Alla vacciner dåliga

Mycket friskare naturligt än med sprutorna

Greg Glaser är juris doktor och ombud för den amerikanska föreningen Physicians for Informed Consent. De driver just nu ett fall i domstol med syfte att stoppa alla former av vaccintvång för alla vacciner. De har mycket på fötterna. Deras egna material, studier av Amishfolket (som för övrigt drabbats mindre av corona än övriga USA, trots att man inte vaccinerar sig), Dr. Paul Thomas långtidsuppföljning av ovaccinerade, enkäter från tusentals ovaccinerade runtom i USA samt tvilling- och familjeundersökningar. Tyvärr har inte myndigheterna, varken i USA eller Sverige, känt sig föranledda att jämföra helt ovaccinerade med vaccinerade. Hade man gjort det skulle man konstaterat, precis som vid jämförelsen mellan rökare och icke-rökare, att den ovaccinerade gruppen är betydligt friskare. Slutsatsen är entydig – samtliga vacciner, utan undantag, gör mer skada än nytta och den sammantagna effekten av alla rekommenderade vacciner i vaccinprogrammet är utan minsta tvekan förödande för folkhälsan. Bevisen är lika överväldigande som tydliga, enligt Dr. Greg Glaser från föreningen Physicians for Informed Consent.

Ramola D, på Bitchute, gör många intervjuer med intressanta och kunniga människor. Den med Dr. Greg Glaser är inget undantag. Greg berättar att man i enkäter frågat tusentals ovaccinerade, från alla delar av USA, om deras hälsostatus. Svaren är förkrossande entydiga – de ovaccinerade är friskare. Sjukdomar och besvär som är vanliga hos befolkningen i övrigt förekommer knappt ens i denna grupp. Andelen ovaccinerade som till exempel har någon kronisk sjukdom i USA är två procent, jämfört med 50 procent i hela befolkningen.

Greg Glaser, J.D. — Physicians for Informed Consent
Juris doktor – Greg Glaser

Myndigheterna vägrar studier

Dr. Glaser berättar att amerikanska myndigheter erkänner att man aldrig gjort någon studie där man jämfört vaccinerade med ovaccinerade. Det skäl man anger är att det redan är bevisat att vacciner är av godo och dess sammantagna långsiktiga effekt därför inte behöver studeras. Detta är ett märkligt förhållningssätt ur vetenskaplig synpunkt. Det material som Physicians for Informed Consent redovisar pekar på raka motsatsen och är en stark indikation på att en sådan jämförande studie behöver göras. Resultatet skulle sannolikt vara förödande för vaccinindustrin och det är förmodligen därför någon studie heller aldrig gjorts.

Hur kan man veta säkert det man påstår om man aldrig undersökt det? När man, till exempel, jämförde rökare med icke-rökare fann man att rökare mycket oftare drabbades av lungcancer. Detta var något som länge förnekades och tobaksindustrin motarbete ursinnigt forskningen om tobakens skadliga effekter. Det tog tio år från det att forskningsresultatet var klart tills det att myndigheterna vidtog åtgärder, berättar Greg Glaser.

Läkemedelsindustrins lobby är betydligt starkare än tobakslobbyn och har genom sitt starka inflytande lyckas göra det till en självklarhet att all vaccinering är gynnsam för den enskilde och folkhälsan – de flesta ska inte ens fundera på denna grundläggande fråga – samtidigt som all information som pekar på motsatsen döljs i etablerade medier och bakom konsensusvetenskapen.

Inga vaccinerer gynnsamma

Greg Glaser berättar att allt som organisationen gör syftar till att samla fakta och information. Man började arbetet med att gå tillbaka till 1950-talet för att studera förekomsten av olika sjukdomar i befolkningen innan massvaccineringen påbörjades. Sedan jämförde man dessa sjukdomars förekomst, år för år, fram till idag. Slutsatsen är lika nedslående som tydlig – inte för en enda sjukdom, från mässlingen (vaccinet kom 1963) till polio (1955), är vaccinerna gynnsamma.

Studierna visar att de vanligt förekommande sjukdomarna under 1800-talet i stort redan förvunnit fram till 1950-talet men av helt andra orsaker. Greg nämner bättre hygien och sanitet, rent vatten, bättre tillgång till näringsrik kost, kyl- och frysskåp och generellt bättre levnadsförhållanden. Samtligt kurvor för de sjukdomar man idag vaccinerar mot uppvisade en kraftig minskning fram till dess att massvaccinering infördes. Efter det följde i spåret många andra sjukdomar.

Politicians vs Doctors on Vaccines, Quacks and Hippies on ...
Minskningen av olika sjukdomar startade långt innan vaccinerna fanns

Friska innan massvaccineringen

Perioden 1940 till 1960 var en period där de flesta hade en mycket god hälsa och kroniska sjukdomar var ovanliga. Trots den goda hälsan i befolkningen infördes under 1960-talet en rad nationella vaccinprogam i USA. Det började med ett fåtal vacciner och främst rekommendationer, till att idag vara ett 70-tal som ofta, på olika sätt, är påtvingade. Tvånget är antingen direkt eller indirekt, till exempel genom att förskolor och skolor har som krav att vaccinprogrammet har följts för att du ska kunna bli antagen.

Från 1960-talet, i takt med att antalet vacciner ökade, kan vi se en tydligt, eskalerande, ökning i många sjukdomar, enligt Dr. Glaser. Vi ser en ökning av unga som är allmänt sjuka, har hjärtproblem, autoimmuna sjukdomar, allergier, cancer, ADHD, autism, mm. Sambandet mellan ökningen av vacciner och olika sjukdomar är, statistiskt, i det närmaste perfekt (99,9%). Det är svårt att inte dra någon annan slutsats än att vaccinprogrammet är det som skapar sjukdomarna. Ökningen av andra sjukdomar är i flera fall enorm.

VACCINE AUTISM LONG KNOWN AND PROVEN
Autism fanns knappt innan massvaccineringen påbörjades

En intressant observation är, påpekar Greg Glaser, att det är läkemedelsindustrin som tjänar pengar både på vaccinerna och läkemedlen som behövs, ofta livet ut, för att dämpa symptomen. En dubbelvinst för läkemedelsindustrin men en dubbelförlust för befolkningen som inte bara betalar för sprutorna och symptomlindringen utan, ännu värre, också tvingas leva med sjukdomarna.

Helt ovaccinerade försvinner

Ett allt större problem, enligt Dr. Glaser, är att pressen på de flesta att ta vacciner gör att de helt ovaccinerade riskerar att försvinna och med dem en oerhört viktig kontrollgrupp. Det var enbart genom att det fanns icke-rökare som man kunde bevisa att rökning orsakade lungcancer. Tvingar man alla att vaccinera sig försvinner kontrollgruppen ovaccinerade och därmed möjligheten att bevisa att vaccinationsprogrammet är skadligt. Kanske är det just detta man eftersträvar med vaccintvånget?

Greg Glaser menar att, vilket visas vad gäller rökning, att det ur folkhälsosynpunkt är avgörande att det alltid, oavsett vad det är, finns kontrollgrupper som inte exponerats eller utsatts för det man vill studera. Rent strategiskt, om man värnar om folkhälsan, är därför en mångfald vad gäller interventioner av godo. Detta är också ett viktigt argument för att aldrig göra något obligatoriskt. Det kan ta decennier innan forskningen till slut visar att något är farligt och kan endast bevisas om det finns en obehandlad kontrollgrupp.

Anekdotiska bevis samstämmiga

Utöver de omfattande studierna finns också omfattande anekdotiska bevis. Ett av de viktigare är från familjer, från alla delar av det amerikanska samhället, som alla har en liknande berättelse – man vaccinerade sitt första barn enligt vaccinationsprogrammet men barnet blev sjukt och avstod därför från att vaccinera sitt andra och kommande barn. I samtliga fall säger dessa föräldrar, samstämmigt, att det ovaccinerade barnet är betydligt friskare än de vaccinerade. I inget fall är det tvärtom, vilket det borde vara om vaccinprogrammet fungerade. Ska vi tro våra myndigheter borde de helt ovaccinerade vara sjukast och de vaccinerade friskast, inte tvärtom som föreningens studier och undersökningar visar.

Dr. Glaser upprepar att bland de ovaccinerade är sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och autism mer eller mindre frånvarande och att eftersom den studerade gruppen består av tusentals individer runtom i USA, en statistiskt representativ grupp, är det uteslutet att detta beror på något annat än vaccinerna.

FDA Pauses Johnson and Johnson COVID Vaccine After Six ...
En långtidsstudie av Dr. Paul Thomas som jämför vaccinerade med ovaccinerade. Vaccinerade= orange linje, ovaccinerade=blå linje

Verkar för informerad frivillighet

Föreningen Physicians for Informed Consent grundades av läkaren och specialisten i integrativ medicin, Shira Miller och består främst av läkare. Man gör noggranna studier inom olika områden, till exempel förekomsten av aluminium i vaccinerna. På hemsidan finns kortfattade sammanställningar (PDF) om allt från Covid-19, covidvaccinerna till vacciner mot mässlingen och andra vaccinrelaterade frågor. Språket är tydligt och informationen lättillgänglig för en bred engelsktalande allmänhet.

Pfizers studie ovetenskaplig

Exempel från deras material är en beskrivning av Pfizers studie som enbart hade till syfte att få vaccinet nödgodkänt så snabbt som möjligt och därmed helt saknar information om vaccinets långsiktiga effekter. Några studier av dödsrisk, sjukhusvistelse, effekt på gravida, ammande mödrar, de med svag immunitet eller påverkan på fertilitet, finns inte heller. Vidare, Pfizers studie är, i sin helhet, inte statistiskt säkerställd varför de påståenden Pfizer gjort saknar vetenskaplig grund. Faktum är att det, enligt Dr. Greg Glaser, är obegripligt baserat på det man vet om Pfizers studie, att vaccinet blivit nödgodkänt.

Andra studier föreningen gjort, visar att Covid-19 inte är den farliga pandemi man påstår och att vaccinerna inte är så ofarliga som myndigheterna och bolagen hävdar. Infektionsdödligheten (IFR) är till exempel 0,3% för Covid-19 medan den var 2,3% för spanska sjukan. Barn mellan 0 och 17 år har en överlevnad på 99,999 procent, de mellan 18 och 49 år, 99,97 procent och för dem mellan 50 och 64 år är överlevnaden 99,7 procent vid infektion. För dem över 65 år som inte är under vård eller på äldreboende är överlevnaden (IFR) hos de infekterade 98,7 procent.

Observera att dessa siffror avser alla och inte tar hänsyn till försvårande sjukdomsbild. Är du frisk, utan befintlig försvårande sjukdomsbild, är överlevnaden betydligt högre än som redovisas ovan. Mot bakgrund av denna information går det knappast att påstå att det finns någon pandemi, ännu mindre att på vetenskaplig grund motivera alla de drakoniska åtgärder, inklusive vaccinkrav och vaccinpass, man infört/inför.

Mässlingen – ett av många exempel

Vad gäller till exempel mässlingen visar föreningens studier att från år 1900 fram till 1963, då vaccinet introducerades, sjönk dödligheten från 13,3 till 0,2 per 100 000 invånare, en minskning med 98 procent. Huvudorsaken till död av mässlingen är undernäring och speciellt brist på vitamin A. Därför drabbas många fortfarande i fattigare länder. 75 till 92 procent av alla som läggs in på sjukhus för mässlingen har låga nivåer av vitamin A, både i USA och i andra länder. Idag är dödligheten 0,1 per 100 000 invånare (jmf 0,2 år 1963). Studier visar att den som får mässlingen i unga år har betydligt lägre risk för en rad andra sjukdomar som till exempel Hodgkins lymfom, eksem, astma och kardiovaskulär död i vuxen ålder.

NYC Mayor Forces Citizens to Get vaccinated - or Pay the Price
Död av mässlingen sjönk 98 procent innan något vaccin ens fanns

Idag ingår mässlingvaccinet i ett trippelvaccin (MPR-vaccin mot mässlingen, påssjuka och röda hund). Studier visar att barn som tagit det löper fem gånger så hög risk för kramper. Trippelvaccinet är, ren allmänt, dåligt studerat och inga undersökningar finns vad gäller till exempel cancer, mutationer eller fertilitet. Enligt föreningens informationsblad och Cochrane (numer sponsrat av Bill & Melinda Gates Foundation) är risken för att få en bestående skada av vaccinet 400 procent högre än att få det av mässlingen.

Aluminium rakt in i kroppen

Vad gäller aluminium visar studierna att det finns i många vacciner. Barnen i USA rekommenderas att ta 22 olika doser som innehåller aluminium fram tills de fyller 18 år. Myndigheterna beskriver aluminium som ett nervgift i kroppen. FDA varnar för metallen särskilt vad gäller spädbarn och barn. Eftersom metallen sprutas in, utan att passera mag-tarmkanalen kan koncentrationen, över tid, vara 1000 gånger så hög som vid oralt intag. Några studier av eventuella skadliga effekter till följd av aluminium i vaccinerna har inte gjorts. Allmänna riktlinjer är för nyfödda maximalt 3,3 mg och vid 12 månader 9,3 mg per dag. Många av vaccinerna som ges innan ett års ålder, innehåller betydligt större mängd än så – mellan 125 och 1125 mg per dos.

Inget vaccin är säkert

I dagens system har de läkare som hjälper sina patienter att undvika vaccinprogrammet det tufft, trots att ovaccinerade bevisligen är friskare. Extra svårt är det att ge medicinskt undantag för vaccination mot Covid-19. Inget av detta är baserat på vetenskap, enligt Greg Glaser, utan liknar mer ett auktoritärt diktat.

Problemet med diktat är att vi erfarenhetsmässigt vet att dessa ofta lett oss fel. Ett samtida exempel är opioden, OxyContin från Purdue Pharma. Preparatet var godkänt av FDA men visade sig orsaka enorma skador och vara beroendeframkallande. Detta är bara ett av många bevis på att vi aldrig får sluta ställa frågor om olika läkemedel och vacciner.

En annan drog, Vioxx, mot artrit från Merck, som också var godkänt av FDA gav avsevärt förhöjd risk av hjärtattack och stroke. Vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix från Glaxo Smith Kline, drogs tillbaka efter att många förespråkat att göra det obligatoriskt.

Det finns många fler exempel som alla visar att trots att ett preparat är godkänt av FDA, det senare kan visa sig vara skadligt. Därför är det en dålig idé att göra någon intervention obligatorisk eftersom det då saknas en obehandlad kontrollgrupp. Dr. Glaser poängterar att kontrollgruppen måste vara stor och bestå av individer från alla delar av samhället, åldrar, etniciteter, delstater och regioner för att utesluta andra samverkande faktorer och att det endast är möjligt om det är frivilligt att ta ett vaccin, läkemedel eller behandling.

Tack för att du läser Fria Sidor!