Falskt Alarm

Del 1 Koldioxid är livets gas och inget gift

Är CO2 halten snart för låg?

Fria Sidor är övertygad om att dagens klimathysteri inte har något med fakta och bevis att göra. Den bygger på en agenda som samma krets som driver på för NWO, Den Nya Världsordningen, driver. Denna artikelserie ska granska klimatalarmisternas påståenden och klimatet baserat på boken Falskt Alarm. Den är skriven av Gösta Petterson, Professor i Biokemi.

När kol reagerar med syre så bildas det koldioxid. Luftens koldioxid behövs för växternas fotosyntes och är bas för alla former av liv på jorden. Varje sekund sker denna process i enorma mängder helt naturligt på jorden oavsett människans inblandning. När människan äter mat sker t.ex. en sådan förbränning. Detta pågår ständigt i en process där koldioxiden vandrar mellan växter, hav, mark och luft. Processen har pågått sedan urminnes tider, långt innan människan fanns med i bilden.

Det som diskuteras är således människans egen tillförsel av koldioxid till detta kretslopp. Här kan det finnas anledning att skilja på biobränslen och fossila bränslen. Skillnaden är att biobränslen är kol som vi tar från befintliga levande källor som innehåller kol, t.ex. träd medan fossila bränslen är kol som under miljoner år fossiliserats, d.v.s. dragits undan ur det befintliga kretsloppet.

Kolets och koldioxidens kretslopp. Människan återför lagrat kol till atmosfären genom sina aktiviteter.

Fossilt kol har m.a.o. en gång också ingått i det naturliga kretsloppet men har bundits i växter och under lång tid sedan pressats samman och därmed minskat mängden tillgängligt kol i den naturliga processen.

Det kanske kan vara viktigt att påpeka att i grunden är allt kol, oavsett om det är bundet i fossil eller är bundet i befintliga träd. Det är således inget gift vi talar om utan en på jorden livsnödvändig komponent.