Svenska folket är ett urgammalt folk med rätt till Sverige

Så här såg det ut då svenska folket först tog Sverige i besittning

Svenska folket har en urgammal rätt till Sverige. Vi är en ursprungsbefolkning som har lika mycket rätt att få skydd som t.ex. ursprungsbefolkningen i länder som Australien, Nya Zeeland och Tibet. Vi är inte bara ett folk som ger verklig mångfald till världen, då här finns en högre andel människor än i något annat land i världen som har ljusa drag, vi är också ett, till antalet, litet folk. FN är globalisternas verktyg men t.o.m. deras egna konventioner ger oss rätt till vår unikhet. Vi har bara inte fattat det ännu. Till vårt försvar, för att hävda vår rätt, har vi fått ett helt nytt verktyg – DNA-teknik. I detta inlägg ska vi titta på vad den säger om svenska folkets ursprung.

DNA-teknik till vår undsättning?

Vi kan idag spåra vårt ursprung ganska bra med modern DNA-teknik. Man kan göra det på två sätt. Det ena är genom Y-kromosomen. Endast män har en Y-kromosom. Den spåras då på den manliga sidan. Y-kromosomen har 60 miljoner baspar (ATGC). Man följer helt enkelt Y-kromosomen bakåt i tiden. Det andra är genom mtDNA, mitokondriell DNA. Den förs vidare till både son och dotter men endast oförändrad från mor till dotter. Här följer man istället mtDNA bakåt på den kvinnliga sidan. mtDNA finns utanför kromosomen och har 16569 baspar.

mtDNA det äldsta i Europa

Forskare har visat att mtDNA i Europa är mer jämt fördelad än Y-kromosomen. Skälet till detta är, tror man, vilket vi alla kan intyga idag, att det är vanligare att män migrerar. Så är det idag och troligen också förr. Kvinnor har varit mer bundna till platsen där de bodde och har i lägre grad gett sig iväg. I en studie 2008 kom man fram till att mtDNA har funnits i Europa sedan 28000 år f.v.t. Man såg också att, allt eftersom isen smälte undan, skedde en ny större våg, en vandring nordväst runt 12000 f.v.t. I Sverige kan man se de första spåren av människa runt kanske 14000-13000 år f.v.t. Dessa första, tidiga, vandringarn gjordes av både män och kvinnor och skedde under en mycket lång tid.

Tre områden som vandrade norrut

Forskare har sett att den första migrationen norrut följde istäckets tillbakadragande och den ökade växtligheten och djurlivet som följde med den. Här går att identifiera 3 haplogrupper. R1b, med sitt ursprung i norra Spanien som vandrade rakt norrut via Frankrike och vidare till Storbritannien. I, som också vandrade rakt norrut med ursprung i norra Grekland genom Balkan, Ungern, Slovakien och Polen. R1a, som vandrade norrut från Ukraina till Vitryssland, Baltikum och Ryssland. Dessa 3 haplogrupper finns idag i 80% av Europas ursprungsbefolkningars efterkommande. Vår hävdvunna rätt till Europa och Sverige kan således spåras till dessa, tidiga, vandringar in till länder som dittills, antingen varit sparsamt eller helt obebodda.

Långt senare har vi t.ex. den indoeuropeiska migrationen som man tror skedde i stor skala med sitt ursprung runt svarta havet för ca: 6000-3000 f.v.t. De var dock i huvudsak tillhörande samma folk som vi själva även om de hade ett annat språk.

Istiden helt avgörande

Den senaste istiden, Weichsel, började ca: 115000 f.v.t. och hade sin största utbredning för ca: 18000 år sedan. Det är här vi måste börja vår förståelse om vårt ursprung.

Bilden nedan visar hur jorden såg ut vid isens maximala utbredning för ca: 18000 år sedan.

Last_glacial_vegetation_map
Världen för ca: 18000 år sedan då isen hade sin största utbredning. Grå färg är isens utbredning, blå polaröken och rosa är stepp-tundra.

Vi bör ha i minnet att ”skogslinjen” i Europa gick i en tänkt, horisontell, linje (se bild ovan) från norra Spanien, norra Italien och vidare österut. Det rosa partiet är stepp-tundra. Bilden nedan visar hur det såg ut i stora delar av Europa och Ryssland vid senaste istiden.

Bildresultat för stepp-tundra
Stäpp-Tundra

Det blå partiet (i övre bilden) är polaröken. Denna täckte stora delar av vad som idag är Tyskland. Bilden nedan visar polaröken.

Bildresultat för polaröken
Polaröken

Det grå partiet (i övre bilden) är isens utbredning. Notera att Storbritannien satt ihop med Europas fastland. Notera också att stora delar av dagens Ryssland antingen var under istäcket, hade polaröken eller stepp-tundra. Europa och Ryssland befolkades således samtidigt.

Två viktiga saker att ha i minnet

Bilderna ovan visar med tydlighet att människorna som sedan kom att inta Europa och Ryssland efter istiden måste ha kommit från södra delarna av Europa och närmare Asien. Det var bara där det gick att överleva. Det var ett mindre antal som kom. Dessa skulle sedan utgöra grunden för den Europeiska befolkningen i takt med att de förökade sig och befolkningarna växte.

Separeringen från södra Europa och närmre Asien har skett sedan minst 15000 år och de europeiska folken har i sin tur under lång tid bebott olika geografiska områden och förvärvat unika egenskaper, kulturer och särdrag. Europa är en mosaik, en sann mångkultur, långt innan massinvandringen från Afrika och Västasien men en mångkultur med gemensamma rötter. Vi kan jämföra det med Sverige som tidigare hade vitt skilda dialekter och kulturer, beroende på i vilken del av Sverige du bodde och inte sällan förstod man inte ens dialekten i grannbyn. Sverige var då en äkta mångkultur. Men vårt ursprung var och är ändå i hög grad gemensamt.

De viktigaste haplogrupperna

Forskarna delar in DNA-resultatet och mtDNA i olika haplogrupper som man sedan bokstaverar och numrerar. Låt oss titta på de vanligaste och dess utbredning.

R1b1 (R1b) (R1b1b2) – är en vanlig haplogrupp i Europa med övervikt i Spanien, Frankrike och Storbritannien. Som du ser är den vanligast i västra Europa men är också vanlig i Tyskland och Sverige. Vi kan här tydligt se folkvandringen från norra Spanien till Frankrike och vidare till Storbritannien men även till Tyskland och sydöstra delarna av Sverige.

Bildresultat för europe ypb 12000 r1b1

R1a – finner sin utbredning i östra Polen, Ukraina och Ryssland och har troligen kommit till Sverige med vandringar genom Tyskland.

Likheterna mellan hapblogrupp R1a och R1b har lett forskare att tro att de har ett gemensamt ursprung. Teorin är att istiden kom att under lång tid skilja dem åt så att de utvecklade delvis olika uppsättning DNA.

I – är en annan vanlig haplogrupp som kan vara så tidig i Europa som för 40000 år f.v.t. Finns i hela Europa, framför allt i norra Europa. Den är, som du ser, synnerligen vanlig i Sverige och framför allt i området runt Bohuslän, Umeå-Vasa och i Norge runt Oslo. Den är också mycket vanlig i Kroatsien, Serbien, Rumänien och Ukraina. Man brukar associera den med Vikingarna.

Bildresultat för europe haplogroup I

H – är den i särklass vanligaste gruppen i Europa. Mellan 40 och 60% har den. H och dess undergrupper H1 och H3 har sitt ursprung i Europa ca. 28000 år f.v.t. Kanske länkad till Cromagnonfyndet i Frankrike för ca: 35000 år f.v.t.?

Distribution of mtDNA haplogroups H1 + H3 in Europe, North Africa and the Middle East

K – är den yngsta gruppen i Europa och kan spåras till ca: 12000 år f.v.t. Den är särskilt vanlig i Alperna, Nederländerna, och Irland. Genetiskt formades således Europa med detta senaste tillskott för ca: 12000 år sedan. De vandringar som skett senare har inte tillfört, nämnvärt, nytt genetiskt material (bortsett från de senaste 30 åren).

Distribution of mtDNA haplogroup K in Europe, North Africa and the Middle East

U – delas in i underklasser. Det är U3, U4 och U5 som vi finner i Europa. Vissa studier pekar på att U5 kan vara så gammal som från 65000 år f.v.t. Runt 10% av européerna har denna haplogrupp (U5).

Distribution of mtDNA haplogroup U5 in Europe, North Africa and the Middle East

W – är starkt associerad med den indoeuropeiska gruppen. Studier visar att W kan härledas till N som tros vara från 65000 år f.v.t. W har daterats till ca: 25000 år f.v.t. Som du ser är den vanlig i Finland men också i Ungern.

Distribution of mtDNA haplogroup W in Europe, North Africa and the Middle East

X – är en grupp med sitt ursprung i N. Den tros vara ca: 25000 år gammal. Undergruppen X2 är vanlig i Kaukasus (nuvarande Georgien och Azerbajdzjan)

Distribution of mtDNA haplogroup X in Europe, North Africa and the Middle East

Urgammalt ursprung

Det står klart att Sverige och Europa befolkades för länge sedan och att, även om det skedde senare folkvandringar, vi tidigt kom att ta våra länder i besittning. De flesta större vandringar som senare skedde, t.ex. den indoeuropeiska, visar sig vid granskning av DNA ha gemensamma rötter med de folk som redan innan tagit länderna i besittning.

Vi kan på goda grunder därför kräva besittning av Sverige på något man i Sverige brukar kalla ”urminnes hävd”. Vår rätt är given och inget vi behöver skämmas för.

Den kvävande politiska korrektheten

Makten pekar på dessa studier som bevis på att vi alla har samma DNA. Riktigt så ska inte dessa fynd tolkas. Istället utgör de bevis för att vi tidigt kom i besittning av våra länder och att vi nu också kan spåra när det skedde och var de kom ifrån. Sverige och Europa är mycket riktigt ett land och kontinent byggd av migranter. De som kom för sådär ca: 15000 år sedan. Är det tillräckligt lång tid för att de ska gå med på att vi har rätt till våra länder?

Skydd för ursprungsbefolkningar

Idag är det vanligt hos den politisk korrekta makteliten att lyfta fram vårt ansvar och vårt samvete för våra egna erövringar. I USA har Indianernas intressen alltmer kommit i förgrunden. I Australien aboriginernas, i Nya Zeeland Maorifolket, o.s.v. Tittar vi t.ex. på Maorifolket kom man till Nya Zeeland för ca: 700 år sedan. Det finns ca: 500 olika klaner av aboriginer i Australien. De har en betydlig äldre stamtavla och kanske t.o.m. äldre än den i Europa. Poängen är att vi har exakt samma rätt till vårt ursprung som man nu vill föra fram att de har. Bara för att vi, fortfarande, är en majoritet i vårt eget land har vi ingalunda tappat den rätten, tvärtom.

Vi bör just peka på att det som idag sker är inget annat än en medveten kolonisation och marginalisering av Sveriges ursprungsbefolkning. Det som idag sker är ett medvetet övergrepp på vår hävdvunna rätt.  Framtida generationer kommer döma oss hårt om vi nu inte står upp för den. Vi har både moraliskt, vetenskapligt och lagligt stöd för vår syn. T.o.m. det av globalisterna så hyllade FN ger oss den rätten.

Enligt FN’s policydokument från 2004 ”The Concept of Indigenous People” framgår att en ursprungsbefolkning har följande karaktäristika:

a) har tagit ett land eller område i besittning

b) har gemensamt ursprung

c) har gemensam kultur

d) har gemensamt språk

Det står vidare;

”En person som tillhör ursprungsbefolkning identifierar sig som en del av denna grupp och accepteras och erkänns av andra i gruppen att också tillhöra den. Detta bevarar, för dessa folk, en rätt att själva avgöra vem som ska tillhöra dem”.

Således står det klart att man för att anses vara svensk och åtnjuta rätten att tillhöra vårt urgamla folk inte bara bör ha gemensamt ursprung med oss utan också dela vår kultur och vårt språk. Det räcker emellertid inte, det är vi svenskar som avgör vem vi anser är svensk eller inte. Det är, som FN också skriver, vår självklara rätt att avgöra det själva.

Det står också att ursprungsbefolkningen har rätt till självbestämmande, att värna sin egen kultur och särart, slippa tvångsmigration till sitt territorium och rätt att till fullo bestämma själva vad som är bra för dem.

FN är globalisternas verktyg att ge rättigheter till alla minoriteter på majoritetens bekostnad. Detta för att försvaga oss. I nedanstående skrifter kan vi dock finna stöd för vår sak, hur märkligt det än låter. Läs själva och begrunda.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_data_background.doc

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf