Sverige tillhör svenskarna – enligt Förenta Nationerna

FN skyddar alla ursprungsfolk

FN antog den 13 september 2007 en deklaration, 61/295, som också Sverige skrivit under, som heter ”Deklaration om rättigheterna för ursprungsfolk”. Där listar man, i ett antal artiklar, alla de självklara rättigheter som tillkommer ett ursprungsfolk. FN är visserligen globalisternas verktyg för att låta överstatlighet ta över folkens rätt men i just detta fall kan svenska folket finna mycket stöd för sitt rätt att fortsätta existera. Vi har bara inte förstått det ännu. Låt oss titta lite närmare på deklarationen.

Ursprung/Indigenous

FN-deklarationen använder ordet ”indigenous” vilket enligt Cambridge Dictonary betyder ”något som naturligt förekommer på en plats eller ett land och inte kommer utifrån”. I Oxford dictionary står det:”Har sitt ursprung och förekommer naturligt på en särskild plats” Exempel: Ursprungsfolket i Sibirien. I Freedictionary står det: a) ”Vara medlem av det ursprungliga folket på en plats b) tillhörande eller har karaktäristik av det ursprungliga folket. I Yourdictionary står det: ”Någon som är ursprunglig på en plats och som naturligt hör dit” Exempel: Indianerna i Amerika.

Ursprungsfolk

FN har väl i tankarna alla ursprungsfolk som bor i t.ex. USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, o.s.v. Tanken var att ge dem rättigheter som ursprungsfolk. FN’s resonemang, om man inte ska hänfalla till dubbelmoral, bör även gälla andra ursprungsfolk, som inte koloniserats. USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland har inte skrivit under deklarationen, av naturliga skäl, men Sverige har gjort det.

Fria Sidor ser inga tungt vägande skäl varför denna deklaration, som Sverige undertecknat, inte också skall gälla den svenska ursprungsbefolkningen. Ingenting i FN-deklarationen säger att ett ursprungsfolk först måste ha koloniserats för att den ska gälla. Ingenting i förarbetena begränsar deklarationen till vissa ursprungsfolk, utan avser alla. Man talar om ”indigenous peoples” vilket betyder ”ursprungsbefolkningar” – med plural. Enligt definitionen ovan bör det stå klart för varje människa att svenska folket är ett sådant ursprungsfolk.

Få länder har ett så tydligt ursprungsfolk som Sverige. Det beror på att vårt land ligger långt upp på norra halvklotet och var obeboeligt tills den senaste istiden upphörde. Vi vet inte allt men inte ens regeringen, korrupta riksdagsmän och välavlönade politiska byråkrater, kan förneka att svenska folket finns och att vi kom hit för länge sedan. Flera olika folk har bott i Sverige och flera vandringar har skett men räcker 6000 år för att anses vara ett ursprungsfolk? Det var väl ungefär då som de största vandringarna in till Sverige upphörde och svenska folket formades till vad det är idag. Eller ska vi behöva gå 12000 år tillbaks till de första bosättningarna efter istiden?

Är inte svenskar ett ursprungsfolk så är knappast aboriginer, maorier eller indianer det heller. Frågan om vi är ett ursprungsfolk får därför anses vara utredd och besvarad – ja, svenska folket är ett ursprungsfolk. Låt oss då titta på vilket omfattande skydd FN’s deklaration ger svenskarna.

Artiklarna

Artikel 2

”ursprungsbefolkningen ska slippa diskriminering när de utövar sina rättigheter, i synnerhet de som härrör till deras ursprung och identitet.”

Artikel 3

”Ursprungsbefolkningen har rätt till självbestämmande. De kan fritt avgöra sin politiska hemvist och ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.”

Artikel 4

”Ursprungsbefolkningen har rätt till autonomi och att styra över sig själva.”

Artikel 5

Ursprungsbefolkningen har rätt att behålla och förstärka sina distinkta politiska, ekonomiska, sociala och kulturella institutioner.”

Artikel 6

”Varje individ som tillhör ursprungsbefolkningen har rätt att tillhöra en nation.”

Artikel 7

  1. ”Varje individ som tillhör ursprungsbefolkningen har rätt till psykisk- och mental integritet, frihet och säkerhet.”
  2. Ursprungsbefolkningen ska inte utsättas för folkmord eller annat våld.”

Artikel 8

  1. ”Ursprungsbefolkning har rätt att slippa påtvingad assimilation och förstörelse av sin kultur.”

2. Stater ska skydda ursprungsbefolkningen och förhindra

a) Alla handlingar som är avsedda att beröva dem dess integritet som ett eget folk, identitet och kultur

b) Alla handlingar som tar ifrån dem deras land och resurser

d) Alla former av påtvingad assimilation eller integration

e) Alla former av propaganda riktad mot dem på rasliga och etniska grunder

Artikel 9

Ursprungsbefolkningen har rätt till att tillhöra en egen nation och gemenskap enligt de egna traditionerna och sedvänjorna.”

Artikel 11

”Ursprungsbefolkningen har rätt att praktisera och revitalisera sina traditioner och sedvänjor. Här ingår rätten att upprätthålla, skydda och utveckla sin historiska, nuvarande och framtida kultur, arkeologiska fynd, historiska platser, ceremonier, konst och litteratur.”

Artikel 13

”Ursprungsbefolkningen har rätt att till kommande generationer överföra sin historia, språk, traditioner, filosofier.”

Artikel 14

”Stater ska se till att ursprungsbefolkning har egna skolor som utgår från deras kultur, metoder och språk.”

Artikel 16

  1. Ursprungsbefolkningen har rätt att ha sin egen media, sitt eget språk men ändå ha rätt att ta del av icke-ursprungsbefolkningens media utan att diskrimineras.”
  2. ”Stater ska säkerställa att dess statsägda media speglar ursprungsbefolkningen kultur.”

Artikel 17

3. ”Ursprungsbefolkningen har rätt att inte diskrimineras på arbetsmarknaden eller lönemässigt.”

Artikel 18

”Ursprungsbefolkningen har rätt att delta i beslutsprocessen som berör dem.”

Artikel 26

”Ursprungsbefolkningen har rätt till land, territorium och resurser som traditionellt tillhör dem.”

Artikel 33

  1. ”Ursprungsbefolkningen har rätt att bestämma sin egen identitet och vem som får vara medlem enligt sina egna seder och bruk.”
  2. ”Ursprungsbefolkningen har rätt att själva bestämma över sina institutioner och vem som får vara medlem där.”

Artikel 44

”Det som står i denna deklaration utgör ett minimum för överlevnaden, värdigheten och välmåendet för alla ursprungsfolk i världen.”

Slutsats

Det råder knappast någon tvekan om att svenskarna är ursprungsfolk i Sverige och därmed omfattas av FN-deklarationen. Enligt den bestämmer vi själva vem som ska få tillhöra nationen Sverige. Vi har rätt att bevara Sverige svenskt både för oss själva och för framtida generationer. Vi har dessutom rätt att slippa propaganda, förföljelse och diskriminering riktad mot ursprungsbefolkningen.

Statliga SVT och SR ska framför allt verka för ursprungsbefolkningen och dess bevarande. Vi har rätt att behålla det vi skapar till svenska ursprungsbefolkningen och kommande generationer svenskar, inte ge bort det till icke-svenskar. Vi har rätt att låta svensk historia, kultur, konst och traditioner genomsyra hela samhället. Vi har rätt att bevaras etniskt och kulturellt och slippa integreras med de invandrare och de kulturer de för med sig. Vi har rätt att slippa assimileras med andra än ursprungsbefolkningen.

Vi har rätt till egna svenska skolor bara för svenskar där man lär ut med fokus på det som är svenskt. Vi har rätt att bevara svenska språket. Vi har rätt att bestämma i vårt land och att besluta om vår egen politik och framtid.

Ingen får ta ovanstående rättigheter ifrån oss, motverka våra rättigheter, förlöjliga eller förminska svenska ursprungsbefolkningens status som just ursprungsfolk.

Den svenska politikerklassen och media följer inte denna FN-deklaration utan har valt att gå emot ursprungsbefolkningen. Man erkänner inte oss som ett ursprungsfolk och vill utplåna oss. Metoderna man använder är fruktansvärda med massinvandring, mångkultur, hot och nedsättande omdömen mot de som hävdar den svenska ursprungsbefolkningens rättigheter.

Svenska folket är ett ursprungsfolk med alla rättigheter som därmed följer. Dessa rättigheter har svenska folket utan någon FN-deklaration. Vi bestämmer, självklart, i vårt eget land, oavsett vad FN säger men nu finns dessutom en FN-deklaration som stärker, ytterligare, vår rätt, så varför inte använda oss av den? Har du inte läst FN-deklarationen, Annie Lööf?