Lär känna Alt-Högern

Fria Sidor är nyfiken på Alt-högern. Under det senaste året har den fått allt större utrymme. Fria Sidor har läst på lite för att få en större insikt och fram träder en bild av en rörelse som har ett stort djup och kunskap inom allt från historia, filosofi till framtidens ekonomi och politik. Skillnaden mot dagens Moderater och Kristdemokrater är slående. De senare har totalt tappat det långsiktiga perspektivet, både bakåt och framåt. Man har fullt ut anammat ett kortsiktigt tänkande, globalismen samt värdegrundsdemokratin och kan inte betecknas som annat än vänsterliberal idag. Faktum är att många tankar inom denna Alt-höger tidigare var allmängods hos både den traditionella högern och vänstern. Ett exempel är insikten av kollektivets betydelse för individen. Ett annat är kritiken mot globalismen, som var stor en gång i tiden, både från högern och vänstern, dock inte idag. Medan samtliga riksdagspartier idag, inklusive Vänsterpartiet, mer eller mindre kapitulerat för individualismen och globalismen lägger sig den Alternativa högern på en attraktiv position i mitten där man inser värdet både av individualism och kollektiv, internationalisering och lokal anknytning samt insikten att verkligt framåtskridande inte är möjlig utan en fast förankring i ett historiskt sammanhang. Man är också väl medveten om det judiska inflytandet och vågar tala om det. Rörelsen känns nytänkande eftersom den blandar ungdomlig optimism med beprövad realism. Man längtar inte tillbaka till en svunnen tid, Folkhemmet, eller gräver ner sig allt för djupt i historiska skeenden, trots att insikten finns där att det mesta vi fått lära oss är fel. Huvudinriktningen är istället framåt. Alt-högern är också hemma i dagens medielandskap och inser att man måste nå ut med olika bilder och memer i sociala medier, använder ett stort inslag av humor men låter den aldrig ta över utan har ofta en seriös och faktabaserad underton i budskapet. Man slår mot och utmanar etablissemanget – den vänsterliberala hegemonin. Alt-högern kanske bäst ses som ett paraply under vilket många olika oberoende delar och strömningar verkar men med den väsentliga delen gemensam – att rädda den europeiska civilisationen från undergång. Kanske kan vi se Alt-högern som en organism där de mest framgångsrika delarna kommer att dra alla andra med sig mot det gemensamma målet. Det är överlag en trevlig bekantskap. Låt oss granska den något mer.

Förkastar det egalitära

En grundbult är att man vägrar acceptera dagens dogm om ”allas lika värde” utsträckt att omfamna en hel värld. I praktiken betyder det att svenskar är mer värda i Sverige än andra länders medborgare. Den svenska regeringens uppgift är således att arbeta för svenska medborgare och inget annat. Individuella framgångar inom idrott, kultur, vetenskap och företagande hyllas eftersom det också gynnar kollektivet. Samtidigt är det viktigaste övergripande målet att kollektivet, den levande kollektiva organismen, ska nå nya framgångar.

Strävan

Alt-högern står för en strävan framåt och uppåt. Man strävar efter att nå höjden av mänsklig förmåga inom alla områden. Alla individer och den kollektiva organismen uppmuntras att nå sin fulla potential. Det är en positiv vision för framtiden.

Stordåd och heroism

Individen är sprungen ur den kollektiva organismen som i sin tur utgörs av dess individer. När det går bra för individen, går det bra för den kollektiva organismen och tvärtom. Desto fler som kan bidra på höjden av sin förmåga, desto bättre utvecklas helheten. Varje individ i denna kollektiva organism känner samtidigt en naturlig lojalitet och det blir därför helt naturligt att glädjas åt varandras framgångar. Det är lika mycket kollektivet som lyckas när en enskild individ gör det. Man uppmuntrar därför till stordåd och heroism både kollektivt och individuellt.

Mem – Källa: Altnorden.se

Raslig och kulturell homogenitet

För att man ska kunna arbeta i en nation mot samma mål behövs en hög grad av raslig och kulturell homogenitet. Dagens rasblandade, mångkulturella samhälle omöjliggör för ett folk att sträva åt samma håll och ha en gemensam långsiktig vision.

Hierarkiskt och organiskt

Tanken är att i naturen organiserar sig de flesta livskraftiga samhällen hierarkiskt. Denna hierarki finns där, inte för att de på toppen ska tjäna särintressen eller sko sig själva, utan för att det är endast i samhällen där de bästa också leder som har möjlighet att överleva. Man ser nationen som en organism där huvudsyftet är att den ska överleva och utvecklas på bästa sätt där alla uppmuntras att bidra efter bästa förmåga.

Judisk hegemoni

Man ser tydligt den judiska hegemonin som tagit kontroll över västvärlden inte minst under 1900-talet. Detta har dels skett genom ekonomiska och militära medel, dels genom att man tagit över kulturen. Politiskt förenades den judiska ”hårda” kommunismen i öst med den lika judiska ”mjuka” liberala demokratin i väst och bildade dagens vänsterliberalism. Den omfamnas idag av alla riksdagspartier och utgör vår värdegrund. Den ger oss illusionen av medbestämmande och valfrihet. Den existerar dock bara så länge vi inte opponerar oss mot den och flyter med strömmen. Så länge vi går med på att den judiska hegemonin ska gälla i utbildning, religion, konst, litteratur, popkultur, ekonomi, utrikespolitik, o.s.v. så har vi valfrihet, annars inte.

Svensk vit hegemoni

Lösningen är att vi måste ha hegemoni över oss själva. Vi måste bestämma vårt eget öde. Här bekänner Alt-högern sig också till hierarkier där den övergripande är den vita europeiska rasen, sedan olika utryck för den genom olika länder, språk och kultur, ända ner på dialekterna och den lokala bygemenskaper. Varje nivå i denna hierarki är viktig men utgör en del i de, olika, större organismerna. Alt-högern anser att vita européer har en självklar rätt att styra över sig själva.

Metapolitik

Alt-högern inser vikten av att arbeta metapolitiskt. Vänsterns stora framgång under 1900-talet berodde på att man hade intellektuellt intressanta idéer om frihet, jämlikhet och framsteg. Man arbetade på alla plan och med alla metoder, inom samhällets alla områden, för att sälja in sina idéer. De politiska partierna följde sedan efter i dess kölvatten. I stort sett alla dagens riksdagspartier har anammat dessa vänsterliberala idéer och kan därför omöjligt rädda svenska folket ur den rådande, synnerligen allvarliga, situationen.

Centralisering eller decentralisering

Det pågår fortfarande en intern debatt om hur det metapolitiska arbetet bäst sker. Försök har gjorts till mer centraliserade, formaliserade, strukturer men dessa har inte visat sig hållbara. Alt-högern är idag istället tusentals olika initiativ som i olika grad delar Alt-högerns idéer. Ibland bildas spontant grupperingar som har mer gemensamt för att sedan upplösas och igen uppgå i organismen.

Mem – Källa: Altnorden.se

Alt-högern och Trump

De som bara delvis delar Alt-högerns idéer kallas ibland lätt-högern. Alt-högern fick kanske sitt genombrott med valet av lätt-högerns Donald Trump. Stora delar av Alt-högern ställde sig bakom och stödde Trump. Kanske kan vi säga att det Trump sade innan valet, att fokusera på USA, avsluta krig runtom i världen, ha goda relationer med de andra stormakterna, inte minst Ryssland, peka ut etablissemanget som ett träsk, de falska nyheterna i massmedia, satsa på egen produktion och tillverkning i USA, o.s.v. var något som Alt-högern helt och fullt omfamnade. Idag är Alt-högern mer splittrad där några fortfarande helhjärtat stöder honom, de tror att han arbetar fyrdimensionellt, med superstrategier, i det fördolda, för att nå det han sade före valet, medan andra anser att han helt ”cuckat ur” och idag själv är en ”cuckservative” – d.v.s. i stora drag själv i praktiken har anammat det vänsterliberala narrativet alternativt kan ses som lätt-höger. De flesta inom Alt-högern kanske anser att han befinner sig någonstans däremellan.

Internet

Alt-högern kunde nå ut mycket tack vare Internet. Idag när denna plattform allt mer censureras tvingas man omgruppera. Aktiviteterna i ”köttrymden” – den fysiska verkligheten – blir då ett viktigare alternativ. Förhoppningsvis kommer där också politiska alternativ som står Alt-högern nära och kan bilda opinion partipolitiskt. På senare tid har Alt-högern också fått draghjälp av tidigare vänsterliberala avhoppare som inte sällan har en stor publik.

Mem – Kölla: Altnorden.se

Inga fiender till höger

Alt-högern tar inte avstånd från andra former av nationalister. Man har t.ex. inget problem med att vara på samma tillställningar som NMR. Man är heller inte särskilt kritisk till lätthögern, de går i alla fall åt rätt håll och har lämnat ”cuckservatives” – d.v.s. de som kallar sig konservativa, men egentligen är vänsterliberaler och globalister, aldrig utmanar etablissemanget utan gör allt för att tillhöra det.

Yttrande- och åsiktsfrihet

Alt-högern är för omfattande yttrande- och åsiktsfrihet. Man är starkt kritisk till det man kallar Alt-Ctrl, kontrollvänstern, som gör allt för att kväva debatten med olika invektiv och negativt laddade epitet. Alt-högern har på ett väldigt skickligt sätt hanterat ord som nazist, rasist, antisemti, o.s.v. genom att skoja om dem, inte ta dem på allvar, t.ex. använder man ordet ”näjzist” vilket på många sätt tar bort laddningen ur ordet. Humorn är för Alt-högern ett viktigt sätt att avväpna motståndaren.

Humorn

Alt-högern har sina egna ord som ”köttrymd”, ”vitt rymdimperium”, ”cucka ur”, ”näjzists”, ”de sex triljonerna”, m.fl. Det är ett sätt att med nytt språk och humor blandat med allvar beskriva den värld vi lever i. Det nya språket blandat med humorn gör att man kan tala om allvarliga frågor och den djupa kris vi idag befinner oss i utan att tappa hoppet.

Mem – Källa: Altnorden.se

Olika piller

Det blå pillret tar den som inte vill komma till insikt och vakna upp. Det röda tar den som vill förstå. Det svarta representerar dem som nått sådan insikt att de gett upp hoppet. Det Vita Pillret representerar dem som både förstår hur illa det är men som samtidigt är fulla av framtidstro och optimism. De som tagit det vita pillret ger aldrig upp.

Mem – Källa: Altnorden.se

De sex miljonerna

Det finns inom Alt-högern allt ifrån de som fortfarande tror på de sex miljonerna eller inte tycker att man bör tala om det till de som inser att allt inte kan stämma eller avfärdar berättelsen helt. De senare har dock blivit allt vanligare och det är inte ovanligt att man numer skojar om mytologin runt den. En trolig orsak är att man kommit alltmer till insikt om sakförhållandena och hur den används som ett vapen mot oss. Ingen tar dock avstånd från någon inom Alt-högern oavsett uppfattning. Man har en avspänd hållning till frågan.

Mem – Källa: Altnorden.se

Individualism kontra kollektivet

Alt-högern menar att den rena individualismen aldrig kan ha en chans mot en motståndare som spelar som ett lag. Man ser därför kollektivet som något viktigt att försvara det individuella men det omvända gäller också. Svenskar existerar inte bara som individer, utan också som ett folk. Man ser nationalismen som viktig men det betyder inte nödvändigtvis att man samtidigt måste ha en stor, dyr och omfattande statsapparat. Man hyllar individen och ser det naturligt att alla i folket känner stolthet när det går bra för någon annan i kollektivet, eftersom man trots allt arbetar tillsammans mot samma mål och är en del av samma organism. När det går bra för en idrottare går det därför bra för alla svenskar. När det går bra för ett svenskt företag gynnas alla svenskar och när en svensk får Nobelpris, är det ett uttryck för att vi som folk lyckats. I ett framtida vitt svenskt Sverige är kulturen sådan att alla känner stolthet och lojalitet till varandra.

Alt-högern kontra SD

Sverigedemokraterna är inte Alt-höger eftersom de i hög grad har accepterat den vänsterliberala hegemonin. SD erkänner inte begreppet ras som centralt och talar aldrig om det judiska inflytandet, det som idag styr hela västvärlden. SD har blicken riktad bakåt, mot Folkhemmet, medan Alt-högern har den riktad framåt och uppåt. SD har tonat ner sitt motstånd mot överstatlighet som EU och försiktigt öppnat upp för NATO. Alt-högern är emot dessa överstatliga globalistiskt styrda organisationer. SD har, åtminstone delvis, fallit in i hetsen mot Ryssland – Alt-högern värnar om goda relationer med andra stormakter. SD fokuserar på kultur, assimilation och integration medan Alt-högern talar om raslig- och kulturell homogenitet och vit hegemoni. Medan SD vill bromsa utvecklingen mot mångkultur och rasblandning, slipa ner dess värsta avarter, vill Alt-högern göra svenska folket vitt igen och att det, återigen, ska sträva mot nya höjder.

Ledande personer

Det finns många personer men Richard Spencer (USA), Daniel Friberg (Europa), Christoffer Dulny (Sverige) och Henrik Palmgren (Red Ice) är några viktiga namn. I Sverige är den ledande sidan Altnorden.se.

Slutsats

Alt-högern känns fräsch och nytänkande. Den är ungdomlig och framtidsoptimistisk men har ett stort djup erfarenhet i sina led och inser vikten av våra gemensamma europeiska rötter. Kanske viktigast av allt – Alt-högern ”cuckar” aldrig ur. Den mentala bilden är framåt, uppåt och mot målet i full attack. ”Pudla” aldrig, ta aldrig avstånd och flytta ständigt, på alla området, fram positionerna är grundinställningen.