Darwinismen inte vetenskapligt bevisad

När Fria Sidor började med sanningssökande fanns det inte ens i föreställningsvärlden att en så pass grundläggande teori som Darwins evolutionslära någonsin skulle kunna ifrågasättas. Skälet att många tar den för given är att de tror att den är bevisad. Så är inte fallet. Den kan bättre jämställas med en religion, något du tror på. Fria Sidor vänder sig starkt emot att en teori gör sken av att bygga på vetenskap, när den i verkligheten är en tro som inte är bevisad. Det är viktigt att skilja på naturligt urval, som självklart förekommer, och Darwins evolutionslära. Det förra handlar om hur olika arter och individer i konkurrens kämpar för sin överlevnad – ”the survival of the fittest”. Det senare om hur alla arter uppkommit. Det är två skilda saker. James Perloff berättar i titelvideon på ett mycket övertygande sätt om varför Darwins evolutionslära inte håller vetenskapligt. Nedan listas huvudargumenten.

-Mutationer, som påstås vara orsaken till nya arter, har vetenskapligt aldrig bevisats. Forskare kan observera att mutationer gör en organism sämre, aldrig bättre.

Exempel: Olika former av mutationer gör oss ofta sjuka.

-Bara en enda liten cell är för komplex för att spontant ha kunna bildas, efter ett visst antal försök. Det är för många proteiner, aminosyror, processer och system som måste samverka och komma till samtidigt för att det ska vara möjligt utan en förutbestämd ”ritning”.

Exempel: Upptäckaren av DNA, Sir Francis Krick, har räknat ut att för att bara ett enda protein ska fungera som det ska, genom en slumpmässig process, behövs 10260 försök. Det är fler försök än det beräknas finnas atomer i universum.

-Olika system som utvecklas i vår kropp, t.ex. koagulation är mycket komplex och alla delar måste finnas direkt, annars fungerar inte systemet. Ett system som inte fungerar har ingen evolutionär fördel (naturligt urval) och förs därför inte vidare.

Exempel: Immunförsvaret som bygger på två delar. Vita blodkroppar som angriper skadliga bakterier och antikroppar som binder till den skadliga cellens yta så att de vita blodkropparna vet vilken bakterie de ska angripa. Båda måste ha utvecklats samtidigt. Oberoende av varandra har de ingen funktion och skulle därför inte inneburit en evolutionär fördel.

-Det finns inga bevis på mellanformer mellan arter, trots att Darwin förutspådde ett oändligt antal.

Exempel: Forskare har hittat miljoner fossil men ännu inte några tydliga mellanformer. Någon människoapa har t.ex. ännu inte kunnat presenteras.

-Molekylerna mellan arter pekar på olikheter, inte likheter.

Exempel: Den australiensiske molekylärbiologen, Michael Denton, säger att molekylerna i naturen är organiserad i strukturer och hierarkier utan minsta bevis för någon evolution.

-Upptäckten av DNA visar att allt är så synkroniserat och precist att sannolikheten för att slumpen ska ligga bakom blir helt orimlig. Bara i en enda cell finns information som överstiger vår fantasi.

Exempel: Upptäckten av DNA visade att varje gen kodar för något, precis som språket. Texten på denna sida skulle sakna mening eller ge en annan mening om bokstäver och ord kastades om, hur som helst. Texten har ett syfte, vill förmedla något och kan endast göra det om bokstäverna och ord kommer i rätt ordning. Hur sannolikt är det att bara en enda mening i denna text skulle kunna replikeras genom ett visst antal slumpartade försök? Med 28 bokstäver blir det 28100, också det fler än det finns atomer i universum. Betänk då att en mening i denna text är oändligt mycket mindre komplex än ett enda protein.

-Sunt förnuft talar emot slumpen, mutationer och att ett oändligt antal försök skapat allt vi ser runtomkring oss. Varför inser vi enkelt att en dator eller ett datorprogram måste ha skapats, planerats och designats men klamrar oss fast vid hypotesen att olika livsformer som är oändligt mycket mer komplexa än ett datorprogram har utvecklats ur någon ursoppa av en slump? Det måste vara något mer i görningen här än slumpvisa mutationer.

Slutsats

Det vi vet idag, med modern vetenskap, pekar på en intelligent design. Vi vet också tillräckligt mycket för att nu distansera oss från Darwins evolutionsteori och söka vidare. Teorin är aldrig bevisad – frågorna och motargumenten överväldigande. Vi har därför oändligt mycket mer att ta reda på och forska om. Det är något positivt och spännande att aldrig nå fram men samtidigt frustrerande. Desto mer vi lär oss, desto mer förstår vi hur lite vi vet om livets mysterier. Sannolikt kommer vi aldrig att till fullo förstå. Det ligger dock i människans natur att aldrig upphöra att nyfiket forska vidare. För att komma vidare och nå längre i våra insikter krävs ett öppet sinne, ärlighet och en vilja att ifrågasätta invanda föreställningar även om vår världsbild hotas. Dagens politiska korrekthet är förödande för människans utveckling då den hindrar den fria tanken och den fria forskningen.