9/11: De ekonomiska konsekvenserna

Fria Sidor granskar 9/11: Del 13

Fria Sidor har studerat hur 9/11 och kriget mot sju länder under fem år skapat enorma mänskliga konsekvenser. Fria Sidors beräkningar visar på ca. 2 miljoner döda, lika många skadade och 23 miljoner hemlösa/på flykt. Detta för att påstått 19 araber och Bin-Laden ska ha utfört 9/11 där ca: 10000 dog och skadades på olika sätt. Fria Sidor uppskattar de ekonomiska kostnaderna till 57 000 000 000 000 kronor!

Militärutgifter

Låt oss börja med hur militärutgifterna förändrats trendmässigt över tiden. Vi kan se på grafen nedan att den var stadigt på väg ner i absoluta termer och således ännu mer i % av BNP fram till år 1999. Grafen sträcker sig till 2013 och för 2015 var den 610 Miljarder USD. Det finns med andra ord fog för att påstå att 9/11 och ”kriget mot terrorismen” har fört med sig betydande ekonomiska konsekvenser.

Bildresultat för USA total military spending trend

Vi kan göra samma övning för Storbritannien som varit USA trogen i alla krig.

Det ser onekligen ut som om även Storbritannien stod för stagnerande militärutgifter runt och fram till år 1999. Någon gång i slutet av 80-talet började den stagnera för att sedan öka strax före 2001, exakt samma mönster som i USA.

Den som ser konspirationer mot mänskligheten tydligt kan fråga sig varför det förefaller som att dessa militärutgifter ökade både i USA och Storbritannien två år innan 9/11. Kriget mot Afghanistan drogs som bekant igång omedelbart efter 9/11.

Bildresultat för UK total military spending trend

Fria Sidor uppskattade också antalet skadade, mentalt och fysiskt, till följ av dessa krig hos de Allierade till ca: 200 000 personer. Antag att de i genomsnitt var 30 år och att hälften av dessa inte kan arbeta mer utan behöver leva på samhället. Då får vi räkna bort deras produktion i 30 år. Vi kanske också kan anta att samma personer förbrukar mer sjukvård än genomsnittet.

Lyckligtvis har ett antal amerikanska akademiker redan tittat på detta, så det bespar oss en hel del arbete. Vi behöver bara stämma av om det verkar rimligt och svaret på den frågan är att, ja det förefaller vara mycket rimliga beräkningar.

Dessa forskare kommer fram till en kostnad på totalt 4453 miljarder USD fram till 2054. Beräkningarna innehåller förtidspensioner och sjukvårdskostnader, ökade kostnader i USA för skydd, historiska krigskostnader och beräknade kostnader för kvarvarande trupper.

http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/Costs%20of%20War%20Executive%20Summary.pdf

http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2014/US%20Costs%20of%20Wars%20through%202014.pdf

USA står för den största kostnaden men vi kanske kan uppskatta att den totalt är 5000 miljarder om vi också inkluderar andra länder. Författarna upplyser också om att alla kostnader inte är med.

USA och har fortsatt sina krig inte minst i Libyen och man är aktiv i Syrien direkt och indirekt. Här finns inga befintliga akademiska rapporter men det stärker upp antagandet att siffran 5000 miljarder USD inte är någon överdrift.

Nu bör vi också räkna kostnaderna för de attackerade sidan.

Flyktingar till EU

En viktig aspekt är det kaos som dessa krig skapat och som sedan Balkan har lett till konstanta strömmar av migranter till EU. Det blir svårt att fråga varje migrant varför den lämnade sitt hemland men vi kan se i Sverige att det var efter Balkan det på allvar började ta fart. (Fria Sidor kommer senare att granska myterna kring detta krig). Vi kan också se att svenska politiker helt okritiskt har tagit ansvar för ”flyktingar” från Irak och Syrien, trots att det på intet sätt varit vårt ansvar utan 100% USA’s. Alla s.k. flyktingar skulle ha skickats vidare med adress: USA.

För 2015 var det 1,3 miljoner som sökte asyl i EU, men intressant nog ser det inte ut att finnas något samband med 9/11. Det är något som Fria Sidor förväntat sig med tanke på alla ”flyktingar” från Balkan, Irak, Afghanistan och Syrien som Sverige har tagit emot.

Nedan visas asylsökanden i EU 28 – 1998-2015

Bildresultat för asylum applicants EU 1998-2015

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/EPRS_BRI(2015)551332_EN.pdf

Mot bakgrund av grafen ovan framstår Sveriges politik som ännu mer absurd. Precis som i Sverige så finns i siffrorna ovan inte anhöriginvandring, vilket idag är den största andelen.

Här kan man ju lätt hamna på hal is eftersom vi inte ser en ökning 2001. Kan vi då hänföra detta till 9/11? Tittar vi på Sverige så kan vi det. Vi hade varken haft migration från Irak, Syrien eller Afghanistan om inte USA planerat dessa krig. Är det så att Sverige gått sin egen väg här? Eller att vi tagit huvuddelen av alla migranter till följd av 9/11? Svårt. Det går ju att argumentera för att det är den inhemska politiken som är orsaken inte 9/11 till att Sverige tagit emot ”flyktingar” från dessa länder. Finland har t.ex. inte alls varit lika generösa. Sanningen är nog att dessa enorma strömmar av migranter har andra orsaker. Eftersom det inte går att se något samband ovan så ska de inte vara med.

Inhemska kostnader i de attackerade länderna

Produktionsbortfall

Fria Sidor uppskattar antalet döda till ca: 2,3 miljoner och lika många skadade. De som dött faller bort som både producenter och konsumenter men åtminstone hälften av produktionsbortfallet täckte fasta kostnader som boende, e.t.c. En familjefar lämnar efter sig en familj med hus, bil, o.s.v. som han tidigare bidrog till, kostnader som inte försvinner.

2,3 miljoner i snitt 30 år i produktiv ålder. BNP till marknadspris är betydligt lägre i Irak än i USA och Sverige så här kommer ett annat problem. Mätt med köpkraftspartiet är den 6600 USD per capita mot USA 53 500 USD per capita. Det blir lätt absurt om de ekonomiska konsekvenserna blir lägre för att man dödar fattiga människor, men så blir det rent matematiskt.

En genomsnittlig livsinkomst i Sverige är kanske 9 miljoner för de som får vara friska och arbetsföra. Räknar vi på 900000 kronor eller 100000 USD så är det en uppskattning. Det blir 230 miljarder USD. Tar vi hälften av detta så blir det 115 miljarder USD. För de skadade försvinner också inkomsterna men de lever kvar som konsumenter och förbrukare av sjukvård. Låt oss anta att kostnaden är just 230 miljarder USD för dem.

Infrastruktur

23 miljoner hemlösa och på flykt. Miljoner bomber och förstörd infrastruktur. Hur ska vi värdera det? Varje land har byggt upp en infrastruktur under många år. Det handlar om vägar, sjukhus, skolor, bostäder, vattensystem, avlopp, el, rättsväsende, polis, o.s.v. Det är känsliga system och de måste dessutom fungera tillsammans. Fria Sidor har använt en schablon för svenskarna på 10 miljoner (som ett svenskt medborgarskap borde kosta). Troligen är det för lågt men om vi använder 1 miljon som varje medborgare i Irak bär så är det i alla fall en början.

Om vi antar att 23 miljoner av alla som bor i Mellanöstern under 2001-2015 tvingats lämna sina hem, fått se infrastrukturen och säkerheten där de bor förstöras och sätter 1 miljon som värde blir det totalt 23 000 miljarder kronor vilket motsvarar 2 700 miljarder USD. För att vara försiktig så låt oss halvera detta till 1350 miljarder USD. Självklart har även de som inte flytt och blivit hemlösa drabbats men samtidigt har de hemlösa kvar delar av övrig infrastruktur. Det är en uppskattning som den som är intresserad kan förfina.

Sammanfattning

Militära kostnader för USA/NATO 5000, produktionsbortfall/sjukvård i attackerade länder 345 och förstörd infrastruktur 1350. Totalt 6700 miljarder USD. Detta motsvarar 57000 miljarder kronor. För att sätta det i perspektiv motsvarar det 38 svenska statsskulder eller 11 gånger vår BNP. Det motsvarar också ca: 21 miljoner svenska villor till genomsnittpris.

Fria Sidor är inte stolt över denna uträkning. Den går att göra mycket bättre men det är ett försök att få en ”känsla” för proportionerna. Det finns många sätt att beräkna detta på. Vad gäller de skyhöga oljepriserna efter 9/11 så gynnar de producenterna men missgynnar konsumenterna så det går bort. Irak har fortfarande i alla fall på pappret äganderätten till sin olja, precis som innan Irak-kriget, så det går också bort (Fria Sidor saknar tillräcklig kunskap om detta).

Den enda frågan som Fria Sidor ställer efter denna genomgång är:

Vem har ansett det värt 57 000 000 000 000 kronor att starta kriget mot terrorismen och vad vinner de på det, mot bakgrund av dessa kostnader? Vem får skörda frukten av investeringen?