Folkmordet feb 2017 – hur många svenskar finns i Sverige?

Folkmordet pågår i oförminskad takt. Visserligen halverades antalet asylsökanden perioden jan-feb från föregående år ner till 3729, vilket ger en helårssiffra på 15642 för 2017 men varför har vi nu inte totalstopp? Massor av asylsökanden befinner sig fortfarande i väntan på besked och snart är det dags för alla deras anhöriga att välkomnas, runt 300000 beräknar Migrationsverket ska komma fram till 2019. Utvecklingen vi ser har pågått sedan 1980 och ökningstakten i antalet beviljade uppehållstillstånd är sedan dess stadigt runt 7% per år, år efter år. I jan-feb 2017 beviljades 18098 uppehållstillstånd, en ökning med 16% jämfört med 2016 vilket ger en helårssiffra för 2017 på 175325. Det motsvarar halva Malmö – varje år, år efter år. Nytt rekord för den ”humanitära stormakten”. Har hela Sverige blivit fullständigt galet? Varje månad söker Fria Sidor fördjupa våra kunskaper om invandringen. Denna månad blir det lite gott & blandat.

Hur många svenskar finns det i Sverige?

Vi kanske kan utgå från år 1900, då fanns 5,1 miljoner svenskar. Genom att sedan följa SCB statistik får vi en långsiktig trend. Den visar att svenska folket nu nått sin ”peak” och sakta minskar. Samtidig sker en explosion från MÖNA och övriga världen och om den utveckling vi sett sedan 1980 fortsätter, vilket allt tyder på, ser framtiden ut som prognosen nedan.

Någon kan tveka och inte tro på denna utveckling. Då kan det vara klokt att göra en tidsresa tillbaka till 1970. Ingen trodde då på den utveckling vi sedan sett. Det är bättre att titta på den faktiska utvecklingen än att tro. Verkligheten ljuger inte. Det blir som visas nedan om vi nu inte omedelbart sätter stopp, ett totalstopp. Utvecklingen 2017 förstärker bara slutsatsen att grafen nedan visar Sveriges framtid.

2014 uppskattade SCB att antalet invånare med utländsk bakgrund, antingen själva födda utomlands eller med två föräldrar födda utomlands, var 2,1 miljoner. Enligt SCB var folkmängden 2014 9,8 miljoner vilket då skulle visa att det fanns ca: 7,7 miljoner svenskar i Sverige.

Det är lätt att hamna i metodiska problem för det gäller att först definiera vem som är svensk. Vi kan göra på ett annat sätt. Man tar ett basår, där man vet att nästan alla var svenskar, säg 1930. Sedan tittar vi på födda och avlidna under perioden. Det är en ganska elegant metod eftersom de som invandrat inte kommer med i statistiken annat än deras barn och om de själva avlider. Det är elegant också eftersom fram till 70-talet var de flesta arbetskraftsinvandrare från Europa. De som föddes på 60- och 70-talet, då svenskar och européer fortfarande helt dominerade, är de som sedan fått barn på 80- och 90-talet. Visserligen påverkas statistiken av s.k. ”flyktinginvandrares” barn men den var förhållandevis begränsad fram till 2000-talet.

Utgår vi från basåret 1930 och ser på födda och avlidna landar vi på 8 miljoner svenskar. Från detta måste vi dra bort alla som folkbokfört sig utomlands vilket enligt Skatteverket är ca: 0,2 miljoner. Drar vi bort dessa landar vi på 7,8 miljoner svenskar i Sverige.

Vi har så två olika vägar. SCB som ger oss 7.7 miljoner och metoden som bygger på födelseöverskott som ger 7.8 miljoner. Enligt Föreningen Svenskar i världen (SVIV) bodde ca: 660.000 svenskar utomlands minst 6 månader per år 2015. Det betyder att ytterligare 0,3 miljoner svenskar stora delar av året inte befinner sig i Sverige. Kanske kan vi då säga att i genomsnitt befinner sig 7,5 miljoner svenskar i Sverige. Det motsvarar ca: 75% av Sveriges befolkning.

Nedan visas utvecklingen med basåret 1930 och födelseöverskotten.

Födelseöverskottet utraderat

Tittar vi på antalet som fötts i jämförelse med som avlidit, bilden nedan, ser vi att det svängt rejält under 1900-talet. Vi ser tydligt att topparna, då överskotten varit som högst, har en relation till varje tidigare generation. Många föddes i början på 1900-talet, deras barn gav upphov till en ”peak” på 1920-talet, sedan på 1940-talet, 1960-talet, 1980-talet, o.s.v. Vi ser också att varje ”peak” varit lägre än föregående generations. På 1900-talet var födelseöverskottet (födda minus avlidna) 1% av befolkningen men 1980 var ”peaken” runt 0,3% av befolkningen. Trendlinjen visar att runt år 2000 hamnade vi under noll och går mot ett födelseunderskott. Antalet svenskar minskar således för närvarande. Exakt vilka år det sker beror på hur många som fötts i varje generation men trenden är tydlig.

Inga dramatiska förändringar

Ser vi långsiktigt på det är det en minskning från 2015 på runt 7,8 miljoner svenskar till runt 7,5 miljoner år 2045. Vi skulle enkelt kunna motverka denna negativa trend genom att underlätta för svenska män och kvinnor att skaffa barn, t.ex. ekonomiskt och genom en barnvänlig politik. Det är inte svenskarnas nuvarande trend neråt som är problemet utan att invandringen är så stor att vi inom en snar framtid inte längre har ett land att kalla vårt. Eftersom ingen ens erkänner att svenskar finns, så lär en sådan politik knappast ske.

Partiet™ vill ersätta oss

Partiet™ (Sjuklövern) vill inte att svenskarna ska finnas kvar. De vill istället ersätta svenska folket med invandrare från länder långt bort. Det är inget unikt för Sverige utan något som pågått i alla västländer sedan 1900-talets början. Det började i USA. Sverige kom lite senare men vi har ökat takten och är snart ikapp USA. USA som gått från att vara 90% europeisk befolkning till idag ca: 65% på drygt 100 år. Vi ser samma utveckling i Europa, i stad efter stad, i land efter land, byts befolkningen ut. Eftersom det är en medveten plan så är det ett folkmord. Att vi röstat för det beror på den hjärntvätt vi ständigt utsätts för – den att vi är rasister om vi vill överleva som folk. Ingen vågar ta i frågan varför det sker och vilka som ligger bakom – det är helt tabubelagt.

Vem är svensk?

Det är en intressant fråga och FN har några kännetecken för ursprungsfolk som vi kan ha användning för. FN ser 6 olika kriterier som alla kan tjäna som bas för vår förståelse:

1) Du känner att du tillhör folket och att de andra anser dig tillhöra det 2) En historisk kontinuitet på ett visst territorium som sträcker sig långt tillbaka i tiden 3) En stark bundenhet till landet och dess natur 4) Distinkta sociala, ekonomiska och politiska kännetecken 5) Distinkt språk, kultur och värdesystem 6) En vilja att behålla och reproducera det tidigare generationer skapat

Svenska folket stämmer in på mycket av detta, kontinuitet långt tillbaka i tiden, bundenhet till landet och dess natur och ett eget språk. Samtidigt har vi p.g.a. hjärntvätten, den ständiga propagandan, nu kommit att tappa många av de bitar FN lyfter fram. Vi är ett splittrat folk idag där många inte känner sig som svenskar, andra känner sig som svenskar men ses inte som svenskar av de flesta andra, vi har vitt skilda åsikter om Sverige ska vara en mångkultur eller inte och det tycks inte finnas en uttalad vilja hos många att vilja reproducera och vidareförädla, bygga vidare på, det tidigare generationer skapat.

Slutsatsen blir att många idag inte ser sig tillhöra det svenska folket. En del för att de har rötterna och lojaliteten i något annat land och kultur, andra för att de hellre ser sig som ”världsmedborgare” än tillhörande ett svenskt folk. Det är en stor paradox eftersom dessa ”världsmedborgare” inte har något problem alls att erkänna att det finns andra folk.

Finns andra folk?

De flesta svenskar skulle svara ja på den frågan. Många hyllade de svartas kamp mot de vitas förtyck i Sydafrika, man stödjer judarnas eller palestiniernas sak, allt efter tycke och smak. Man har inget problem med samerna eller zigenarnas önskan att bevara sin särart och det lär vara få som har någon invändning ens mot om norrmän, danskar och finnar skulle vilja se sig själva som ett folk. Man kan bara inte just se sig själv tillhöra något svenskt folk.

Var och en som funderar inser att detta har sin grund i de känslor som skapats genom den ständiga propagandan där det anses rasistiskt att tala om ett svenskt folk men godhjärtat att stödja andra folk. Gång på gång ser vi att känslorna vinner kampen över logiken. Det är en djup tragik att ett så litet antal människor som styr vårt land så effektivt har lurat oss att vi inte ens vill överleva som ett folk. Bra jobbat Bonnier!

Har utseendet någon betydelse?

Grunden för att förstå att det har det är att inse att vi levt i en propaganda där man lärt oss att det är kulturen som skapar människan, inte människan som skapar kulturen. Det är lätt att förstå om vi i ett tankeexperiment byter ut alla svenskar mot norrmän, japaner eller kenyaner. Dessa folk skulle skapa en helt annan kultur på landytan Sverige än vad vi svenskar gjort. Skulle vi svenskar ersätta japanerna skulle vi omgående införa mångkultur där, inte värna om vår egen särart som japanerna gör.

När insikten infinner sig att människan, grupper av människor, skapar olika kulturer då inser vi att utseendet har betydelse. Inte hudfärgen, ögonfärgen eller hårfärgen i sig, utan för att det är en yttre markör för den genetiska skillnaden som finns. Det är inte ränderna som gör zebran olik hästen, det är bara en markör för den genetiska skillnaden.

Det är därför helt logiskt att de som är mer lika oss till utseendet också kan lättare smälta in i vår kultur, vårt samhälle och på sikt assimileras och tillhöra svenska folket – de står oss genetiskt närmare. Vi svenskar ser denna självklarhet när det gäller andra folk men genom hjärntvätten har vi blivit lurade att tro att vi är rasister om vi tänker så vad gäller oss själva.

Hur stor och vilken invandring kan vi ha?

Du kanske håller med men tycker att vi ändå måste ha ett öppet samhälle och invandring. Det är också det Fria Sidor tycker och borde ha följande kännetecken för att vara bra för svenska folket:

a) Inte vara större än att vi bevaras som folk enligt FN’s deklaration

Det innebär att vi kan ha fler invandrare från närliggande länder som är lika oss till utseende, genetik, kultur, språk, o.s.v. men betydligt färre från avlägsna länder.

b) Tillfälligt uppehållstillstånd grundregeln

Vi måste ha en prövotid eftersom vi omöjlig vet allt om de som kommer. Begår man brott eller inte kan försörja sig själv måste uppehållstillståndet dras in.

c) Skilj på flyktinghjälp och vem som passar i Sverige

Självklart är ingen flykting som kommer till Sverige och passerar 10 säkra länder på vägen. Endast de som flyr från vårt närområde är flyktingar. Propagandan är så stark att idag ser man på alla som kommer till Sverige som flyktingar. Kan det bli mer absurt?  Sverige har världens mest generösa budget för bistånd, ett mål om 1% av BNP. Det motsvarar ungefär 80% av hela UNHCR’s budget för flyktinghjälp 2013. Inom detta ryms mer än väl vår önskan att känna oss godhjärtade.

d) Privilegium att bli svensk

Vi ska endast erbjuda de som kan försörja sig själva att bli svenskar. Brott ska inte tolereras. En prövotid på 10 år är rimlig. Tillgång till välfärden ska ske genom att man kvalificerar sig. Först efter 10 år som skattebetalare kan man få full tillgång till alla dess delar. Svenska folket har investerat i Sverige. Det är miljarder arbetstimmar, ett värde, som finns i allt vi byggt upp. Det bör därför kosta att bli svensk medborgare. En summa mellan 2-5 miljoner är rimlig för att man ska betala sin beskärda del av de investeringar svenska folket redan gjort.

Finns bara en lösning

Fria Sidor tror att inget kommer bli bättre i Sverige innan en politisk kraft vågar tala om ett svenskt folk. Något sådant parti kommer aldrig att nå riksdagen om inte den svenska folkopinionen anser att de tillhör svenska folket. Det är alternativ media idag som skapar opinion, inte politikerna, de bara följer efter i kölvattnet. Därför anser Fria Sidor att vi måste, så ofta det går, tala om det svenska folket, vår historia, vilka vi är och om svenska folkets framtid. Det är ingen slump att man attackerar alla hårt som tar upp frågan. De vet också att om svenska folket börjar se sig själva som ett folk, då har de förlorat. Det är just därför de så ursinnigt attackerar alla som talar om ett svenskt folk. Så länge vi skyr undan att tala om svenska folket kommer folkmordet att fortgå.

Kanske kan vi göra en analogi med din bostad och din familj. Anser du att du och din familj har rätt till din bostad då måste du tänka helt annorlunda än om du anser att din bostad, ditt kylskåp och säng tillhör alla. Först när vi öppet erkänner att det finns ett svenskt folk kan vi också börja prioritera svenska folkets intresse. Sverige är svenska folkets land, precis som din bostad är din familjs. Det som finns i ditt hem är ditt och du har rätt att bestämma vem som du vill släppa in och vem du vill bjuda på middag.

Det som dagens makthavare inom politik och media angriper allra hårdast avslöjar samtidigt för oss vilka frågor som är viktigast för oss att driva, inte undvika. Svenska folket finns och har en rätt att finnas i ett eget land i framtiden – håller du med?