Folkmordet – helår 2017

På väg till Sverige via Italien

Antalet beviljade uppehållstillstånd minskade endast med 10% från 150535 (2016) till 135459 (2017). Inte ens antalet asylsökanden minskade mer än 11%, från 28939 (2016) till 25666 (2017). I jämförelse med den retorik som regeringen Löfven använder sig av förefaller inte mycket ha förändrats. Det hjälper inte heller att byta till Alliansen. Historiska fakta visar att det spelar ingen roll vem som sitter vid makten, migrationspolitiken ligger, med små justeringar, fast – folkmordet ska genomföras. Under 2017 betade Sverige av resterna från den chockartade asyltsunamin som kom med början sommaren/hösten 2015 men det finns fortfarande 76640 kvar i mottagningssystemet som inte har uppehållstillstånd. Utmärkande för 2017 är en kraftigt ökad migration med anknytning till anhöriga, både som släkt, arbetskraft och studier. Av totalt 135459 beviljade uppehållstillstånd 2017 var 102136 (75%) på något sätt relaterat till asyl- eller tidigare anhöriginvandring. Asylinvandringen är den isbrytare som skapar en bred isfri ränna i vilken anhöriga sedan tar sig in. Dessa i sin tur ger upphov till ytterligare asylinvandring, arbetskraftsinvandring, studier, o.s.v. i ett ständigt återkommande självförstärkande förlopp.

Asylsökanden

2017 helår asylsökanden

Vi ser att antalet asylsökanden sedan år 2000 varierat kraftigt. Det är svårt att hitta något mönster eller trend annat än perioden 2012-2015, då antalet formligen exploderade. Idag ligger Sverige nära snittet för perioden 2000-2011, 26285. Under dessa 18 år, 2000-2017, har Sverige tagit emot 712352 asylsökanden. Snittet för hela perioden är 39575.

Uppehållstillstånd Asylskäl

2017 helår uppehållstillstånd asylskäl

Grafen visar uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl 1980-2017. Under perioden 2000-2017 beviljades 366035 personer uppehållstillstånd av asylskäl. Grovt uppskattat har således ca: 50% av de som sökt fått ansökan beviljad. Exakt vad som skett med de som fått avslag vet vi inte idag. Några kan ha rest vidare men det kan inte uteslutas att en inte oansenlig del faktiskt befinner sig i Sverige illegalt. Andra kan ha sökt som anhörig eller arbetskraft. Myndigheternas vilja att ta reda på detta är obefintlig varför vi endast kan spekulera.

Vi ser att i början av perioden 1980 var antalet som beviljades uppehållstillstånd lika många som Sverige idag tar emot som kvotflyktingar, ca: 5000. Det var en konstant ökning 1980-1994 då plötsligt antalet kraftigt reducerades. Dock låg nu snittet närmare 10000 än 5000. Ytterligare en press uppåt skedde 2006-2017 och nu ligger det vi uppfattar som normalt närmare 35000, upp från de 5000 som i snitt kom runt 1980.

Det finns en trendlinje som är svart. Den visar den långsiktiga trenden utan att ta hänsyn till enskilda år, där variationerna kan vara stora. Trenden är en ökning med ca: 5% varje år. Det finns inget som talar för att denna trend, som är etablerad under 38 år, nu plötsligt skulle brytas av nuvarande partier eftersom det är samma partier som försatt oss i denna prekära situation. Gör vi prognoser, baserat på trenden, kommer uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl ligga på 38100 år 2022 och 48600 år 2027.

Uppehållstillstånd Anhöriga

2017 helår uppehållstillstånd anhöriga

Trenden för beviljade uppehållstillstånd till anhöriga är mycket mer tydlig. Från att ha legat i snitt runt 10000 under 1980-talet har snittet ökat ca: 10000 per årtionde för att under 2010-talet ligga runt 40000. Vi ser inga större nedgångar utan istället längre stabiliseringsperioder varefter någonting händer som etablerar antalet på en ny högre nivå. Trenden är också här runt 5% per år. Inte heller här finns något som talar för att trenden, med nuvarande partier, ska upphöra. Prognosen för 2022 blir 51040 och för 2027, 65120, per år.

Uppehållstillstånd Övriga

2017 helår uppehållstillstånd övriga

Denna kategori har exploderat. En stor del avser migranter som kommer hit för arbete och studier med anknytning till asyl- och anhöriginvandrare. När vi skrapar på ytan och gräver ner oss i detaljerna ser vi ett tydligt samband mellan den explosionsartade ökningen här och tidigare migration. Ökningen är så dramatisk att det knappast är meningsfullt att extrapolera trenden men 7% torde inte vara ett för högt estimat om den framtida utvecklingen. Prognosen för 2022 blir 63000 och för 2027, 88515, per år.

Uppehållstillstånd Samtliga

2017 helår uppehållstillstånd samtliga

När vi slår samman alla kategorier under perioden 1980-2017 försvinner alla tillfälliga variationer och fram träder en tydlig bild av en explosionsartad ökning. Den långsiktiga trenden för perioden är 7%. Om det under 1980-talet kom 15000 så kommer det nu 10 gånger så många 150000, varje år som beviljas uppehållstillstånd. Det är också intressant att notera att totalt 2,2 miljoner uppehållstillstånd beviljats, perioden 1980-2017, vilket mer eller mindre approximerar hela befolkningsökningen. Det fanns 8,3 miljoner folkbokförda i Sverige 1980, idag är den siffran uppe i runt 10,1. Uppehållstillstånden är därför, bevisligen, en bra uppskattning på det migrationstryck Sverige ålagt sig själv. Prognosen för 2022 blir 152140 och för 2027, 202235, per år. Uppskattningsvis 1,5-2 miljoner uppehållstillstånd beräknas beviljas under dessa 10 år fram till 2027. Majoriteten kommer från u-länder.

Slutsats

Sverige står inför en katastrof och något måste göras. De sju gamla partierna måste bytas ut. Inget av dem kan åtnjuta det minsta förtroende. Det spelar ingen roll vilken politik de säger sig vilja föra, vilken partiledare de har eller hur mycket de vänder om – förtroendet för dem är förbrukat och de kan inte vara med i lösningen för ett framtida Sverige. De sju gamla trötta 100-åriga partierna – de sju dinosaurierna – måste begravas. Desto fortare det sker, desto snabbare kan vi vända Sverige. Troligen blir två fossiler redan 2018 (MP och KD) men det är bara början. Vilka underbara dagar att längta efter och se fram emot!