Eftervalsanalys: Stockholms innerstad

Del 10

En spännande fråga att undersöka är om det går att hitta några mönster i Stockholms innerstad? När Fria Sidor gick igenom materialet så kunde mönster anas, men vilka? Är det närheten till tunnelbanor, moskéer, parker eller torg eller finns det andra förklaringar? I detta inlägg ska svar sökas om det går att hitta tydliga mönster.

Södermalm

Det lägsta stödet får SD på Södermalm men vi ska inte överdriva det låga stödet just här. Hela Stockholms kommun ger SD ett svagt stöd och det finns valdistrikt på Södermalm som ger SD högt stöd. Skillnaden mellan de distrikt som gett högst stöd och lägst är inte jättestor, 13% mot 6%.

Det finns några tydliga faktorer som helt uppenbart påverkar andelen som röstar på SD. En faktor är lokaliteten. Vi ser att i varje valdistrikt befinner sig de områden som ger SD högre stöd i mer utsatta lägen. Det kan antingen vara nära trafik, tunnelbana, parker med mycket aktivitet, etc. Det är dock inte det enda som sticker ut. Vi kan också se att de socialistiska partierna är mycket starkare i områden där SD får starkare stöd. De socialistiska partierna dominerar i stort hela Södermalm men övertaget är betydligt större i områden där SD får starkare stöd.

Tittar vi på Rutger Fuchsgatan där de socialistiska partierna har 54% mot de liberala som har 33%, är stödet till SD 11%. Jämför detta med Luma där de liberala partierna har 53% mot de socialistiska som får 39% och SD 6%. Samma tendens ser vi i Högalid men kanske allra tydligast i Katarina. I Kvarteret Linjalen får socialistiska partier 61% mot de liberala som får 21%. Här är också stödet till SD som störst på hela Södermalm, 15%. Vi kan därför dra slutsatsen att på Södermalm är slutsatsen att desto mer socialistiskt ett område är, desto större stöd får SD.

Det finns dock andra faktorer som skiljer ut sig och som har betydelse. En är andelen som har högskola. Vi ser att i de områden där SD är starkare är också andelen som har högskoleutbildning lägre. Där SD får 6% har i snitt 68% högskola, där SD får 13% har i snitt 55% högskola. En annan tydlig markör är förvärvsfrekvens. Det är färre som arbetar i åldrarna 20 till 64 år där SD har starkare stöd.

Den kanske allra tydligaste indikatorn är hur många av barnfamiljerna som har barn i förskoleålder. Där SD är starka är det knappt hälften så många som har barn som går i förskola (27% vs. 43%).

Vi kan därför, vad gäller Södermalm, säga att myten gäller om att stödet till SD är störst hos de med lägre utbildning, lägre lön och sysselsättningsgrad.

Frågan är om detta mönster gäller också andra områden?

Kungsholmen

Om Södermalm är Söderut så är Kungsholmen västerut. Skillnaden mellan de som ger SD högst stöd och lägst är ungefär samma som för Södermalm. Även här indikerar det geografiska läget en korrelation med stödet till SD. Stödet är som störst (14%) i de äldre hyresrätterna nära S:t Görans Sjukhus och som lägst (7%) i de mer avskilda områdena med bostadsrätter.

Det som skiljer stort från Södermalm är att här är liberala partier i klar majoritet, både i områden som ger SD starkt stöd och inte. Där SD har starkt stöd har de socialistiska partierna 36% och de liberala 48% men där SD har svagare stöd är skillnaden mycket större, 25% mot 67%. Vi ser således att stödet till SD ökar desto mer socialistiskt ett valdistrikt blir. Detta är något förvånande men statistiken talar sitt tydliga språk. Så här långt är sossar och SD mer tillsammans än vad kanske många skulle önska med tanke på att SD stöder de liberala partierna.

Även här är stödet till SD högre där förvärvsfrekvensen är lägre. Skillnaden, 76% vs. 67% är något mindre än i Södermalm (68% vs. 55%). Förvärvsfrekvensen tycks på Kungsholmen inte ha någon betydelse vad gäller stödet till SD. Dock är den tydliga indikatorn om andelen barn i förskola lika stark.

Bilden av vad som påverkar stödet till SD i Stockholms innerstad kvarstår men förvärvsfrekvensen som indikator har försvagats.

Norrmalm

Stödet till SD är högre på Norrmalm är på Södermalm och Kungsholmen. Vi talar om ytterst små skillnader men på Norrmalm skiljer sig de olika valdistrikten mindre åt. Det med högst stöd har 12% och det med lägst 6%. Kanske inte förvånande riktar vi oss nu mot norr och dominansen för de liberala partierna ökar ännu mer, dock är skillnaden mellan de som ger SD högst och lägst stöd mindre. Här kan vi inte säga att stödet till SD ökar med stödet till socialistiska partier. Samtidigt uppvisar Norrmalm rätt så små skillnader mellan valdistrikten.

På Norrmalm minskar också skillnaden vad gäller både andelen med högskola men det speglar också den mindre variationen på Norrmalm. Vad gäller förvärvsfrekvens är det inte heller här någon faktor av vikt. Den mest tydliga skillnaden som består är andelen barn som är i förskoleåldern (46% vs. 38%). Det går också att urskilja en viss skillnad vad gäller geografiskt läge men inte lika tydligt som på Södermalm eller Kungsholmen.

Östermalm

Stödet till SD hoppar upp några procentenheter på Östermalm. Här ökar också skillnaderna mellan valdistrikten igen. Stödet till SD tycks vara störst nära olika parker och torg och lägst i de universitetsboenden som finns.

På Östermalm är det, tvärtom mot Södermalm, fler som röstade på SD i liberala områden är socialistiska. Det beror på att studentboendet i Lappskärrsberget är mycket socialistiskt, vilket ruckar på siffrorna rejält. Tittar vi på distrikt Hedvig Eleonora är dominansen för de liberala partierna total, 70-75% mot de socialistiska 13-14%. Här gäller, igen, sambandet att stödet till SD är högre i de mindre liberala områdena.

Även här röstar fler på SD i områden med lägre andel högskola och där andelen med barn i förskolan högre.

Reflektion

Tittar vi på de totala snitten är det tydligt att stödet till SD är lägre där C och MP är starka. Räknar vi bort de som studerar är det uppenbart att både andelen med högskola, som arbetar och som har barn i förskola har betydelse för stödet till SD, likväl som det geografiska läget och om man bor i hyres- eller bostadsrätt.

Nu är det viktigt att inte överdriva skillnaderna, vi talar trots allt om enbart 5 till 7 procentenheters skillnad. Dock ger det en fingervisning om vilka faktorer som påverkar stödet till SD eftersom alla i innerstaden bor under relativt likartade förhållanden.

Not: Fria Sidor använder här socialistiska partier och liberala istället för De RödGröna och Alliansen. Alliansen finns inte längre och de är knappast heller borgerliga. Något grönt finns inte heller hos de RödGröna, de är snarare röda.