Finns svenskar och hur nära släkt är vi med varandra?

Fria Sidor ska titta lite på människans utveckling i en serie inlägg. Som vanligt är utgångspunkten hämtad från naturen och vad den rådande zoologiska och biologiska forskningen för närvarande kommit fram till. En intressant fråga är varför alla djur är ”främlingsfientliga” men att människan inte får vara det. Vad säger den zoologiska forskningen om detta? Har vi svenskar något band till varandra annat än att vi bor inom samma område? Det går att räkna matematiskt på det och fastställa släktskap.

Generna vill reproducera sig

Låt oss först gå till det mest grundläggande. Generna vill reproducera sig. Vad som sker är att evolutionen sedan skapat olika organismer som visat sig lämpligast, i den rådande omgivningen, att göra det. Naturen bryr sig inte om hur det sker, bara att det sker. Tänker vi oss en ny insekt som skulle äta upp allt och ta över jorden, är det inget som naturen har några synpunkter på, varken att det sker eller hur det sker.

Eftersom alla gener vill föröka sig så gynnas de organismer som kan överleva. Vi kan tänka oss två organismer i urtiden som båda önskade föröka sig. Den ena var mer lämpad att överleva och det blev därför fler av dem. Så uppstod en ännu mer lämpad variant och så tog den över. Vissa gener levde då vidare medan andra, som var mindre livsdugliga, dog ut. Från början räckte det kanske med att en organism byggde ett tunt skal runt sig, andra kunde använda solljuset som energi, med tiden blev organismerna allt mer lämpade och de som bäst kunde föra generna vidare vann.

Här uppstod många olika livsformer och det uppstod konkurrens. Varje livsform försökte kopiera sina gener och föra dem vidare men de var inte ensamma. I denna konkurrens uppstod en mängd olika varianter. Några åt upp andra organismer, andra sökte sig till utkanten av sitt geografiska område, några utvecklade primitiva sensoriska system, o.s.v. Med tiden bildades allt mer avancerade livsformer. Naturen har ingen synpunkt på hur dessa ser ut, utan det enda som har betydelse är att generna förs vidare i de organismer som bäst kan göra det.

Vi kan se olika organismer som bärare av gener. De livsformer som är mest lämpade f.n. lyckas föra dem vidare. Det är genernas förmåga att skapa livsformer som lyckas och vill leva vidare som blir vinnare och därmed generna.

Naturen idag

Spolar vi fram bandet miljarder år till idag ser vi vilka livsformer som varit mest dugliga att föra generna vidare. Det finns ca: 3 miljoner olika arter beroende på definitionen av ”art”. Dessa är alla vinnare i en miljarder år lång kamp för överlevnad i konkurrens med andra livsformer. De livsformer som finns har varit bäst på att föra olika gener vidare.

Det visade sig att många livsformer fann det som en bra strategi att samarbeta i grupp. Man bildade olika system för dessa grupper. Ibland handlar det helt enkelt om att bara vara många, ibland om att vara få men att organisera sig bättre än andra. Naturprogrammen på TV från t.ex. Afrika visar tydligt hur naturen fungerar och alla former av organisation, strategier och förmåga att överleva som finns.

Vi vill föra våra egna gener vidare

Gemensamt för alla organismer, djur och människor är att vi vill föra våra egna gener vidare. En organism och ett djur som inte vill det dör ut. Därför finns inom oss alla denna drivkraft. Den är inte medveten utan sitter som en grund och skälet att vi finns är att våra förfäder haft den. Annars hade vi inte funnits.

En naturlig och stark drivkraft finns därför hos alla människor att få egna barn. Många är de som i förtvivlan försöker få egna barn men som inte kan det. Det är en svår tragedi för ingen drivkraft är så stark och naturlig som att vilja föra sina egna gener vidare.

Det man funnit, vilket är intressant, är att man inte bara för sina gener vidare genom att få egna barn utan också genom att gynna dem som har en stor del av samma genpool som du själv. Det intressanta är att du kan göra det, inte bara genom att få egna barn.

Hur räknar man på släktskap?

Etnologen William D. Hamilton såg att i naturen finns ofta en gruppgemenskap som sträcker sig längre än till barnen och de allra närmaste. Han ställde frågan hur det kunde komma sig att det i naturen fanns så många exempel på att djuren offrade sig för gruppen? Varför är ett djur berett att dö, och därmed förlora sina möjligheter att föra generna vidare, för att skydda gruppen?

Han förde 1964 fram en banbrytande förklaring genom att han kunde visa att vi inte bara för generna vidare om vi får egna barn utan att de också förs vidare av andra i den grupp du tillhör. Modellen är elegant och i grunden ganska enkel och har fördelen att den visar matematiskt släktskapet mellan människor och visar också att när man kommer bortom en viss gräns (tredje kusiner) i släktskap, så ökar sannolikheten att en slumpmässigt vald person inom gruppen har lika mycket av ”dina” gener som då kan föras vidare. Detta förklarar varför vi bryr oss mer om de som står oss nära än de långt bort.

Modellen säger att ditt släktskap med någon matematiskt kan uttryckas som 0,5 upphöjt till antal steg från dig själv till den anda personen. Anders och Siv har två barn, Stina och Anna. Stina har ett barn Olivia. Säg att du är Olivia, vilket släktskap har du med din moster Anna? Börja med att vandra upp till Stina först, sedan Anders, ner till Anna. Det blir 3 steg eller 0,5 upphöjt till 3, 12,5%. Men samma sak måste också göras för Siv. Vandra upp först Stina, sedan Siv sedan Anna, också 12,5%. Olivia delar således 12,5+12,5=25%, statistiskt, av generna med sin moster Anna. Fredrik och Helga har två barn, Siv och Oliver. Vilket släktskap har Olivia med Siv’s bror Oliver?  Vandra upp först till Stina, sedan till Siv , sedan Fredrik, ner till Oliver. Det blir fyra steg, eller 0,5 upphöjt till 4=6,25%. Gör sedan samma sak upp till Helga, ytterligare 6,25%. Totalt 12,5% släktskap mellan Siv’s bror Oliver och Siv’s barnbarn Olivia.

Fredrik Helga
0,5 0,5
Anders Siv Oliver
0,5 0,5 0,5
Stina Anna
0,5 0,5
Olivia Per
0,5 0,5


Inte bara släkten räknas

Det W. D. Hamilton kunde visa, statistiskt, i en större population, med gemensamma förfäder, är att när du i din egen släkt kommer så långt bort som till 1/128-del så är det statistiskt stor sannolikhet att en slumpmässig person du träffar på gatan har lika stor sannolikhet att ha delar av dina gener. Man kan inte säga att dessa personer är din släkt eller delar mycket av din exakta genuppsättning men hela populationen, som du tillhör, ska ses som en jättelik reservoar med gener som i hög grad delas av alla i den befolkningsgruppen.

För att folk ska ha etniskt samhörighet måste de dela genetiskt intresse med varandra. Man kan se ett folk som en gigantisk ”superorganism”, kanske likt ett fiskstim eller en flock zebror. Man kan tänka på det som en kollektiv tillgång som tillhör alla individer i gruppen.

I alla populationer, i djurvärlden och hos människor, med gemensamma förfäder visade Hamilton att det finns ett släktskap, vi delar således gener med människor vi inte känner. Desto mer homogen populationen, desto  större del gener delar vi.

Desto färre gener vi delar, desto större genetiskt avstånd har vi. Man kan matematiskt beräkna det genetiska avståndet till andra populationer. Nedan visas schematiskt släktskapet mellan olika länders folk. Som du ser är norrmän och svenskar på samma träd. Det betyder i praktiken att en slumpmässigt vald norrman har nära nog samma sannolikhet att dela gener med dig som en slumpmässigt vald svensk. Desto fler steg upp från din etnicitet och ner till en annan, desto längre genetiskt avstånd.

Bildresultat för william hamilton relatedness

Genetiskt avstånd beräknat i personer

Hur kan vi då tänka baserat på denna information? Jo, naturen har gynnat en organisation där gruppen som helhet har sökt att avancera sina intressen. Du är självklart mer mån om dina barn, då de för 50% av dina gener vidare, men du har också en del av dina gener som förs vidare av din släkt och i den befolkning du tillhör. Det är i genernas intresse att du månar om att din befolkning inte byts ut. De grupper som inte månade om det har dött ut och ersatts av andra folk. Naturen bryr sig inte om detta, den gynnar den grupp som är mån om att leva vidare.

Hamilton definierade detta så att det för varje individ kan sägas att om

r gånger b > c

så är det lönsamt för för dig att vara altruistisk. R står för närheten i släktskap, b står för hur stor vinsten är för dig genetiskt, c står för vad det kostar dig. Ett bra exempel är att om du själv offrar dig i krig för de som inte är släkt, lågt r, och därmed försakar dina egna möjligheter att föra generna vidare, högt c,  kan det ändå vara en vinst för dig, eftersom du kan rädda många andra i din befolkning, högt b, som också har samma genpool som du. Andra kan då föra dina gener vidare. På samma kan man tänka om bin där drottningen lägger äggen, drönaren får para sig men pliktar med sitt liv, högt c, och arbetsbina jobbar. Det fungerar för alla delar i hög grad samma genuppsättning, högt r. De är så lika att det spelar mindre roll vem som gör vad.

Det betyder också att om vi tänker oss att vi byter ut 10000 svenskar mot 10000 norrmän så påverkar det inte din förmåga att föra just dina gener vidare. Vi står varandra genetiskt nära och därför kan vi förvänta oss att du inte ska bry dig så mycket om det. Om vi istället byter ut 10000 svenskar mot afrikaner, har vi mycket längre till en gemensam anfader, och du mister då i hög grad din förmåga att föra just dina unika gener vidare. Det drabbar inte bara dig utan hela din släkt, vars gener nu inte förs vidare i lika hög grad. Skälet är att den procentuella andel unika gener du delar med en afrikan är mycket mindre än med en norrman.

Naturen har kommit fram till detta eftersom det visat sig vara lönsamt gör populationer som känner stort släktskap att hjälpa varandra. Det har med ditt egenintresse att göra. De som gjorde det, samarbetade och offrade sig, visade sig vara de som bäst kunde föra generna vidare.

Eftersom vi har olika procent gener vi delar med andra besläktade folk kan vi räkna ut hur många personer från en annan folkgrupp som krävs för att vi ska eliminera våra egna gener, statistiskt, i genomsnitt. Eftersom norrmän i hög grad delar många gener med svenskar, visar tabellen nedan, att det behövs 69,8 norrmän, som byts mot svenskar, för att dina gener ska ha sämre chans att föras vidare. Släktskapet med dem från Sardinien är mycket mindre så där räcker det med att 3,7 personer tar svenskarnas plats, för att du ska genetiskt förlora på det. Vad gäller afrikaner är släktskapet så avlägset att en enda afrikan räcker för att dina genetiska chanser går förlorade.

Det betyder att om vi byter ut en svensk mot en afrikan förlorar du den chansen att föra dina gener vidare, genom den svensken som byttes ut. Vi kan därför förvänta oss att det inte är förenligt med naturen att du ska välkomna det.

Cavalli-Sforza räknade ut detta i en behändig tabell som visar ur många personer som behöver bytas ut för att dina möjligheter att föra generna vidare minskar.

 

Bildresultat för cavalli-sforza relatedness

Ett annat sätt att beräkna det är i förlorade barn som delar din genpool. Statistiskt skulle dessa 10000 svenskar ha fört vidare motsvarande 167 barn, som var dina egna. Så mycket delar du med andra svenskar. Att många därför vänder sig mot massinvandring från avlägsna länder är därför fullständigt naturligt, hårdkodat i dig och helt enligt naturens eviga lagar.

Främlingsfientlighet inbyggd i generna

Här har vi så kommit fram till pudelns kärna. Vi människor är genetiskt programmerade att var mer välvilligt inställda till de som har större chans att föra våra egna gener vidare. Eftersom naturen aldrig haft möjlighet att beräkna detta eller räkna på det har grupper av djur och människor istället fått använda sig att andra faktorer för att avgöra släktskap. Det enklaste är att helt enkelt titta på varandra. Är du lik den andra personen, är det troligt att ni delar fler gener, än om ni är olika. Vi människor har med åren använt andra medel som delad kultur och värderingar. Dock är värderingar som utplånar dina gener på sikt sjuka.

Det är således fullständigt naturligt att du känner större samhörighet och gemenskap med de som är lika dig. Det är också livsviktigt att du är mån om att dina egna gener förs vidare och således helt förkastar att dina gener byts ut mot dem som är dig olik. Det är i grunden helt avgörande att vi känner så, naturen har gynnat dem som känner så, eftersom de som inte gör det inte kommer att föra sina gener vidare.

Det är också helt naturligt att svenskar som du inte känner vänder sig emot om du blandar ut den gemensamma genpoolen genom att para dig med t.ex. en afrikan. Det är nämligen inte bara din släkt som har ett intresse i dig, alla svenskar delar genpool. Man kan därför säga att du går emot etniska svenskar genetiska intresse. Detta är ingen värderingsfråga utan är något generna vill, de svenska generna. På samma sätt kan man säga att om du adopterar ett barn som kommer från ett närbesläktat land, du står det genetiskt närmare och du gör mindre skada på svenska folkets gemensamma genpool, den vi alla har som en kollektiv tillgång.

Genetiska intressen

Det är viktigt att förstå att kopplat till detta finns genetiska intressen. För att generna ska kunna föras vidare krävs att gruppen djur eller människor försäkrar sig om att de kan göra det. Det handlar då om att ha ett eget territorium, att ha tillräckligt med föda, energi, värme, skydd och trygghet. När vi ännu i Europa för tusentals år sedan levde i mindre grupper, kanske 100 personer handlade mycket om att gruppen just skulle tillvarata de genetiska intressena. Man behövde skydda sig och se till att man hade tillgång till allt som gjorde det möjligt att föra generna vidare, i konkurrens med andra grupper. Dagens moderna nationalstat är i grunden en enhet som, i vårt moderna samhälle, ska skydda våra genetiska intressen.

Därför har det alltid varit viktigt att de i gruppen arbetar för det gemensamma genetiska intresset. De som bidrog mycket fick hög status i gruppen, de som var arbetsskygga, och levde på andra, utsattes för en hård social press. Det är också därför människor i ett lokalsamhälle bevakat varandra. Man vill att ingen bara ska kunna glida med. Alla som kan ska bidra så att gruppen har bättre förutsättningar att föra vidare generna. När du ger pengar till zigenare, då försvagar du det genetiska intresset för svenskar. Ge de då istället till en behövande svensk. Skänk inte pengar till barn i Afrika, ge till de som står dig genetiskt nära. Hjälp dina gener, inte andras. Svenska staten skänker miljarder till Afrika varje år. De beräknas vara 4 miljarder snart, snart väller de in i Europa. Är dessa gåvor i ditt genetiska intresse?

Folkmordet

När man berövar en människa rätten att föra sina unika gener vidare begår man en brottslig handling. Dagens politiska partier säkrar inte svenska folkets möjlighet att föra generna vidare utan motverkar det aktivt. Med dagens politik kommer svenska gener att ha mycket svårare att föras vidare. Det beror dels på sammanblandning med främmande gener men också på att de resurser vi har gemensamt ska nu användas för att betala för dem som kommer hit. Det gör att vi måste jobba mycket mer, betala högre skatter, o.s.v. Vi förlorar i konkurrensen med andra grupper genom en sämre skola, vård och omsorg. Vi har inte råd att vara det mest företagarvänliga landet i världen eller uppmuntra arbete genom låga katter. Vi kan inte heller uppmuntra och underlätta barnafödande genom ekonomiska incitament, eftersom vi inte har råd. Dagens politik är på detta sätt grym och helt emot naturens strävan. Många människor känner instinktivt att dagens politik är fel och som vi sett har vi det hårdkodat i våra hjärnor.

Hur kunde det bli så här?

Fria Sidor har i många inlägg tagit upp frågan. En viktig bit är att familjen Rothschild som helt kom att dominera i Europa från 1800-talets början själva var väl medvetna om genetikens betydelse. Familjen har alltid varit mån om att gifta sig med nära släkt. Ofta var det kusiner. På så sätt säkrade man upp generna men också sitt genetiska intresse. De var troligen en av Europas mest inavlade familjer.

Rothschild arbetade alltid för judarnas sak. De tillvaratog således judarnas genetiska intressen. Ofta genom att man ställde krav för de lån man tryckte ur tomma intet. Kungar och regenter fick helt enkelt inget lån om man inte gjorde det bättre för judarna. Den förmögenhet de skapade gav dem en enorm makt och tillsammans med andra förmögna familjer, många judiska, men också andra kunde de sedan forma vårt samhälle som de ville. Som var då och är idag bra för dem.

Det finns hundratals organisationer som världen över arbetar för judarnas intressen. Dels handlar det om att försäkra sig om stöd till Israel, men också att alla västländer, där judarna bor, ska ha mångkultur och massinvandring. Det gynnar dem att ursprungsbefolkningen inte har ett eget genetiskt intresse. Då kan de ju få för sig att det inte är bra om judar äger all media eller att vi inte ens behöver dem. Vi klarar oss utmärkt på egen hand. Detta är de livrädda för. De gynnas av en heterogen befolkning som till slut är så uppblandad och splittrad att någon genetisk gemenskap inte längre finns kvar. De gynnas om medborgarna inte känner samhörighet, om de har låg IQ och svaga kunskaper från skolan. De vill helt enkelt finta bort oss, för det gynnar dem.

Det är därför helt korrekt att säga att de följer sin evolutionära strategi (vi får se om den lyckas eller om ett bakslag väntar) men att vi ännu inte förstått vad som händer. De allra flesta har ingen aning. De är så långt från det som naturen vill att de lika gärna kunde vara från en annan planet. Skälet är att de inte tänker själva och tar all information från judiskt kontrollerade källor, t.ex. via DN, TV4 och Hollywood.

Naturen tycker varken att detta är bra eller dåligt, den bryr sig inte om det finns svenskar eller om allt blandas upp, men vi svenskar borde bry oss. I mer än 100 år har vi matats med propaganda att det är rasistiskt att bry sig om sitt eget genetiska intresse. I djurvärlden kan man likna det vid att luras. Många djur luras, eftersom det varit gynnsamt för dem. Vi kan se att djur förställer sig, så att bytesdjuren inte ska vara misstänksamma. När de sedan kommer nära, så är det för sent och de blir en måltid. Naturen har ingen synpunkt på detta. I naturen luras man hela tiden på olika sätt. På samma sätt kan man säga att judiska lobbyn idag lurar alla folk i västvärlden. Man gör det främst genom att man under så lång tid infiltrerat och tagit kontroll över underhållning, media, skola, förlag, men också inom näringsliv, fackföreningar och politiken.

Genom förintelsemyten och ord som rasist, främlingsfientlig, antisemit, o.s.v. skrämmer man människor att inte se till sitt eget intresse. Det är någonting fult. Själva arbetar judiska organisationer varje dag för att tillvara deras egna genetiska intressen. Man annonserar t.o.m. för att uppmuntra judar att inte gifta sig med andra än judar. Lyckas man med det är det, allt enligt naturens lagar, en framgångsrik strategi, för judarna. På motsvarande sätt visar det då att vi svenskar och andra närbesläktade folk inte har genetiska kvaliteter som gör oss livsdugliga och då är det rätt att vi försvinner. Den som inte bryr sig om sitt eget genetiska intresse, även om de luras till det, förtjänar inte att överleva. Generna testade med att se om svenskarna var en bra livsform för att få den att leva vidare. Satsade den på rätt häst?

Det ligger en märklig ro i detta att det också är helt enligt naturens lagar vad som än sker. Framtiden får utvisa om vi är livsdugliga nog eller om judarnas list får oss att fortsätta omfamna vår egen genetiska undergång så att det utvalda folket en dag kan regera fritt över alla folk, utan motstånd. Den starke vinner alltid oavsett rätt eller fel. Har svenska folket en motståndskraftig genpool, finns det duktiga svenskar, som likt Trump, kan föra folkets talan? Vi är mycket nära en brytpunkt, efter vilken utvecklingen är irreversibel. Det är nu kampen sker. Det stora slaget, men de flesta har inte vaknat ännu. De förstår inte vad som händer.

Fria Sidor fortsätter denna serie inom kort.