Folkmordet augusti 2017

Folkutbyte pågår inte bara i Sverige

2016 beviljades 150535 uppehållstillstånd. Det var rekord. När 2017 började fanns en förväntan om att 2017 skulle bli väsentligt lägre. Detta visade sig dock snabbt inte vara fallet. Uppehållstillstånden för 2017 är nästan exakt lika många för 2017 t.o.m. augusti (86595) som motsvarande period förra året (87889). Fria Sidor tror fortfarande att helårssiffran kommer vara lägre än 2016 men det är inga dramatiska minskningar vi ser utan kanske 10%. Retoriken från regeringen Löfven ger sken av att nu har invandringen minskat kraftigt men det stämmer således inte. Det enda som har ”normaliserats” är asylinvandringen. Anhöriginvandringen, arbetskraftsinvandringen och övrig invandring ökar samtidigt stadigt. Det måste återupprepas att fortsätter det så här kommer svenska folket att inom en generation vara i minoritet.

Övergripande bilden

Vi ser i diagrammet att invandringen till Sverige, mätt som antalet uppehållstillstånd, ökat sedan 1980. Fram till 1993 bestod den endast av asyl- och anhöriginvandring men kategorin Övrigt har sedan kommit att utgöra en allt större del. I kategorin – övrigt – ryms arbetskraftsinvandring men också de som kommer hit från annat EES-land. Det framgår av statistiken att arbetskraftsinvandring och invandring från EES-land med anknytning till anhöriga är en relativt stor andel. Tar vi hänsyn till den illegala invandringen, de som inte åker hem eller vistas här utan tillstånd, representerar uppehållstillstånden ett bra mått på det tryck Sverige utsätts för. Siffrorna stämmer också förvånansvärt väl överens med folkökningen under samma period. Genom åren kan vi se enstaka år när totalsiffran gått ner men trenden är entydig och varje år växer invandringen runt 7%.

Uppehållstillstånd 1980-2017

Tittar vi på nästa graf ser vi att från 1980 fram till 2017 har 620966 fått uppehållstillstånd av asylskäl. 881804 har beviljats uppehållstillstånd för att de är anhöriga till asylsökanden. Vi kan således säkert säga att 1502770 uppehållstillstånd beror på att vi tagit hit asylsökanden. I kategorin övrigt finner vi 754442 personer. Här finns en stor del som kommit hit till följd av de asylsökanden men också legitim invandring, t.ex. arbetskraft från annat EU-land. Räknar vi hälften till kategorin – invandring p.g.a. anknytning – landar vi på 1,8 miljoner vilket är nästan exakt lika många som den officiella befolkningsökningen under samma period.

Uppehållstillstånd efter kategori

Någon kanske undrar varför inte istället använda SCB’s statistik över folkbokföring, där både in- och utvandring registreras varje år. Skälet är att vi inte är intresserade av att följa svenskar som flyttar utomlands för att jobba eller som flyttar ut och hem som pensionärer. Den största kategorin som flyttar ut och hem är svenskar. Vi är inte heller intresserade av hur många nordbor och européer som tillfälligt skriver sig i Sverige p.g.a. av arbete och studier och sedan skriver ut sig igen några år senare. Vi är enbart intresserade av att mäta den destruktiva asylinvandringen och dess medföljande anhörig- och arbetskraftsinvandring. Vi kan anta att dessa inte flyttar ut i första taget och det bevisas också av det nära samband som finns mellan just dessa uppehållstillstånd och befolkningsökningen.

Ingenting tyder på att den långsiktiga trenden på 7% ska upphöra. Det blir då enkel matematik att se hur många som kommer nästa 10 år, o.s.v. Inom en generation är svenskarna i minoritet. Helt i onödan eftersom vi enkelt, om vi vill, kan kasta ut dagens politiker.

Uppehållstillstånd långtidsprognos

Storleken på invandringen är ca: ett Norrköping varje år, ett nytt storstockholm vart 7:e år. Om 100 år är befolkningen helt utbytt och den som bor kvar kan, om inget nu snart ändras drastiskt, bara se på hur Sverige förvandlas till oigenkännlighet. Det som nu sker är så klart ingen slump utan sker i alla västländer och är en del i en medveten plan, huvudsakligen propagerad för av judiska lobbygrupper. I USA enades nyligen ett antal judiska grupper att fortsätta stödja ett öppet samhälle. Samma grupper vill behålla Israel judiskt. USA har gått från att ha varit 90% vitt, 10% svart till att idag det föds färre än 50% vita. Vill du se framtiden titta då på de nyfödda. Detta är ingenting som man ser negativt på från de styrande i USA och i andra västländer, då skulle det aldrig ske. Istället hyllas utvecklingen.

Dock skulle man aldrig ens drömma om att föra fram tanken att fördrivna palestinier ska ha rätt att återvända till sitt hemland. Israel ska förbli judiskt, bara västländernas folk ska bytas ut.

Hur ser det då ut i våra nordiska grannländer?

Det är inte helt lätt att jämföra länderna emellan. Systemen är inte helt lika och varje land har dessutom ändrat reglerna de senaste åren. Det blir därför en tabell som får representera en samlad bedömning efter ett antal timmars djupdykning på olika sidor. Inte så vetenskapligt kanske men förhoppningsvis informativt.

Mäter vi andelen invandrare ser vi att Sverige tar täten. 21% av befolkningen. Norge ligger inte långt efter men Finland har betydligt lägre andel invandrare. Alla länderna gav många uppehållstillstånd 2016. Förvånansvärt många mot bakgrund av att debatten är mer öppen i Danmark och Norge. Gräver man lite djupare i siffrorna går det att få fram att bilden inte är helt rättvisande eftersom andelen uppehållstillstånd till följd av asyl- och anhöriginvandring är mycket högre i Sverige än i de övriga länderna. Mixen av de som får uppehållstillstånd ser således lite olika ut mellan länderna. Sverige sticker onekligen ut i negativ bemärkelse.

Norden 2015 Sverige Norge Danmark Finland
Ursprungsbefolkning 7655149 4360839 5002242 5149042
Invandrare 2092206 804963 657473 322711
% 21% 16% 12% 6%
Uppehållstillstånd 2016 150535 44600 80002 30179
% av befolkningen 1,5% 0,9% 1,4% 0,6%
varav asyl/anhöriga 110603 10000 15000 10000
% av befolkningen 1,1% 0,2% 0,3% 0,2%