Botaniker knäcker klimatalarmismen

Klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv: Del 6

Klyvöppning gör att vi kan mäta koldioxidhalten

När klimathysterin var som värst gick det inte en dag utan att vi matades med bilder i massmedia på döda isbjörnar, städer under vatten och prognoser för jordens nära förestående undergång. Ändå var det inte mer än 20 år tidigare, runt 70-talet, som man körde samma tema men då var hotet inte att det skulle bli varmare, utan att vi gick mot en istid, något man då propagerade för var nära förestående. En viktig förklaring till att man alltid kan lura oss är att vårt minne är kort. Vårt svar måste vara ett plugga ur från systemet och börja tänka själva. Det är det många duktiga svenska vetenskapsmän som gjort. Tyvärr drunknar de i alla pseudofrågor som ständigt sköljer över oss och får heller inga anslag för att bedriva sin forskning. På sikt utarmas grunden för Sverige som en framstående kunskapsnation. Vi behöver inte kunna något, allt är redan bestämt i den ”rätta värdegrunden”. Det paradoxala är att i vissa frågor måste vi alla tycka lika trots att Värdegrunden säger sig måna om mångfald och pluralism.

Bandyklubban

En central del i propagandan för att övertyga allmänheten om koldioxidens farlighet var att peka på den s.k. Bandyklubban. Vem blir inte övertygad av den? Problemet är att man manipulerat mätdata för att få fram ”effekten”. Detta kom också fram senare i Climategate, 2009, och borde ha betytt slutet för alarmismen. Skandalen visade att ledande forskare vägrat visa rådata, utan bara deras egna fabricerade värden, att man manipulerat data för att passa sin agenda och att endast, av dem sanktionerade rapporter, fick komma allmänheten till del, o.s.v.

Bildresultat för falsk larm koldioxidens bandyklubba

Biologin motbevisar bandyklubban

Här kom så botanikerna till hjälp. Man vet att växter tar upp syre genom sina klyvöppningar. Växterna bildar inte fler klyvöppningar än vad de behöver för att ta upp en viss mängd syre. Hur mycket som behövs avgörs främst av koldioxidhalten i luften. På så sätt kan man uppskatta mängden koldioxid i atmosfären.

I bilden nedan ser du vad de kom fram till. Slutsatsen blir att a) halten koldioxid har historiskt varit högre än vad som vill göras gällande b) fluktuationer runt medelvärdet är större än vad som officiella data visar c) koldioxidhalten tycks följa temperaturen, inte tvärtom, den senare påverkas mest av ytvattentemperaturen

Bildresultat för falsk larm koldioxidens bandyklubba

Det huvudsakliga sambandet, om vi får tro på klyvöppningarna, är således först temperatur, sedan koldioxid, inte tvärtom. Självklart finns dynamiska, återkopplande effekter i ett biologiskt system, men orsak och verkan byter plats. Oavsett, visar analysen att man måste ha manipulerat rådata rejält för att få den till en bandyklubba. Att så var fallet bekräftades också av Climategate.

Problemet med iskärnorna

Många av värdena i de officiella rapporterna hämtades från iskärnor (även om rådata hemlighölls) och justerades sedan kraftigt. Det är dock inte heller säkert att iskärnor är tillförlitliga. Vi vet t.ex. att diffusion sker enligt naturens lag. Det betyder att det sannolikt sker ett utbyte mellan isens olika delar, som på sikt utjämnas. Därför kan vi inte heller vara helt säkra på att den luft som finns bevarad i en iskärna korrekt återger den som fanns när den bildades.

Iskärnor med högre halt koldioxid har med tiden släppt ifrån sig delar till närliggande islager och då visar iskärnan helt enkelt för låga och utjämnade värden.

Ökad koldioxidhalt leder till ökad växtlighet

Människan har släppt ut 550 Gigaton koldioxid sedan 1850-talet. Detta har bidragit till att öka koldioxidhalten med ca. 60 ppm (miljondelar) vilket motsvarar ca: 125 Gigaton. Det betyder att endast ca: 23% har stannat kvar i atmosfären. Resten har absorberats i framför allt havet och biosfären (växtligheten). Det är således klart att den ökade koldioxiden resulterat i en grönare planet, något som kanske inte är ovälkommet?

Skillnaden mellan IPPC och vetenskap

IPPC hävdar att den ökade koldioxidhalten till huvudsak är människans ”fel” och att koldioxiden har starkt uppvärmande effekter. Tänk om det vore så väl, då kanske vi hade patentmetoden att undvika nästa istid. Bara öppna massor av nya kolkraftverk. Tyvärr är det inte så enkelt. Baserat på vetenskapliga underlag är det istället troligt att endast en mindre del av det vi återför stannar kvar i atmosfären, resten absorberas i de andra sfärerna (havet, biosfären och fossila bränslen). Samtidigt sker en ökning av koldioxidhalten i luften till följd av en temperaturökning som i hög grad inte har något med människan att göra. Bilden nedan visar skillnaden mellan dessa olika analyser. Enligt IPPC är 40% av koldioxiden kvar i luften, huvudsakligen på p.g.a. att man antar att havet inte kan ta upp så mycket koldioxid, medan ”Falskt Alarm” kommer fram till 19% men istället förklarar den ökade koldioxidhalten med termiskt avgasning, d.v.s. havet har släppt ifrån sig koldioxid p.g.a. en allmän uppvärmning (endast till mindre del orsakad av människan).

Bildresultat för falsk larm budget för 1900-talets

Slutsats

Det går inte att lita på forskare som döljer och förvränger data. Denna klimatalarmism borde för länge sedan vara punkterad. Bara misstanken att man manipulerar ett enda mätvärde borde räcka för att diskvalificera IPPC. Skälet att denna pseudoforskning finns kvar är att den fortfarande har stöd av makten – en liten grupp människor som ofta agerar bakom kulisserna med mål att centralisera alla beslut till dem själva.

Detta innebär inte att vi ska sluta hushålla med energi och resurser men det innebär att vi kanske ska fundera på varför vi ska lägga tusentals miljarder på att bekämpa något som a) inte är så farligt (kol och syre) b) kan göra det varmare c) ökar växtligheten d) i hög grad står bortom mänsklig påverkan. Vi kan välja var vi ska lägga våra pengar. Det saknas inte områden som hade behövt dessa resurser. Det finns t.ex. hundratals verkliga miljöproblem.

Faktum är att detta inte något som ska ses som en ”akademisk” fråga. Det handlar om att hela vår planet håller på att ”kuppas” av en dold oligarki som genom ett antal komponenter i ”den rätta värdegrunden” vill tvinga alla att tro på deras verklighetsbeskrivning. Klimatalarmismen är en viktigt del, eftersom ”lösningen” endast går att åstadkomma ”globalt”. Allt som centraliserar gynnar deras agenda.

Klimatalarmismen har också en annan allvarlig konsekvens, vilket man också eftersträvar, att vetenskapen blir en tro, den rätta värdegrunden, en ny religion utan bas i fakta och bevis. Den som vägrar tro blir en avfälling, ett hot mot värdegrundsreligionen. Tror du bara rätt är du förlåten, även om du bevisligen har fuskat. Kan man förvandla mänskligheten till okritiska, blinda, slavar som bara accepterar allt som presenteras, då har man kommit ett långt steg på vägen till sitt mål – en ny världsordning.

För första gången i mänsklighetens historia har vi nu, tack vara Internet, möjligheten att sprida kunskap till alla som vill. Får Internet vara fritt kommer man att förlora striden. Det är bara en tidsfråga. Vi kan därför förvänta oss en nära förestående attack på fri kunskapsspridning på nätet. Man gör det i små steg, för att inte väcka allmänheten, under parollen ”att skydda värdegrunden och demokratin”.

Omvänt kan Internet vara det verktyg som oligarkerna drömt om. Har de kontroll kan de på sekunder sprida sin falska propaganda till alla delar av jordens hörn. Glöm inte att dessa oligarker är vana vid att ta två steg fram och ett bakåt, o.s.v. Sionismen är ett bra exempel. Tankarna om ett judiskt Palestina hade funnits i 2000 år och i mitten av 1850-talet hade man tillräcklig makt för att kunna göra planerna konkreta. Idag, 2016, har man i stort tagit hela Palestina.

Medvetenhet om vad som pågår vad gäller klimatalarmismen är därför ett viktigt steg att se att detta pågår inom alla samhällsområden. Klimatfrågan är inte en isolerad företeelse. I själva verket är den en mindre del i byggandet av illusionen. Ett gigantiskt bedrägeri som kräver att man också manipulerar hela mänsklighetens historia.

Fria Sidor är av uppfattningen att, fullständigt logiskt, så är denna makt bakom kulisserna helt medvetna om detta. Det är högst troligt att man bedriver den sanna och äkta forskning på egen hand och hindrar mänskligheten att också ta del av kunskapen. Dessa människor är inte dumma, bara onda. Kanske var 9/11 och tvillingtornen som förvandlades till stoft ett litet fönster för oss att se vad man kan göra. Kanske en varning till världens alla ledare vad man, med sin teknik, som vi inte ska få fullständig kännedom om, kan användas till. Det är just därför viktigt att få folket att förstå det gigantiska bedrägeri klimatalarmismen är, för då öppnar man en dörr, en avprogrammering sker, vartefter människan klarare kan se hur man blir lurad i nästan alla andra frågor.

Den stora striden i världen nu, det är ett krig som pågår, står därför mellan självständiga nationer och folk som samarbetar för allas bästa och att ge alla makt åt denna lilla globala oligarki. Fria Sidor tror att vi nu har några år av möjlighet att bryta igenom muren. Tiden är knapp och fienden har inte gett upp. Man omgrupperar och bidar sin tid, när vi minst anar det kommer så motanfallet. Det kommer att lyckas om inte tillräckligt många kommit till insikt då. Därför är alla som idag är medvetna skyldiga att väcka sin omgivning.

Fria Sidor försöker undvika ”konspirationsteorier” men gör ett undantag. Det finns en tydlig risk för ett antal falska flaggor där denna gång vita nationalister utses som syndabockar. Detta kommer leda till upplopp med invandrargrupper och kommer följas av krav på nedstängning och censurering av ”hat och falska nyheter” på nätet. Tillvägagångssättet kommer att vara exakt lika som med de ”muslimska terroristerna” för att underblåsa ”kriget mot terrorismen”. Denna gång för att värna den nationella säkerheten.

Det är en skyldighet vi har till tidigare och framtida generationer. Förmodligen står vi nu inför mänsklighetens viktigaste strid någonsin.

Denna serie bygger, vad gäller faktadelen, på e-boken Falskt Alarm av Gösta Pettersson(som inte har något samröre med Fria Sidor) och går att ladda ner gratis i länken nedan.