbättra livsvillkoren för förtryckta människor runt om på vår planet. Länge fanns i Sverige från vänstern en kritik mot USA’s inblandning men eftersom samma vänster alltid stött kommunistiska regimer avfärdades samtliga argument från vänsterhåll som felaktiga.

Fanatisk USA och Israel-vän

Fria Sidor var för inte så länge sedan en fanatisk USA-vän, en stark vän av Israel som den goda kraften i Mellanöstern, närde ett synnerligen ödmjukt förhållningssätt till allt judisk efter deras lidande under andra världskriget, såg araber och muslimer som hotet och Israel som den utpost i regionen som stod för västerländska värden. De stod på vår sida – vi stod på deras sida.

Långsamt uppvaknande

Då insikten infann sig att det inte riktigt stod rätt till med den information som förmedlas till oss från politiker och etablerade media, fanns hos Fria Sidor ett genuint intresse att finna svar. Svar får man enbart genom att ställa frågor. Den första stationen på vägen var den att allt berodde på muslimerna. Det var en enkel slutsats att dra då vart man än rör sig i Sverige kan vi se hur folksammansättningen över tiden kommit att förändras. Idag finns i Sverige, i varje stad, en gatubild som inte bara innehåller ett stort inslag av invandrare från främmande länder utan också många som skyler sig och t.o.m. har Burka.

Den omedelbara reaktionen blev att bli ännu mer USA- och Israelvänlig. Burkan måste bort liksom alla muslimer som förtrycker sina kvinnor, har könssegregation och dyrkar en annan gud. Känslan att USA och Israel gjorde något bra som störtade alla tyranner i arabvärlden gick inte att ta miste på.

Stannade inte på ruta 1

Fria Sidor stannade dock inte på denna ruta. Nyckelfrågan måste ändå vara – varför har vi alls massinvandring och varför insisterar man på mångkultur? Innan svaret på denna fråga är besvarad är det knappast troligt att vi någonsin kan stoppa den nuvarande utvecklingen. Nu började så en period av ständiga omprövningar.

Varje fråga tycktes ge upphov till en ny. Det gick inte att få ett svar om man inte grävde vidare, varje varför ledde till ett nytt varför, o.s.v. Efter år av smärtsamma insikter och omprövningar, där sökandet av vad som är sant, alltid var ledstjärnan, hade Fria Sidors syn på världen ändrats 180 grader. Allt som tidigare var sant, visade sig inte vara det. Det kom att visa sig att nyckeln som fick varje pusselbit att passa in bredvid den andra var sionismen och det judiska inflytandet.

Historien snabbspolad

Lite snabbt kan vi säga att Europa under 1800-talet dominerades av fyra kraftfält. Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Amerikanskt inflytande på Sverige var vid denna tid inte stor. Vi hade naturligt en stor kulturell och etnisk gemenskap med Tyskland – Germanerna. Det fanns dock i Sverige sympatier och relationer också med Frankrike, Ryssland och Storbritannien som stod oss  nära.

Efter första världskriget befann sig Sverige och världen i en brytningstid. Ryssland hade tagits över av Bolsjevismen. Många stödde den i Sverige men många gjorde det inte. De som inte stödde den ville ändå i hög grad ställa sig bakom det socialistiska tankegodset. På något vis kom det bevarande, det traditionella, att ses som något gammalt och att man försvarade privilegier medan revolutionen, socialismen och liberalismen, var vägen framåt. Framtiden, förändringen, det nya.

Segrarmakternas inflytande på Sverige förknippades med något bra. Bolsjevismen, socialismen, Storbritannien, USA, Frankrike, o.s.v. Tyskland var besegrat och våra långa starka band till dem fick nu allt mer överges. I samband med Tysklands resning, 1933-1942, återväcktes så hos många de tyska sympatierna. Tveksamheten mot Hitler var stor hos de flesta men många såg samtidigt den fruktansvärda behandling tyska folket utsattes för av segrarmakterna och Bolsjevismen lockade inte.

Tysklands återupplivande blev dock kortvarigt och efter andra världskriget kom så segrarmakternas dominans, ekonomiskt och kulturellt, att helt ta över. Bolsjevismen muterade in till Stalinismen och halva Västeuropa tillhörde nu det Sovjetiska Imperiet. Samtidigt flyttades det kulturella och ekonomiska inflytandet i världen, från Storbritannien till USA.

De flesta svenskar har därför under hela sitt liv levt under det kulturella, politiska och ekonomiska inflytandet från USA och Sovjetunionen. Det är den bild av världen de önskade föra fram som har kommit att dominera de flesta svenskars tänkande. En del i Sverige sökte sin världsbild från Sovjet andra från USA.

Det judiska inflytandet och sionismen

Fria Sidor valde USA – Frihetens land. Allt eftersom svaren på de frågor Fria Sidor ställde blev allt tydligare kom dock denna bild att helt omkullkastas. Det visade sig att det bakom denna fasad, bevisligen, fanns starka krafter som allt sedan Franska Revolutionen, arbetat, ofta i det fördolda, att omforma världen efter sitt eget tyckte. Höger och vänster, kommunism eller kapitalism, bakom dessa fanns ändå samma grupp.

Bevis är allt

Fria Sidor vill alltid ha bevis. Det finns två metoder. Den ena metoden är att spåra hur allt började, vilka som drev på och se vad de själva sagt om varför de gjorde det. Den andra metoden är att se vilken världsbild som idag förs fram och sedan fråga sig vilka som gynnas av att denna världsbild också ska vara vår? Båda metoderna leder till samma svar. Västvärlden styrs idag av den judiska lobbyn och det sionistiska intresset.

Bilden av en relativt liten finansiellt stark avgränsad grupp som sedan mitten av 1800-talet i grunden är de som avgjort mycket av vad som skett i vår värld bekräftas också av att det är just vad de ständigt kämpat för som också kommit att dels materialiseras, dels kommit att bli den dominerande världsbilden idag i väst.

Situationen i Sverige är idag absurd. Den tidigare högern kämpar idag mot den amerikanska imperialismen medan den tidigare vänstern stödjer USA och förkastar sin tidigare vapendragare Ryssland! Den gamla högern är nu det som utmanar den rådande ordningen medan den gamla vänstern försvarar den. Sjöstedt och Batra sitter i samma båt, står sida vid sida med de amerikanska imperialisterna och globalisterna men på gräsrotsnivå gror motståndet i alla västländer mot den överstatliga globalismen. Kan det bli mer absurt!

Trump – något nytt eller en av dem?

Trots vetskapen om att alla presidenter sedan 1900-talets början kontrollerats av en liten grupp hyperförmögna oligarker och att i USA, varje president sedan dess, sagt en sak före valet – men fört en annan politik efter valet – var tanken, trots det, att denna gång skulle det vara annorlunda.

Det är slående att, trots Fria Sidors, relativt goda inblick i spelet bakom kulisserna, trots det, Fria Sidor ändå hade någon förhoppning om att – nu skulle det vara annorlunda. Ställningstagandet mot den korrupta familjen Clinton och deras politik de senaste åtta åren, var ett självklart val men det visar sig nu som så många gånger förr – att världen hade inget val – båda kandidaterna kontrolleras och styrs av samma grupp med ett enda syfte – Israel först!

För Fria Sidor fanns här alltid vetskapen om Trumps starka band och hyllande av Netanyahu, hans beroende av den fanatiska kristna högern men Trump sade samtidigt att han skulle koncentrera sig på USA, sätta USA först, och han var tydligt med att nu spendera pengarna i USA, inte på militära projekt runt om i världen. En mycket positiv signal kom också när han på minnesdagen av ”förintelsen” inte enbart fokuserade på judarna utan valde att hedra alla de som drabbades under det fruktansvärda andra världskriget.

Maktkamp?

Trump har motarbetats från dag ett och de som eventuellt var mer försonligt inställda till Ryssland och önskade fullfölja Trumps vallöften har åkt ut. Retoriken har nu helt ändrats och Trump säger nu att han är ”flexibel” och lyfter fram det som en stark sida hos sig själv, vilket i praktiken innebär att han kan ändra sig 180 grader om han så vill mot vad han sade före valet.

USA’s befolkning var trötta på Obama och Clinton, de såldes in en kandidat som lovade att sätta USA först, bygga en mur och skulle dra ner på ambitionen internationellt. Han fick stöd av de flesta alternativa media i både USA och världen. Trump har själv sagt att det syriska folket själva har rätt att välja vem som ska leda dem, samma linje som Putin således. Efter två månader visar han nu sitt rätta ansikte och skickar 57 missiler mot Syrien utan att ha minsta bevis för att Bashar al-Assad själv skulle ha kommit på den synnerligen korkade idén att gasa sin egen befolkning just innan en kommande fredskonferens. Världen ser nu betydligt mer farlig ut och Trump känns som en lös kanon. Hans ”flexibilitet” kanske nu också riktas mot Iran och Ryssland?

Etnopluralism

Fria Sidor är för varje folks rätt tills självbestämmande och därför helt emot dagens system där ett ytterst litet fåtal, ofta judiska oligarker, tillåts styra världen mot mångkultur, massinvandring, fullständig degenerering av alla normer och högt stående kulturella värden, borttagande av alla former av gränser och som styr västvärldens samlade militärmakt utifrån vad som är bra för dem och Israel.

Besvikelsen är monumental men också insikten att grundanalysen har varit och är rätt från början. Den här gruppen är dock inte omnipotent. Motstånd mot dem är inte meningslöst som en del vill göra gällande. De tappade mycket av sitt inflytande med Stalin och nu Putin. Obama kom under sina sista år att vika från den linje han först följde, Storbritannien valde att lämna EU, Marine Le Pen vill närma sig Ryssland, precis som Charles de Gaulle, o.s.v.

Makten över dina tankar – deras viktigaste kapital

Glöm aldrig att deras viktigaste kapital inte är finansiellt – deras viktigaste kapital är hjärnkapitalet – förmågan att styra din världsbild så att du ska stödja det som gynnar dem. Fria Sidor uppmanar dig därför att tänka själv – bestäm din världsbild själv – köp inte rakt av bilden från någon enskild källa. Du kan inte göra någonting viktigare för dig själv, för Sverige och för världen, än att börja tänka själv!

Mosad som också är intimt länkade med CIA har ett ordspråk:

”By deception thou shalt make war”

Vi lever inte i en lugn, trygg och säker värld därför att de som styr inte vill att vi ska göra det. Ordspråket har aldrig varit mer aktuellt än idag då terrorn också nådde Sverige.