Fria Sidor Granskar: Socialdemokraterna

Del 1

Den svenska socialdemokratins historia påstås ha börjat den 6 november 1881 när August Palm höll talet ”Hvad vilja socialdemokraterna?”. 1889 bildades Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Partiet kom sedan att splittras i två falanger, som från början hade samma långsiktiga mål, reformisterna och revolutionärerna. 1917 skedde delningen då Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SDUF) tillsammans med vänsteroppositionen bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV), som 1921 bytte namn till Sveriges kommunistiska parti. Vi kan således spåra både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till August Palm år 1881.

August Teodor Palm (1849-1922)

Palm blev föräldralös vid 10, utbildade sig till skräddare och flyttade till Schleswig, Tyskland. 1848 påbörjades en rad ”revolutioner” i Europa. Efter en ny revolution 1871, då 10 000 frimurare gick ut för att försvara revoltörernas aktioner, bildades ”Pariskommunen”. Det blev en stor inspirationskälla för August Palm som 1873 anslöt sig till den tyska avdelningen av frimurarnas Första International. Karl Marx tillhörde logen Le Socialiste i Belgien och Michail Bakunin tillhörde logen Il Progresso Sociale i Italien. Den Första Internationalen kryllade av revolutionära kommunister, de flesta var frimurare.

Handen avslöjar Palm som här uppvisar den klassiska signalen frimurare emellan

Efter en lång tid av bråk och agitation från Palms sida, blev han utvisad från Tyskland år 1877. Palm flyttade till Danmark men efter ytterligare en tid av agitation och bråk, återvände han till Sverige år 1881. Han hamnade en tid i fängelse men fortsätter att sprida kommunisternas/frimurarnas budskap över hela Sverige. Han fick hjälp av godtemplare som grundat Arbetareklubben i Göteborg och de nätverk tidigare kommunistiska grupper i Sverige lämnat efter sig. Låt oss titta på till vilka kretsar han anslöt sig.

Första Internationalen

1864 grundade Moses Hess, Karl Marx och Mikhail Bakunin den Första Internationalen i London. Tanken var att kommunisternas mål endast kunde nås genom en våldsam omstörtning av samhällsordningen, det var detta som August Palm anslöt sig till. 1871 lyckades marxisterna införa världens första ”proletariatets diktatur” i Paris. Det blev dock ett totalt fiasko. Man han dock med en kampsång, Internationalen. Texten publicerades 1902 i svensk översättning men frimuraren och socialisten, Hjalmar Branting, strök de två verser som handlade om slakt av generaler. Han trodde inte det skulle falla i god jord hos svenska folket. Sedan 1890 firas Internationalen över hela världen av kommunister och socialister under Rothschilds (Rote Schild) röda fanor. Den Första Internationalen har sina rötter i Kommunisternas förbund.

Kommunisternas förbund 1847

Mosses Hess, Karl Marx och Friedrich Engels var alla frimurare i de högre graderna. 1847 föreslog Moses Hess att man skulle skapa ett kommunistiskt förbund. Marx fick i uppdrag att skriva kommunistförbundets manifest – ”Det Kommunistiska Manifestet”. Bara månader efter att kommunisternas förbund bildats bröt ”revolutioner” ut här och där i Europa. En bankir som finansierade Karl Marx var Londonbaserade bankiren Nathan Rothschild. Man har hittat två checkar utställda till Marx, från den annars så ljusskygga familjen. Det bestämdes att Pariskommunen skulle använda Rothschilds mörkröda nyans till arbetarrörelsens fana.

Karl Marx, Friedrich Engels och Moses Hess

Karl Marx (1818-1883), född Moses Mordecai Levi, i en familj av rabbiner hade en avskyvärd människosyn. Enligt de kabbalistiska judarna betraktas icke-judar som kreatur. I Talmud kallas endast judar för människor, icke-judar (gojer) kallas djur. Marx njöt när han talade om terrorn, om hus markerade med röda kors som tecken att de där boende skulle dödas. Ryssarna var enligt Marx underlägsna och de slaviska folket kallade han för en ”etnisk kloak”. Arbetarna kallade han för ”idioter och åsnor, bönderna för grottmänniskor”. Men det var inte Marx som var hjärnan bakom kommunismen utan det var Moses Hess.

Marx.jpg
Karl Marx gör samma frimurartecken som August Palm

Moses Hess (1812-1875)

Det var Moses Hess, född i en familj av rabbiner, fanatisk sionist och kommunist, även kallad ”Den Kommunistiske Rabbi Moses”, författare av ”Rom och Jerusalem” som var Karl Marx grå eminens. Karl Marx var inte från början kommunist, men Moses Hess skulle leda in honom på detta spår. Även Freidrich Engels (1/2 judiskt påbrå) kom under Moses Hess inflytande. Det var Moses Hess som kom att utveckla den socialistiska-kommunistiska ideologins hatiska inriktning. All privat egendom skulle avskaffas. Hess betonade att det är nödvändigt att hetsa samhällsklasserna mot varandra, att socialismen är internationell och att socialister saknar fosterland. Hess ansåg dock inte att detta gällde judarna, där gällde helt andra principer:

”Den som förkastar den judiska patriotismen är inte bara en avfälling, utan också en förrädare mot sitt eget folk och familj…min religion är den socialistiska revolutionen och …jag har alltid känt mig styrkt av de hebreiska bröderna”.

1847 blev Marx och Engels medlemmar i en av frimurarnas underjordiska grenar ”De Rättfärdigas Förbund”. ”De Rättfärdigas Förbund” hade grundats av Theodore Schuster 1834 och av 17 andra revolutionära judiska socialister.

De Rättfärdigas Förbund

De kommunistiska lärorna kom till Sverige genom skråväsendet. Speciellt viktigt var Skräddarnas skråväsende eftersom man där hade stort internationellt utbyte. August Palm var skräddare och hade genom skråväsendet kommit i kontakt med det utländska grenarna både i Danmark och Tyskland. Friedrich Engels slog fast:

”Skräddarna utgör den centrala kraften i förbundet…de olika lokalföreningarna tjänar som rekryteringsbas för nya medlemmar till förbundet och eftersom kommunisterna alltid är de mest aktiva och begåvade medlemmarna av föreningen, ligger helt följdriktigt ledningen helt i förbundets händer.”

År 1846 anlände tre svenska skräddargesäller till Stockholm. Dessa var Carl Rudolf Löwstedt, Carl Daniel Forsell och Lars Gustav Stolbin. De hade kommit från kontinenten och haft en omfattande och aktiv kontakt med ”De Rättfärdigas Förbund” i Europa. Forsell och Stolbin tillsammans med några andra svenskar åkte även till London för att möta upp med ”De Rättfärdigas Förbund” i deras kongresser.

”I stadgarna står att organisationen ska vara så hemlig att cellerna inte ens ska känna varandras existens och att alla medlemmar ska använda täcknamn. De lägsta cellerna, kommunerna, ska bestå av 3-12 medlemmar och blir man fler ska man splittras i två. Flera kommuner inom samma område skulle ha en kretsstyrelse, som leddes av förbundsstyrelsen som valdes av den kretsstyrelse i vilken centralstyrelsen hade sitt säte, vilket var London.”

1848 år ”revolt” i Stockholm

En studie som behandlar 1848 års revolt i Stockholm visar att det inte var ett pöbelupplopp utan en välplanerad och samordnad politisk aktion. Det fanns även ett antal plakat uppsatta runt om i staden som uppmanade till revolution. Carl Rudolf Löfstedt, Carl Daniel Forsell och Lars Gustav Stolbin var övertygade kommunistiska radikaler och medlemmar i hemliga internationella ”arbetare”organisationer. Kort efter deras ankomst bildades i Stockholm organisationen ”Skandinaviska sällskapet”. Denna rörelse hade existerat utomlands sedan några år tillbaka.

Med tiden skulle ”De Rättfärdigas Förbund” och deras underavdelningar upplösas men skulle återuppstå igen med den Första Internationalen. På 1870-talet blev det Ferdinand Laurell som blev den främsta figuren. Laurell hamnade så småningom hos den judiske frimuraren tillika fackföreningsledaren Samuel Gompers som såg till att svenska socialister och kommunister idag firar den första maj. Ett datum som är helt centralt för socialister, kommunister och frimurare runt om i världen. Det finns en anledning.

Adam Weishaupt och Illuminaterna

Vi behöver faktiskt gå så långt tillbaka som till 1776 för att verkligen finna Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rötter. Det var nämligen då som Adam Weishaupt, född 1748 in i en assimilerad judisk familj, grundade Illuminaterna, den första maj år 1776.

Den i Sverige och sannolikt världen som kan absolut mest om detta är författaren, forskaren och filmskaparen Jüri Lina. Han spårar Illuminaternas grund ända tillbaks till spanska maraner (konverterade judar) som i hemlighet grundade fröet till Alumbradorörelsen redan 1492 i Spanien. I Frankrike bildades sedan en liknande organisation 1623 och först 1722 kan vi tala om Illuminaterna. 1771 träffade, den då 23-årige, Adam Weishaupt en kabbalistisk dansk jude vid namn Hans Otto Kölmer. Han invigde Adam i kabbalan och Alumbradorörelsen. Kölmers kunskaper gjorde starkt intryck på Adam Weishaupt som valde en egyptisk pyramid som Illuminaternas maktsymbol. Nedan ser du symbolen med ögat på den amerikanska dollarsedeln.

Skälet till att man valde just 1 maj som datum för Illuminaternas grundande beror på att det är centralt för de kabbalistiska judarna, det heliga Jahvetalet 15 (1.5).

När Adam Weishaupt var 25 år var han med i Jesuitordern, en order med judisk bakgrund, som bekämpade den romersk-katolska kyrkan. Ordern förbjöds och man fick gå under jorden. Weishaupt gick med i det eklektiska frimureriet och skulle sedan med detta som bas, påbörja en medveten infiltrering av andra frimurarordnar. Aktiviteterna var mycket hemliga och Weishaupt gick under namnet Spartacus. Med tiden skulle Illuminaternas inflytande utbredas över hela Tyskland och man använde sig av både pengar och sexuella tjänster för att få kontroll över personer på höga poster.

Till logerna slöts mäktiga finansmän som Schuster, Warburg, Speyer, Stern m.fl. och centrum blev Frankfurt am Main. 1777 infiltrerade man den centrala frimurarlogen, Grand Orient, i Frankrike och Hertigen Carl Willhelm Ferdinand av Braunschwieg medgav 1794 att Europas frimurarloger kontrollerades av Illuminaterna.

Vad stod Illuminaterna för?

Deras första mål var att störta den katolska kyrkan och därför drogs många protestanter också till logerna. I dessa loger fanns nu högt uppsatta män från alla samhällets områden och desto högre upp i graderna, desto fler judar.

Illuminaternas dolda verksamhet och syften kom att nå ut till allmänheten då en av dess medlemmar Jacob Lanz, en präst, träffades av blixten och dog. I sin kavaj hittade polisen insytt i ärmen ett brev. Där fanns instruktioner för den Franska Revolutionen. Vid en husrannsakan hos Franz Xaver Zwack och Baron von Bassus, fann man också dokument som berättade om en världskonspiration. Jüri Lina har själv studerat dokumenten i arkivet i Ingolstadt.

De Bavariska myndigheterna underrättade omedelbart andra regimer, runtom i Europa, men redan nu var infiltrationen så omfattande att, trots kunskapen om den Franska Revolutionen, gick den inte att stoppa.

Högfrimurarnas paroll är ”Vår sanning är lögn och vår lögn sanning”. Planen var enkel. Genom personer som var opinionsbildare skulle man omringa de som satt vid makten och på detta sätt påverka utvecklingen. En viktig del i detta, inom frimureriet, är att man

”aldrig ska använda stånd eller ämbete mot en broder”

Religion, fosterlandskärlek, furstetrohet, familjeband, o.s.v skulle ersättas med lojalitet till Illuminismen. Det Illuminaterna eftersträvde var: Undertryckande av religion och nationella yttringar, successiv överföring av privat och nationell egendom i Illuminaternas händer, ett allomfattande spionage- och angiverisystem och ett världsomspännande moralreglemente. Andra viktiga mål var kontroll över press och utbildningsväsendet. Syftet var att avskaffa ordnade självständiga styrelseskick, patriotism, religion, familjen och överföra all makt till ett litet antal som ska styra, de många, genom en världsregering.

Det betyder i klartext att i vårt samhälle finns de som har helt andra lojaliteter än mot folket och landet. Det är också därför frimureriet är förbjudet i många länder idag och har varit förbjudet många gånger i Europa och på andra ställen i världen. Genom att arbeta i hemliga sällskap för en egen politisk agenda, som allmänheten saknar kännedom om, motarbetar man effektivt det öppna samhället för sin egen vinnings skull. Man har jobbat i det fördolda nu så länge att vi idag bara kan ana ”den osynliga handen” som styr mycket av vad som sker i vår värld. Dagens demokrati har blivit ett viktigt verktyg för dem som man styr genom medias opinionsbildning.

Socialdemokraterna tvingar andra att bilda partier

Socialdemokraternas inträde i Riksdagen år 1896 innebar det första organiserade partiet i Riksdagen. Tidigare fanns det bara två läger, konservativa och liberala ledamöter, som dock inte tillhörde något organiserat parti. Liberalerna tvingades att samlas kring ett organiserat politiskt parti, De Frisinnade (landsföreningen), år 1902. Vilket i sin tur ledde till att de konservativa bildade ett organiserat part, Det Allmänna Valmansförbundet, år 1904. Och sedan dess har partipolitik blivit den drivande kraften för sättet att kunna få igenom önskad politik. Dagens partipolitik, där partiledarna bestämmer vilka som ska stå på valsedeln och därmed i Svenska Riksdagen, har sin grund i SAP:s inträde i Riksdagen och är en helt central förklaring varför vår demokrati idag inte är folkstyre.

Vi har sett att den ideologiska grunden för Socialdemokraterna och dess grundare var den revolutionära kommunismen. Vi har sett kopplingar till marxister, hemliga sällskap men också till storfinansen. Partiet kom sedan att splittras i två delar 1917 mellan de som stödde Bolsjevikerna och de som önskade nå ”proletariatets diktatur” genom reformer. Vi har nu en bra grund att stå på till nästa del då Fria Sidor granskar Socialdemokraternas 1900-tals historia.

Fria Sidor rekommenderar alla som söker kunskap och sanning att köpa boken ”Under Skorpionens Tecken” av Jüri Lina. Ingen bok beskriver och granskar kommunismen lika bra som den och ger dig en helhetsbild över världens skeenden med mer än 1000 källor och referenser, egna resor till arkiv runtom i världen, o.s.v.. En bok som måste vara i varje Sanningssökares bibliotek och finns också med på Fria Sidors ”Rekommenderat-lista”. Beställ boken direkt här eller i butik här. Kunskap är ingen börda. Denna serie hämtar också många delar från den synnerligen omfattande granskningen ”Socialdemokraternas Ruttna Historia” på bloggen ”Det Opåverkade Sinnet”, nästan en avhandling där varje sten vänds. En guldgruva för dig som vill veta mer om Socialdemokraternas historia.

Författaren Jüri Lina eller bloggen Det Opåverkade Sinnet har inget samröre med Fria Sidor.