Den värdelösa vindkraften

Det är sällan Fria Sidor så snabbt ser att någonting är fel, totalt fel, som i frågan om vindkraften. När vi åker genom Sverige och ser dessa gigantiska, monstruösa, monument kan vi påminna oss om att det är idioter som styr vårt land. Varje gång du ser en snurra ska det likt en betingad reflex genast påminna dig om dagens fullständigt värdelösa politiker. De är så urusla att det är svårt att beskriva med ord hur dåliga de är. När du läst detta inlägg som ska handla om vindkraften förstår du varför.

Kraft när det blåser

Låt oss börja med det mest fundamentala. En energikälla som ska vara till någon nytta måste kunna ge kraft när det behövs, inte bara när det blåser. Fria Sidor tror att du delar uppfattningen att svenska hushåll och företag ska kunna räkna med att man har den el man behöver för att kunna arbeta och leva. Så är det inte med vindkraften den ger bara el när den själv vill, när det blåser. Nu är det ju så olyckligt, vilket svenska politiker inte tycks vara medvetna om, att det blåser inte alltid. Det kan vara vindstilla flera veckor mitt i smällkalla vintern när energibehovet är som störst.

Producerad vindkraft en typisk månad – november 2015

Svensk el och vind-el november | KLIMATSANS
Producerad vindkraft en typisk månad – november 2015

Nedan ett diagram som visar hela året 2015

Sveriges el året 2015 | KLIMATSANS
Producerad vindkraft dag för dag- 2015

Behövs full backup

För att ta hänsyn till den prekära omständigheten att vindkraft bara ger energi när det blåser måste de som har ansvar för elförsörjningen i Sverige ha tillgänglig elproduktion för att alltid täcka upp det totala energibehovet. Frågan vi då måste ställa oss är varför ska vi ha vindkraft om vi ändå måste bygga ut produktionen fullt för det fall det inte blåser?

Nedan ser vi energiproduktionen varje söndag januari till maj 2015. Den enda kraftkälla vi inte själva kan styra över är vindkraften. Den kommer som en ”bonus” om det blåser.

Svensk el januari - maj | KLIMATSANS
Energiproduktionen varje söndag januari till maj 2015

Fasta kostnader och långsiktighet

För all energiproduktion gäller två saker, dels att ett investeringsbeslut är mycket långsiktigt och beroende av de förväntade elpriserna, dels att de dominerande kostnaderna är fasta. Det är kostnaden för marken, projektering, byggnation, kapitalkostnader, underhåll och värdeminskning som följer med åldern. Endast en bråkdel av kostnaderna för kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme är rörliga, d.v.s. varierar med utnyttjandegraden.

Elegant mix

I Sverige har vi haft en ganska elegant mix för vår energiproduktion. Kärnkraften går alltid för fullt, utom för planerat underhåll och ger en konstant baskraft, som fyller upp vårt genomsnittliga behov runt 140 TWh per år. Lika viktig är vattenkraften. Den är visserligen beroende av vattenflödet men ger även dåliga år tillräckligt för att ge en stor del av den energi vi behöver. Finns det mycket vatten kan man reglera flödet och stänga av och släppa på efter behov. Ytterligare i energimixen finns sedan ett antal kraftvärmeverk som producerar el och värme samtidigt. I Sverige används i hög grad biobränsle, pellets och ånga (90%) i övriga Europa drivs de huvudsakligen av fossila bränslen (75%). Vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme kan i varierande grad regleras efter det rådande energibehovet. Någon vindkraft behövs inte för att täcka det svenska energibehovet.

Ful fågel

Men, nu kommer en ful fågel in i bilden, vindkraften. Det är våra politiker som bestämt att vi ska ha den. Man slår på stora trumman och ger den subventioner vilket förstör långsiktigheten och förutsägbarheten i prisbilden och pressar ut ny el på marknaden p.g.a. statliga subventioner. Vindkraft är framtidens, förnybara, kraftkälla säger man. Vad som händer i Sverige men kanske allra tydligast i Tyskland, är att, då vindkraften ges förtur, då den påstås vara miljövänlig, kraftvärmeverken inte får några intäkter men har alla kostnader kvar. Det betyder i praktiken att ingen med sina sinnens fulla bruk vill lägga pengar på dem och de befintliga är så olönsamma att de måste skrivas av. I Tyskland måste nu konsumenterna därför, dels subventionera vindkraften, dels subventionera kraftvärmeverken. På sikt betyder detta att vi inte längre har några värmekraftverk som behövs när det inte blåser och vi får likt, bananrepubliker, snällt vänta på att det ska börja blåsa igen innan vi kan fortsätta med vår syssla. Vi måste ställa in oss på att man inom en snar framtid börjar ransonera med elen. Blåser det kan alla ha lyset på men är det vindstilla tillåts endast regeringskansliet att ha full belysning.

Clean Energy Seeing Global ‘Renaissance’ | Climate Central

Kostnaden

De exakta kostnaderna kräver mycket detaljkunskap och ligger utanför ramen för detta inlägg men det finns framför allt två aspekter som måste tas i beaktande. Vi har dels de direkta kostnaderna för statens (skattebetalarnas/konsumenternas) subventioner. Enligt Jan Björklund (L) kostar subventionerna fram till 2030 100 miljarder kronor. Tidigare beräkningar från professor Marian Radetzki kan det, beroende på antaganden om framtida elpriser och utbyggnad, handla om 300 miljarder perioden 2010 till 2035. Vi har dock något kanske ännu viktigare, kapitalförstöringen som sker när staten subventionerar ny kraft in på en energimarknad i långsiktig balans. Alla investeringar i energiproduktion är långsiktiga och kostnaderna huvudsakligen fasta men priset man får är rörligt och sätts efter den producent som är villig att sälja till lägsta pris. Den subventionerade vindkraften har en rörlig kostnad som är nära noll (vinden gratis) vilket pressar ner elpriserna och gör andra anläggningar olönsamma. Bara Svenska Vattenfall har de senaste åren skrivit ner sina tillgångar med 100 miljarder för att priserna nu blivit så oberäkneliga och låga att värdet av tillgångarna måste ifrågasättas. Tusentals elproducenter runtom Europa tvingas nu till samma nedskrivningar.

Det kan vara värt att påpeka en analogi med bilmarknaden. Svenska politiker subventionerar elbilar och inför förbud, i allt högre grad, mot diesel- och bensinbilar att åka i städerna. Går man vidare med sina idéer och sätter slutdatum för utfasningen kan svenska folket också här riskera en enorm kapitalförstöring. Vem vill äga en bil man inte får köra med i städerna?

Fri energimarknad

Energimarknaden är inte som vilken marknad som helst. Vi måste som nation titta långt fram och se till att aktörerna på den vet vilken energi de ska producera och att de är tillräckligt lönsamma för att de ska finnas kvar.

Idag är energimarknaden i hög grad avreglerad vilket gör att om det blåser mycket sjunker priserna på den senast producerade KWh och eftersom vindkraften har låg marginalkostnad, blåsten är gratis, är det lönsamt för dem att sälja el nästan till hur lågt pris som helst. Detta slår då mot den nödvändiga kraft som måste finnas som tjänar ytterst lite och får inte täckning för de höga fasta kostnaderna.

Den fria marknaden råder dock inte vad gäller vindkraften som är och har varit kraftigt subventionerad och omhuldad av våra politiker och dessutom har förtur (i Tyskland) att leverera el till elnätet. Det är väl bra om enskilda aktörer själva betalar fullt för sitt vindkraftverk och konkurrerar på lika villkor men hur ska vi som el-konsumenter värdera en leverantör som bara ger oss el när det blåser?

Inget företag, hushåll eller organisation med minsta självbevarelsedrift skulle ens överväga en sådan leverantör men våra politiker gör det och i stor skala. Man styrs inte av ansvar och sunt förnuft utan av politisk korrekthet och de påbud som för närvarande gäller från det överstatliga inflytandet. Något ansvar för den långsiktiga energiförsörjningen av Sverige har man definitivt inte, då skulle vindkraften aldrig ens ha övervägts.

Miljövänligt?

Som det inte vore illa nog med vindkraftens inbyggda ekonomiska omöjlighet har vi dessutom en rad miljöpåverkande egenskaper.

För det första, är tillverkningen av dessa monstruösa konstruktioner inte fri från att släppa ut koldioxid när man tillverkar gravitationsfundamenten som består av betong och armeringsmaterial. För de s.k. PMG generatorerna måste man dessutom bryta de farliga ämnena neodym (Nd) och dysprosium (Dy). Vindsnurrorna består dessutom av ett roterande blad där Bisfenol A ingår. Det är ett eroderande ämne som är skadlig för människan och är t.ex. förbjudet i nappflaskor, efterliknar östrogen, kan ge permanenta förändringar på könsorgan och bröstvävnader, har cancerogena egenskaper och kan ta sig in i grundvatten och närliggande sjöar.

Chatham Kent wind turbines from Lake Erie and Rondeau Bay ...

För det andra minskar vindkraftverken endast utsläppen av koldioxid om de installeras i ett redan öppet landskap. Måste man hugga ner skog, för t.ex. vindkraftsparker, tar man bort träd som fungerar som koldioxidsänkor. Ska vindkraften ersätta tre kärnkraftverk måste en yta som hela Skåne+Gotland göras tillgänglig. Antingen förstör man de öppna svenska landskapen med tusentals gigantiska konstruktioner eller så tvingas man att hugga ner skog som tar bort hela vitsen med dem. För att transportera elen måste man röja, dels runt själva vindkraftverket, dels gräva för kablar och bygga vägar som ger tillgänglighet för underhåll. Kabeldragningen bli onödigt dimensionerad eftersom man måste ta hänsyn till de få gånger det blåser full effekt, vilket sker ytterst sällan.

Political Storm Erupts: Hostile Germans Turn on Ugly ...

Runt varje konstruktion måste det finnas ett säkerhetsavstånd eftersom is på de roterande bladen kan slungas iväg med en väldig kraft. Enligt senare forskning ger de roterande bladen, förutom ett ständigt hörbart ljud, också ifrån sig infraljud på frekvenser vi inte hör. Dessa påverkar oss eftersom det ständigt skickar små mikrosignaler till innerörat. Förutom att ha en gigantisk 120 meter stort roterande blad som i sig självt ger ifrån sig ljud finns många vittnesmål om att man inte uppskattar att bo i närheten av dem.

Ny hemsida om vindkraft - Stockholmsinitiativet ...
Källa: Klimatupplysningen

Vindkraften påverkar också djurlivet. De flesta djur har en hörsel som fångar upp ett större/annat frekvensområde än människan. Effekterna hur det påverkar djurlivet vet vi ganska lite om. Tusentals fåglar, fladdermöss, havsörnar, o.s.v. dör varje år i Sverige av dessa gigantiska, roterande, blad.

Protecting Birds from Wind Power | BirdNote

Varför?

Det grundläggande frågan är varför man tvingar igenom detta utan omfattande konsekvensanalys, utredningar, försiktighetsåtgärder och dessutom subventionerar det? Svaret är att man är helt fixerad, hjärntvättad, att koldioxid är värre än döden. Hur många gånger ska baserade forskare behöva påpeka att koldioxid är livets gas. Det finns idag i en mycket liten mängd på Jorden, jämfört med tidigare och är helt nödvändigt för allt liv på Jorden, växtligheten och grönskan. Något bevisat samband med en påstådd global uppvärmning orsakad av människan finns absolut inte.

Koldioxid och temperatur i ett historiskt perspektiv

Slutsats

Vindkraften är inte bara ett ekonomiskt vansinne, den påverkar landskap, människan och djur som vi bara börjat förstå. De är fula och förstör det öppna svenska landskapet och har obefintlig påverkan på utsläppen av koldioxid i värden, även om nu koldioxiden skulle vara ett gift. Dessa monstruösa konstruktioner är vittnesmål om dagens totalt urusla och värdelösa politiker som inte fattar någonting om något. De är bara tillsatta för att trycka på en knapp. Allt bestäms långt över dess huvud och det är inte meningen att de ska ställa frågor eller företräda folket. Inte ens vår egen statsminister fattar något i denna fråga. Varje gång du ser ett vindkraftverk ska du påminna dig själv om hur illa ställt det är med det svenska och globala etablissemanget. Gör du det har de i alla fall någon positiv effekt.