När psykopaterna infiltrerat världen

Ska vi möta rädslan eller fly från den?

I denna insändare kommer Fria Sidor att lägga ut texten om de större sammanhangen. Det handlar om att skifta perspektiv, från att vara nere i myllan och leta efter detaljer till att zooma ut från träden för att se skogen. Denna bild är ingalunda färdig och kanske aldrig blir det och är med nödvändighet något mer spekulativ än annan forskning som strikt fokuserar på fakta och det vi säkert vet och inte vet. Denna insändare har därför större frihetsgrader att ta ut svängarna. Med detta sagt bygger den ändå i huvudsak på väl dokumenterade händelser. Fundamentet är starkt, det är mer utsmyckningen som är sökande och spekulativ.

Corona har förändrat allt. Under denna falska pandemi har det funnits en gnagande känsla att det är något som är fundamentalt fel. De viktigaste skälen till det, förutom den uppenbara överdriften om sjukdomens farlighet, är dels att i stort hela världen följt exakt samma manus, från dag ett, dels att ledande företrädare så tydligt klivit fram på scenen och kopplar corona med en nödvändig massvaccinering av alla på planeten samt en genomgripande förändring – den nya världsordningen, något man kallar The Great Reset.

Fria Sidor sidor är definitivt inte ensam om att se att det nu är något allvarligt på gång. Tusentals fria forskare är djupt skärrade och för den som vill finns det en guldgruva av intressant information att ta del av som hjälper i förståelsen. Det är uppenbart att de som styr vår värld, vilka de nu är, har höjt insatsen rejält och att man är villig att blotta sig för en bredare allmänhet. Det är något man vill genomföra och göra det snabbt. Maktövertagandet genom det uppenbara valfusket i USA visar ännu tydligare hur långt man är beredd att gå. Vi lever nu i en värld där världens främsta kärnvapenmakt tagits över genom valfusk. Situationen är med andra ord ytterst allvarlig.

Låt oss börja med att blicka bakåt för att sedan avsluta med vad som eventuellt skulle kunna vara det slutgiltiga målet för de psykopater som idag infiltrerat världen.

Det går att titta tusentals år bakåt och hitta intressanta spår som på ett eller annat sätt förklarar det som sker idag men i denna framställning räcker det med att vi börjar på 1500-talet.

Det västra Romarriket (395 f.Kr – 476 e.Kr) hade succesivt försvagats sedan dess höjdpunkt ca: 117 e.Kr. Romarriket nådde aldrig så högt upp som Sverige och Norden utan det stoppades av tyskarna vid floden Rehn i ett antal slag runt år 10 e.Kr. Romarriket täckte dock Storbritannien förutom Skottland och Irland. Östeuropa lydde heller aldrig under Romarriket.

Romarrikets försvagning hade många orsaker men en var attacker från Goterna. Ett tyskt-nordiskt folkslag som gjorde framstötar. Goterna tog sig ända ner till Rom 376 e.Kr. där man ingick en pakt med det dåvarande styret. Några år senare korsade man Pyrenéerna till Spanien. I olika omgångar blev greppet fastare om Spanien där man styrde stora delar fram till den muslimska invasionen 711 e.Kr.

Det muslimska övertagandet av Spanien skedde i hög grad med bistånd från judarna. De hade en framträdande roll under regimen till år 1492 då Spanien under ledning av Isabella I och Ferdinand II konverterade till katolicismen.

Den romersk-katolska kyrkan spred ut sig över Västeuropa efter Romarrikets fall med början runt 600 e.Kr. och stärktes ytterligare efter att man stått emot en rad muslimska invasioner. Den romersk-katolska kyrkan expanderade ända upp till Norden runt 1100 e.Kr. Norge och Sverige ingick men Finland i betydligt lägre grad.

I samband med det slutgiltiga katolska övertagandet av Spanien från muslimerna 1492 fick judarna välja mellan att konvertera och utvisas. Enligt bevarade brev uppmanades judarna att konvertera men att ändå behålla sin tro. Istället skulle man arbeta underjordiskt för sin sak. De utvisade tog sin flykt till Amsterdam och Nederländerna.

1609 startades den nederländska centralbanken. 1621 grundades det västindiska kompaniet med huvudsakligt syfte att bedriva ekonomisk krigföring mot Spanien och Portugal och dess kolonier. Detta var en tid då sjöfarten expanderade kraftigt. Spanien och Portugal var tidigt ute men de kom att utkonkurreras av bl.a. Nederländerna. Det var det västindiska kompaniet som grundade New Amsterdam, nuvarande New York och förde slavar till Amerika (både vita och svarta).

I Storbritannien, en kort båtresa från Amsterdam, hade man länge fört en kamp mot, vad man ansåg, opatriotiska element och man utvisade judarna ur landet år 1290 e.Kr. De lyckades komma tillbaka, knappt 400 år senare, efter att man i lönndom smitt planer för att få sin egen lojala kung på plats, Oliver Cromwell, 1656.

Holländarna utkämpade sedan ett antal krig mot britterna där britterna vann och döpte om staden New Amsterdam till New York år 1664.

Detta är en vändpunkt som är svår att överskatta. Storbritannien hade länge styrts av jordägare och aristokratin. En rad kaotiska händelser följde under Cromwells regim som kulminerade i att den brittiska centralbanken grundades 1694. Den var privat vilket betydde att bankirerna skapade pengar man sedan lånade ut till kungen, jordägarna, aristokratin och staten mot ränta.

När bankirerna sent 1600-tal lyckats få sin egen kung på plats och införa systemet att pengar skapades av privata aktörer, var spelet över. Det var endast en tidsfråga innan jordägarna och aristokraterna skulle tvingas ingå en pakt med de judiska bankirerna. Från denna tid skedde många giftermål mellan bankirerna och den brittiska aristokratin – de sammanvävdes till ett.

I USA skedde något liknande där man under hundratals år utkämpade en kamp om pengar skulle vara statens ansvar eller ligga i privata händer. Det var först efter ett antal fabricerade finansiella krascher och ett antal mord som USA slutligen fick sin egen privata centralbank, Federal Reserve, år 1913.

En viktig händelse är att Ryssland inte bara skickade sin flotta till Amerika under det amerikanska inbördeskriget 1861 utan också att många östjudar, khazarer, tog sin tillflykt till USA perioden 1880 till 1917, då man var missnöjd med det ryska styret. Upp till 3,2 miljoner kan ha anlänt till USA från Ryssland med omnejd, eller ca: 5 procent av den dåvarande amerikanska befolkningen.

Strax efter kom hämnden. Redan i början på 1900-talet började olika kuppförsök och terrordåd att ske i Ryssland. Sverige var en viktig länk i det som skulle komma och 1917 var man redo att slå till. I en av de mest vidriga och blodiga statskupper mänskligheten skådat avrättades tiotals miljoner av de tidigare nätverken som styrt landet, inklusive kejsarfamiljen Romanov och ersattes med s.k. kommunister. Denna statskupp var till fullo planerad, initierad och genomförd med pengar från dessa bankirer i väst.

Kineserna som hade styrts av olika dynastier sedan tusentals år fick möta denna onda kraft genom britterna på 1800-talet. Qing-dynastin som då regerade tvingades att utkämpa två krig, de s.k. Opiumkrigen, 1839 – 1842 och 1856 – 1860, för att britterna inte ville betala med silver för de varor man köpte av kineserna. Istället hade man medvetet försökt droga kineserna med opium från Bengalen (nuvarande Indien och Pakistan) för att på så sätt utjämna affärerna. 

Kineserna förlorade så klart och led stora mänskliga förluster samt tvingades till förödmjukande eftergifter där Shanghai blev en fristad för handel och Hong-Kong en brittisk koloni. Den gamla nätverken och strukturerna förstördes dock helt genom kommunismen, också i Kina understödd av bankirerna i väst. Med början 1921 med en kulmen 1976 förstördes allt som Kina tidigare stod för och konverterades till en slavfabrik för att förse västvärlden med konsumtions- och industrivaror.

Det tyska folket som i början på 1900-talet hade skapat världens främsta industriella och kulturella högkultur, utan några kolonier, attackerades inte bara en utan två gånger och är nu under ockupation. Det var britterna som ledde angreppen också denna gång. Den officiella förklaringen bland revisionister är att Tyskland hotade britternas överhöghet på världshaven genom sin strävan att handla med Asien landvägen. Vi kan dock förnimma något mer syniskt – ett genuint hat mot det tyska folket. Detta bevisas inte bara av det sätt man behandlade tyskarna efter första världskriget utan också det fullkomligt vidriga agerande man använde sig av. Redan vid freden i Versailles skapades tyska etniska enklaver i sex olika länder som bara väntade på att brisera. Man visste så klart redan då att det snart skulle behövas ett nytt krig.

Vi ser här att man använder sig av många olika metoder. Ett långsamt maktövertagande genom pengar i Storbritannien men våldsamma krig och revolutioner i Ryssland, Kina och Tyskland där de tidigare nätverken, kulturen och systemen förintades genom krig, underkuvning, avrättning, bomber, utrotningsläger och svält.

I Sverige och många andra länder i Europa har vi ytterligare en variant. Här har maktövertagandet i huvudsak skett genom en oupphörlig propaganda. Massmedierna har bestämt vilka frågor som ska drivas och politiker har i hög grad bara följt opinionen. Människor hjärntvättas av medierna och politikerna fångar upp opinionen genom att driva just de frågorna. Ytterst få politiska förändringar har kommit från eller först drivits av politiska partier.

Vi ser här en mix av olika metoder för maktövertagande, kontroll av vem som har rätt att ge ut pengar, revolution och råstyrka samt propaganda. Alla dessa används i olika grad överallt.

Det finns ytterligare några viktiga lager. Under första världskriget vet vi att den djupa staten tog kontroll över alla medier. Detta finns särskilt väl dokumenterat i USA där i stort alla medier var tvingade att ha en agent som skulle godkänna vad som fick publiceras och inte. Detta skedde så klart också i andra länder, även i Sverige. Vi talar här om tiotusentals agenter som infiltrerar lika många, tidigare, självständiga publikationer. Situationen blev självklart inte bättre av det snart följande andra världskriget.

I samband med det efterföljande s.k. kalla kriget mellan väst och Sovjetunionen förvärrades läget ännu mer. Både NATO och Sovjet bedrev omfattande propaganda genom kontroll av massmedierna.

Vi har på senare tid fått små glimtar av verkligheten när journalister som t.ex. Udo Ulfkotte inte längre klarar av att ljuga utan berättar för oss att han ofta t.o.m. fick färdigskrivna artiklar från agenter han bara skulle sätta sitt namn under. Han dog strax efter sitt avslöjande.

Vi har sett med corona hur utbred denna propagandamaskin är. Inte i ett enda fall har det funnits en avvikande uppfattning från det officiella narrativet i etablerade massmedier – inte i något land (undantag Tanzania och Burundi som båda utvisade WHO och där ledarna nu avlidit). Alla länder har följt exakt samma manus i en sällan skådad masspropaganda för hjärntvätt av en hel värld.

Ett annat lager för kontroll är vetenskapen. Vi vet att t.ex. Rockefeller inte bara kontrollerade oljan utan också dödade traditionell hälsovetenskap i början på 1900-talet. Det som skulle gälla för västerlandet var nu patenterade piller som var tillverkande av överblivna kemikalier i samband med oljeframställningen. Attacken var total på tidigare traditionella metoder som nu istället ansågs vara kvacksalveri. Universiteten gjorde om sin läkarutbildning och läkarna fick en legitimation de kan behålla så länge de förskriver de patenterade preparaten.

Det medicinska området är mest aktuellt just nu men samma pervertering har skett inom samtliga vetenskapliga områden. Området historia är ett skämt. Det är idag propaganda för segrarmakternas versioner och för att ta ifrån oss vår stolthet över vad våra förfäder åstadkommit. Obekväma sanningar döljs och rena lögner utmålas som oantastliga axiom. Dessa axiom är så sköra och dåligt underbyggda att de i många länder, snart kanske också i Sverige, måste skyddas av tankeförbud – annars punkteras de enkelt av minsta granskning.

Vi har klimatområdet som är en bedrövelse. Klimatet har ständigt varierat med enorma svängningar långt innan vi människor kunnat påverka det men det är inte något man vill att vi ska fundera på. Vi står närmare en ny istid och kallare klimat än motsatsen men ändå lägger vi allt fokus på att skydda oss mot att det blir varmare t.o.m. genom att spraya atmosfären med olika partiklar.

Inom de sociala vetenskaperna är det, om möjligt, ännu värre. Nu har man t.o.m. kommit så långt att inte ens de biologiska könen anses självklara. Detta kryddas med studier av patriarkatet och vithetsstudier. Är det rimligt att ett samhälle som styrs av ett patriarkat och vita översittare skulle tillåta dessa pseudovetenskaper att dominera diskursen om de verkligen hade makten?

Det är enkelt att se vilka som styr genom att titta på vad som är tillåtet och inte. Vithetsstudier frodas i USA vilket betyder att vita inte längre styr. Feminismen och studier om patriarkatet dominerar i Sverige vilket bevisar att män inte längre styr Sverige. Högern utmålas ständigt som huvudfienden och som extremister vilket visar att vänstern styr. Rasistiska organisationer ska förbjudas så Sverige kan inte vara särskilt rasistiskt. Kritik mot kristendomen uppmuntras så vårt land är inte längre kristet. Förslag ligger om att förbjuda s.k. förintelseförnekelse vilket bevisar, om så sker, att svenskar inte längre styr Sverige.

Låt oss avsluta med ytterligare ett lager för total kontroll. Vi vet idag att västvärlden åtminstone sedan efter andra världskriget bedrivit hemliga operationer och experiment på sin egen befolkning.

För att krossa proteserna mot Vietnamkriget styrde man i USA in ungdomen på hippiespåret och droger. De stora banden hade alla medlemmar vars föräldrar var underrättelseofficerare. CIA delade ut droger gratis till ungdomarna och man infiltrerade samtliga proteströrelser för att kunna styra dem som man önskade. Äkta ledare dog, infiltratörer tog deras plats.

CIA infiltrerade den feministiska rörelsen där t.o.m. dess främsta ledare var agenter.

CIA låg bakom rasupplopp, då som idag, för att skapa konflikt och kunna styra motståndet i den riktning man önskade. Äkta ledare ogillades och motarbetades och inte ett litet antal dödades eller som man säger begick ”självmord” med två skott i nacken.

En stor del av dessa då hemliga men idag väl dokumenterade operationer hade flera samtidiga syften. Drog- och hippekulturen syftade till att försvaga krigsprotesterna men också att splittra generationerna. Rasupploppen till att dels försvaga en verklig resning hos de svarta, dels att skapa konflikt med de vita.

Faktum är att när vi gräver tillräckligt djupt kommer vi finna att hela den socialistiska rörelsen med Marxismen skapades för att kväsa de verkliga kämparna för arbetarnas rättigheter som då började spira på olika platser i Europa. De var huvudsakligen fredliga och resonabla rörelser men de kom att helt utplånas av de mer radikala elementen som ofta leddes av nära anhöriga till de ultraförmögna bankirerna. Det går helt enkelt inte att fantisera ihop en bättre historia än verkligheten.

CIA hade runt 200 olika program i mitten på 1900-talet och idag är de troligen betydligt fler. Dessa är kända och bevisade varav många genom utredningar av den amerikanska kongressen. Ingen fick dock någon effekt på programmen. De uppmärksammades några veckor, lades officiellt ned, för att sedan dränkas i nästa mord utfört av en seriemördare. Förresten – visste du att också dessa seriemördare i många fall visat sig vara länkade till CIA/FBI?

Det går inte att begripa omfånget av dessa olika program och de flesta hör vi inte ens talas om. De vi får kännedom om är de minst graverande. Ett program handlade om att kunna styra befolkningen genom terror. CIA dödade mellan 20 och 80 tusen i Vietnam i ett program som kallades Phonix. Syftet var att lura befolkningen att det var den andra sidan som utfört tortyr och bestialiska mord för att vinna dess sympatier. Senare godkände man användandet av liknande metoder också i USA och andra länder.

I Europa kanske det mest kända är Operation Gladio där NATO utförde bombdåd man sedan skylde på vänsterextremister för att misskreditera kommunismen som man först själv skapat! Efter den psykologiska operationen – 9/11 – bara några veckor efter, godkändes den tusen sidor långa Patriot Act. Den godkänner att CIA i princip kan göra vad de vill var som helst i världen utan att ens behöva berätta om det – inklusive avrättningar och tortyr.

Det är också viktigt att i sammanhanget nämna den omfattande inblandning med droger som CIA medverkar i. Flera officiella och dokumenterade fall finns där vi vet att CIA direkt medverkat till att flöda olika droger till det amerikanska folket med hjälp av militära flygplan. Vi har sett det bl.a. i Afghanistan där opiumproduktionen ökade dramatiskt efter att talibanerna besegrades genom Afghankriget.

Det värsta av allt kanske ändå är de omfattande pedofilnätverk och handel med människor och organ som idag sker med CIA’s uppenbara inblandning. Dessa pedofila nätverk genomsyrar dagens västliga ledarskikt och har visat sig gång på gång. Vi ser mycket men det är endast toppen på isberget. Epstein som är den mest kända representanten med sin Pedofilö är bara en i en rad skandaler i land efter land som våra egna politiker och polis sopar under mattan – gång på gång.

Corona är inget annat än en psykologisk operation med syfte att centralisera, minska våra friheter, göra oss rädda och fogliga, göra oss benägna att lyssna på experterna, att söka trygghet i staten, att skapa kaos, att skapa splittring och att vänja oss vid övervakningssamhället – ja. t.om. välkomna det.

Vi ska acceptera att bli injicerade så att psykopaterna när de vill kan föra in vad de så önskar i våra kroppar. Vi ska vara rädda för varandra, för sociala möten och fysisk kontakt – det som ger oss glädje och gemenskap. Istället ska huvuddelen av kommunikationen ske digitalt där den kan övervakas och styras.

Den spekulativa frågan är om det inte finns ett mer utstuderat syfte som denna psykopatiska kult har i kikaren? Allt fler är inne på det spåret men Fria Sidor har inte riktigt landat ännu.

Det kan idag omöjlig längre handla om pengar – psykopaterna har redan så det räcker – det måste handla om något annat. En nyckelfråga att ställa är varför man är så mån om att alla på planeten ska vaccineras regelbundet? Vi förstår idag att huvudsyftet med denna falska coronapandemi är att få så många som möjligt att vänja sig vid tanken att ständigt injiceras och kontrolleras.

Det många idag är inne på och som har mycket som talar för sig är att man nu faktiskt förbereder sig för det man mer eller mindre öppet talat om – en avbefolkning.

Ett intressant spår sträcker sig långt tillbaka i tiden och in i de allra mest heliga judiska skrifterna, från gamla testamentet till Talmud och Kabbalan. I denna lilla inre krets av djupt religiösa psykopater som på allvar tror att de är utvalda och står över oss andra, som de ser som underlägsna varelser har under årtusenden närt en dröm om att få ha jorden för sig själva. Den slutliga tiden är nu nära och vi ingår inte i den.

Allt på jorden ska tillfalla de utvalda som står i förbindelse med den rätta guden, det tredje templet i Jerusalem ska resas strax innan Messias återkomst men innan så sker måste större delen av jordens befolkning bort, endast ett mindre antal slavar får finnas kvar för att utföra nödvändigt arbete. De utvalda, det lilla fåtal som är kvar, ska sedan leva i frid i tusen år och regera och vara helt ensamma – planeten är deras och åt dem given av deras egen gud.

Visst är dessa tankar spekulativa men får tyngd av de många uttalanden som skett genom åren, framför allt under 1900-talet, som pekar i den riktningen. Dessa psykopater har bevisligen inga gränser, vilket tydligt bör ha framgått av denna framställning och de ser andra än sig själva som underlägsna. Man ser oss precis som vi ser på boskap. Man gör som man vill med oss efter behag.

Den som idag ser sig som jude och tror sig tillhöra de utvalda begår ett stort misstag. Vi talar här inte, enligt de som forskat på detta spår, om annat än en liten psykopatisk djupt troende kult där endast en mindre del av den judiska diasporan kan komma att ingå.

Genom årtusenden har makten över vår planet bytt händer och det är, trots allt, den starkes rätt som gäller. Naturen bryr sig knappast om vilka som styr vår planet eller vilka som befolkar den. I en värld där det naturliga urvalet styr, där Darwinismen regerar, finns det i grunden inget moraliskt hinder för den som önskar göra planeten till sin egen. Det är enbart vi själva som kan förhindra att så sker. Någon gudomlig hjälp kan vi knappast hoppas på.

När vi som i detta inlägg tar till oss vad som sker och skett historiskt skulle det inte förvåna om denna spekulativa linje också visar sig vara, inte en galen konspirationsteori, utan istället just en verklig konspiration riktad mot mänskligheten. Inget borde längre förvåna oss och vi gör nog klokt i att utgå från det värsta. Något oerhört stort är på gång och instinkten är att det inte är bra för oss. Vi bör alltid följa vår magkänsla.  

Allt fler människor idag läser, fördjupar sig och fattar vad som sker. Motståndet mot psykopaterna ökar lavinartat för varje dag. Sverige och stora delar av västvärlden är under attack, under förstörelse och är mer splittrat än någonsin tidigare. Ur denna ruin växer samtidigt fröet till motstånd allt starkare i en bred gemenskap med likasinnade. Vi vill fortsätta finnas kvar, vi vill bestämma över våra egna liv, våra barns framtid, vårt eget land och våra egna kroppar. Vi vill ha frihet under ansvar och gemenskap och vill inte längre ledas och styras av psykopater. De måste bort till varje pris innan de hinner få bort oss.

Det vi i Sverige främst kan göra nu är att försäkra oss om dels att valet 2022 inte möjliggör valfusk såsom skett i USA, dels att rösta bort de gamla genomkorrupta partierna och ersätta dem med Sverigevänliga. Tyvärr har vi, som det verkar, knappt om tid på oss. Nu gäller det att oförtröttligt avfyra skott efter skott, från alla möjliga vinklar, mot det svenska genomkorrupta styret för att förhoppningsvis få in någon träff så att det börjar läcka – så att psykopaterna försvinner långt ner på havets botten och aldrig någonsin visar sitt fula tryne igen.

Tack för att du läser Fria Sidor!