Folkmordet – november 2016

Oden ca: år 0 svenska och europeiska kungahus anfader

Folkmordet lever och mår väl. Sverige och alla andra västländer har, tyvärr, begåvats med en samlad elit som gör allt för att utplåna sina länders ursprungsbefolkningar. Det har helt uppenbart sitt uppdrag från andra än folket. Vad svenska folket behöver är ledare inom samhällets alla områden som kliver fram och oblygt hävdar vårt intresse. För vi finns faktiskt än så länge. Fria Sidor kanske kan önska sig det i julklapp. I november beviljades 18750 uppehållstillstånd. Prognosen(FS) för helåret är 139337, en ökning med 28 % i jämförelse med 2015. Antalet asylsökande var 26929 för perioden jan-nov 2016 vilket för helåret blir runt 29377. Det är högre än genomsnittet för perioden 2000-2012. Vi ser således ingen avmattning som man vill få oss att tro, inte ens i antalet nya asylsökanden.

Varje månad ska Fria Sidor försöka göra en djupdykning inom något område. Denna månad gör Fria Sidor ingen analys av uppehållstillstånden utan hänvisar till tidigare månader. Istället görs en tidsresa och djupdykning i den mycket spännande svenska historien och befolkningsstatistiken. Det är en berättelse om svenska folkets öden på 15 minuter.

Istiden

Sverige har varit täckt av is många gånger de senaste miljoner åren. Den senaste, som kallas Weichsel, började för ca: 115000 år sedan och hade sin största utbredning för ca: 20000 år sedan.

Isen smälte undan. Som mest skedde detta under en varmperiod som kallas, Bölling-Alleröd, 14700-12700 f.kr. Istäcket skulle sedan växelvis öka och minska men från 10200 f.kr. drog den sig bara tillbaka. Det måste ha varit en dramatisk period där den smältande isen först skapade ett gigantiskt ”Östersjön” men när landhöjningen sedan tog fart pressades vattnet undan och skapade gigantiska vattenfall vid t.ex. Öresund. Sedan höjdes havsnivån p.g.a. avsmältningen av de Nordamerikanska istäcket och havsnivån steg igen. Sveriges första isfria område var Kullahalvön, Skåne, ca: 15000 f.kr.

Bildresultat för istid sverige
Källa: Tacitus

12000-8000 f.kr.

Den äldsta kända bosättningen är, enligt Skåne Län, i Segebro i Skåne, ca: 10000 f.kr. Det är dock rimligt att anta ökningen av befolkningen i Sverige skedde i takt med att isen smälte. Vid Finjasjön i Mölleröd har man också hittat fynd, daterat kanske så långt som 14000 f.kr. enligt hembygdsföreningen. Boplatserna var säsongsboplatser, det vill säga jaktboplatser där befolkningen jagade vilt. I Skåne fanns t.ex. älg, järv, vildhäst, bäver, ren, hare, räv och fågel. Bosättningarna har legat i nära anslutning till inlandsisens rand och jägarbefolkningen har haft ett bistert klimat att leva i. Det karga klimatet gjorde att det fanns föda för ett fåtal. Den kallas Brommekulturen och hade sitt ursprung i Danmark. Sverige och Danmark var vi denna tid sammanbundet. I takt med att isen smälte förflyttades boplatserna norrut.

8000-4000 f.kr Äldre stenåldern

Sverige koloniserades. Detta skedde främst efter kusterna i väst, söder och öst. Nya djur- och växtarter vandrade in och det karga landskapet ersattes successivt med skog. Renen blev ovanligare medan älg, hjort och uroxe blev vanligare. Uppskattad befolkning är runt 25000. Boplatserna var fortfarande säsongsberoende. På sommaren höll man sig till kusten, fiskade och jagade säl. På vintern drog man sig inåt landet i skydd av skogen och jagade älg och hjort. Människorna levde i små grupper. Man tror att dessa grupper nu ingick i större stammar och att man hade speciella tider på året då man samlades. Man tillverkade kärl av lera. Mot slutet av den äldre stenåldern var det flera grader varmare än idag och allt fler blev bofasta.

4000-1800 f.kr. Yngre stenåldern

Jordbruk och boskapsskötsel finns nu i Sverige. Samtidig gjorde en havshöjning (ca 5000 f.kr) att Öresund och Bälten bildas. Läs mer om varför här. Uppskattad befolkning ca: 10 000 år 4000 f.kr. En kolonisering av Europa sker från ett indoeuropeiskt folk med ursprung runt svarta havet. Omfattningen går att jämföra med koloniseringen av Amerika. De för med sig kulturen som vi idag kallar för ”kärnfamiljen” som successivt ersätter de små grupperna. Den tidigare befolkningen absorberas in i den nya. Fria Sidor ska mer i detalj redogöra för vårt ursprung i senare inlägg.

1800-500 f.kr. Bronsåldern

Redskapen görs av brons och blir därmed effektivare. Folket levde på fiske, jakt, handel, boskapsskötsel och jordbruk. Människorna kremerar sina döda istället för att begrava dem. Lokala och regionala hövdingadömen bildas. Den första period som visar tydliga tecken på internationella förbindelser via handel. Handelsförbindelser upprätthölls av hövdingar och stormän. Samhället var hierarkiskt. Det finns många hällristningar med män och resta svärd. Bronsålderns vardag antas därför ha präglats av en hel del våld eller hot om våld.

500-0 Keltisk järnålder

Bronsredskapen ersätts av järnredskap. Klimatet blir kallare och befolkningen minskar. Folkets värderingar tycks vara kollektivistiska, och de har inget behov av att manifestera rikedom. År 0 hade Sverige ca: 200000 invånare.

0-400 e.kr. Romersk järnålder

Handelskontakter med romarriket leder till ökade skillnader mellan rika och fattiga. Sydsverige inordnas i ett större ekonomiskt och politiskt system med centrum i Danmark. Runskriften införs i Sverige. Oden kommer till Sverige med en grupp asar från Asgård, Troja. Oden/Wotan anges som stamfader i flertalet europeiska kungahus.

400-550 e.kr. Folkvandringstiden

Handelskontakterna med romarriket upphör med kriser som följd. Oro gör att många emigrerar. Mindre småriken uppstår i Skandinavien. Fornborgar och monumentala gravar anläggs. Goterna vandrar ut i Europa och regerar över ett rike mellan Svarta havet till Östersjön. Visigoterna, från Bohuslän, vandrar ner och styr över hela Iberiska halvön (Spanien/Portugal). Langobarderna, från Österlen, vandrar ner och grundar staten Italien.

550-800 e.kr. Vendeltid

Ett rike med centrum i Uppland konsolideras. Kulturella skillnader mellan Mälardalen (svearna) och Västsverige (götarna) blir allt tydligare. Många handelskontakter med länder på andra sidan Östersjön. Under andra halvan av 700-talet grundas handelsstaden Birka på Björkö i Mälaren, sannolikt beordrat av en kung.

850-1060 e.kr. Vikingatid

Ansgar besöker Birka. Rurik grundar ett ryskt rike i Novgorod och dynastin expanderar sedan genom Oleg till Kiev, nuvarande Ukrania. Genetiskt tillhör åtminstone delar av Ukraina och Ryssland vårt folk, såväl som stora delar av den Baltiska befolkningen. Fria Sidor ber att få återkomma i denna fråga. Sigtuna tar över Birkas roll som handelsstad. Ett viktig skäl är att svearna vägrar låta sig kristnas och slår ihjäl kristna regenter från götarna. Sveakungen Erik Segersäll besegrar sin brorson Styrbjörn i slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala. Tillsammans med den danske kungen Sven Tveskägg leder Olof Skötkonung ett vikingatåg mot England som slutar med Olof Skötkonung låter döpa sigSveriges första mynt börjar präglas i SigtunaSveriges första biskopssäte inrättas i SkaraÅr 1000 hade Sverige ca: 400000 invånare. Erik XI Årsäll (Kol Svensson) slogs troligen ihjäl vid den sista bloten i Uppsala 1088 e.kr. då Inge den äldre Stenkilsson lät bränna ner hednatemplet. Hednatron försvinner gradvis och ersätts med katolicismen.

1250-1389 e.kr. Folkungatiden

Valdemar väljs till kung som den förste av folkungaätten. Hans far Birger Jarl har dock den egentliga regeringsmakten fram till sin död 1266. Stockholm nämns för första gången. Träldomen förbjuds i lag 1355. Den danske kungen Valdemar Atterdag erövrar Skåne, Halland, Blekinge och Gotland 1360. Adeln fördriver folkungaätten från tronen, 1363, och väljer Albrekt av Mecklenburg till kung. I praktiken är det dock adeln som styr. År 1300 hade Sverige 1,1 miljoner invånare. Sverige härjas runt 1350 av digerdöden. I Europa dog beräknat mellan 26-40 miljoner under 4 år. Dödligheten var mycket hög. Pesten kom sedan tillbaka fram till 1420-talet. Norge drabbades hårt men uppgifterna om Sverige är osäkra. Av befolkningsuppskattningarna att döma måste de ändå ha varit omfattande.

Pestens orsak. Ättlingar till mongolernas Djingis Khan försöker inta Kaffa på Krim som då var Katolska Påverikets östra handelsstad. Jani Beg ledde en armé för att inta staden men misslyckades. Hans manskap hade drabbats av en frukad pest. Innan han retirerade slungade han döda lik över murarna. Försvarsarmén på Kaffa började då också drabbas och i panik lämnade man staden och seglade till Europa. Så var tiotals miljoner människors liv beseglade. Det värsta som drabbat Europas folk fram till idag, då det medvetna folkmordet måste, enligt Fria Sidor, anses vara ännu värre.

1571

Sverige har förlorat gamla Älvsborg i Göteborg till Danmark i Nordiska Sjuårskriget. För att skaffa fram denna då stora summa, 150000 riksdaler silvermynt, uttogs för första gången i Sveriges historia, skatt baserad på individens tillgångar. Varje bonde fick betala en tiondedel av sin egendom (fastighet) och en tiondedel av silver, koppar, oxar, stutar och andra kreatur. ”Tack vare” detta går det att uppskatta Sveriges befolkning till ca: 639000. Gustav Vasa (I Eriksson) får höra om Stockholm blodbad, där Christian II Tyrann avrättat hans far. Flyr till Dalarna för stöd. Kör sedan ut danskarna. Genomför reformationen och Sverige går över till protestantism samt en rad andra reformer. Avslutar sin tid på jorden år 1560. Sveriges kungatron ärvs från nu.

1749-1798 (början på officiell befolkningsstatistik)

Vi denna tid föddes det fler svenskar än som dog, vilket gjorde att Sverige befolkning ökade till 2 789 051. Åren 1772 och 1773 var svåra år med kalla vintrar, blöta vårar och torra somrar vilket gjorde att dödligheten ökade med 70 000 personer bara dessa år. 1773 tog rödsoten många liv. En tid av revolutioner påbörjas i Europa med den franska revolutionen 1789.

1799 – 1848

Befolkningen fortsatte att öka till 3 397 454 år 1848. Sverige förlorar Finland till Ryssland 1809. Karl Marx ger ut det kommunistiska manifestet 1848. Rothschild tar greppet om Europa.

1849 – 1898

Befolkningen fortsatte att öka till 5 062 918 år 1898. Med början ungefär 1866 och ca: 10 år framåt var det missväxt i hela Europa. Förhållandena var svåra och nu började ett stort antal att emigrera, framför allt till USA efter det amerikanska inbördeskriget 1861-1865. Perioden 1866-1874 emigrerade 149 576 personer.

Mot slutet av 1800-talet sjönk mortaliteten medan fertiliteten var oförändrad vilket gav ett stort överskott. Fler skulle nu dela på kakan och förhållandena blev svåra. Med början 1880 skedde så ytterligare en våg av emigration. Perioden 1880-1898 hade 685 342 personer emigrerat. Man beräknar att ca: 1,5 miljoner totalt emigrerade till USA under perioden 1800-1920.

1899-1948

Befolkningen fortsatte att öka till 6 924 888 huvudsakligen till följd av en kraftig sjunkande mortalitet. Fertiliteten minskade också men inte alls lika mycket. Svenska folket fortsatte att emigrera. Så många som 602 675 svenskar emigrerade. Samtidigt skedde en kraftig immigration till följd av andra världskriget framför allt med början 1944. Det kom bara perioden 1944-1948 130 222 personer till Sverige.

Det var nu som flödet vände och betydligt fler kom till Sverige än som lämnade landet. Det kom betydligt fler än som framgår av statistiken. Framför allt kom många flyktingar från Finland, många av dem barn, de s.k. finländska krigsbarnen. 80% av dem återvände hem efter kriget. Immigrationen skedde från närområdet.

1949-1999

Befolkningen fortsatte att öka till 8 861 426.

Efter kriget skulle Europa återuppbyggas. Sverige hade en intakt industri och behövde arbetskraft samtidigt hade Finland en svårare period och man beräknar att ca. 400 000 finländare kom till Sverige under 50- och 60-talet. Ungefär hälften återvände när arbetsmarknaden blev kärvare i Sverige under 70-talet.

Sverige genomförde två stora folkräkningar 1950 och 1960 vilket korrigerar statistiken.

Den utländska andelen av befolkningen, och till dem räknar Fria Sidor inte finländarna, var ännu låg under 60-talet. Nästan alla som kom immigrerade från Europa. 1970 nådde arbetskraftsinvandringen sin topp.

1973 kom ca: 7000 chilenska flyktingar till Sverige. 1976 kommer ca: 7000 assyrier på flykt från Turkiet.

1975

1975 börjar vi kunna se att andelen utomeuropeiska invandrare ökar. Det är fortfarande från en mycket låg nivå men i % sker här en märkbar förändring. Det var nu som den globala planen att utplåna svenska folket gick av stapeln. Exakt samma utveckling kan vi se i samtliga nordeuropeiska länder och USA. En medveten plan att förändra den etniska sammansättningen så att svenska, vita etniska svenskar, på sikt marginaliseras. Ett sådant projekt tar så klart lång tid, kanske 100 år, men det syns tydligt i statistiken att det var nu det började. För alla Sverigevänner får detta år ses som det sämsta i Sveriges historia.

Perioden 1975-1999 hade Sverige en nettoinvandring på 602 675 personer. Sveriges asylregler är nu generösa och redan i mitten av 80-talet har många som kommer inga identitetshandlingar. Runt 1987 började Sovjetunionen upplösas och tappa greppet om sina unionsländer. Vi fick då en våg av s.k. turkbulgarer och Ingvar Carlsson införde Luciabeslutet 1989. Detta beslut märks dock inte alls i statistiken.

1992-1995 pågick Balkankriget och många från Balkan kom till Sverige, uppskattningsvis runt 70 000.

1999-2015

Befolkningen fortsatte att öka till 9 851 017 år 2015.

2006 sker något dramatiskt. Det är krig i Irak och hundratusentals flyr. Hälften av alla söker asyl i Sverige. Sverige har nu ständigt ökande inflöde och nivåerna börjar bli påtagliga, runt 100 000 per år.

2011 börjar så kriget i Syrien och regeringen Reinfeldt gör upp med MP om att alla ska få PUT. Invandringen fortsätter att öka. 2015 exploderar asylinvandringen till hela Europa och Sverige får under året 160 000 asylsökanden men detta syns inte i befolkningsstatistiken hos SCB ännu.

Sverige har nu varken Oden eller Jesus som förebild, samtidigt som Islam och Mohammed ökar dramatiskt i alla Europeiska länder och i synnerhet i Sverige.

Slutsats

Vi kan se genom att studera befolkningsstatistiken att svenska folket förökat sig bra. Folket växte så mycket att vi t.o.m. exporterade svenskar runt om i världen. Huvudskälet var att mortaliteten sjönk kraftigt men det tog tid för nativiteten att anpassa sig. Balans mellan födda och döda nåddes någon gång under sent 1900-tal.

Precis som Sverige och Europa koloniserades någon gång för 6000 år sedan och ursprungsbefolkningen ersattes, sker samma sak igen. Denna gång ersätts vi med folk från Nordafrika och Västasien. Vi betalar för det själva och den har kommit till genom det globala styrets initiativ. Många svenskar välkomnar utvecklingen.

Någon har sagt så klokt att:

”Svenska folket är en obruten kedja från tidigare generationer, till framtida generationer.

Vi har vår grund för ca: 6000 år sedan i det indoeuropeiska folket, vilket vi delar med alla Européer. Sedan har vi levt relativt isolerat här uppe i norr, vilket gjort att vi ökat vårt släktskap med varandra. Vi ser t.o.m. genom åren att svenskar, norrmän och danskar inte sällan sökt att separera sig. Detta trots att vi har gemensamma förfäder och på avstånd är släkt. Inte ens götar och svear hade lätt att enas. Hur kan vi då tro att vi nu ska må bra av att först blandas, sedan förträngas och på sikt ersättas av folk från avlägsna länder?

Kedjan håller nu på att brytas. Exakt så måste vi se på det. Denna genomgång har haft som syfte att studera denna kedja från istid till våra dagar och fästa uppmärksamhet på att den bröts efter ca: 12000 år och har pågått i 40 av dessa.