Vad är AIDS?

HIV/AIDS var 1980-talets corona och spred fruktan runt jorden

Fria Sidor kommer i ett antal inlägg granska HIV/AIDS. De kan vid en första anblick tyckas tillhöra det förgångna med tanke på att det var länge sedan denna farsot gjorde någon rädd – idag är det corona vi är rädda för. Likheterna är dock slående mellan det vi ser idag med corona och det som hände på 1980-talet med HIV/AIDS. Faktum är att metoderna att koppla ett påstått virus till sjukdom inte skiljer sig mycket dem emellan. För att förstå corona bättre är det därför relevant att också granska HIV/AIDS. I detta inlägg börjar Fria Sidor med att ställa frågan vad AIDS är? Många tror att det finns en specifik sjukdom som heter AIDS vilken antas vara orsakad av ett virus – HIV. Så är inte fallet. AIDS är ett samlingsnamn, ett paraply, under vilket redan tidigare kända sjukdomar samlats. Det som avgör om en sjukdom klassificeras som AIDS eller den tidigare redan kända sjukdomen är förekomsten av ett virus – HIV. Inlägget baseras på Dr. Peter H. Duesbergs fantastiska bok – Inventing the AIDS Virus. Se länk nedan.

Vad är AIDS?

AIDS står för Acquired immunodeficiency syndrome, vilket antyder något förvärvat som försvagar immunsystemet, i detta fall ett virus – HIV. HIV behöver inte orsaka sjukdom omedelbart utan kan vila latent. Det anses dock så farligt att om du inte tar läkemedel livet ut kommer du troligen, enligt konsensus, dö inom något decennium. Har du viruset kan du aldrig bli av med det.

AIDS inte en sjukdom

AIDS inte är en sjukdom, det är ett samlingsnamn för upp till ett trettiotal redan tidigare kända sjukdomar. När AIDS först lanserades som begrepp angav det amerikanska Smittskyddsinstitutet, CDC, enbart ett fåtal sjukdomar man kopplade till begreppet. CDC adderade sedan löpande, perioden 1983 till 1993, nya tidigare kända sjukdomar under paraplyet AIDS, något som gjorde att sjukdomen, i statistiken, ökade kraftigt under 1980-talet. CDC började, år 1983, med tolv redan kända sjukdomar. Dessa var:

Kryptosporidios – en sjukdom orsakad av en parasit som främst sprids via orent vatten och ger diarré. Lunginflammation. Strongyloidos – en sjukdom orsakad av en parasit som ger lunginflammation och infektion i centrala nervsystemet. Toxoplasmos – en sjukdom orsakad av en parasit som ger lunginflammation och infektion av det centrala nervsystemet. Candidiasis – en svampinfektion som orsakar matstrupsinflammation. Cryptocockos – en sjukdom orsakad av en svamp som ger infektion av det centrala nervsystemet. Atypisk mykobakterieinfektion – en bakterie som ger infektion bl.a. i lungorna.

Cytomegalovirusinfektion – en sjukdom orsakad av ett herpesvirus och ger infektion av lungorna, magtarmsystemet och det centrala nervsystemet. Herpes Simplex (HSV) – ett virus som ger feber, svullna lymfkörtlar, hudutslag (mer än en månad för AIDS) och infektion i lungor samt magtarmsystemet. PML – en sjukdom orsakad av ett virus som ger infektion av det centrala nervsystemet. Kaposis sarkom – en cancersjukdom som påverkar blodkärlen. Lymfom – en blodcellscancer, för AIDS huvudsakligen i hjärnan.

1985 utökades definitionen av AIDS och inkluderade nya, redan kända, sjukdomar men som nu krävde antikroppstest för att klassificeras som AIDS. Var testet negativt hade patienten den redan kända sjukdomen, var det positivt hade patienten AIDS.

Histoplasmos – en sjukdom orsakad av svamp som främst påverkar lungorna. Isosporiasis – en sjukdom som orsakas av en parasit och ger feber, diarré, kräkningar m.m. Burkitts lymfom – en cancer främst i lymfsystemet. Candidainfektion – en sjukdom orsakad av en svamp som ger infektion i luftrör och lungor. LIP – en ovanlig lungsjukdom vars orsak är okänd och klassificeras som AIDS för barn under 13 år med positivt antikroppstest.

1987 utökades definitionen ännu en gång, nu med följande ofta redan kända sjukdomar där ett positivt antikroppstest diagnostiserar för AIDS, ett negativt för den ursprungliga sjukdomen.

Demens. Mycobacterium tuberculisis – en sjukdom orsakad av en bakterie och, vad gäller AIDS, kan ge infektion var som helst i kroppen. HIV-Avtacklingssyndrom (utmärgling) – ofrivilligt förlorande av fett- och muskelmassa, i kombination med diarré och utmattning utan annan fastställd orsak än HIV (genom antikroppstest). Salmonella (återkommande) – en sjukdom orsakad av en bakterie som ger feber och diarré.

1993 utökades definitionen igen, nu med följande tillägg för diagnostisering av AIDS:

Bakteriell lunginflammation (återkommande) – orsakad av bakterier. Lunginflammation (återkommande) – orsakad av virus. Livmoderhalscancer (invasiv). T-celler – lägre förekomst än 200 per mikroliter eller lägre än 14 procent av förväntad nivå.

AIDS eller redan känd sjukdom?

Hur ska en läkare kunna bestämma om en sjukdom ska klassificeras som AIDS eller inte?

Helt avgörande i bedömningen är om det finns ett virus eller inte. Den vanligaste metoden är att mäta antikroppar. Är testet positiv anses du ha HIV. Får du sedan en sjukdom på listan ovan och speciellt om du också har ett lågt antal T-celler, vilket indikerar ett försvagat immunförsvar, är det troligt att sjukdomen klassificeras som AIDS. Har du inte HIV klassificeras sjukdomen som den redan tidigare kända sjukdomen. Förekomsten av HIV-viruset är således avgörande för klassificeringen.

Jämförelse med corona

Vi ser en synkronisering hur man fastställer sjukdom vad gäller AIDS och hur det går till med corona, även om det självklart också finns skillnader.

Sjukdomen Covid-19, precis som för AIDS, bestäms inte främst genom symptomen utan genom ett test som visar förekomsten av ett virus. Har du testat positivt i PCR-test eller har antikroppar mot Sars-Cov-2, antas du ha eller har haft viruset. Du kan ha viruset utan att få ett enda symptom och är då asymtomatisk. Får du symptom med ett positivt test, har du Covid-19 men är testet negativt, har du någon annan sjukdom.

AIDS fastställs på exakt samma sätt. Har du antikroppar antas du ha viruset (HIV). De som får en sjukdom enligt den lista CDC tagit fram har AIDS om de också har HIV. De som har HIV men inga symptom bär ett latent virus. Får du exakt samma symtom men testet visar negativt, d.v.s. du har inte HIV, har du någon av de redan tidigare kända sjukdomarna.

Det finns några skillnader också. Sars-Cov-2 kan bestämmas antingen genom ett antikroppstest eller ett PCR-test, HIV främst genom ett antikroppstest. Det påstås finnas effektiva vaccin mot Sars-Cov-2 medan ännu finns inget vaccin mot HIV.

Slutsats

Vi har sett att AIDS inte är en specifik sjukdom utan ett samlingsnamn för ett trettiotal redan tidigare kända sjukdomar, i sin ursprungliga definition orsakade av bakterier, svampar, parasiter och vanligt förekommande virus och att en diagnos för AIDS helt beror på förekomsten av ett annat virus – HIV. Centralt blir således att granska vad vi vet om detta virus. Det ska Fria Sidor göra i kommande inlägg.

Tack för att du tar dig tid att läsa Fria Sidor!