Folkmordet på svenskarna – nativitetsberäkningar

Vitt folkmord

Vad skulle hända med den svenska demografin om vi fick ett totalstopp för invandringen? För att ta reda på det måste vi få ett grepp om nativiteten för olika etniciteter. I detta inlägg ska Fria Sidor titta på nativitet för olika etniciteter, dels i hemländerna och dels vad som sker när de kommer till västländerna. Sedan tas denna information för att göra ett antal räkneövningar och blicka fram till 2100, 82 år framåt, en tidsrymd som är ett ögonblick i svenska folkets historia.

Nativitet

Sverige har fått många migranter från Irak, Syrien och Somalia. Det råder dock stora oklarheter om exakt vilken etnicitet de har som fått uppehållstillstånd, man kan ha angett fel ursprungsland, så vi kan med fördel titta lite bredare. I Sverige finns ingen statistik bara för etniska svenskar. Island är här ett mer homogent land men kanske ingen exakt proxy. Vi får helt enkelt resonera oss fram om nativitetssiffrorna innan vi tittar på den rena matematiken. Med nativitet menas hur många barn varje kvinna, i genomsnitt, föder under sin livstid. För att ursprungsbefolkningen inte ska minska krävs en nativitet på 2,1, d.v.s. två barn för varje par, man och kvinna. Den där extra 0,1 behövs eftersom ett visst antal dör i förtid.

Enligt internationella uppgifter är nativiteten, födelsetalen, enligt följande:

Somalia (6,5), Afghanistan (4,9), Irak (4,6), Etiopien (4,4), Eritrea (4,3), Syrien (2,9), Turkiet (2,1), Azerbadjan (2,0), Island (1,9), Sverige (1,9), Finland (1,8), Norge (1,8),  Ryssland (1,7), Litauen (1,6), Ungern (1,4), Spanien (1,3).

Tittar vi på regioner ser nativiteten ut som följer:

Södra Afrika (5), Arabländerna (3,4), MENA (2,8), Sydasien (2,8), Latinamerika (2,1), Nordamerika (1,8), Östasien (1,8), Europa (1,7) och Centraleuropa (1,4).

I klartext betyder det att befolkningen i Afrika, Arabländerna, MENA, Sydasien ökar, är oförändrad i Sydamerika men minskar i Nordamerika, Östasien, Europa och Centraleuropa.

Vad visar studierna om vad som händer med nativiteten då man flyttar från sitt hemland till västländerna?

En studie har tittat på Storbritannien som har en hög andel migranter. Studien fokuserade på migranter från Pakistan och Bangladesh som är två större distinkta grupper. Studien visade att nativiteten visserligen är lägre än i hemländerna men ändå betydligt högre än ursprungsbefolkningen även för migranternas efterkommande. Nativiteten ligger för dessa länder på 3,6.

I en annan studie, där man studerade nativiteten till migranters efterkommande i åtta europeiska länder, visar att nativiteten i hög grad liknar den i hemländerna. Det sker en viss minskning för vissa grupper i några länder men den övergripande slutsatsen är att den ligger nära den i hemländerna. Studien visar också att utbildningsnivå eller socioekonomiska faktorer har liten betydelse.

Enligt en annan studie har muslimer i genomsnitt en nativitet på 2,6 i Europa mot 1,6 för ursprungsbefolkningen.

Enligt studier i USA är nativiteten hos vita 1,75, svarta 1,88 och hispanics 2,15.

Nativitet diskussion

Det är intressant att se att nativiteten hos ättlingar till afrikaner ligger på 1,88. De flesta slavarna kom från Västafrika. Nativiteten i dessa länder är idag Togo (4,6), Benin (4,8), Nigeria (5,7), Congo (6) och Angola (6,1). De flesta slavarna kom på 1700- och 1800-talet. Det betyder att nativiteten sjunkit från i genomsnitt 5 till 2 under 200 år. Nativiteten hos vita européer var också betydligt högre, runt 5, på 1700- och 1800-talet.

Här finns det några saker att fundera på. Det ena är att nativiteten i Europa och USA för den vita befolkningen har gått ner kraftigt de senaste 200 åren. Från att tidigare ha vuxit kraftigt sker idag en minskning. Vi ser också att afrikaner som bor i USA också har uppvisat samma mönster men i slavarnas forna hemländer är nativiteten fortfarande lika hög som tidigare. Samtidigt ser vi i Europa en betydligt högre nativitet hos migranter även i andra- och tredje generationen. Det andra är att i takt med att populationen migranter växer i västländerna kommer dessa länder mer likna ursprungsländerna.

Vi har således två krafter som verkar i motsatt riktning. Samtidigt som nativiteten sjunker hos migranterna något för varje generation blir västländerna mer likt deras hemländer som på sikt i varierande grad ersätter den västerländska kulturen. Det går därför inte nödvändigtvis att dra slutsatsen att migranter till Europa från Västasien och Afrika i framtiden kommer ha samma sjunkande nativitet som ättlingar till slavarna uppvisat i USA. Vi kan nog snarast förvänta oss att minskningen inte blir lika stor samtidigt som etniska européer trängs undan och troligen, delvis som följd att detta, ser sin egen nativitet sjunka ytterligare.

Modellen

Invandring till Sverige har främst skett från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, o.s.v. dessa, inklusive ättlingar, uppskattas till 1 miljon och en nativitet på 4, d.v.s. varje kvinna föder i snitt 4 barn. Vi har också 1 miljon som kommit från många (minst 50) olika länder. Här antas nativiteten vara 3. Etniska svenskar antas, i modellen, vara 8 miljoner och nativiteten 1,8.

I modellen som sträcker sig 82 år framåt, till 2100, sjunker nativiteten sakta för alla grupper. Levnadslängden antas vidare vara något högre idag för etniska svenskar men öka något mer för invandrarna under perioden.

Modellen visar att gruppen från MENA (Irak, Somalia, o.s.v.) utan invandring ökar från ca: 1 miljon idag till 2,3 miljoner 2100. Det beror på en högre nativitet, som visserligen sjunker med tiden, men också på att man föder barn tidigare än etniska svenskar.

Mellangruppen med invandrare från minst 50 länder ökar, utan invandring, från 1 miljon till 1,4 miljoner. Den lägre ökningstakten beror på att man har en lägre nativitet idag, men sammantaget också föder barn något senare än de från MENA.

Etniska svenskar minskar från 8 miljoner idag till ca: 6,9 miljoner. Det beror främst på att nativiteten i modellen antas sjunka ner mot övriga europeiska länder i takt med att Sveriges demografi ändras. När skatterna nu måste höjas, svenskar tvingas jobba längre och hårdare, skolan försämras, välfärden sjunker, tryggheten urholkas allt mer och feminismen breder ut sig kommer etniskt svenska kvinnor föda färre barn.

Notera att årtalen är olika i tabellen för respektive grupp.

Befolkningsökning fram till 2100 utan invandring

Invandring

Modellen visar vad som sker utan någon ytterligare invandring. Med dagens inflöde ser, naturligtvis, prognosen helt annorlunda ut. Vi talar då om ytterligare minst 20 miljoner invandrare och ättlingar till dem fram till 2100.

Slutsats

Det finns en del som talar för att nativiteten hos dem som invandrar sjunker sakta över tiden. Det tar dock tid och det är inte säkert att de sker i samma grad som vi sett i USA, eftersom våra europeiska länder allt mer kommer att likna de länder dessa invandrare kommer ifrån. Alla modeller måste tas med försiktighet. Värdet hos dem är inte bara att fastslå en siffra utan också att klargöra vilka faktorer som påverkar modellen och hur de kan utvecklas över tiden. Bara genom att arbeta med modellen, öppet och förutsättningslöst, får vi en fördjupad förståelse för de olika skeendena. Gör gärna egna beräkningar för att öka din förståelse.

Modellen visar att år 2100 finns 6,9 miljoner etniska svenskar, 1,4 miljoner övriga invandrare och 2,3 miljoner från MENA och liknande länder under förutsättning att vi inför ett totalstopp nu. Modellen visar också att vi har enormt mycket att vinna på och vikten av ett totalstopp samt omfattande repatriering av de som kommit hit som s.k. flyktingar. Sverige går att rädda men det krävs medvetna, modiga och kraftfulla åtgärder nu. Detta kommer, under inga omständigheter, ske med Sjuklövern och SD får inget inflytande utan egen majoritet. SD har inte förmått, under sina åtta år i riksdagen, att få ner invandringen alls. Tvärtom, den har bara ökat och ökat. Vi måste rubba den rådande ordningen genom att peta ut några gamla partier och rösta in flera invandringskritiska partier i Sveriges riksdag i valet 2018.

Fria Sidor vill här upprepa – invandringen till Sverige har inte minskat något alls de senaste 38 åren. Den ökar och ökar. Politiker som säger annat ljuger.

2017 helår uppehållstillstånd samtliga