9/11: Chefsarkitekten – ett plan kan inte få en skyskrapa att falla ihop

Fria Sidor granskar 9/11: Del 4

Flygplanet Boing 707 som flög in i World Trade Center väger 200 ton. Det är mycket men var och ett av World Trade Center vägde 500 000 ton. Eftersom, enligt fysikens lagar, det saknar betydelse om flygplanet åker in i skyskrapan eller om det är tvärtom, så förstår vi att det är flygplanet som krossas och tillintetgörs – inte skyskrapan.

Ett flygplan kan därför inte få en byggnad på fall. Med 700/km i timmen så mosas flygplanet till ingenting. Kanske kan vi jämföra med om en bil åker in i en fågel eller kör över en aluminiumburk som ligger på vägen. Bilen klarar sig, fågeln eller burken tillintetgörs.

Inte heller bränder kan ha fått byggnaderna på fall. Det mesta bränslet försvann direkt vid första träffen. Det vet vi eftersom färgen på röken och det exploderande bränslet vid kollisionen var vit. Branden som sedan följde kan bara ge en värme på 400 – till max 800 grader, långt under de 500 som krävs för att stålet ska börja försvagas och de 1400 grader för att det ska börja smälta.

Även om det nu var planen och elden (antag det omöjliga) så kan en byggnad inte falla symmetriskt. Skadorna är ojämna och hur mycket det än hade fallit så skulle någon form av asymmetri finnas. Delar skulle finnas kvar, som inte hade brunnit lika mycket som andra och delar av byggnaden skulle stå kvar.

Antag att det var planet, bränslet och att allt föll symmetriskt. Det förklarar ändå inte hur allt föll ner i nästan fritt fall, pulveriserades och förvandlades till stoftpartiklar.

Vi kommer kanske aldrig få svar på exakt vad det var som fick byggnaderna på fall. De amerikanska myndigheterna gör allt för att förvilla och mörklägga. 9/11-kommissionen och dess rapport är ett hån mot alla döda och anhöriga. Vi behöver inte heller veta exakt vad som fick byggnaderna på fall. Det räcker med att vi kan visa att den officiella versionen inte stämmer för att avslöja konspirationen.

Låt oss lyssna på arkitekten till World Trade Center, Frank A. DeMartini, och höra honom själv berätta att byggnaderna var designade för att klara kollisioner med flera plan. Han dog för övrigt den 11 september 2001. Efter att först ha räddat sin fru, återvände han för att hjälpa andra.

Som Frank A. DeMartini påpekar är ett plan som en penna som flyger in i ett nät. Den träffar förmodligen inte ens så mycket av den bärande strukturen. Det mesta av detta sammanlänkade stålnät finns kvar även om några delar kanske skadas.

Ett plan är byggt för att vara lätt. Vingarna är t.ex. helt i aluminium. Planet är ihåligt. Det troliga är att inte ens 100 plan skulle få en skyskrapa som World Trade Center att implodera och förvandlas till stoft. Det är motorerna som är tunga men de träffar en mycket begränsad yta i relation till den väggyta World Trade Center 1 och 2 hade.

Planen är så lätta och sköra att fåglar kan ge stora skador på dem, ändå påstår man att flygplanen fick två gigantiska skyskrapor på fall

Oberoende forskare som bedömt detta utifrån bilderna menar att flygbränslet försvann i princip omgående i en explosion. Det är lättantändligt och exploderar snabbt med en hög temperatur. Att temperaturen var hög vet vi eftersom det eldklot som fanns någon minut efter kollisionen var helt vitt. Desto varmare, desto vitare. Det fanns således mycket lite flygbränsle kvar. Efter den initiala explosionen var det materialet i byggnaden som huvudsakligen var bränsle till branden.

Nästan allt flygbränsle exploderar och ger en kort tid mycket höga temperaturer

Christoffer Bollyn

Det vet vi också eftersom den eld som sedan följde hade mörkröd färg och svart rök. Detta bevisar att temperaturen var låg (inte hade flygbränsle) och att elden hade begränsad tillgång till syre (låg under bråte), det senare ger mörk rök men innebär också låga temperaturer. Temperaturer som omöjligt kan smälta stål så att hela byggnaden rasar.

Stål leder värme bra vilket gör att det måste till enorma temperaturer under långt tid för att få stora delar av den bärande strukturen att bryta samman. Du får inte 1000 grader på en punkt utan värmen leds vidare ut i hela stålkonstruktionen.

Stålet börjar försvagas i en första fas runt 500 grader och börjar smälta runt 1400 grader Celsius. Eldsvådor når inte ens upp till hälften och ofta betydligt lägre temperaturen än så. De tester som man gjort i flera länder för att fastställa temperaturer vid bränder där man sedan mäter temperaturen i stålet hamnar runt 300-400 grader Celsius.

Allt stål som användes för att bygga World Trade Center 1 och 2 var certifierat enligt standarden ASTM E119, vilket betyder att stålet ska klara flera timmar av temperaturer under 1000 grader Celsius. Enligt Kevin Ryan som arbetar på samma företag som certifierar stål så krävs det förmodligen temperaturer upp mot 2000 grader Celsius och att stålet först blir illrött innan det smälter. 9/11-kommissionen kom dessutom fram till, i sina egna analyser, att de flesta stålpaneler aldrig uppnådde temperaturer över 250 grader Celsius. Så eldsvådorna kan inte ha orsakat byggnadens fall. Det är fullständigt omöjligt.

J. McMichael var en av de första att påpeka det absurda i att flygbränsle kan användas att smälta järn i en artikel kallad ”Muslimer upphäver fysikens lagar”. Han skriver:

”Användandet av flygbränsle för att smälta stål är en enastående upptäckt. Det är häpnadsväckande att ingen, fram till nu, har fått det att fungera och det bevisar att dessa terrorister var inga dumhuvuden. Den energi som behövs för att smälta metallerna kan komma från en gasflamma, laser, elektronstråle, friktion, ultraljud eller från högt tryck, till exempel en explosion. Nu vet vi att det som dagens tekniker laborerar med inte behövs, dessa briljanta terrorister har visat dem metoden framför andra – flygbränsle.”

Även om vi antar att den officiella versionen om planen, flygbränslet och elden som skulle fått stålet att försvagas och byggnaderna på fall, förklarar det ändå inte hur byggnaderna föll symmetriskt i fritt fall.

Skulle elden vara orsaken hade vi sett olika grader av svaghet i byggnadsstrukturen. Någon våning skulle vara svagare än en annan, någon sida mer utsatt än en annan p.g.a. planets påverkan och eldens utbredning. Det skulle finnas många delar kvar, kanske halva byggnaden skulle stå kvar. Byggnaden skulle falla asymmetriskt.

Så här skulle det kanske sett ut. Någon starkare del står kvar, andra delar rasar.

Även om vi antar att planen och flygbränslet orsakade byggnadernas kollaps och att alla delar av byggnaden föll ner samtidigt helt symmetriskt så kan den officiella versionen ändå inte förklara varför allt exploderade samtidigt och förvandlades till stoft.

Norra tornet exploderar och förvandlas till stoftpartiklar. Byggnaden faller sedan ner i nästan fritt fall. Inte det vi kan förvänta oss av en eldsvåda och ett flygplan.

911review.com

Det här är en explosion och inte en byggnad som härjas av bränder.

Det finns helt enkelt ingen vettig förklaring. Den officiella versionen har varken svar på World Trade Center 7 eller någon av World Trade Center 1 och 2. Vi kan välja att tro på sagorna i den officiella versionen 9/11-kommissionens rapport eller så kan vi ställa oss på samma sida som tiotals miljoner amerikaner, anhöriga, arkitekter, ingenjörer, byggare, piloter och oberoende forskare och kräva att alla kort läggs på bordet. Välj själv vem du vill tro på men gör det utifrån att först ha satt dig in i detta. Lita aldrig blint på myndigheterna, de är politiskt styrda.

Låt oss titta lite på de teorier som förts fram hur byggnaderna kunde falla samman?

Det finns tre linjer. Den första teorin som fick stort stöd var den om nano-termit. Detta eftersom man funnit spår av detta i olika prover som tagits. Nano-termit förklarar mycket men inte hur byggnaderna mer eller mindre förvandlades till stoftpartiklar.

Niels Harrit, doktor i kemi vid Köpenhamns Universitet, tror på nano-termit

Niels Harrit, doktor i kemi. Köpenhamns Universitet

Judy Wood visade övertygande i sin bok, Where did the towers go?,  att det inte (i alla fall enbart) kan vara nano-termit utan att det finns mycket som tyder på att någon form av högenergivapen användes. Hur ska vi annars förklara att byggnaderna försvann och blev till stoft? Seismologiska mätningar som mäter ljud visar att materialet som slog i marken var mycket mindre än förväntat. Tyvärr har vi mycket liten kunskap om högenergivapen, om de finns och hur de fungerar. Många har därför svårt att ta teorin till sig, trots att den förklarar i stort alla fenomen. http://www.drjudywood.com/articles/a/bio/Wood_Bio.html

Judy Wood, doktor i materiallära vid Virginia Tech, tror på metoder byggda på högenergi

Jim Fetzer har tillsammans med andra forskare därför lanserat en tredje teori och menar att det måste vara någon form av små moderna kärnladdningar som använts. Det kan förklara mycket men går det att förena med den uppmätta radioaktiviteten? Snart kommer han ut med en ny bok i frågan – det ska bli spännande. Titta gärna här på fantastiska bilder som är så talande, sällsynt bra http://jamesfetzer.blogspot.com/2015/09/the-nuclear-truth-about-911.html

Jim Fetzer, doktor i filosofi och vetenskap vid Indiana Univerity, tror på kärnvapen

De tre olika lägren har inte sällan bittra ordväxlingar och anklagar varandra för att fara med osanning och vara desinformatörer. De enda de är helt överens om är att den officiella versionen är en lögn. Fria Sidor håller dörren öppen för all forskning och anser att alla har i grunden försökt att söka sanningen och därmed hjälpt till att bygga kunskap i frågan.

Dagens video är lite längre och handlar om hela hanteringen av 9/11, anhöriga och byggnadernas fall. Den är gjord av Arkitekter och Ingenjörer för sanningen om 9/11 som bekänner sig till teorin om nano-termit. Den är mycket välgjord och rekommenderas varmt. Intresset för 9/11 kommer och går. Genom att vi själv sätter oss in i frågan och drar lärdom kanske alla som dog denna dag inte gjorde det förgäves. Genom att aldrig sluta forska och gräva efter vad som hände, aldrig sluta ställa frågor och kräva svar, hedrar vi de som omkom denna dag.

Det är jobbigt att ta till sig sanningen, att öppna dörren för möjligheten att vi blir lurade och har blivit lurade för det betyder att vi måste ändra hela vår syn på världen. Det gör ont och ger både fysiska och psykiska reaktioner. Det är dock värt det. Äntligen kan vi läka och kasta av oss alla lögner man prackat på oss och vi kan bli ett med oss själva. Framtida generationer kommer tacka oss om vi är den generation som säger – nu räcker det!

Slutsats: Planen kan inte ha orsakat skyskrapornas fall, elden kan inte smälta stål, byggnader kan inte falla symmetriskt, definitivt inte i fritt fall och inget kan förklara explosionerna och att byggnaderna förvandlades till stoftpartiklar. Det råder olika teorier bland oberoende forskare vad som orsakat byggnadernas explosion/implosion. Det enda man är helt överens om är att den officiella versionen omöjligt kan stämma.

Fotnot: Boken ”Where Did the Towers go” av Judy Wood är ett litterärt och forskningsmässigt mästerverk även om man inte delar varenda slutsats. Rikligt illustrerad med bilder som är mycket avslöjande. Bygger helt på vetenskap, fakta, bilder och logik. Rekommenderas varmt för alla seriösa forskare.