Val 2018: NMR

Nordiska Motståndsrörelsen

Fria Sidor fortsätter med sin redovisning av politiska alternativ som är systemkritiska. Ett av de mest genomtänkta programmen, på 60 sidor, är Nordiska Motståndsrörelsen. Här finns många intressanta tankar och idéer som är väl värda att fundera på. Fria Sidor har efter genomläsningen fått en tydligare bild över den politik man vill föra. Fria Sidor redovisar här ett utdrag och de grundläggande delarna men det finns mycket mer i partiprogrammet. Fria Sidor efterstävar att vara partipolitiskt obunden och avstår därför från vidare kommentarer.

Inledning

Partiprogrammet är indelat i nio delar varför denna redovisning lämpligen tar detta som utgångspunkt.

Punkt 1

NMR vill omedelbart stoppa massinvandringen. Man vill inleda, på humanast möjliga sätt, repatriering av merparten av dem som inte är etniska nordeuropéer. Det mest grundläggande för NMR är att säkerställa att etniska svenskar får fortsätta existera även i framtiden. Ett av de största hoten mot detta är just massinvandring. Eftersom vi redan är långt kommet i förstörelsen av etniska svenskar anser NMR att det är nödvändigt med en human repatriering. Massinvandring är också en belastning på samhället då det medför ökad brottslighet och belastar välfärdssamhället. Man understryker att om de nordiska folken dör ut kommer det vara oåterkalleligt. NMR räds inte rasbegreppet, ras är något verkligt, betydelsefullt och livsviktigt. Idag finns mycket bra metoder att bestämma ursprung och ras och ett förslag är att inrätta ett statligt institut som ska användas för att hjälpa till att bestämma vilka som ska repatrieras. NMR pekar på det ödesdigra beslutet som togs 1975 att Sverige ska vara en mångkultur och alla som kommit efter detta beslut kan komma ifråga för repatrieringen.

Svenska folket ska kunna vara aktiva och hjälpa andra folk men fokus måste först vara på att säkerställa svenskarnas grundläggande behov innan resurser används åt andra folk. Hjälpen ska, om möjlig, vara generös och främst rikta sig till länder som följer de etiska regler som en framtida stat ställer upp. Man vill ge humanitärt stöd till katastrofområden och motverka imperialism.

Asylpolitiken ska i framtiden vara ansvarsfull och säkerställa svenska folkets rasliga överlevnad. Särskilt ömmande är asylsökande rasfränder som utsätts för förföljelser av omvärlden.

Punkt 2

NMR vill med alla tillgängliga medel, på lång sikt, återta makten från den sionistiska elit som ekonomiskt och militärt idag ockuperat större delen av världen. Man påpekar att dessa inte bara arbetar för Israel utan också för att ständigt destabilisera olika delar av världen. Man spårar detta långt tillbaka i historien ända tillbaks till Moseböckerna. Alla judar tillhör inte denna elit men samtidigt finns här många som inte är judar men som går deras ärenden.

En viktig del är att upplysa den nordiska befolkningen om den sionistiska makten och hur de ständigt försöker destabilisera och splittra. Man vill verka för att fler folk och länder i världen blir medvetna om deras ljusskygga verksamhet. NMR vill bygga upp alternativ till deras dominans inom media, kultur, företag och infrastruktur och förbjuda hemliga sällskap som sysslar med samhällsomstörtande verksamhet. Man vill alliera sig med stater som också kämpar mot denna världsordning och säkerställa att ett anfall mot Norden får ödesdigra konsekvenser mot fienden.

Punkt 3

NMR ser Norden som en tillräckligt stor enhet för att kunna erbjuda försvar mot angrepp och vara ett geografiskt område där det finns tillräckligt med samlade resurser att kunna bygga en framtid utan att vara beroende av den globala världsordningen. Man vill därför gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat, ett gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank och gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

Mest grundläggande är att gå ur EU, ena Norden till en stat och snabbt säkerställa att det finns ett starkt svenskt försvar. Även om man vill ha en gemensam nordisk grundlag är syftet att behålla varje lands unika uttryck, språk och kultur. Även samer och inuiter ska uppmuntras behålla sina särdrag. I högsta möjliga mån ska regionalt självstyre uppmuntras och den nordiska kulturen, historien och de lokala särdragen uppmuntras. Grundtanken är att ett oberoende inte går att erhålla om Norden inte är självförsörjande inom de basala, livsnödvändiga, områdena. Man vill därför ha 100% självförsörjningsgrad. Detta gäller inom livsmedel, energi, råvaror men också den monetära funktionen. NMR vill därför ha en nordisk centralbank som ska ha ensamrätt att skapa pengar, lämna den rådande finansordningen, avskaffa räntan och införa en tillbakahållandeavgift för att ingen ska, utan kostnad, kunna undanhålla kapital från cirkulation.

Punkt 4

Staten ska vara stark men arbeta för folkets bästa och bevarande. Tillsättningar ska ske efter kompetens och yttrandefriheten ska vara omfattande. En bärande idé är att staten inte är ett självändamål, fristående från folket, utan snarare ett uttryck för folket. Staten blir då ett medel att bevara och utveckla utan vilken de högre målen kan uppnås.

För att folket ska gå i samma riktning ska endast etniska nordbor kunna vara medborgare. Närstående folkslag som vill bli medborgare måste svära trohet mot Norden. Ett fåtal rasfrämlingar, som utmärkt sig i kampen för nordens frihet kan bli Hedersmedborgare. Dessa ska ha rätt att bosätta sig i Norden med tillhörande familj. Personer som, å andra sidan, har lojalitet till främmande stat ska kunna fråntas sitt medborgarskap. NMR är djupt kritiska till att dagens demokrati inte speglar folkviljan och vill tillse att demokrati, igen, betyder folkstyre.

NMR vill avskaffa kungahuset dess makt och ekonomiska och materiella fördelar.

Styrelsen av ett enat norden ska ske genom val till en gemensam senat, där val sker efter kompetens och efter de förtjänster man gjort för folket. Senaten kan sedan välja och avsätta en ledare. Man vill införa ett folkvalt nordiskt parlament och ha folkomröstningar enligt schweizisk modell. På regional nivå ska självstyret vara omfattande och man vill ha en  folkvald borgmästare och folkomröstningar.

Punkt 5

NMR vill att huvuddelen av medierna ska ägas av nordiska medborgare. Man vill förbjuda inhemsk, såväl som utländsk media som agerar folkfientlig och vill motverka allt för stor ägarkoncentration. Medier som agerar folkfientligt ska kunna exproprieras. De medier som utomlands agerar folkfientligt ska klassas som utländska agenter. De som agerat folkfientligt ska efter utredning stängas av från vidare journalistisk verksamhet och de som historiskt varit särskilt aktiva i den folkfientliga propagandan ska ställas inför rätta. De medier man exproprierat ska delas ut till kooperativ och föreningar. Överhuvudtaget vill man att huvuddelen av medierna ska ägas av staten, d.v.s. folket. Privata aktörer får finnas men ska förbjudas att agera folkfientligt.

Punkt 6

NMR vill skapa ett samhälle i harmoni med naturens lagar. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och med framtiden i åtanke. Djurskyddet ska bygga på etik, inte profit. Man vill införa hårdare miljölagar, satsa på geovetenskap och förnybar energi, ersätta ”slit-och-släng” med ett ekologiskt tänkande och samarbeta internationellt för att åstadkomma detta.

Ritualslakt som kosher och halal ska förbjudas och straffvärdet för brott mot djur höjas. Man vill förbjuda plågsamma djurförsök, utöka skyddet för utrotningshotade arter och säkerställa att barn i en tidig ålder får förståelse för naturen.

NMR vill verka för ett boende nära naturen. Det kan åstadkommas genom gröna radhusområden i utkanterna av storstäderna med goda och gratis pendlingsmöjligheter. Man vill verka för en levande landsbygd, gynna glesbygdsföretag och för ett småskaligt jordbruk. Allemansrätten ska stärkas, olovlig exploatering bekämpas och värna om den nordiska biologiska mångfalden.

Punkt 7

NMR vill införa ett socialistiskt samhälle men med grund i folkgemenskap, inte klasskamp. Den är nationell, till skillnad från marxismen som förenar en klass över landsgränserna. Resurserna i ekonomi ska fördelas så att alla tas om hand samtidigt som alla ska kunna uppnå sin fulla potential. Folkgemenskapen ska ersätta materialism och individualism. Vad som är bäst för folket är ledstjärnan – inte vad som är bäst för individen. Man vill ge alla arbetsföra ett arbete, ersätta kollektivavtal med lagar, ge de som, efter att alla ansträngningar är uttömda, inte kan arbeta eller omskolas samma levnadsstandard som de som arbetar och sträva efter att införa sex timmars arbetsdag.

NMR anser att fri företagsamhet ska uppmuntras samtidigt som vissa områden lämpar sig bättre att det drivs av staten i folkgemenskapens tecken. Tullar ska införas på utomnordiska varor som kan produceras i Norden. Man vill subventionera ekologiska, närproducerade produkter och t.ex. genom skattelättnader göra det enklare för småföretag att konkurrera med storföretag. Det ska vara ekonomiskt kännbart att flytta produktion utanför Norden och statliga upphandlingar ska ska stödja nordiska företag.

Skolan ska inte indoktrinera eleverna i dagens s.k. ”demokrati” utan styra mot en nationalsocialistisk värdegrund, karaktärsdaning och folkgemenskapstanken. Man vill återinföra ordningsbetyg och indela undervisningen efter uppnådd kunskapsnivå. NMR vill att man för att bli antagen till högre utbildning och kunna bli statsanställd ska ha genomgått en arbetstjänst med praktiserande av hårt grovarbete med godkänt resultat. Undervisning i idrott ska så långt som möjlig förläggas i den fria naturen.

NMR vill stärka kvinnans roll i samhället som den högst ansvariga för familjen, upphöja det naturliga familjeidealet, man och kvinna, fördubbla föräldrapenningens längd, förbjuda kvotering baserat på kön, ursprung eller sexuell läggning. Man vill kriminalisera homolobbyn och förbjuda homofili i det offentliga rummet.

Finanserna ska skötas på ett sätt som gör att fler ser positivt på att betala skatt samtidigt som allmännyttan, välfärden och det sociala skyddsnätet stärks.

Punkt 8

NMR vill införa allmän värnplikt på två år och stärka försvaret. De som gjort militärtjänst behåller sedan sitt vapen. Varje medborgare ska vara förpliktigad att bidra till försvarsförmågan mot såväl inre som yttre hot. Man vill ge kvinnor en grundläggande militärutbildning, genom repmånader ständigt hålla försvarsförmågan hög, normalisera tanken om livet som soldat och uppmuntra militära karriärer. Norden ska ha såväl försvarsförmåga som anfallsförmåga att snabbt kunna slå till i närområdet. Man vill ge ökade resurser för militär utveckling och forskning. Medborgare ska ha laglig rätt till nödvärn i sitt hem, även med vapen. Civilförsvarsförmågan ska byggas ut och medborgarna ska utbildas i olyckshantering.

Punkt 9

Alla ska vara lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolar, inte politiskt tillsatta nämndemän eller domare. En folkdomstol ska inrättas för att pröva svåra fall av folkförräderi. Man vill avskaffa lagen om Hets mot Folkgrupp och förbjuda olika former av kvotering. Myndigheter ska inte ta politisk ställning i sitt maktutövande för att säkerställa likabehandlingsprincipen. Organisationer som propagerar för rasblandning, massinvandring eller andra former av folkmord ska lagföras. Hemliga möten eller utländskt bistånd som syftar till folkmordet på de nordiska folken ska ställas inför domstol för hög- och landsförräderi.

Sunda värderingar och folkgemenskap ska leda till lägre kriminalitet. Den personliga integriteten ska stärkas på bekostnad av övervakningssamhället. Straffvärdet på våld mot barn, äldre och djur ska höjas och dödsstraff införas för särskilt grova brott där det är ställt utom allt tvivel att förövaren är skyldig. Man vill ge dem som suttit av sitt straff möjlighet till en nystart genom skuldfrihet och utan anmärkningar. Man vill öka antalet öppna anstalter med arbetsplikt och lägga resurser på forskning om kriminalitet i förebyggande syfte.

Kommentar

Ett systemkritiskt partiprogram där det finns många intressanta förslag att överväga och fundera på. Framför allt har man identifierat kanske det viktigaste och mest grundläggande, betydelsen av de nordiska folkens fortsatta existens och den sionistiska makten som ser som en självklarhet att de ska bestämma som ”det utvalda folket”. Man gör allt för att utrota vita. Det är idag en frontalattack och man bryr sig allt mindre att dölja vad man håller på med. Således har man dels satt fingret på det viktigaste och mest fundamentala för det svenska folket och dels tydligt pekat ut fienden. Fria Sidor efterstävar att vara partipolitiskt obunden och avstår därför från vidare kommentarer.

Läs mer i partiprogrammet nedan:

 

Vår väg