Varför ser västvärlden ut som den gör?

Hevré Ryssen

Hur kommer det sig att vår värld ser ut som den gör? Varför sköljs vi ständigt över med globalism, krig, sionism, anti-vit propaganda, anti-nationalism, lögn på lögn inom alla områden och pumpas ständigt fulla med skuld för att vi inte gör tillräckligt för andra medan vi förväntas ge upp vad som är bäst för oss själva? Varför får vita inte vara stolta över sin identitet, kultur och ras men svarta får det? Varför attackeras kärnfamiljen? Varför får vi aldrig granska judarna? Varför är de satta på en piedestal? Varför attackeras alla som vill granska ”förintelsen”? I detta inlägg ska vi titta närmare på det judiska inflytandet på världen och dess möjliga orsaker.

Hevré Ryssen

Hervé Ryssen, fransk forskare utbildad på Sorbonne, började på 2000-talet att titta på det judiska inflytandet. Han såg spår av det men ofta i olika skepnader – sionismen, ortodox judendom, globalism, internationella banker, olika NGO’s, judiska lobbyn, judiska föreningar med världsomspännande förgreningar, de kriminella nätverken, storföretagen, inom universitetsvärlden, i politiken, liberalismen, feminismen, o.s.v.

Det föreföll, till att börja med, som att det var från varandra separata fält som inte hade med varandra att göra men samtidigt växte en allt tydligare bild fram att det judiska inflytandet inte bara var stort inom alla dessa områden utan också över tid drog åt samma håll. Det gemensamma temat var att bryta ner de traditionella europeiska samhällena, att attackera den vita identiteten, kulturen och rasen samt att det var någonting självklart, bra och naturligt att det judiska inflytandet tog över i världen. Hervé Ryssen var tvungen att få en djupare insikt och han gick metodiskt igenom tusentals originalkällor, ofta judiska, för att förstå. Han har skrivit nio böcker. Du kan ta del av några av hans slutsatser i denna text.

Judendomen ett politiskt projekt

Judendomen har inte främst med ras, religion eller Israel att göra. Det är bara delar i ett större, övergripande, mycket viktigare projekt, som berör hela mänskligheten och det är politiskt. Hela mänskligheten ska med tiden komma under judisk överhöghet. Det sker när Messias kommer.

Innan så kan ske, innan Messias kan komma, måste alla konflikter på jorden vara eliminerade. Enligt Hervé Ryssens forskning betyder det att alla källor till konflikt på jorden måste försvinna. Olika religioner kan leda till konflikt, olika nationer, olika raser, olika folk, o.s.v. I Judendomens DNA ligger därför, som en ständigt puls, att bryta ner alla skillnader, inom alla områden. Här är viktigt att poängtera att judarna samtidigt måste göra allt för att bevara sin unikhet, ras, kultur och tradition. När Messias kommer står de då ensamma som Guds utvalda folk.

Vi hör inte detta ofta uttalas öppet av judiska lärda, vi får oftast bara fragment som berör vissa delar, men 2003 publicerade Dr. Yitzhak Attia från Yad Vashem, Tel Aviv, något viktigt som berör detta, han skrev:

”Även om vårt förnuft högljutt signalerar det absurda i denna konfrontation mellan ett litet obetydligt folk, som det israeliska folket, å ena sidan, och hela mänskligheten, å den andra..hur absurt, hur osammanhängande, hur monstruöst det än kan förefalla, är vi engagerade i nära strid mellan Israel och andra nationer, som bara kan ske genom folkmord (genocidal) och vara totalt, eftersom det är en fråga om våra respektive identiteter.”

Det kan vara svårt att ta in, men en helt central del i denna politik, i närtid, är att försvaga den europeiska, vita, befolkningen. Här kan du lyssna på Noel Ignatiev, som fritt får föreläsa, studera och föra fram dessa tankar. Han tillhör själv ”de utvalda”. Detta tänkande är idag accepterat inom amerikanska universitet.

Ett annat nyligt exempel är den amerikanske judiske senatskandidaten i Maine, USA, Richard Fochtmann som du kan lyssna på nedan. Han tycker det är bra att vita män tar livet av sig då de försvinner snabbare. Detta tänkande är inte alls ovanligt inom denna grupp och de lyckas, förvånansvärt ofta, få omedvetna vita att tycka likadant. En del så till den grad att de aktivt letar efter en partner som inte är vit. Eftersom det judiska inflytandet, idag, är helt dominerande i västvärlden, har de inget problem alls att öppet propagera för vitas ondska och utplåning. Politiker i västvärlden gör det också. De har inget val eftersom de kommer motarbetas, med alla medel, om de för fram någon annan åsikt. Det finns idag därför inte en enda ledande politiker i hela västvärlden som öppet vågar säga att vita finns och att ett land tillhör den vita ursprungsbefolkningen.

Varför inte lyssna på den tyske judiske politikern Gregor Gysi som tycker det är bra att det föds färre tyskar (=nazister enligt honom).

Den förre judiske presidenten i Frankrike Nicolas Sarkozy säger här i ett tal att staten kommer tvinga fransmännen att rasblanda, samtidigt säger han till araberna att de absolut inte ska göra det, eftersom det är förkastligt. Vita ska således rasblanda men araberna uppmanas att inte göra det och behålla sin identitet. Den judiska etniciteten, identiteten och kulturen är också självklart någonting heligt och bra.

En enda lång följd av tragedier

I den judiska självberättelsen återkommer temat om ständiga förföljelser, från förvisningen ur Egypten till Auschwitz. I alla dessa, otaliga och nästan alltid antingen helt fabricerade eller kraftigt förvrängda, berättelser återkommer ett ständigt tema – stoltheten att tillhöra ”Det Utvalda Folket” men samtidigt ett förakt för de omgivande folken, goyim (icke-judar), dess traditioner och kultur. Andra folk har genom historien hatat och försökt förgöra dem. De måste hålla samman mot oss andra. Otaliga judiska författare har beskrivit just detta i sitt författarskap. Ur detta strömmar så ett ”vi och dom”-tänkande med en djupt liggande önskan om revansch mot alla dessa påstådda oförrätter och förtryck, som alltid skett utan egen förskyllan och som också skapar en obändig tro på den slutgiltiga segern.

Judarna som koloniserade och förträngde Palestinierna hade (har) inga problem att mörda eller tortera dem, eftersom palestinierna är goyim (icke-judar). De kristna kyrkorna fick ofta se sina ägodelar stulna eller förstörda. Föreståndarna blev (blir) inte sällan spottade på. Vi är icke-judar och är inte lika mycket värda. En viktig förklaring till ett annars lika obegripligt som förkastligt beteende.

”Förintelsen”

”Förintelsen” är idag en helt central del i mytbildningen om alla förföljelser. Den skapar gemenskap bland judarna, som nu delar ett lidande i närtid, i det kollektiva minnet och förstärker bilden av att icke-judar ständigt är ute efter dem. Den fungerar idag också som ett effektivt vapen mot oss. Dels genom att allt som man påstår tyska folket stod för, folk, nation och självbestämmande, är något farligt, dels för att vi aldrig misstänker att ett folk som fallit offer för ett sådant lidande själva kan vara förövare. Psykologiskt ser vi därför inte deras inflytande och vi ursäktar samt blundar för deras övergrepp på andra.

Fria Sidor uppmanar dig att snarast, om du inte redan gjort det, göra dig fri från denna judiska myt. Du kan gratis ladda ner pdf-boken, ”En tom säck kan inte stå”, från Fria Sidors server, här. Nedan en kort film som enkelt förklarar varför myten inte kan stämma.

Förnekar egna brott

På något sätt lyckas man helt radera, ur det kollektiva minnet, sina egna brott. Det är idag väl belagt, även bland judiska historiker, att judarna hade en helt avgörande roll i den s.k. ”ryska revolutionen” där man inte bara finansierade, planerade och genomförde den utan där judar var helt dominerande även när det gäller dödandet och tortyren. En ”revolution” som har mellan 30 och 60 miljoner människor på sitt samvete. På samma sätt har man helt förträngt sin absolut ledande roll att skapa ”kriget mot terrorismen” och att USA skulle börja med att gå ut i krig mot Irak, år 2003. Den dominerande rollen inom all form av slavhandel tycks också helt ha hamnat i minneshålet liksom att den organiserade brottsligheten i världen ofta har haft judiska förtecken, inte italienska. Brotten och terrorn i Palestina sopas helt under mattan, för oss, samtidigt som man för sina egna hyllar t.o.m. mördare, t.ex. av vår egen Folke Bernadotte.

Lev Trotskij (Leon Davidovich Bronstein) psykopat, massmördare och jude

Kyrkan med på det

Judarna måste bevaras tills ”domedagen” – det har alltid varit kyrkans linje. Respekten för dem och deras roll i Bibeln har alltid funnits hos kristna men man har under långa perioder sökt att hålla dem i schack. Det var efter den Franska ”Revolutionen” som deras kraft släpptes utom kontroll men även innan dess lyckades regenter/kyrkan inte alltid lägga sordin på deras strävanden, inte sällan med utvisning som följd. Kyrkan har idag istället förvandlats till den främsta förespråkaren för t.ex. mångkulturalism, HBTQ, universalism, fri migration och inte minst kristna sionister är fullständigt fanatiska i sin övertygelse att judarna måste skyddas, t.o.m. så pass mycket att man är beredd att dö för dem i olika krig som USA genomför runt om i världen på Israels uppdrag.

Slutsats

Fria Sidor är alltid försiktig att hitta den där enda förklaringen till allt. Samtidigt måste vi försöka förstå. Förstår vi inte vad som sker kan vi inte heller skydda oss. Även om Hevré Ryssens forskning inte till alla delar skulle stämma har vi idag ändå klara bevis för att den judiska lobbyn aktivt arbetar för att bryta ner våra samhällen.

Den som påstår något om judar får alltid höra att det är en ”konspirationsteori”, antisemitism eller beror på någon ”mental defekt” hos den som gör påståendet. Varenda forskare, i hela världen, som går emot eller ifrågasätter ”förintelsen” kan räkna med att attackeras på det mest vedervärdiga sätt – ändå vet vi idag att den är en lögn, från början till slut. Vi måste därför också ställa oss frågan – vad mer är inte sant som de vill att vi ska tro på?

I detta inlägg har du fått ytterligare några pusselbitar och bevis för att försöka förstå varför västvärlden ser ut som den gör. Utgå aldrig från att någon enskild forskare eller källa har rätt i allt. Ta reda på fakta, bevis och tänk alltid själv. Endast du själv kan bedöma vad du tror är den mest rimliga förklaringen. Viktigast av allt – rikta aldrig din kritik mot judar som grupp. Rikta din kritik mot de individer som du anser har fel och den judiska lobbyn, de som driver på, från toppen, och piskar in alla andra i fållan. De flesta enskilda judar är förmodligen minst lika hjärntvättade som vi är. Glöm inte bort att antisemitism är något som judiska lobbyn i grunden gillar eftersom det piskar in flocken och får judarna att hålla samman mot oss andra. Gör dig inte till ett villigt verktyg för dem.