Folkmordet – september 2016

Ta av dig glasögonen - börja tänk själv!

Folkmordet på vita och på etniska svenskar fortsätter enligt planen också i september. Statistiken för september visar att antalet asylsökanden fortsätter på samma höga nivåer som under 2000-talet. I september kom 2389 och prognosen(FS) för helåret 2016 är 29773 asylsökanden. Det är visserligen en minskning från förra årets hysteriska 162877 men borde vi inte ha ett totalstopp nu? Antalet asylsökande är en s.k. ”tidig indikator”. Med den som bas kan vi sedan rent statistiskt räkna ut hur många anhöriga som ska komma, hur många nya uppehållstillstånd man kommer att bevilja som med tiden ger sig till synes i SCB’s befolkningsstatistik. Sverige fick 2015, nio ”normalår” av asylsökanden, så Migrationsverket har att göra för lång tid framöver, till detta kommer så årets påfyllnad 2016, som inte visar någon avmattning. Antalet beviljade uppehållstillstånd ökar kraftigt, som förväntat. Prognosen pekar på 126877 uppehållstillstånd för helåret 2016, vilket är en ökning med 16% mot 2015. Folkmordet går således som planerat. Titta gärna på staplarna längre ner på Förstasidan som uppdateras löpande.

Antalet asylsökanden (prognos 2016) 29773 är som vi ser en minskning mot 2012-2015 men ligger nu, igen, på samma takt som 2000-2011. 29773 är högre än 8 av åren under perioden 2000-2011. Slutsats: Sverige har inte fått någon minskning alls av påfyllnaden som de styrande vill göra gällande.

2012-2015 kom 342324 asylsökanden vilket är 247184 fler är snittet per år(26285) under perioden 2000-2011. Det betyder att Sverige fick 9 ytterligare ”normalår” av asylsökanden bara under perioden 2012-2015. Istället för att då införa totalstopp, tvärnita, så lättar DÖ-Alliansen bara lite på gasen och sänker farten på det pågående folkmordet till den som rådde innan de hysteriska åren 2012-2015. Slutsats: Läget är mycket sämre än vad de styrande vill göra gälande eftersom vi fått 9 ytterligare år av asylsökanden att hantera, utöver den vanliga påfyllnaden. Ett fiffigt sätt att lura folket att tro att nu är det ”mycket bättre” än tidigare. Så är det inte alls. Det är i själva verket mycket sämre läge för Sverige nu.

asyl2000-2016

Som vi ser av grafen nedan har antalet uppehållstillstånd ökat markant över tiden. Perioden 1980-1989 kom 20684 i snitt varje år, 1990-1999 kom 42722 i snitt varje år, 2000-2009 kom 71077 i snitt varje år och 2010-2016 kom 108375 i snitt varje år. Vi har med andra ord en inbyggd ökning i systemet. År 1980 beviljades 20684 uppehållstillstånd, 2016 beräknas 126561 få uppehållstillstånd, det är en ökning i snitt varje år på 6,6%. Slutsats: Oavsett regering har de styrande skapat en ständig ökning och ingenting, som går att observera av statistiken, tyder på att vi inte ska ha denna ökning även i fortsättningen. Låt oss resonera lite runt detta.

Det som är lättast för våra valda regeringar att styra är påfyllnaden, antalet asylsökanden. Men man visar ingen vilja att minska påfyllnaden. Det händer från tid till annan att någon ur regeringarna uttalar sig så att vi ska tro att man gör något, men som vi ser så händer inget i praktiken. Statistiken ljuger inte.

asyl2000-2016

Först kommer asylsökanden, som alla regeringar vi haft sedan 1980 inte gjort något för att stoppa, tvärtom. Sedan begär de som fått asyl att få ta hit sina anhöriga. De som sedan fått asyl och kommit hit som anhöriga lockar sedan hit sina landsmän som arbetskraft och studenter. Vi kan se att det kommer 1,45 anhörig på vare beviljad asyl och 0,5 övriga kommer i relation till det totala antalet asyl och anhöriga, 1399408. Sammantaget, statistiskt, ser vi att över tiden hänger allt samman. Ökningen i beviljad asyl har också ökat antalet anhöriga och övriga. Kvoten mellan antalet beviljade asyl och anhöriga+övriga är 2,7. Vi vet således, baserat på statistiken, att för varje asyl Sverige beviljar kommer sedan, statistiskt, ytterligare ca: 3 personer.

uppehallstillstandack1980-2016

2016 beräknas 29773 beviljas asyl och då kan vi redan nu beräkna att ca: 80387 ytterligare personer kommer att beviljas uppehållstillstånd till följd av detta, de kommande åren.

Någon kan invända att det i kategorin övrigt finns de som kommit hit för att arbeta, studera och här finns också adoptioner. Vad gäller adoptioner så är det en försvinnande liten del totalt 24439 har adopterats under perioden 1984-2015, eller 763 per år. Denna andel har sjunkit kraftigt och perioden 2006-2015 adopterades i snitt 400 barn, år 2015 adopterades 155 barn. Adoptioner kan inte således ses som något problem för Sverige och utgör inte på något sätt en del i planen att utplåna svenska folket, utan är ett antal svenska familjer som inte kan få barn och har valt att adoptera. Något helt legitimt.

Vad gäller studerande som beviljats uppehållstillstånd till våra högskolor, totalt 148312 för perioden 1980-2015, finns kanske inte heller någon anledning att tro att det är ett stort problem. Fria Sidor har inte forskat djupt i området och det är väl naturligt att om svenskar studerar utomlands så ska vi också ha utlänningar som studerar här. Det är värt att notera att enligt rapporten från Högskoleverket från 2008 var en mindre del ca: 17% från Europa. 60% kom från Asien, där Kina (15%) var störst, följt av Pakistan (12%), Indien (8%) och Iran (8%). 11% av gäststudenterna kom från Afrika.

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/utlandska-studenter-i-sverige_530137.html/BINARY/Utl%C3%A4ndska%20studenter%20i%20Sverige

Vad gäller uppehållstillstånd givna på arbetskraftsgrund, 218067 för perioden 1980-2015, är det självklart så att arbetskraft rör sig mellan olika länder. Enligt Migrationsverkets statistik är det ca: 43% för 2015 av de som beviljas på denna grund som har speciella kompetenser som chefer, fördjupad högskolekompetens, e.t.c. Här behövs fördjupade studier för att kunna avgöra om det i denna siffra också döljer sig arbetskraft som anställts i företag som drivs av landsmän som tidigare invandrat. Det finns anekdotiska indikationer att man, åtminstone tidigare, hade 25 anställda på en korvkiosk, o.s.v.

Enligt en rapport från LO kom de flesta från Thailand och många som ”bärplockare” men där fanns också dataspecialister från Indien och Kina. De som kommer hit som arbetskraft har också rätt att ansöka om anhöriginvandring. År 2012 sökte t.ex. 2000 uppehållstillstånd som anhöriga till personer från Syrien som arbetade inom restaurangbranschen.

Det är inte ovanligt att man söker asyl efter att arbetstillståndet gått ut. I rapporten framgår också att man kan köpa arbetstillstånd. En familj från Egypten hade betalat 180000 kr för ett sådant. Priset, enligt rapporten, ligger på 100000 kr och uppåt. I rapporten tar man upp fall där de som kommit hit som arbetskraft sedan visat sig vara mycket sjuka och sökt vård i Sverige.

I rapporten tar man också upp att arbetstillstånden också har använts som en ingång till prostitution.

Sommaren 2011 tog man upp något som kallades ”Kina-bluffen”. Nystartade lagerbolag, togs över av Kineser som sedan sade sig vilja investera och bygga upp en verksamhet i Sverige. Sedan ansökte man om att få ta hit arbetskraft. Runt 1000 personer fick uppehållstillstånd men det visade sig sedan att bolagen inte bedrev någon verksamhet.

Så här sade en av dem som förmedlade dessa ”investeringar”:

”På fyra år behöver du inte göra någonting. Man behöver inte ens bo i Sverige. Bästa upplägget är att låta fru och barn avnjuta välfärd och fri skola i Sverige medan man själv fortsätter sitt jobb i Kina”.

LO’s egna slutsatser var:

”Vår slutsats är att oseriösa arbetsgivare fortsätter att bjuda in arbetstagare, det svenska arbetstillståndssystemet är fortsatt den enklaste vägen in till Schengenområdet. Många arbetstagare lånar ihop pengar för att betala både för resa och arbetserbjudande. Kanske för ett tillfälligt arbete i Sverige som bärplockare eller skogsplanterare. Väl i Sverige upptäcker man att lönen och övriga arbetsvillkor understeg det man förespeglats. Man har då inte ”råd” att åka hem blir då kvar som papperslös.”

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_fusk_och_utnyttjande_pdf/$File/Fusk_och_utnyttjande.pdf

Slutsats: Arbetskraftsinvandringen är legitim till vissa delar men det finns fog för att anta att en inte obetydlig andel av de som beviljas uppehållstillstånd på dessa grunder inte tillhör den legitima arbetskraftsinvandringen.

Utöver den statistik som finns att tillgå på asylsökanden och beviljade uppehållstillstånd har vi en grupp som befinner sig i Sverige som gör det a) utan att ha sökt asyl b) inte åker hem trots att man får avslag. Hur många är svårt att avgöra men mycket talar för att det inte är en liten grupp. Dessa fångas inte upp i någon statistik.

Fria Sidor anser därför att det under perioden 1980-2016 beviljats uppehållstillstånd på legitima grunder, skäl som studier, särskilt kompetent arbetskraft och adoptioner, kanske utgör de sammantaget några hundra tusen under denna period. Detta uppvägs dock av att vi också har de som uppehåller sig här utan att ens synas i statistiken. Det är Fria Sidors bedömning att dessa tar, ungefär, ut varandra och därför är den officiella statistiken som visar beviljade uppehållstillstånd en bra beskrivning på det pågående folkmordet.

Sverige har sedan 1980 således haft en ständigt ökande tillströmning, en planerad medveten önskan att på sikt byta ut svenska folket. 2103449 har kommit 1980-2016(P). Svenska folket som kanske utgör 8 miljoner har således ”fyllts” på med ytterligare drygt 2 miljoner, främst från utomeuropeiska länder. Några av de som beviljats uppehållstillstånd har självklart rest hem igen men, som visats ovan, är bilden nedan i huvudsak korrekt.
uppehallstillstandackumulerat1980-2016

Eftersom detta är planerat, avsiktligt, medvetet, och pågår i ALLA tidigare av europeiska folk dominerade länder, från USA till Österrike, anser Fria Sidor att det är ett folkmord som pågår. Vissa kan tycka att det kanske är att ta i, men eftersom det är

a) en medveten politik b) som sker i alla västländer c) inte tycks minska utan istället accelerera

är det, tyvärr, den term som bäst beskriver vad som nu sker och skulle om den bedrevs i t.ex. ett land i Afrika, eller varför inte Israel, anses som förkastlig och skadlig och rent av rasistisk. Att hata sitt eget folk så mycket, degradera det, ta ifrån folket dess rätt att finnas som folk är inget annat än ett – folkmord.

Men etniska svenskar finns och kommer nu att resa sig, det tar tid men allt fler kommer till insikt, och då kommer man att kasta av sig den överrock man haft och byta ut samtliga idag aktiva politiker, i riksdagen, landstingen och kommunalpolitiken och ersätta dem med Sverigevänliga politiker. Fria Sidor anser också att SD bör bytas ut eftersom man samarbetar med, mot svenska folket fientliga EXPO. Det är oförlåtligt. Dessutom har SD tagit avstånd från en av Sveriges enda fria tidningar, Nya Tider, en tidning som är beroende av statligt stöd för sin överlevnad och därför följer alla svenska lagar. En i grunden mycket bra tidning som behövs men som inte är ”extrem” på minsta sätt. Istället är det svenska medieklimatet extremt.

SD har också nu, helt nyligen, uttalat sitt stöd för rasblandning, något som på sikt leder till svenska folkets utplåning. Något etniska svenskar, som önskar bevara svenska folket, bör vara helt emot. Under alla omständigheter en medveten politik för rasblandning. Normalt rör sig människor över gränserna, främst från närområdet men ibland från fjärran länder. Det är inget som Fria Sidor har något emot. SD har dessutom gått helt fel i utrikespolitiken och utsätter Sverige för enorma risker genom att så tydligt fördöma Ryssland. SD är inte vad svenska folket behöver. Sverige behöver en helt ny politisk kraft. Tiden är mogen nu. Det är en djup tragik, men skickligt spelat av de styrande, att de utmålar SD som förkastliga, för att okunnig svenskar ska se dem som hoppet, när de i själva verket är en integrerad del av systemet.

Slutsats

Svenska folket är utsatta för ett folkmord. Vi behöver nu samla våra krafter och kräva ett totalstopp för asyl- och anhöriginvandring. Det är det mål som ALLA måste samlas kring. Vill du dina barn och barnbarn väl måste du gå till det parti i riksdagen du stödjer och kräva detta av dem. Har vi gått från 12669 uppehållstillstånd 1980 till idag ackumulerade 2103449(p) på 37 år, talar allt för att, om dagens politiker får fortsätta, etniska svenskar är i minoritet någon gång mellan år 2040 och 2050. I en avlägsen framtid, säg 100 år, är det ingen orimlig slutsats att svenska folket går samma öde till mötes som vita i Sydafrika. Det fanns där huvudsakligen vita och bush-folk runt 1600-talet. Genom en aldrig sinande massinvandring från angränsande länder utgör man idag en försvinnande liten del av befolkningen och de som inte har pengar och kan köpa sig plats i ett ”gated community” går en synnerligen mörk framtid till mötes. Det är förmodligen vad som väntar våra barn och barnbarn om vi nu inte får ett totalstopp. Har vi rätt att göra så mot dem?

Fria Sidor anser att en helt central del för att lyckas med detta, förmodligen den allra viktigaste, är att vi måste börja våga tala om att etniska svenskar finns, Vi är en minoritet i världen, kanske 8 miljoner och vi är en skyddsvärd grupp, precis som samer, tornedalingar, judar, hutuer och tutsier. Kan svarta, av det globala styret, tillåtas propagera för att ”black lives matter” då har vi vita också samma rätt. Endast runt 8% av jordens befolkning är vita och etniska svenskar utgör 1 promille. Vi har befolkat Sverige för runt 12000 år sedan och har en hävdvunnen rätt till Sverige. Svenska folket, etniska svenskar finns, vi är en skyddsvärd minoritet i världen, behöver skydd för att bevaras och det enda som kan göra det, i ett hav av icke-svenskar är ett totalstopp för asyl- och anhöriginvandring nu.

Genom att kräva av samtliga riksdagens partier, inklusive Sverigedemokraterna, att de svarar på frågan om de anser att etniska svenskar finns och är en skyddsvärd minoritet, får vi politikerna att lägga korten på bordet, kort de håller tätt in på kroppen för att dölja sin egentliga avsikter. Svarar de nej, ska de ut, svarar de ja, måste de lägga om politiken.

Någon har mycket klokt sagt följande som bör vara alla Sverigevänners devis:

”Dagens svenskar är länken i en obruten kedja mellan våra förfäder och kommande generationer”. Går det att uttrycka klokare?

De politiker som inte skriver under på det kommer aldrig att gå etniska svenskars ärenden och då är de fel politiker och ska aldrig mer väljas att representera oss.

Gräv där du står, påverka de i din nära omgivning, gör något varje dag och ge inte upp. Tillsammans skrapar vi en liten bit ur den där muren som innesluter vår tankefrihet varje gång vi gör något och bryter till slut igenom och når friheten på andra sidan. Börja med att ta av dig glasögonen och börja tänka själv. Lita aldrig på något som kommer från regimmedia. Framtida generationer svenskar är helt beroende av din insats. Tack!