Professorernas chockerande upptäckt

Presentation vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland september 2021

Antalet chockerande nyheter avlöser varandra nästan på daglig basis. Var och en av dessa skulle i en normal situation ge rubriker i månader men vi befinner oss inte i ett normalt läge utan i ett krig – ett informationskrig. Ett antal tyska professorer har dragit sitt strå till stacken genom att mycket professionellt och noggrant obducera avlidna vaccinerade samt studera prover från de så kallade vaccinerna. Dessa undersökningar är så utförliga och oklanderliga att den tre timmar långa presentationen förtjänar att lyftas fram extra i floden av andra nu i stort sett dagligen förekommande bevis. Det de presenterar är chockerande.

Sammanfattning – presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland

Den 20 september 2021 hölls en presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutligen, Tyskland. Den direktsändes på Internet och finns dubbad på engelska. Det som presenteras är a) fynd från obduktioner av 40 patienter som dött inom två veckor från att ha injicerats med ett så kallat coronavaccin b) okänt material och komponenter i vaccinerna som bland annat en österrikisk forskargrupp funnit. Presskonferensen börjar med obduktionerna för att i del två (ca: 1:20) göra en djupdykning i vaccinernas innehåll.

Obduktionerna har utförts av professor Dr. Arne Burkhardt med över fyra decenniers erfarenhet av obduktioner med tiotusentals obducerade samt 150 faktagranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, professor Dr. Walter Lang, med 25 års erfarenhet av obduktioner och som expert inom området på ett flertal välkända sjukhus samt professor Dr. Werner Bergholz, med decenniers erfarenhet från elektromekanik och kvalitetskontroll. Deras fynd är granskade samt verifierade av andra professorer och har därför hög trovärdighet.

Fynden bekräftar de som gjorts av Dr. Peter Schirmacher, chefspatolog på universitetet i Heidelberg, där han funnit att 30 till 40 procent av 40 avlidna vaccinerade, dött till följd av vaccinet. Obduktionerna visar också en stor mängd märkliga, ofta oförklarliga, föremål, strukturer och partiklar i vävnaderna.

En österrikisk forskargrupp som är en av ett trettiotal andra grupper, i ett löst sammansatt världsomspännande nätverk, bekräftar i sin analys det andra grupper, bland annat från Spanien, USA och Japan, kommit fram till beträffande coronavaccinernas innehåll – de innehåller mängder av okänt material, partiklar och strukturer i rörelse och metalliskt material.

Sammantaget är dessa fynd, både obduktionerna och vaccinernas okända innehåll, så chockerande att det lett till legala och politiska krav att omedelbart avbryta den pågående vaccinationskampanjen i Tyskland, inleda en omfattande statlig utredning av vaccinernas innehåll samt att genomföra obduktioner av vaccinerade som avlidit.

Ett tiotal läkare, professorer och advokater deltog i panelen på konferensen.

Fynden

30 till 40 procent av de obducerade har dött till följd av ”vaccinerna”

Dr. Arne Burkhardt berättar att obduktionerna granskats också av flera andra som inte vågar träda fram med sina namn men som alla bekräftar de fynd som presenteras. Alla fynd är med andra ord faktagranskade flera gånger. Han berättar att man i Tyskland gjort en total omsvängning mot tidigare och under corona förbjudit eller hindrat obduktioner. Dr. Arne Burkhardt beskriver att det han sett vid obduktionerna aldrig tidigare funnits i obducerade och att vissa fynd är så märkliga att han inte ens kan förklara dem. Obduktionerna har utförts synnerligen noggrant av samtliga iblandade patologer och alla stenar har vänts på för att utesluta möjliga andra orsaker till dödsfallen.

Slutsatsen från obduktionerna är att av 10 obducerade, 5 av dödsfallen med mycket stor sannolikhet är kopplade till vaccinerna, 2 sannolikt kopplade, 1 med en möjlig koppling, 1 sannolikt utan koppling och 1 osäker eller ännu inte tillräckligt utredd för att kunna bestämmas. Resultatet överensstämmer med de som Dr. Peter Schirmacher redovisat. Slutsatsen är att en stor andel av de döda, avlidit som en direkt följd av vacinerna.

Dr. Arne Burkhardt går noggrant igenom bilder från obduktionerna och de fynd som gjorts. Han beskriver de stora svårigheter som finns att korrekt identifiera hjärtmuskelinflammation (myokardit) eftersom systemen kopplade till hjärtat är känsliga. Det räcker med ytterst små förändringar för att systemet ska komma i obalans och leda till allvarliga konsekvenser. För att bevisa exakt var skadan skett krävs att man obducerar upp emot 15 000 snitt från vävnader vilket skulle ta ett år att göra, vilket självklart därför aldrig sker i verkligheten. I stället letar obducenterna därför efter ledtrådar som tyder på det mest troliga förloppet.

Från 32 minuter i presentationen visas bilder från fall med ett ödem och lymfocyter i hög förstoring där muskelfibrer i hjärtat förstörts. Dr. Arne Burkhardt berättar att många snabbare obduktioner sannolikt helt skulle missat dessa fynd på inflammation och i stället, felaktigt, diagnostiserat en hjärtinfarkt. Vid närmare granskning syns dock tydligt att det är en inflammatorisk respons som gett upphov till skada. Lymfocyterna finns rikligt i många delar av kroppen men i detta fall är de alldeles för många och har trängt in så djupt att allt tyder på inflammation.

Image

Professor Dr. Arne Burkhardt

Dr. Arne Burkhardt berättar att, tyvärr, går många som drabbats av hjärtmuskelinflammation en för tidig död till mötes, många redan inom tio år. Detta är något som gör dessa fynd ännu mer alarmerande. En hög andel av de som efter vaccinering fått hjärtmuskelinflammation men klarat sig riskerar en för tidig död.

Vid 36 minuter in i presentationen, visas en alveolit, där de inre lungsäckarna förstörts.

Dr. Arne Burkhardt redogör för de skador som vaccinerna kan leda till i form av autoimmun reaktion, accelererande cancertillväxt, förminskad immunkapacitet, ödem, endokardit, myokardit, vaskulit samt blodförklumpning.

Presentationen fortsätter (39 min) med de skador man funnit på de inre väggarna i blodkärlen. Dr. Arne Burkhardt säger:

”Där finns dessa nästan fritt flytande avlånga partiklar – jag har gjort fler än 40 tusen obduktioner och 500 tusen biopsier och har inte funnit något liknande tidigare och vet inte ännu vad det är. Är det grafenoxid, små mikrochips, aluminium eller/och andra metaller som man funnit i Modernas vaccin i Japan?”

Han berättar att man funnit vaskulit i kroppens alla organ och undrar vad lymfocyterna gör på utsidan av aorta, stora kroppspulsådern? Man hittar dessa anomalier med ökat antal lymfocyter inte bara i hjärtat och lungorna utan också i levern, njurarna och i många organ där Dr. Arne Burkhardt aldrig tidigare sett så stora mängder lymfocyter.

Vid 50 minuter berättar Dr. Arne Burkhardt om fyndet av en extremt förstorad lymfkörtel man funnit som tyder på en kraftig överreaktion hos immunsystemet. Sammanfattningsvis ser vi ett immunsystem som överreagerar och attackerar kroppens egna vävnader och alla organ, det som kallas autoimmun reaktion. Man ser uppförstorade gigantiska, sprängda, celler och celler vars yttre väggar kontaminerats med metalliska ämnen.

Vid 56 minuter visas bilder från vacciner som undersökts och som tydligt visar okänt främmande material och partiklar i olika former. Det man funnit är enligt professorerna inget som någon skulle vilja ha i sin kropp.

Dr. Burkhardt beskriver hur man inte alltid är noggrann när man ger dessa vacciner då de ges av outbildad personal och där man därför kan ge injektionen direkt in i ett blodkärl, vilket inte är avsikten. Injektionen borde åtminstone ges av utbildade sjukvårdskunniga, inte på parkeringsplatser och utanför stormarknaderna, av outbildade.

Enligt Dr. Arne Burkhardt är få intresserade av eller t.o.m. förvägras att obducera avlidna för att bestämma den exakta orsaken till dödsfallet. De anhöriga har det redan tillräckligt betungande och orkar inte i en svår situation insistera på en obduktion. En annan viktig omständighet är att det sällan ens omnämns om en avliden är vaccinerad eller inte. Det finns ett kompakt ointresse av att ta reda på möjlig inverkan från vaccinerna. Därför faller de flesta dödsfall som skulle kunna ha ett samband med vaccinerna under radarn och allmänheten blir inte informerad om de potentiella riskerna.

Sammanfattningsvis säger Dr. Arne Burkhardt att det inte är omöjligt att 30 till 40 procent av de obducerade avlidit som en direkt konsekvens av vaccinerna. Han avslutar med att påpeka att myndigheterna ofta varnar dem som inte tar vaccinerna att deras liv kommer att bli svårt. Dr. Arne Burkhardt menar att det är uppenbart att samma gäller för de som tar vaccinerna – de får också leva med konsekvenserna av sitt val att ta det.

Immunförsvaret sjunker dramatiskt efter vaccinering

Presentationen fortsätter i andra delen där Advokat Elmar Becker berättar att en äldre kvinna som haft en långsamt växande bröstcancer, efter vaccineringen, fick en explosionsartad utveckling.

Dr. Axel Bolland, utbildad allmänläkare och specialist i naturmedicin/akupunktur, visar (1:19 min) en bild på blod från en frisk människa där de röda blodkropparna är runda och separerade, sedan en bild från samma person, fyra timmar efter vaccinationen där de röda blodkropparna klumpats ihop och där man också tydligt kan se okänt material.

Dr. Axel Bolland berättar att han hjälpt vaccinerade i mer än 30 år men är osäker om det kommer att gå att hjälpa dem som tagit dessa mRNA-vacciner eftersom de bygger på en, för människan, ännu oprövad teknik. De symptom Dr. Axel Bolland noterat från coronavaccinerade är många och varierande, från minnesförlust, koncentrationssvårigheter och personlighetsförändringar till symtom som normalt ytterst sällan förekommer.

Dr. Axel Bolland bad några av sina patienter som vaccinerat sig att dela blodprov som sedan kunde undersökas metodiskt. Fynden är nedslående. Helt uppenbart är något fel med immunförsvaret som kraftigt försvagats. Detta syns tydligt även hos de patienter som inte upplever några symtom.

Producenterna vet mycket väl vad de injicerar

Dr. Axel Bolland berättar att alla vacciner, även mRNA-vaccinerna, som kan eller inte kan innehålla mRNA – det är inte klarlagt ännu om så är fallet – behöver adjuvanter. Dessa, vilka officiellt erkänns finnas i vaccinerna, kan i sig också orsaka skador, till exempel cancer, något som inte får glömmas bort.

Vad gäller vaccinerna har Dr. Axel Bolland tagit del av flera av varandra oberoende rapporter om att de innehåller grafenoxid. Det rapporterades först om detta av ett spanskt forskarteam men har följts av flera andra. Redan 1995 hörde Dr. Axel Bolland talas om att det i vissa vacciner skulle finnas så kallade mini-robotar, något liknande det vi också nu sett i många av de undersökta vaccinerna.

Slutsatsen måste, enligt Dr. Axel Bolland, vara att de vacciner som idag ges inte alls är experimentella utan att tusentals forskare i själva verket under decennier arbetat med dessa. Producenterna vet således mycket väl vad de innehåller, syftet med dem och alla biverkningar men allmänheten ska inte få veta. Oberoende forskare ligger decennier efter och försöker nu komma i kapp, både vad gäller de så kallade vaccinernas innehåll och dess konsekvenser. Frågan är om det nu är för sent att rädda dem som redan låtit sig injiceras?

Dr. Axel Bolland

Ständiga blodklumpar, okänt material och ”levande” partiklar

Advokat Holger Fischer, presenterar bildmaterial från prover av Pfizer/BioNTech vaccinnet som tydligt visar olika främmande föremål som också rör sig. När dessa föremål sedan efter en tid torkat, bildar de helt andra strukturer (1:31). Bilderna visar även tydligt fasta strukturer och vassa kanter i vaccinet från Janssen. Dessa fynd är inte unika för vissa prover utan finns i många av de prover som undersökts.

Man visar bilder från en vaccinerad människa där blodet tydligt ha klumpats ihop. Där syns även tydligt strängformat material av betydande längd som ser ut att kunna vara grafenoxid (1:33). Detta är uppenbart ett främmande oorganiskt material som normalt inte borde finnas i kroppen. Dessa främmande strukturer finns enbart hos människor efter att de vaccinerats, inte innan. Det vet man eftersom undersökningar gjorts av blodet före och sedan efter vaccinationen.

Dr. Uta Langer visar (1:35) en bild av blodet från en patient med förlamning och autoimmun reaktion som sex månader efter vaccineringen uppvisar mängder med främmande metalliska föroreningar. 1:37 visas ytterligare exempel på främmande strukturerade föremål efter vaccination. 1:38 visas hur strukturer i Pfizer/BioNTech vaccinet, när de värms upp, blir aktiva. Partiklarna i vaccinet blir rörliga och ”levande”. Motsvarande rörelser hittades inte i vaccinet från AstraZeneca.

Det intressanta med dessa analyser är att det t.o.m. med ett enkelt ljusmikroskop går att se dessa fenomen. Frågan är varför våra myndigheter inte har upptäckt detta? 1:40 visas en kristallformation från Janssens vaccin där vi också kan se triangulära strukturer och mängder av små prickar som inte kan förklaras.

Fler är trettio forskarteam bekräftar okänt material i vaccinerna

Presentationen fortsätter (1:42) med Dr. Maria Hubmer-Mogg, som ingår i en forskargrupp i Österrike som studerat vaccinerna.  Hon berättar att allt som presenteras går att replikera och att man välkomnar alla som vill att verifiera och filma de undersökningar man gör. Forskarna har undersökt enbart små droppar från ”vaccinerna”. I varje ”vaccin” finns således enorma mängder av det som presenteras.

Dr. Maria Hubmer-Mogg visar ett antal bilder med början 1:45 min. Den första bilden visar små metalliska strukturer i olika former i ”vaccinet” från Pfizer/BioNTech. Hon visar ordnade strängformationer i ”vaccinet” från AstraZeneca. Hon berättar att den österrikiska gruppen bara är en av ett trettiotal liknande grupper runt om i världen som alla har gjort samma observationer.

1:49 visas en video där man tydligt ser att dessa strukturer, ofta vassa och metalliska, är i rörelse. In i bilden rör sig ett större rektangulärt föremål, också det dynamiskt och med tydliga, väldefinierade vassa kanter.

Dr. Maria Hubmer-Mogg berättar att forskargruppen inte längre är chockade av vad de ser, det finns i alla vacciner om och om igen. 1:53 visas en fyrkantig struktur. Frågan är bara vad det är och vad det gör i vaccinerna? Maria berättar att hon skulle kunna hålla på i timmar och visa exempel på okänt material.

Frågan ställs om man undersökt andra vacciner för dess innehåll för jämförelse? Dr. Maria Hubmer-Mogg svarar att de också undersökt traditionella vacciner. Man fann inte alls något av det man funnit i vaccinerna mot corona, endast proteiner som ska vara där och aluminium – ett, tyvärr, alltför vanligt förekommande ämne i vacciner.

Frågan ställs också om forskarna funnit detta främmande material i alla prover och svaret är att samtliga prover från de så kallade vaccinerna innehållit okänt, främmande material.

Massenproteste gegen Impfpflicht: Exekutive geht ...

Dr. Maria Hubmer-Mogg

Biverkningar från vaccinerna rapporteras sällan

Dr. Michael Dykta, berättar (2:04) att man i Tyskland inte är intresserad av att finna några samband mellan ”vaccinet” och biverkningar eller ens undersöka patienters sjukdom i relation till ”vaccinet”. Den forskning som bedrivs sker helt på privat läkare och forskares initiativ. Något intresse från det tyska läkemedelsverket finns över huvud taget inte att undersöka ”vaccinet” på något sätt.

Det man hör från kollegor är att en växande andel av patienterna på mottagningarna är relaterade till följdskador från ”vaccinerna” men någon offentlig statistik finns inte att tillgå. De flesta biverkningar rapporteras inte in som biverkningar, flera konkreta exempel ges, bland annat från barn som fått biverkningar, där man inte rapporterat in biverkningarna.

Dr. Michael Dykta berättar (2:07) att alla patienter får frågan om de tagit ”vaccinet”. Är svaret nej, får man inte tillgång till behandling utan att först testa sig. Mottagningen vet således om varje patient är vaccinerad eller inte men läkarna får inte ta särskild hänsyn till det vid diagnosen.

Gesundheitsvorträge: Medizin verständlich erklärt ...

Dr. Michael Dykta

Myndigheterna ointresserade av vaccinernas innehåll och biverkningar

Advokat Viviane Fischer från Coronakommittén ställer frågan varför inte ett enda land, med något undantag, för länge sedan och framför allt nu när vi bevisligen vet att de så kallade vaccinerna innehåller mängder av okänt material, inte aktivt undersöker dessa?

Varför vill varken myndigheter eller forskarvärlden ta reda på vaccinernas innehåll? Varför tillåts inte obduktioner för att verkligen ta reda på orsaken till dödsfallen? Borde inte varje människa som dött efter att ha tagit vaccinet obduceras för att försäkra oss om att vaccinerna inte är orsaken?

Advokat Viviane Fischer berättar att hon hört från kollegor på fertilitetskliniker att fertiliteten sjunkit dramatiskt. Det finns inga officiella rapporter ännu om detta men varför är det inget som undersöks? Varför undersöks inte om antalet cancerpatienter ökar?

Advokat Elmar Becker, menar att det man presenterat visar på det oacceptabla att myndigheterna inte omedelbart tar tag i dessa viktiga frågor. Detta är för viktiga frågor för att de ska ignoreras såsom nu sker.

Advokat Elmar Beckar menar att myndigheterna inte skulle behöva tvinga människor att ta vaccinet om det verkligen var så effektivt och ofarligt som de påstår. Nivån är nu nådd att antalet som låtit sig ”vaccineras” inte längre ökar nämnvärt. Det finns goda skäl för detta då många hyser befogade tvivel om dessa vacciner. En advokat blir alltid misstänksam när någon vägrar ge svar. Vad är orsaken till att vi inte får några svar på de frågor vi ställer?

Situationer blir mer och mer absurd och accentueras ännu mer när man godkänner ”vaccinerna” och rekommenderar dem till barn utan att ens ha intresserat sig eller tagit på allvar alla som påpekar oklarheter och risker med dem.

Viviane Fischer - dieBasis - LV Sachsen

Advokat Viviane Fischer

En sockerdricka med vaccinernas innehåll hade förbjudits

Advokat Elmar Becker menar att det rättsliga läget borde vara helt klart – det är producenterna av dessa ”vacciner” som har bevisbördan för att de är helt säkra och svarar för dess innehåll. Han säger att man i Tyskland ställer betydligt högre krav på livsmedel än vacciner. Skulle misstanke finnas om främmande material i livsmedel skulle det omedelbart leda till kontroll och tillbakadragande av produkten. Med ”vaccinerna” är det tvärtom – här finns inga kontroller eller ens basala krav för att garantera produktens säkerhet.

Advokat Viviane Fischer säger att det är en viktig fråga om tillverkarna av de så kallade vaccinerna verkligen kan gå fria från skadestånd om man har okänt material i dem som inte redovisats? Hon säger att det viktigaste på kort sikt är att allmänheten blir informerad så att inte fler blir skadade. Det rättsliga efterspelet kommer ta tid och då har skadan redan skett.

En annan viktig fråga, enligt Advokat Viviane Fischer, är om vi kan säga att patienten gett sitt fulla samtycke om man inte informerat dem om att vaccinerna innehåller detta okända material, i tillägg till att patienterna aldrig informeras om vaccinernas möjliga biverkningar? Svaret måste bli att något informerat samtycke vad gäller dessa vacciner inte finns i dagsläget.

Advokat Holger Fischer menar att en sockerdricka som hade det innehåll som forskarna idag presentat inte skulle få finnas på marknaden en enda dag till. Det är, enligt Advokat Holger Fischer, en skandal att man inte regelbundet undersöker de olika ”vacciners” innehåll. Han säger att myndigheterna nu, efter presentationen, inte längre kan skylla på att de inte har kännedom om ”vaccinernas” okända innehåll. De är skyldiga att omedelbart göra egna undersökningar.

Den pågående vaccinationskampanjen måste omedelbart stoppas

Gruppen är överens om att de så kallade vaccinerna omedelbart måste stoppas. De bör absolut inte ges till barn och det som pågår är en skandal. Det som sker är närmast något otänkbart och går att beskriva som vansinne, enligt Dr. Maria Hubmer-Mogg. Detta får inte pågå en dag till. Detta måste upphöra omedelbart.

Dr. Maria Hubmer-Mogg säger att det som sker är perverst eftersom vi bevisligen har metoder som kan lindra och bota tidigt i sjukdomsförloppet och att befolkningen därför aldrig behövt vara rädd. Något vaccin skulle heller därför aldrig behövts, än mindre nödgodkänts. Dr. Maria Hubmer-Mogg säger att hon känner avsky mot de som offentligt för fram rekommendation att vaccinera barn, ännu värre för fram att också spädbarn ska ”vaccineras”.

Advokat Viviane Fischer framför att bara de obduktioner som gjorts hittills är tillräckliga skäl för att stoppa all ”vaccinering”. Det är helt uppenbart att något pågår här som har med vaccinerna att göra och som förhöjer risken för dem som tar dem betydligt. Hela tyska (världens) befolkningen riskeras för detta experiment, enligt Advokat Viviane Fischer.

Dr. Michael Dykta berättar att studier i Kina och Tyskland som omfattat miljoner människor visat att asymtomatisk spridning är så låg att den är irrelevant. Det finns mängder av bevis att corona inte sprids av de asymtomatiska. Det är helt orimligt att hela befolkningen, inklusive barn, ska ”vaccineras” med ett på människan aldrig tidigare använt ”vaccin” för att skydda riskgrupperna.

Enligt Dr. Michael Dykta är det oklart hur detta mRNA fungerar, om det fungerar, hur länge det stannar kvar i kroppen och om det går att få bort det? Det är också oklart om mRNA i vissa fall kan leda till att kopieringen blir fel så att det skapas oönskade processer i kroppen med oanade konsekvenser, till exempel cancer.

Gruppen kräver på presskonferensen enhälligt ett omedelbart stopp för alla coronavacciner tills kunskapsläget klarnat.